Terwyl ek einde November 2013 oppad was na my besigheid in Upington en by een van die menige padwerke moes stilhou, ervaar ek in my gees hoé die Here vir my vra: “Is jy geskik vir My koninkryk of ongeskik daarvoor?” Onmiddelik het die volgende vers by my opgekom:

Luk 9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Op daardie oomblik het ek reeds gesit en dink aan hoeveel stoppe nou al verby is en hoeveel dalk nog voor sal wees.  Terwyl ek by daardie een wegry, vestig die Here my aandag op die dele van die pad wat alreeds oorgedoen is en wat nou só vreeslik lekker ry. Ek ervaar toe dat die Here met my deel dat daar ook sulke stoppe op ons lewenspad is en veral in ons wandel saam met Hom, en dat dit nodig is sodat ons weer kan perspektief kry op ons verhouding met Hom en ook só bietjie “stock” vat op waar ons onsself bevind op hierdie pad.

Hy wys my daarop dat dit is soos om elke vyf jaar jou lisensie te moet hernu. Al wat jy nodig het, is twee vars foto”s en dat jou oë weer getoets moet word, om te sien of jou “kyk” nog reg is. En die foto’s dan ? wel dis net om te sien hoé jy op daardie stadium lyk na jy in vyf jaar se tyd baie verander het.

Net soos jy by sommige van die padwerke moet staan en wag vir tien minute of langer, óf dalk bietjie korter óf sommer net partykeer guns kry en deurgelaat word, net só is dit ook met die stoppe van die Here op ons lewenspad. Sommige kere vat dit bietjie langer om deurbrake te kry en ander kere gebeur dit baie vinnig. Wat belangrik is, is dat jy bereid moet wees om tot stilstand te kom en te hoor wat wil die Here op daardie spesifieke stadium met jou deel en ook om te kyk of jou oog nog ten volle op Hom gerig is!

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Daar is egter sommige mense wat só opgewerk raak oor hy alweer moet stop, dat die tyd wat hy by die padwerk moet stilstaan, vir hom net frustrasie inhou en hy selfs die natuurskoon rondom hom mis. As hy dan by sy bestemming kom, vertel hy dan ook in detail vir almal wat wil hoor, hoeveel stoppe daar op die pad was en hoe simpel die regering is om op daardie tyd en pad te wil werk, terwyl daar so baie verkeer op is. Hy mis egter die ervaring van om op die dele te ry wat alreeds voltooi is, en sóveel meer ry-gerief bied as voorheen! Sy “kyk” is dus net ingestel op dit wat vir hom onaangenaam was.

Net só mis mense daardie kosbare tye wanneer dit nodig is om by die Here stil te staan en weer bietjie jou potlood by Hom skerp te maak.

Psa 46:10  Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

Só dikwels is die kind van God dan ook geneig om terug te kyk in die verlede na sy/haar verhouding met die Here en hou dan vas aan “die goeie ou dae” wat hy/sy só vuur en vlam vir die Here was. Hulle mis dan egter alles wat die Here op hulle pad kom doen het in die tyd wat verby was en hoé hy/sy gegroei het as gevolg van die Here se hand in sy/haar lewe. Daarmee diskwalifiseer hul hulself vir dit wat die Here graag deur hul wil doen vir ander.

Fil 3:14 Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Fil 3:15 Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar.

Fil 3:16 Maar wat ons reeds bereik het—laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees.

Só dikwels wil die mens dan ook die Here aanjaag, omdat hulle dinge op hul tyd gedoen wil hê en nie bereid is om te wag vir God se perfekte “timing” nie. Dis soos daardie ou wat voor in die ry staan by die padwerk, wat stadig begin vorentoe kruip sodra hy sien dat hulle op die radio besig is en dit die mense diskant se beurt is om te ry. Hy kruie dan ook somtyds tot teen die stop-versperring net om te kyk of hy nie die mense kan intimideer om vinniger te maak nie. Só wil ons dan ook met God doen en is nie bereid dat Hy sy werk in ons voltooi nie. Die uiteinde daarvan is dat jy egter maar weer daardie toets sal moet oor skryf op ‘n volgende geleentheid!

Rom 8:25 Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.

Só deel die Here dan ook met my dat daar somtyds toetse/beproewinge is wat herhaal word in ‘n mens se lewe. Die doel daarvan is dan uitsluitlik om te toets of jou “kyk” nog op Jesus is, net soos met die bestuurslisensie…jy is nie onbevoeg om te bestuur nie, maar jou oë kon dalk al verswak het. Die herhalings is ook soms nodig sodat jy ook meer kan groei in daardie spesifieke deel van jou verhouding met die Here.

Wanneer mense só oorhaastig raak en die Here aanjaag, dan is hulle baie dikwels bereid om te “settle” vir tweede en derde beste. Nadat ek weer van Upington af terug gekom het, deel die Here ook hierdie punt met my…in aansluiting tot die storie oor die padwerke. Terwyl ek by die “Mall’ op soek is na parkering in hierdie besige tyd in Mosselbaai, sien ek dat ‘n kar, só drie rye voor die hoofingang, uittrek en dit gaan deur my gedagtes dat ek sommer daar sal inskuif. Oombliklik ervaar ek hoé die Gees vir my sê: “hoé sal jy weet of die Here vir jou guns voorberei het reg voor die ingang, as jy nie bereid is om daar om te ry nie. Soos ‘n mes deur warm botter, maak ek daar ‘n verkeerde “move” reg en ry reguit na die voorste parkeerplekke. Daar aangekom, vind ek dat daar nie minder as drie parkeerplekke oop is, waarvan twee nogal langs mekaar. Ek besef toe daar en dan dat ek elke oggend die Here bid vir guns oral waar ek sal gaan, maar dan wil ek te vinnig “settle” vir tweede beste, net omdat dit na die beste opsie lyk.

Pro 28:18 Wie opreg wandel, sal gehelp word; maar hy wat verward is, wat die twee paaie betref, sal meteens val.

Deur maar net altyd met die minste tevrede te wees, bedroef ons dan ook in der waarheid die Heilige Gees wie God aan ons gegee het om hier op aarde vir ons te lei, te leer en guns te bewerkstellig. Ek sê nie dat ons alewig net die beste moet begeer  en dan die Here mis in die klein dinge wat Hy op ons pad bring nie. Só ‘n houding sal verseker jou “kyk” skeef trek!

Ef 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Die punt wat ek wil maak, is dit: Ek en jy is Koningskinders en alles behoort aan ons Pa! Daarom mag ons vir guns vra en ook geniet wat die Here ons mee seen!

Ons het dan ook só pas die jaar, 2014, begin en op hierdie tweede dag daarvan, is daar steeds mense wat nog nie 2013 afgesluit het en hul “kyk’ op Jesus gekry het vir die jaar wat voorlê, nie.

Terwyl ek gister op die berg sit en Bybel lees, gee die Here my hierdie deel uit Markus om aan te sluit…só glo ek…by die voorafgaande storie, want hierdie deel het ook te doen met jou “kyk”.

Mar 4:24 En Hy het vir hulle gesê: Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.

Só dikwels hoor ons iets oor ander vanaf “ ’n betroubare bron” en dan vorm ons vooraf ‘n opinie oor hierdie betrokke persoon waarvan ons gehoor het, wat geheel en al ons optrede teenoor daardie persoon beïnvloed, sonder dat ons dit agterkom. Op só ‘n wyse, kom ons dan in die pad van wat die Here deur ons vir daardie persoon wil doen, óf die inligting wat ons gekry het, is nie heeltemal só betroubaar nie. Die gevolg is dat ons dan ‘n oordeel vel, wat ons in die eerste plek nie toekom nie. Dan is ons ook nog net só vol sonde soos daardie persoon en andere!

Rom 2:1 Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ‘n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.

Rom 2:2 En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.

Rom 2:3 En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?

Rom 2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Rom 2:5 Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God

Rom 2:6 wat elkeen sal vergeld na sy werke:

Ek ontmoet toe ook vandag ‘n boer uit die Noord-Wes daar bo op die berg en ons gesels toe later ook oor die droogte wat daar geheers het die afgelope paar maande. Hy deel toe met my dat daar baie boere is wat groot skade gelei het aan hul vee-kuddes en dat hul absoluut geen hulp van die regering af gekry het nie. Hy noem toe lande soos Kanada en Australië wie se regerings só gereeld hul boere bystaan in sulke krisisse. Weereens kry ek toe die geleentheid om met hom te deel oor die boere se “kyk” wat op die verkeerde plek is. Tereg kan ‘n mens die verwoestende effek van die droogte nie miskyk nie, maar hul stel hul vertroue in ‘n onbetroubare regering instede van op die God by wie niks onmoontlik sal wees nie! Verder dwaal hulle nog deur te kyk na wat ‘n ander lande aangaan, terwyl ons in hierdie land geplaas is met ‘n doel.

Gen 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.

Sag 8:6 So sê die HERE van die leërskare: As dit te wonderbaar is in die oë van die oorblyfsel van hierdie volk in dié dae, sal dit ook in my oë te wonderbaar wees? spreek die HERE van die leërskare.

Luk 1:37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Daar was verseker baie erge rampe in die verlede ook en nog elke keer het God ons deurgedra. Die mense vergeet egter die tye toe dit goed gegaan het en hulle hul “Eerste Liefde verlaat” het om agter die wêreldse dinge aan te hoereer. (Ek maak slegs ‘n punt hier en bedoel nie om te veralgemeen nie).

1Sam 7:12 Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.

Net soos met die stoppe van die padwerke, het elkeen ‘n keuse oor hoé hy/sy die stoppe in hul lewens gaan hanteer. Sommige stoppe gaan verseker lank en irriterend wees en somtyds is daar skade in jou voertuig se voorruit van al die klippe wat onder voertuie se wiele uitkom. Dié vraag is: wat kan jy verander aan iets wat reeds gebeur het? Is dit nie beter om te fokus op die toekoms en die ruit maar te laat regmaak, sodat jou “kyk” weer kan beter wees nie?

Ek haal weer die skrywer van Hebreërs hier aan:

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Jy sien my vriend/in, jy het ‘n keuse hoe jy hierdie nuwe jaar gaan benader! Jy kan met geduld staan en wag by al die stoppe/toetse en as jy verder ry, jou “kyk” plaas op al die dele wat al netjies reg gemaak is en sóveel beter ry. Óf jy kan met ongeduld en murmurering staan en wag…want wag sal jy wag!…en dan bly omkyk na al die verkeerde dinge in jou lewe, óf jy kan kies om jou “kyk” op Jesus te rig en Hom te vertrou om al die kreukels in jou pad uit te stryk en jou te neem na nuwe horisonne wat jy nie gedink het moontlik sal wees nie!

Dít bly ‘n keuse en net JY kan dit maak!

Mag die vrede van die Here met jou wees in hierdie nuwe jaar en mag jy Sy hand in die klein EN die groot dinge in jou lewe raaksien! Mag jy die stem van Sy Heilige Gees ook net nog meer duidelik hoor as ooit tevore en mag jou “kyk” altyd op Hom gerig wees! Onthou! JY is ‘n Koningskind en Jesus is lief vir jou net soos jy is! Laat Hom egter toe om jou te verander, sodat jy nie bly soos jy is nie!

Alle eer aan ons Here Jesus Christus wie vir ons gesterf het, opgewek is uit die dode en lewe tot in alle ewigheid!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za