Kom ons wat gehoorsaam wíl wees, stap nou verder die pad saam met Jesus. Wat het Hy onder andere nog vir Sy dissipels geleer? Jesus het Sy dissipels ook geleer om te BID. Hoekom? Want dit is eerstens presies wat Hy self gereeld gedoen het, en tweedens is dit ons manier om met ons Hemelse Vader te kan kommunikeer.

“Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid.” (Lukas 5:16)

“En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring.” (Lukas 6:12)

“En die apostels het by Jesus saamgekom en Hom alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het. En Hy sê vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na ‘n verlate plek en rus ‘n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na ‘n verlate plek in die eensaamheid.”(Markus 6:30 –32)

Daarom, as ek en jy die pad met Jesus wil stap, moet ons onsself ook by tye in “verlate plekke” terugtrek om geestelik te rus en om te kan bid. Dit kan my kamer wees, my motor, my kantoor, of iewers op ‘n berg. Soms sal ek agterkom dat “iets” my wakker maak in die middel van die nag en ek dan skielik aan ‘n persoon dink. Wat is dit? Dit is die Heilige Gees wat wil hê dat ek in daardie nagtelike ure vir daardie persoon moet bid. Waarom, sal net die Here alleen in daardie oomblikke weet, maar dalk is dit omdat daardie persoon in doodsgevaar is, of worstel met God, of besig is met dinge wat hom van God kan wegtrek. As so iets gebeur, moet ek en jy net gehoorsaam wees en BID! En onthou asseblief dat gebed nie lang lyste hoogdrawende woorde is nie. Gebed is enkel en alleen bloot ‘n gesprek met jou Hemelse Pappa. Sê gou vir my, hoe het jy gewoonlik met jou aardse pa gekommunikeer? Met baie hoogdrawende woorde? Nee, jy het in alledaagse omgangstaal met hom gepraat. Op dieselfde wyse mág ek met my Hemelse Pa kommunikeer. Kyk hoe mooi sê Jesus dit vir ons:

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik NIE ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene NIE, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan NIE soos hulle word NIE, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.” (Mattheus 6:6-8)

“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang.” (Mattheus 23:14)

Ek kan hier dus sien dat gebede nie altyd lang, uitgerekte goed hoef te wees nie. Dit moet ook nie ‘n oor-en-oor herhaling van woorde wees wat niks sê nie. Jy het immers nie in jou gesprekke met jou aardse pa sommer dieselfde ding oor-en-oor gesê bloot as ‘n ydele herhaling van woorde nie, want hy sou gedink het jy is nie lekker nie! Ons sien ook lang gebede kan soms net ‘n skyn wees van heiligheid, soos Jesus die kerkleiers hierbo gewaarsku het. My gesprekke met my aardse pa was nie altyd lang gesprekke nie. Sommiges was korter as ander. Weer eens geld dieselfde in my gesprekke met my Hemelse Pa. Soms gaan ek Hom iets vra, soms gaan ek net vir Hom vertel hoe lief ek Hom het, soms gaan ek net op Sy skouer huil terwyl ek Hom toelaat om my teen Sy hemelse bors vas te druk. Baie kere mag ek net by Hom sit en hoef ek nie een enkele woord te sê nie, sodat Hy my in daardie tye mag koester, of van Sy kant af in my gedagtes met my kan praat.

Jesus leer ons verder dat ons só moet bid:

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Mattheus 6:9-13)

Soos enigeen kan sien, is hierdie nie ‘n ellelange gebed nie. Maar dit is beslis die kragtigste gebed wat enige mens óóit kán bid, en wat ooit opgeteken is. Dit is sekerlik ook die gebed wat oor die eeue die meeste bespreek, ontleed en wyd uitgelê is. Daarom gaan ek nie eens poog om nóg ‘n uiteensetting daarvan te probeer gee, anders as dit wat daar staan nie. In hierdie gebed sien ons dat ons Vader, ons Pappa, wat in die Hemele is, hierdeur VEREER word, ons sien dat ons Hom moet VRA om Sy outoriteit (koninkryk) na ons toe te laat kom, ons sien dat ons ons WIL aan Hom moet onderwerp, sodat Hy vir ons kan voorsien in ons daaglikse behoeftes, ons sien dat Hy vir ons VERGIFNIS skenk, as ons andere vergewe, ons sien dat Hy ons NIE in die versoeking laat kom nie en dat Hy ons van die Satan en sy magte verlos. Hoekom? Omdat die “koninkryk”, die outoriteit, en die krag en die heerlikheid aan Hom alleen behoort. Wat is daar wat ons van die bose verlos? Die outoriteit wat ons in Christus het, soos ek vroeër reeds daaroor geskryf het. Maar sê nou ek weet regtig nie wat ek moet bid, of selfs wíl bid nie, omdat my omstandighede van so ‘n aard is dat ek daardeur plat- of stomgeslaan is? Weet jy, in daardie gevalle het ons wonderlike Hemelse Pa óók reeds voorsiening gemaak om ons gebreke tegemoet te kom:

“En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg WAT ons moet bid nie, MAAR die Gees SELF tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.” (Romeine 8:26, 27)

Halleluja! Wat ‘n wonderlike, fantastiese, liefdevolle, genadige, barmhartige, en dierbare Hemelse Pappa het ons darem nie? ‘n Pa wat lankal gewéét het dat Sy kinders soms nie gaan weet wát, of hóé, om te bid nie. En vóór die begin van tyd reeds maak Hy voorsiening daarvoor dat Sy Heilige Gees in sulke gevalle vír ons sal bid. En ek kan jou verseker die Heilige Gees bid nie sommer sulke hierjy gebedjies nie. Nee! Hy tree vir ons in met “onuitspreeklike sugtinge”, dit is sugtinge wat nie in woorde omgesit kan word nie, só diep en ernstig is dit. En hoe doen Hy dit? Sommer so op Sy eie manier? Nee! Hy tree vir ons in “ooreenkomstig die wil van God”, so ek hoef vir géén oomblik eens te twyfel dat daardie gebed dalk níé God se ore sou bereik nie. Daardie gebede wat die Heilige Gees namens ons bid, bereik ‘n iedere en elk een beslis God se ore, aangesien dit juis dan gebid word volgens Sy soewereine wil, vir ons. Daardie gebede kan in géén “plafonne” vasslaan nie, want dit kom direk uit God se EIE hart uit, vir ons. Is dit nie fantasties nie?

Weet jy, liewe vriend, dit is lekker om sommer elke dag, en op enige plek, met ons Hemelse Pa te kan gesels. Terwyl ek in ‘n lang ry staan en wag, of in my motor, of terwyl ek in die straat af stap, of terwyl ek rustig ‘n koppie tee sit en drink. Want onthou, Hy is ook by elkeen van daardie plekke teenwoordig, en Hy wag net dat ons met Hom begin gesels, dan reageer Hy op ons gesprekke (gebede). Maar soos alles anders rondom die Here, reageer Hy nie altyd op dieselfde manier nie. Mense wil tog so graag hê omdat God hulle vriende se gebede op een spesifieke manier beantwoord het, Hy ook húlle gebede op presies dieselfde wyse moet beantwoord. God het egter ‘n soewereine plan met elkeen van ons se lewens en Hy reageer op elke spesifieke gebed en elke spesifieke situasie uniek en soos Hý dit wil doen, in die lig van Sý planne, op daardie oomblik. So stel Hy dit self baie duidelik:

“Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” (Jesaja 55:8, 9)

Moet nooit vir God in ‘n klein “gebedsblikkie” probeer druk onder die veronderstelling dat as jy só bid, Hy sús sal reageer nie. Eer en respekteer Hom vir die feit dat Hy God en Here is, dat Hy Almagtig is, dat Hy soewerein is, dat Hy ons mense vir Sy gebruik geskep het en dat Hy kan reageer op ons gebede soos Hy dit wil doen. En Hy sal altyd op ons gebede reageer op die wyse wat Hy weet vir ons die beste is, al dink óns nie altyd so nie. Onthou asseblief, liewe vriend, wanneer jy bid vir iets, mag God soms ook “nee” sê, presies soos wat jy soms vir jou kinders “nee” sê as hulle iets wil hê wat jy weet hulle nog nie gereed voor is nie.

(Uittreksel uit boek: “Kom stap die pad saam met Jesus” – tiaan gildenhuys)