Afrikaanse Artikels2022-06-30T08:08:06+02:00

“Want AS julle die mense hulle oortredinge vergewe, SAL julle hemelse Vader julle ook vergewe.  MAAR as júlle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie,  SAL julle Vader julle oortredinge óók NIE vergewe NIE.” (Mattheus 6:14-15 )

Ons mense hou tog so baie daarvan om oortredinge teen mekaar op te teken vir latere gebruik.  Dis mos altyd so “lekker” om vir iemand te sê:“Omdat jy my tien jaar terug seergemaak het, gaan ek jou nou seermaak met dit wat ek nou sê, of dit wat ek nou aan jou gaan doen!”  Maar as ek kyk na die bogemelde teksvers, lyk dit vir my nogal of Jesus presies die teenoorgestelde houding beveel, en dat Hy baie ernstig is daaroor dat, as ONS nie vergewe nie, óns ook NIE vergewe sal word NIE.

Hoe vergewe God ons?  Kom ons kyk na die Bybel:

“Loof die Here… wat AL jou ongeregtigheid vergewe… So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.”(Psalm 103:3 en 12) “Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk, keer terug na My, want Ek het jou verlos.” (Jesaja 44:22) “En Ek sal hulle reinig van AL hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen My gesondig het, en vergewe AL hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen My oortree het.” (Jeremia 33:8)

God sê dus in die Bybel baie duidelik dat Hy, nadat ons tot inkeer gekom en om vergifnis van ons sondes gevra het, – MAAK NIE SAAK WAT DIT WAS NIE-, ons dit vergewe en in vier ander teksverse in die Bybel word dit baie duidelik gestel dat Hy NOOIT weer daaraan dink nie! ‘n Baie duidelike geval dus, van vergewe ÉN VERGÉÉT!

Maar ons mense sê so maklik: “Maar jy verstaan nie hoe seer hy my gemaak het nie!”  Weet jy, dit maak werklik nie sáák nie.  VERSTAAN JY hoe seer JY al vir Jesus gemaak het?  En Hy het jóú vergewe –ONVOORWAARDELIK!

Ag, maar is die Bybel regtig so ernstig hieroor?  Kan ek nie maar somtyds iets teen iemand hou as so ‘n klein ou wapentjie om later teen hom te gebruik nie?  Weet jy, NEE, ons mag nie, en as ons die ware liefde van Jesus in ons het, WIL ons ook nie, want ons probeer wees SOOS WAT JESUS WAS! Met ander woorde, iemand met onvoorwaardelike liefde! So sien ons ook in Lukas 17:4-5 dat Jesus as volg bepaal:

“En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.  En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou toe terugkom en sê:  Ek het berou – MOET jy hom vergewe.”

Ek merk baie duidelik dat in hierdie laaste sin staan: ” MOET JY HOM VERGEWE”! Dit is dus duidelik nie ‘n geval dat ek ‘n KEUSE het of ek daardie persoon WIL vergewe nie.  God bepaal dus sélf dat ek VERPLIG is om daardie persoon te vergewe, ONGEAG wat sy of haar oortreding teen my was!

Hierdie waarheid word nog eens herhaal in Kolossense 3:13-14, wat duidelik bepaal: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so MOET julle ook doen..

Weer is dit duidelik dat vergifnis nie ‘n keuse is wat ons kan uitoefen nie.  Christus verwag dat ons mekaar MOET vergewe, ongeag die nadeel wat ons ly – sóós Hy ons vergewe het!  Hoe het Hy ons vergewe?  Hy het vir ons aan die kruis gesterf!  En juis vanweë hierdie volmaakte vergifnis moet ek daarna streef om myself te beklee met daardie selfde Christus LIEFDE.

Is ek en jy regtig bereid om daardie persoon wat my om een of ander rede innerlik gekrenk het, wat my afgebreek het en my verneder het voor ander mense of mede-kollegas, of daardie werknemer of mede-kollega wat my besigheid onder my uitgetrek het, óf daardie man wat my dogter verkrag het, óf die dronkaard wat met ‘n motor my kind se lewe verwoes het, ensomeer, ensomeer. aan ‘n kruis te sterf?  “Verseker nie!”, sal ons gou sê.  EK wil eerder sien dat juis dáárdie persoon opgesluit word, of sélf ook verneder word, of vernietig word, vir dit wat hy my aangedoen het!

Ons wil mos altyd sélf wraak neem.  En tog, dít is NIE wat Jesus van ons verwag nie.. “Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.” ( Romeine 12:19 )

Wat verwag Jesus dan van ons?  Efesiërs 4:32 stel dit so mooi duidelik:“Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar ; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

“Nee, maar dis ONMOONTLIK om hom te vergewe, óf om te vergeet wat hy aan my gedoen het!”  Sê my, is ek en jy groter of belangriker as God?  Sê my verder, weeg dít wat daardie persoon aan jou gedoen het, énigsens op aan dit wat jy en ek die afgelope aantal jare in ons persoonlike lewens dáágliks aan God gedoen het ?

As God dus bereid is om my en jou te vergewe vir alles wat ek en jy aan Hóm gedoen het, EN NOOIT WEER DAARAAN TE DINK NIE, WIE is ONS om te WEIER om ons medemens te vergewe!?  Sou ons weier om te vergewe, EN te vergeet, soos God dit baie duidelik doen, sê ons dus effektief vir God dat ons dink dat ons beter is as Hy, groter is as Hy, of onsself nie noodwendig eens gebonde ag aan Sy Bybelse opdragte nie! Nee, wat dáárdie opdrag is mos nie op MY van toepassing nie!

Let asseblief mooi op dat vergifnis nie ‘n PROSES is waardeur ons kan gaan nie.  Vergifnis is iets wat ons oombliklik moet doen.  Ek kan nie ‘n persoon wat my verneder het, of tenagekom het, of seergemaak het, vandag so ‘n klein bietjie vergewe vir dit wat hy my aangedoen het, môre so ‘n bietjie meer, en oormôre, en die dag daarna, totdat EK uiteindelik voel ek het hom nou genoeg vergewe nie!  Dit wérk nie so nie!  As ek vergewe, vergewe ek en klaar!  Want só het God my en jou vergewe ..

Ons almal ken die baie bekende gedeelte uit die “Onse Vader” gebed wat lui: “… en vergeef ons ons skulde, NET SOOS ons ook ons skuldenaars vergewe.” Kom ons borduur hierdie sin net vir ‘n oomblik bietjie andersom.“Vader, ek het my skuldenaars net so 20% vergewe, vergewe U my dan ook maar net so 20% asseblief!”  Mens, klink die volgende nie dalk beter nie: “Vader, ek het my skuldenaars vandag ALMAL 100% vergewe, vergewe U my ook 100% asseblief!”  Maak nogal ‘n verskil om só daaraan te dink, nê? Die keuse lê, WEER EENS, by óns oor hoe ons wil hê God ONS moet vergewe!  Heeltemal, of glad nie?  Want jy sien, daar is nie ‘n  tussen-in nie.

Met ware, Geesvervulde, godvrugtige liefde in ons, sal ons nie anders kán as om daardie ander persoon wat teen ons oortree het, te vergewe nie!  Kom ek sluit af met die woorde van 1 Johannes 1:9 wat dit so mooi stel:

“As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van ALLE ongeregtigheid te reinig.”

Kom ons bely ons sondes ELKEEN voor God, ons aanvaar Sy vergifnis, ons HOU OP om teen Hom te sondig, ons lewe soos Hy wil hê ons moet lewe, en kom ons VERGEWE ook ons medemens as hulle teen ons oortree, soos Hy van ons verwag – ONVOORWAARDELIK!

tiaan gildenhuys – 29/09/2001

Hoeveel keer het die Here nie na jou en my geroep om ons te gebruik om diensbaar te wees vir ander, of om ons miskien te stuur met ‘n spesifieke opdrag of boodskap nie en dan het ons die antwoord gehad van: “ek kan nie nou nie”? En dit omdat daar altyd iets “belangriker” is wat eers aandag moet kry!

Ek lees die volgende gelykenis wat deur Jesus self voorgehou word:

Luk 14:16 Maar Hy antwoord hom: ‘n Sekere man het ‘n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi.

Luk 14:17 En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed.

Luk 14:18 En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog.

Luk 14:19 En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog.

Luk 14:20 En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.

Altyd soveel verskonings en soveel redes hoekom ons nie nou kan nie! Want êrens in die Bybel het ons mos raak gelees dat: “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word”, en wanneer ons dan tot bekering kom, dan is ons dood tevrede, want nou is ons gered en gaan ons hemel toe. Maar dis net tot daar waar ons die Bybel lees en dan vergeet ons die ander dele wat sê ons moet begin vrug dra.

Kol 1:10 sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei,

Mat 3:8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

Joh 15:8 Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

Ek lees dus in Kolossense hierbo, dat ons waardiglik voor God moet wandel en hom behaag deur vrug te dra in “goeie” werke en dat die Vader daardeur verheerlik word, volgens Johannes. Dit beteken mos nou dat ek nie net agteroor kan sit en kyk hoe ander die goeie werke doen nie. Ek het ‘n plig teenoor Jesus om te doen soos Hy gedoen het toe Hy hier op aarde was. Dan sal ek Hom behaag en wandel ek in die wil van Abba Vader. Jesus self het per geleentheid gesê dat Hy net gedoen het wat Hy sy Vader sien doen het en wat Hy van sy Vader gehoor het.

Joh 8:38 Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het.

As Jesus dan kans gesien het om Sy troon te verlaat en vir ons te kom wys waaroor God se koningkryk gaan en wat Vader se hart is, wie is ek en jy dan om te dink dat ons maar op ons louere kan rus en dat ons eendag die poorte van die hemel sal ingaan?

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Fil 2:7 maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;

Fil 2:8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Want vers 5 van bogenoemde deel uit Filippense, sê tereg dat hierdie selfde gesindheid van dienskneg wees, van Jesus, moet ook in my en jou wees! Maar jy sien, ek en jy kies mos wanneer dit vir my en jou geleë is om die wil van die Vader te doen. Solank dit ons net nie iets kos of te veel van my tyd in beslag neem nie. Dit moet ook nie inmeng met my eie plesiertjies nie!

Dan lees ek ook verder dat Jesus vir ons sonde geword het, sodat ek en jy vry gekoop kan wees van die mag van die sonde! En terwyl God sonde haat, het Hy sy eie Seun vir ons sonde gemaak!!!

2Kor 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Kan ons dan nou regtig so vermetel wees om te dink dat God se genade so goedkoop is? Nee, my liewe vriend en vriendin, as ek en jy nie gaan goeie vrugte begin dra nie, gaan ons uitgesny word en in die ewige vuur gewerp word!!! Jy sien, God se genade gaan jou lewe kos…’n lewe van diensbaarheid en gehoorsaamheid!!!

Joh 15:2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Joh 15:6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

Tereg sê die Woord dat ons nie deur werke alleen die ewige lewe sal beërwe nie, maar óók dat as jou geloof nie in werke omsit nie, dan is jou geloof dood!!!

Jak 2:17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Jak 2:18 Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.

In die gelykenis in Matt 22, soos alreeds aan die begin aangehaal, vertel Jesus ook dat die Koning toe tussen die bruilofsgaste beweeg het en iemand gevind het wat nie ‘n bruilofskleed aan gehad het nie. Die persoon kon hom nie eers antwoord met ‘n rede nie en hy is toe uitgewerp in die “buitenste duisternis”, en soos ek die Woord verstaan, is daai die hel!!! Wat ek dus uit die gelykenis verstaan, is dat geen persoon wat dink hy is gered, by die poorte van die hemel sal insluip nie! Jy sal alleen toegang kry as jy die wil van die Vader hier op aarde gedoen het!

Mat 22:11 En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie.

Mat 22:12 En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.

Mat 22:13 Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die vraag wat ek en jy onsself vandag dus moet afvra, is hoe lyk ons bruilofskleed en het ons dit ooit aan? En as jy nie seker is of jy dit aan het nie of tot nou toe nie met my saamstem nie, kom lees gerus saam met my die gelykenis in Matt 25.

Mat 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

Mat 25:32 en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;

Mat 25:33 en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.

Mat 25:34 Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.

Mat 25:35 Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;

Mat 25:36 Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.

Mat 25:37 Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?

Mat 25:38 En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?

Mat 25:39 En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?

Mat 25:40 En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.

Mat 25:41 Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

Mat 25:42 Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.

Mat 25:43 Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.

Mat 25:44 Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?

Mat 25:45 Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.

Mat 25:46 En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

My liewe kind van God, hoé klink jou blêr nadat jy bogenoemde gelees het? Dink jy nog dat barmhartigheid die dominee, pastoor of welsyn se werk is, of begin jy darem al die lig sien. Jy sien daardie preke van “onder die genade wees” tol nie heeltemal só lekker as ek al die bogenoemde Skrifte lees nie. Ja! Deur genade is ons gered en dit IS ‘n gawe van God, maar dit is die begin van ons paadjie as kind van God en nie die verwesenliking daarvan nie. Jy sien, daai “genade” kite is pretty much nog op die grond as my en jou geloof nie in werke omsit nie!

Want ek en jy is nie vir onsself gered nie, maar sodat ander Jesus se liefde en werke in ons kan sien en ook kan begeer om gered te word, indien hul nie alreeds is nie! Want jy sien, net die wat die wil van die Vader doen, sal gered word!

Mat 12:50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

Kan ek en jy dan nou nog regtig bekostig om te sê: “Askies, maar nie nou nie”? Dink bietjie mooi voor jy weer iemand honger wegstuur of toe snou dat hulle net te lui is om te werk. My vriend en vriendin, daar kom ‘n dag dat Vader vir Jesus gaan terugstuur om Sy bruid te kom haal en hoé gaan Hy my en jou vind?

Daar is nog ‘n genade kans vir my en jou om gehoorsaam aan die wil van God te wees, maar die keuse is by ons en Vader sal ons nie dwing nie. Onthou net, dat as jy nie bereid is om dit vir ander te doen nie, het jy dit ook nie vir Jesus gedoen nie.

Het ek en jy dalk ook al engele gehuisves en dit nie geweet nie? Wat is nou hul getuienis voor Vader oor ons?

Heb 13:2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.

Dit is nog nie te laat nie, daar is nog tyd…maar vir hoé lank nog?

Alle eer net aan ons Here Jesus Christus wie Sy plek op die troon verlaat het om vir ons die pad te kom voorstap!!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

‘n Bekende ou gesegdetjie wat so lekker van die tong af gly nê?  Maar ag, my liewe mens, hoeveel hartseer en hoeveel tragiese gevolge het die misbruik van drank nie al veroorsaak nie? Hier dink ek onder andere aan gebroke huwelike, ongewenste tiener swangerskappe, selfmoorde (onder jong- en volwasse mense), bankrotskappe direk as gevolg van drankmisbruik ensomeer, ensomeer, ensomeer..

Het die Bybel enige spesifieke siening hieroor vra jy, want ons moet mos darem onthou Jesus het water in wyn verander, en Hy het dit sekerlik self ook gedrink, nê? Ja, dalk, maar dink jy Jesus was OOIT dronk? En wat van Noag, vra jy, want onthou, die eerste ding wat Noag gedoen het toe hy uit die ark uit gekom het, was om ‘n wingerd te plant en wyn te maak nie, nê? (Genesis 9:20-29). Ja, seker, maar kyk net in daardie stuk uit die Bybel hoe het die drank tot gevolg gehad dat Noag se verhouding met sy een seun, lewenslank geskaad is. Net so het drank tot gevolg gehad dat Lot se twee dogters in Genesis 19:31-38 beide met hulle vader gemeenskap gehad het en sodoende die sonde van bloedskande gepleeg het! Maar weet jy, die Bybel het ALTYD antwoorde, so kom ons blaai weer bietjie deur hierdie wonderlike boek se bladsye.

“Die wyn is ‘n spotter, en sterk drank ‘n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.” (Spreuke 20:1) Die nuwe vertaling sê in dieselfde teksvers: “Wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak; niemand wat van dronkenskap slinger, is verstandig nie.” Die Bybel dink dus nie veel van iemand wat deur drank “bedwelmd” raak, of “van dronkenskap slinger” nie.  Ek wonder ook hoeveel gewone mense is REGTIG bëindruk met mense wat drank in openbare plekke, of selfs in hulle eie huis misbruik, en dan “lawaaimakers” word en van “dronkenskap slinger”?  Baie min, maar dit het mos sosiaal aanvaarbaar geword, om dit maar gelate te aanvaar. Kyk ook net wat sê die volgende  teksverse hieroor, naamlik:

“Wie van vrolikheid hou, is ‘n man van gebrek; hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie.” (Spreuke 21:17) “Luister, my seun, soek die regte insig: bly op die regte pad; moet jou nie ophou met suiplappe en vrate nie, want die suiplap en die vraat word arm; dronkenskap laat jou in vodde loop.”  (Spreuke 23:19-21) “Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.”  (1 Thessalonisence 5:7)

My liewe vriend of vriendin, besef jy en ek wat ek doen wanneer ek met een of twee drankies begin en al hoe meer en meer begin drink, hetsy sosiaal of alleen by die huis?  O, ja, ek wéét, drank is mos nie jou baas nie, jy kán drank hanteer!  Maar weet jy, so redeneer amper ál die mense met akute drankprobleme in menige rehabilitasiesentrums ook – en so het hulle almal ook geredeneer toe hulle nog vaste betrekkinge, en gewone huwelike, gehad het.  Die nagevolge van drank is darem ook alombekend nê?  Lekker is dit beslis nie, maar tog is so baie van ons bereid om dit amper daagliks te deurstaan, nét sodat ons tog nie ons “pêlle”, moet teleurstel nie.  Kyk net hoe akkuraat beskryf selfs die Bybel daardie gevoel (wat elkeen, soos ek, wat ook  gereeld te veel gedrink het, dit baie goed ken):

“By wie is “Ag!”; by wie is “Wee my!”; by wie is getwis; by wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van oë? By die wat láát opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie: op die end byt dit soos ‘n slang en spuug gif uit soos ‘n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek; en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê. Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek.”  (Spreuke 23:29-35)

Ken jy díé gevoel, my vriend of vriendin?  Indien wel, wil jy dit nie ook maar vir God gee, dit aflê en op die nuwe pad met Hom gaan, sónder drank nie? En, kyk mooi:

“Weet hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng…” (Jesaja 5:22)

Mens, het jy al gesien hóé dapper en braaf mense soms kan wees met die wyndrinkery, en by die meng van hulle drank?  Is jy ook nog deel daarvan, of het jy al vir Christus gekies? VRAAG: Is jy ‘n held vir jou “pélle”, …of is jy ‘n held vir Jesus?  En as jy wél ‘n held vir Jesus is, is jy dit ook wanneer jy by jou “pêlle” is?  Indien nie, hóékom nie?  Is jou “pêlle” – wat nie vir ewig by jou is of sal wees nie – vir jou belangriker as God, wat ewig daar is en sal wees? Antwoord asseblief hierdie twee vrae aan God, nie aan my nie.  Dan kom die belangrike vraag: Presies hóé wil God hê moet ons met drank omgaan? Wat sê die Bybel?

“Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” (Romeine 13:13,14)“Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie: op die end byt dit soos ‘n slang en spuug gif uit soos ‘n basilisk.” (Spreuke 23:31) “Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.” (Efesiërs 5:18)

En wat sê Galasiërs 5:19-21 nou weer? “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik… dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Hoeveel duideliker wil ons dit nou nóg uitgespel hê?  Ag mens, en moet asseblief ook nie die argument teenoor my gebruik dat dit nie “dronkenskap” is as jy nét vier drankies gedrink het, terwyl jy wéét jy kan tien “hanteer” nie! Wat probeer jy dan doen? Probeer jy vir God se onthalwe weer ‘n tegniese definisie uitdink van “dronkenskap” net sodat jy nie skuldig hoef te voel dat jy dalk self onder hierdie teksvers deur Heilige Gees aangespreek word nie? Nee, my liewe vriend, as enige hoeveelheid drankies, of dit nou één is, of twintig, jou selfs net EFFENS van stryk bring, óf jou vermoëns net EFFENS aantas, óf jou jou inhibisies net EFFENS laat verloor – IS DIT DRONKENSKAP in GOD se oë!  Redeneer gerus maar daaroor soos jy wil!  Onthou, jy hoef my nie te oortuig nie, maar wel vir die Heilige Gees!

Ons het ook nie werklik ‘n ander keuse as om vír God en téén die wêreld te kies nie.  As ek sê: “.,,teen die wêreld…” bedoel ek natuurlik ook teen ENIGIETS wat kan veroorsaak dat ek nie binne God se wil wandel nie, wat baie beslis drankmisbruik insluit!  Waar lê jou lojaliteit, my liewe mens? “weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.” (Jakobus 4:4)

Indien jy reeds ‘n keuse vir Jesus gemaak het téén die wêreld, en dus ook téén drankmisbruik, wens ek jou baie, baie geluk, veral as jy dalk ook voorheen iemand was wat deur die “voggies” beheer was in die verlede. Moet daarom nie toelaat dat die lelike name wat jou vorige drinkebroers jou nou skielik gaan toesnou, of die sarkastiese gedagtes wat hulle oor jou dink, of uitspreek, jou besluit enigsens affekteer nie.  Kyk maar net wat die Bybel reeds eeue terug gesê het juis sal gebeur wanneer iemand so ‘n keuse maak, naamlik: “Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster.” (1 Petrus 4:3-4)

My liewe vriend of vriendin, PRYS DIE HERE indien jy nou name genoem en sleggesê word omdat jy vir Christus gekies het.  Jy het reeds vir jou ‘n skat in die hemel bymekaargemaak, en kyk wat sê 1 Petrus 4:12 en 14 daaroor:“Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.”

Ons moet ook nooit uit die oog verloor dat ek effektief my broer kan laat struikel en vir God se koninkryk verlore kan laat gaan deur wat ek drink, of selfs eet nie.  So stel Romeine 14:13, 15, 17 en 21 dit as volg: ” Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie….Maar as jou broeder deur voedsel (of natuurlik drank) gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie….Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees…Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.”

Die kruks hier is dus dat jou persoonlike gebruik van drank ‘n saak tussen jou en Heilige Gees moet wees. Indien jy net so nou en dan ‘n drankie gebruik, en jy het rustigheid en vrede in jóú hart daaromtrent, is daar dalk in jou oë niks mee verkeerd nie. Vra net vir Heilige Gees of Hy vrede het dat jy dit doen – en sóós jy dit doen?

MAAR, indien enigiets wat ek hier geskryf het, jou dalk in die binneste aangeraak het, en jy voel dat “iets” binne-in jou met jou praat hieroor, en oor die vraag of dit wat jy nog heeltyd as drank “gebruik” gesien het, nie dalk besig is om in jou lewe drank “misbruik” of “dronkenskap” te word nie, gaan word asseblief iewers stil met God, en vra Hom of Hy dalk vir jóú iets wil sê oor die manier waarop jy tot dusver drank gebruik het.  En wanneer Hy vir jou die antwoord gee, bly asseblief gehoorsaam aan Sy antwoord! Maar man, die lewe gaan “boring” wees sonder drank! Nee, my liewe vriend of vriendin, die lewe is ‘n FEES met Jesus Christus en Heilige Gees in jou lewe – SONDER ENIGE DRANK!!  Onthou wat het die mense gesê nadat Heilige Gees oor die mense uitgestort is: Handelinge 2:13: “Hulle is dronk”.  Ek is eerder sewe dae ‘n week dronk van die wonderlike wete dat Heilige Gees binne-in my is, as wat ek my liggaam oorgee aan iets wat baie beslis vir God onaanvaarbaar is en inderdaad my liggaam langsamerhand fisies aftakel.

tiaan gildenhuys – 22/11/2001

Matt 4: 1 leer ons dat nadat Jesus deur Johannes gedoop is, Hy deur die Gees van God weggelei is in die woestyn in om deur satan versoek te word.

In Matt 4: 3-4 lees ons dat die versoeker na Jesus kom en vir Hom sê dat as Hy die seun van God is, moet hy vir die klippe sê om brood te word. Jesus antwoord hom toe met hierdie woorde: “Daar is geskrywe: die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan”

Die Woord leer ons dat Jesus elke versoeking van die vyand, weerstaan het met die woorde: “daar is geskrywe”. Het jy al ooit gewonder waar hierdie woorde van vers 4 oor die woord wat by God se mond uitgaan, “geskrywe”  staan? Of het jy maar soos ek dit net gelees en aanvaar en maar verder gelees deur Matt 4?

Deu 8:3 “En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.”

Het Jesus dus die woord van God gebruik om satan te weerstaan?…ja, beslis en verseker!!!!  En onthou dat satan die Woord van God beter ken as ek en jy, daarom hoef Jesus nie die teksverwysing aan te gehaal het nie, maar slegs wat daar geskryf staan!!

Hierdie 3 opgetekende geleenthede, was verseker ook nie die laaste keer wat Jesus versoek was nie, maar elke keer sou Jesus beslis die woord van God aangehaal het om hom teen te staan!!

Luk 4:13 “En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy ‘n tyd lank van Hom gewyk.”

Wat die Woord ons ook leer is dat Jesus in elke opsig versoek is, net soos ons vandag. Hy het egter nie gesondig nie. Sou dit dan nou wees oor Hy God self is, dat Hy nie gesondig het nie…soos baie mense die verskoning aanvoer? Nee, Jesus was volkome mens soos ek en jy vir 33jr van Sy aardse lewe. En dit is juis om hierdie rede dat die duiwel reg gehad het om Jesus te kon versoek. As Jesus as God self op aarde was, sou die vyand bitter vér van Hom af weggebly het!!

Heb 4:15 “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.”

Joh 1:14 “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.”

Die verskil was net dat Jesus die Woord van God geken het en die krag daarvan en Hy het gekies om dit te gebruik om die vyand teen te staan!!

Al ooit gewonder hoekom satan Jesus juis met hierdie versoeking eerste benader het en hoekom nie een van die ander 2 versoekings wat opgeteken is in Matt 4 en Luk 4, nie?

Kom ons ondersoek so bietjie die Skrifte en kyk hoekom die vyand eerste die Woord van God in ons monde wil steel.

Die versoeking van Jesus is in net twee van die evangelies so in detail opgeteken en dit is in Matt 4 en Luk 4. Die aanhaling van Jesus oor die lewe wat in die woord van God se mond is, kom in beide Matt en Lukas voor in verse 4 van hoofstukke 4. Toevallig dat dit elke keer die 4de hfstk en die 4de vers is? Kom ons kyk bietjie na die betekenis van die syfer 4 in die Hebreeuse syferwaardes:

Syferwaarde 4:  =  dit verteenwoordig die wêreld en wêreldse dinge

                            =  dit beteken ook heers, wysheid,openbaringskennis en

       =  nuwe lewe

Jes 55:11 “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.”

So hoekom wil die vyand so graag die woord van God by my en jou steel?…want hy weet as hy dit kan regkry, het hy ons krag gesteel!!!

In Jer 1: 12 sê die Here: “want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring!”

Die Jode het tot vandag toe die gebruik om ‘n Mezuza aan die ingang van hul wonings, besighede ens., aan te bring om hul te herinner aan die woord van God.  Die Mezuza is ‘n langwerpige voorwerp van gewoonlik hout, porselein of puter, wat ‘n stuk diervel bevat waarop ‘n Skrifgedeelte uit die Torah aangeteken is. Hierdie teksvers sou hul herinner aan die beloftes van God oor die beskerming en seën van hul huise, familie, besittings, opbrengs van die land ens.  Die gewoonte is dan dat voordat hulle die huis, besigheid of vertrek binnegaan waar die Mezuza aangebring is, hul dit sou aanraak en bid om dankie te sê vir die beskerming en seëninge van God.

Hierdie voorskrif vir die volk, kom uit Deut 6 en Deut 11.

Deu 11:18 “Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees,

Deu 11:19 en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;

Deu 11:20 en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,

Spreuke 18: 21 sê: “Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet.”

So as jy die woord van God ken en bestudeer, sal jy kan lewe spreek oor jou  omstandighede en sal jy die vyand KAN teenstaan!!! Daarom wil satan dit by jou kom steel, want as hy dit regkry, kan hy my en jou kragteloos laat en ons vaspen in die verlede en ons dan daagliks herinner aan die mislukking wat ons was. Sodat ons nie kan of wil groei in kennis van God nie. Want sien, hy wil nie graag hê dat ons hom moet herinner aan sy toekoms, soos dit in die woord van God opgeteken is nie. Jesus het hom reeds vir my en jou oorwin:

Kol 2:15 “nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”

En in Jesus is ek en jy meer as oorwinnaar!!

Rom 8:37  “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.”

Kom ons gaan kyk bietjie na wat sê die wyse Salomo in Spreuke oor die kennis van God:

Spreuke 1:7 “Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug”

Spreuke 2:6 “(want die HERE gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,”

Spreuke 9:10 “Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.”

Ken ek en jy werklik die God en Vader wat ons bely en het ons werklik nog die vrees van die Here in ons midde?  Of het Hy maar vir ons geword “die ou toppie daarbo, my tjomma, die ceo daar in hoofkantoor”  of ander dergelike beskrywings wat ons deesdae orals uit “Christene” se monde hoor?  Jy sien wanneer ons die Here en sy Godheid afwater na wêreldse standaarde, dan het ons maar ‘n skyn van godsaligheid en verloor ons die krag van Sy woord.

2Tim 3:5  “mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.”

In Hosea 6: 6 sê die Here: “want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as brandoffers”

Jy sien my liewe boeta en sussa, as ek en jy gaan begin om tyd te maak vir die woord van die Here, om dit te bestudeer en te spreek as ons sit en staan en lê en gaan, en daagliks die Skrifte ondersoek, dan gaan ons hierdie liefdevolle, Almagtige God en Vader leer ken soos wat Hy geken wil word! Dan sal ons ook kan heers oor die wêreldse bindings waarmee die vyand ons verniel en wegtrek van God en die krag van Sy woord!

Dan is daar vir ons nuwe lewe in die krag van God se woord en dan sal ons aan die vyand kan sê: “daar is geskrywe”…en satan besef dit maar te goed!!  Daarom is van sy grootste aanvalle op gelowiges vandag, op die gebied van tyd. Want hy wil nie hê dat ons moet kennis opdoen oor die beloftes van die Here vir ons lewens nie.

Jer 29:11 “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Maar daar is so baie gelowiges wat die wêrelds rykdomme najaag, dat hulle al hoe langer ure begin werk en al hoe minder tyd in die woord van die Here spandeer. Maar die woord van God sê:

Spreuke 10:22 “Die seën van die HERE—dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.”

Gaan kyk bietjie na al die beloftes van Deut 28 vir die wat luister na die stem van die Here en kyk ook sommer tegerlyketyd na al die vloeke van Deut 28 vir die wat nie na die stem van die Here luister nie!  Deut 7: 12-15 spel vir jou die seën van die Here uit as jy luister na Sy verordeninge, dit hou en dit volbring. In Jesaja sê die Here dat ons nie moet ophou om Hom te herinner aan Sy beloftes nie:

Jes 62:6 “… o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie”

In Jes 57: 19 en 21 sê die Here die volgende:

Jes 57:19 “Ek skep die vrug van die lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.

Jes 57:21 Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie!”

Maar jy sien, soeveel gelowiges kies mos om te luister na wat die ongelowige koerante, tv-nuus, ekonomiese markaanwysers en waarseêrs van hierdie wêreld sê! Want ons weet mos nie wat in die woord van God staan oor elke omstandigheid, siekte, finansiële krisis, ons beskerming, ens, vir die ware kinders van God wat aan Sy woord gehoorsaam is nie. Daarom is ons vrede en ons vreugde daarmee heen en ons lyk soos uitgedroogde suur pruime en wil uit ons nate spring as Julius Malema net sy gesig op tv wys. En so laat ons die vyand toe om te kom steel, slag en verwoes in ons en ons familie se lewens en ons blameer die duiwel vir alles, maar weier om ons eie aandeel in die verval, te erken of herken.

Jos 1:8 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.”

Is my en jou geloof nogsteeds ‘n “privaatsaak en ons praat nie daaroor nie”, omdat die wêreld sê jy mag nie geloof, politiek of seks in die werkplek praat nie?  Of is jy bereid om soos Paulus op te staan en te verklaar:

Rom 1:16 “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek”

By the way, die Griek is nie die ou daaronder by die kafee wat die lekke slap chips maak nie. Dit is ek en jy wat deel uitmaak van die heidene!

Jak 4:4 “… Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.

Jak 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!”

Ek en jy kan nie ‘n vriend van die wêreld en van God wees nie, ons moet kies watter god/God wil ons dien!!

Hos 4:6 ‘My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”

My boeta en sussa, hoe lyk jou kennis van God en sy Woord, want hierdie is ‘n baie ernstige waarskuwing van die Here vir elkeen wat die kennis van God verwerp! En as ek en jy nie tyd maak om kennis van God en Sy woord op te doen nie, gaan ons ‘n oop teiken vir satan en sy magte wees.

Ef 6:11 “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.”

Ef 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—

Die swaard van die Gees is die woord van God, hoe is jy toegerus vir hierdie stryd waarin ons is? Kom jy miskien by ‘n gunfight aan met ‘n mes? Want ons is verseker in ‘n oorlog en jy sal bloedbelope daaruit kom, die vraag is net of jy nog gaan staande bly aan die einde! Paulus sê hy dra die littekens van Christus aan sy lyf (Gal 6: 17) –  hoe lyk jou lyf my boeta en sussa?

Ef 6:12 “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Daar is 4 (alweer die syfer 4) woorde wat jy nie in ‘n sin agter mekaar in die woord van God sal kry nie, en dit is die woorde: “dit sal maklik wees”. Trouens, die woord verseker ons dat ons vervolging sal hê.

2Tim 3:12 “En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.”

“Die mens sal van brood alleen nie lewe nie”!!!!!!!!!

Waarvan leef jy vandag my liewe vriend/vriendin? Waarmee voed ons onsself en wat kom by ons monde uit? Is dit die woord van God of is dit vervloeking, vrees en negatiwiteit, bitterheid of onvergifnis? Weet jy wat daar geskrywe staan oor jou lewe, sodat jy  aan die versoeker sal kan antwoord: “ Daar is geskrywe…”

Het jy al die swaard opgeneem en toegetree tot die stryd of sit jy nog op die peanut stands van die lewe omdat jy bang is jy gaan seerkry? Die goeie nuus is dat Jesus klaar die geveg vir ons gewen het en dat Hy saam met jou in die geveg is om jou te wys hoe, maar dan moet jy bereid wees om Sy “instruction manual” te lees, want tydens die geveg is daar soms ‘n groot lawaai en dan hoor ons nie altyd Jesus se stem so mooi nie, maar as ons die “manual” ken, dan kan ons voortveg!!

Rom 10:17 “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”

Die Here roep jou op tot die stryd, want Hy soek die Dawids van dié lewe om die Goliats van hierdie wêreld te verslaan. Die heel laaste woorde van Jesus aan die kruis was ”dit is volbring”. Met ander woorde, Hy het alles gedoen om my en jou in staat te kan stel om lewe in oorvloed te hê op alle gebiede. Hy het reeds ons sondes vergewe en die Weg vir ons gebaan na God toe, maar dan moet ons Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker en bereid wees om te doen wat Sy woord vir ons sê!!

1Kor 16:22 “As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ‘n vervloeking wees! Maranáta!”

Maranata beteken “Jesus kom weer!” – Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet?

1Thess 2:13 “Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.”

Alle eer aan ons Here Jesus Christus wat gesterf het vir elke mens se sondes, begrawe is, opgestaan en opgevaar het na die hemel en wat weer gaan kom om Sy bruid te kom haal!!!!

AMEN!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

Hierdie skrywe het ek opgestel nadat ek in 2008 vir etlike maande deur ‘n groot sielewroeging gegaan het, en vir die eerste keer in my lewe amper totaal weggeval het uit my geloof in die Skeppergod. Dit het gebeur nadat mense van sekere denominasionele groepe my direk aangeval het omdat ek nie die sg. “Sacred Names” (“Heilige Name”) volgens hulle, “korrek” gebruik het nie, en ek volgens hulle daarom direk op pad was hel toe. Ek het naderhand in vrees en bewing gelewe elke keer as ek wou bid, want ek het naderhand nie meer geweet tot wie ek moet/kan bid nie, want gebruik ek die een Naam, is ek deur een groep aangekla, gebruik ek die volgende een, is ek deur ‘n ander groep aangekla en uiteindelik het ek besluit dalk is dit beter as ek sommer net ophou glo in enige Skepperwese.

Ek prys die Vader vir Sy wonderlike genade, want net Hy het my met Sy sagte woorde, liefde en leiding uit hierdie maandelange moeras van twyfel en wanhoop getrek. Hy het my ook daarop gewys dat satan volgens die Bybel die aanklaer van die broers is, so toe weet ek waar kom al die “aanklagte” teen my vandaan. –  “Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.” (Open. 12:10).

Wat die “Sacred” (HEILIGE) Name betref, het heelwat mense my al hieroor gevra en ek het besef dat daar hordes mense daarbuite is wat vandag met dieselfde sielewroeging sit as waarmee ek gesit het.

My persoonlike siening hieroor bly sedert 2008 steeds dieselfde, en ek deel dit graag met jou.

Ek KEN en ERKEN my Hemelse Vader as die ENIGSTE Alomteenwoordige, Alwyse, Alwetende, Ewige, Skepper God met al Sy wonderlike Hebreeuse Name en hulle onderskeie intieme betekenisse. Daarom sal ek oral waar ek die geleentheid kry, voor die aanbieding van enige van my lesings, ‘n “powerpoint slideshow” laat rol met die Hebreeuse Name van my Vader, juis sodat ons mense orals kan begin kennis neem van Sy wonderlike Name en hulle WONDERLIKE betekenisse.

Ek het reeds oor die 165 van Sy “tetragrammaton” Name op my aanbieding, wat o.a. insluit: YHVH; RUACH HA KODESH; Y’SHUA HA MASCHIACH; EL; ELOHIM; YHVH JIREH; YHVH AHAVA; YHVH NIGAD; YHVH TSIDKENU; YHVH ROHé; YHVH SABAOTH; YHVH M’KADDISCHEM; YHVH SHAMMAH; YHVH SHALOM; YHVH NISSI; YHVH RAPHA; YHVH QANNA; YHVH ELOHIM; YHVH KAVOD; YHVH TSEDEK; YHVH CHESED; YHVH MAGEN; YHVH KADOSH; YHVH HAYAH; YHVH OR; YHVH PERAZIM; YHVH YESHUA; YHVH MACOWL; YHVH NAGID; EL SHADDAI; EL OLAM; ELIZUR; ELIDAD; SAR SHALOM; EL HANAN; ELOHé YISRAEL; MELECH OLAM; EL GIBBOR; EL ELYON; ADONAI; ATIQJOMIN; … en nog vele ander….

Maar ek kry met HEELWAT groepe mense te doen wat almal aanspraak maak daarop dat NET HULLE die VOLLE WAARHEID en Goddelike “openbaring” ontvang het rakende die Heilige Name, en wat daarom enigiemand anders, wat dit nie SOOS HULLE sien nie, summier in die hel in verdoem. Dan dink ek nogal aan die Woorde van Jesus in Lukas 9:49,50 en ek skud net my kop.

“En Johannes het geantwoord en gesê: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U NIE SAAM MET ONS volg nie. Maar Jesus sê vir hom: Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons.”  

Wat die Vader se eie Naam betref, sê sommige die “tetragrammaton” (m.a.w die “onuitspreeklike” Naam) YHVH, MOET uitgespreek word as “YAHWEH”, ander groepe sê nee, “Yahweh” is OOK ‘n afgod se Naam en Sy KORREKTE Naam, is eintlik “YAHUAH”. Ander sê weer nee, nee, dis totaal verkeerd, dit moet eintlik wees “YEHOVAH”, of ander weer, sê dit moet “YAHUEH” wees. Nou is my vraag, wie is nou die REGSTE reg?

Want elkeen van hierdie onderskeie groepe kyk na dieselfde vier Hebreeuse letters en elkeen van hulle is gereed om oorlog te verklaar dat NET HULLE uitspraak van daardie vier letters, reg is, en dat ENIGE ander uitspraak verkeerd is. Hulle is ook baie duidelik daaroor dat as jy die Vader NIE op daardie presiese spesifieke “korrekte” Naam aanspreek nie, dan is jy verdoem en pylreguit oppad hel toe. Regtig? Nou watter EEN Naam van net die vier wat ek reeds genoem het vir die Vader, moet jy dan gebruik om volgens daardie mense sodoende die hel te ontvlug?

Ek kyk eendag na ‘n DVD waar ‘n Messiaanse Jood (Jood wat glo dat die Messias reeds gekom het) en ‘n Ortodokse Jood (Jood wat glo dat die Messias nog moet kom), SAAM ‘n program aanbied oor die uitleg van sekere teksverse in die Bybel. Albei hierdie manne was Hebreeuse taalkenners en dit was baie interessant om na hulle te luister. Maar die interessantste van alles, was dat hulle op ‘n stadium ‘n betrokke teksvers bespreek het, waar die tetragrammaton, YHVH, voorkom. En net daar staan die Messiaanse Jood en hy spreek dit “YAHWEH” uit, terwyl die Ortodokse Jood dit as “YEHOVAH” uitspreek. So, wie van hulle was reg? Dalk albei?

Wat vir my ook nog interessant is, is dat mens vir hierdie groepe kan vra: “Wat was jou aardse pa se naam?” dan sal hulle ‘n naam noem, bv. “Ben”. Sodra jy dan vir hulle sê: “Goed, so jy het jou pa sommer ‘Ben’ genoem hier op aarde as jy met hom praat?”, dan is die reaksie gewoonlik baie heftig: “Nooit! Ek het te veel respek vir hom gehad! Ek het hom ‘Vader’ of ‘Pappa’ genoem!”

Dan is my volgende vraag natuurlik: “Nou het jy dan soveel disrespek vir ons Hemelse Vader, dat jy Hom sommer links en regs op Sy persoonlike Naam wil noem? En dan ook nog ander mense in die hel in wil verdoem omdat hulle dit nie saam met jou doen nie?” Daarom het ek self ook te veel respek vir my Hemelse Vader om Hom sommer links en regs op Sy persoonlike Naam te noem, en roep ek Hom daagliks aan as Vader, of as Pappa, want dit is wat Hy vir my is. Maar ja, ek leer steeds ander mense hoe lyk Sy onderskeie Hebreeuse Name en hulle absolute wonderlike betekenisse, net soos wat ek destyds toe my aardse pa nog geleef het, vir mense vertel het dat my aardse pa se name is Douw Gerbrand Steyn Gildenhuys. Maar as ek persoonlik met my pa gepraat het, het ek hom pappie of pa genoem, ek het hom beslis ook nie Douw genoem nie.

Maar is Jesus Christus dan nie juis ons volmaakte voorbeeld in die Bybel nie? Wys my asseblief net EEN teksvers in die Bybel waar Jesus Sy Hemelse Vader op Sy persoonlike Naam genoem het? En indien Hy dit nie gedoen het nie, hoe eien ons vir onsself daardie reg toe?

Wat ons Verlosser en Messias, Jesus Christus se Naam betref, is die oorlog nog groter, want sommige groepe sê dit MOET “YESHUA” wees, ander weer sê nee, dit MOET “YASHUA” wees. Ander sê weer nee, die ander groepe is almal verkeerd, net HULLE is reg en dit MOET “YAHUSHUA” wees, want dit is ‘n korrekte samevoeging van “Yahweh” en “Yeshua”. Ander maak weer aanspraak daarop dat hulle uitspraak van “YOSHUA” of “YEHOSHUA” eintlik die ENIGSTE regte een is. Nou is my vraag weer, wie is nou die REGSTE reg wat SY Naam betref??

Want as die “YESHUA”-groep reg is, dan is al die ander groepe almal verkeerd en kon hulle uiteraard dan nie gered word nie want hulle het dan die “verkeerde” Naam aangeroep, en is die res dan ALMAL op pad hel toe. Maar as die “Yeshua”-groep dalk ook verkeerd is, en die “Yashua”-groep is reg, dan beteken dit die “Yeshua”-groep en al die ander is verkeerd en dan ALMAL op pad hel toe… ensovoorts, ensovoorts…

Is dit regtig hoe jy ons Hemelse Vader en ons Verlosser en Messias beleef? So verdoemend? Beleef jy Hom as ‘n diktator wat in die hemel sit en wag dat selfs Sy eie kinders ‘n fout maak met die uitspraak van Sy eie Name, en hulle dan met groot satisfaksie in die hel in gooi omdat Hy hulle in hulle onkunde oor Sy Hebreeuse Name “uitgevang” het? Dit terwyl seker maklik 90% van Sy kinders hier op aarde GEEN kennis van Hebreeus het nie? Ek kan jou verseker dit is NIE die Vader wat ek persoonlik en intiem leer ken het nie.

Dis nou sonder om in ag te neem dat ons Vader ALLE tale op aarde geskep het, en Afrikaans verstaan, net soos elke ander taal op aarde. En daar is nie een enkele teksvers in die Bybel waar die Vader ons opdrag gee om Hom slegs in Hebreeus aan te spreek nie.

Wat vir my hartseer is van hierdie verskillende groepe wat so op die Heilige Name fokus, is dat hulle sommer ‘n klomp ANDER dinge wat ook in die Bybel staan, en volgens my NET so belangrik is, bv.  om dissipels te gaan maak van AL DIE NASIES (Mattheus 28:19,20), of om hulle vyande lief te hê (Mattheus 5:44), of om verstandig met hulle mans/vrouens saam te lewe en aan hulle mans/vrouens EER te bewys (1 Petrus 3:1-7) ensomeer, soms summier ignoreer, of gerieflikheidsonthalwe, om “hulle” teologie te pas, wegredeneer met allerhande “interpretasies” wat HULLE SIENING pas. Of hulle sal gou redeneer dat: “daar foute in die Bybel is”, of dat: “jy die Bybel korrek moet interpreteer” ensomeer. Want so lank as wat hulle ‘n bohaai kan maak net oor die Name, dan hoef hulle nie so skuldig te voel omdat hulle self HOPE ANDER opdragte in die Bybel, summier ignoreer nie. En dan lees ek maar net die woorde van 2 Korinthiërs 1:13, asook 2 Timotheus 4:1-4, en dan weet ek wat gaan in hulle lewens aan…

“Want ons skryf aan julle NIKS ANDERS as wat julle LEES OF OOK VERSTAAN nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan…” (2 Kor.1:13)

“Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van diewaarheid en hulle sal wend tot fabels. (2 Tim.4:1-4)

Ongelukkig ervaar ek dat baie van hierdie groepe nie bereid is om die “gesonde leer” rakende die HELE WOORD te verdra nie, en omdat hulle wil hoor wat hulle WIL hoor, vir hulle ‘n menigte “leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede”. Want solank hulle ANDER kan “teregwys” oor die Heilige Name, hoef hulle nie ag te slaan op al die vingers wat na hulle kant toe wys omdat hulle nie bereid is om van ander nasies dissipels te maak nie, of omdat hulle hulle vyande haat met ‘n passie, of omdat hulle hulle mans/vrouens soms soos tiranne verneder of manipuleer, ensomeer. Myns insiens kom dit in baie gevalle op niks anders as geestelike hoogmoed neer nie, en ek lees in die Bybel dat hoogmoed ‘n GRUWEL in my Hemelse Vader se oë is, so dit kom ook van niemand anders as die satan af nie.

Die feit dat ek Sy Hebreeuse Name KEN, EER en ERKEN, beteken egter glad nie dat ek saamstem met die siening dat “God”, of “Here”, of “Jesus Christus”, in die Afrikaanse Bybel (1933/53 Vertaling), die name van afgode is nie. Want die oomblik wat ek daardie argument wil gebruik, moet ek daarmee saam ook erken dat my Hemelse Vader NIE Almagtig genoeg was om te keer dat Sy EIE Name, in Sy EIE Woord, in watter taal ookal, verkeerd opgeneem en vertaal word nie. Dit terwyl my Bybel in 2 Timotheus 3:16, 17 baie duidelik bepaal dat DIE HELE SKRIF DEUR GOD INGEGEE IS. Alhoewel Hy menslike skrywers gebruik het, en menslike vertalers in die verskillende lande gebruik het, BLY HY IMMERS STEEDS DIE HAND AGTER DIE SKRYWERS EN AANVANKLIKE VERTALERS.

So, as ek moet begin erken dat Hy nie kon keer dat Sy eie Name in Sy eie Boek met afgode se name vervang word nie, moet ek onmiddellik daarmee saam ook begin twyfel in Sy Almag om sommer ‘n klomp ANDER goed in my lewe of ewige toekoms te kan doen. Bv.: As Hy nie Sy eie Name kon beskerm in Sy eie Boek nie, kan Hy my dan regtig red? En ek is jammer, dit werk glad nie vir my nie.

Dit is wel so dat “God” eintlik net ‘n titel is, en nie ‘n naam nie. Maar leer die Bybel ons nie juis dat Hy die God van alle gode is nie?

“Want die HERE julle God is die God van die gode en die HERE van die here…” (Deut. 10:17)

Daarom eer ek my Hemelse Vader baie beslis as DIE GOD van alle ander gode, en kan ek Hom met alle eerbied en respek “God” noem, sonder om bang te wees dat ek daardeur na enige ander klein godjie verwys. Verder word geargumenteer dat “Here” eintlik Baal of Meester beteken. Alhoewel dit so is dat ander gelowe ook praat van “Here”, bepaal bogemelde teksvers ook tog nog steeds dat Hy die HERE van al die ander “here” is! En sonder enige twyfel of teëspraak is Hy baie beslis my MEESTER bo enige ander meester. Daarom het ek persoonlik ook geen probleem om Hom my HERE te noem nie.

So ja, ek erken met absolute eerbied en respek die Hebreeuse Heilige Name, maar ek het ‘n probleem met hierdie argument dat die titels wat in die Bybel gebruik word eintlik na afgode verwys, en ek het nog ‘n groter probleem wanneer mense ander mense in die hel in wil veroordeel omdat hulle nie die Heilige Name “korrek” gebruik nie. Soos ek reeds uitgewys het, watter Naam is dan nou die “korrekste”? Dit is nie die Vader wat ek in my Woord leer ken het nie. In die eerste plek lê die finale oordeel SLEGS in Sy Hand, en in die tweede plek lees ek in Openbaring 3:12 dat Hy self ook ‘n Nuwe Naam gaan kry, wat niemand in elk geval ken nie.

As die titel of naam “God”, “Here”, of die naam “Jesus Christus” dan na ‘n afgod verwys, waarom sou Hy die afgelope paar honderde jare geluister het as mense Hom by daardie name aangeroep het? Die Bybel bepaal immers dat Hy ‘n jaloerse God is. Dan beteken dit effektief ALMAL wat ONKUNDIG was oor die Heilige Name die afgelope honderde jare (2012 om presies te wees), en wat Hom iets in daardie “verkeerde” name gevra het, se gebede is glad nie beantwoord nie, wat natuurlik insluit gebede om hulle lewens aan Hom te gee, wat beteken hulle is dan eintlik mos almal hel toe?

Want as die titels (“God” en “Here”) en name (“Jesus Christus”) eintlik net aan afgode behoort, waarom sou Hy ooit daarop reageer het, aangesien die Woord ook bepaal dat Hy nie teen Homself verdeeld is nie? Dit beteken Hy het van die begin van tyd af nog slegs na die Jode/Israeliete wat Hebreeus magtig is en Sy Name ken, se gebede geluister, en na geen ander nasie of taalgroep wat in hulle Bybels die “verkeerde” name gehad het nie, want in geen ander nasie of taalgroep in die wêreld se Bybels het die Heilige Name korrek voorgekom nie.

Ek kan dit ongelukkig glad nie glo nie, veral nie as ek na die woorde van 2 Petrus 3:9 kyk nie.

“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat ALMAL tot bekering moet kom.

Ek lees NIE in hierdie teksvers van ‘n Vader wat net sit en wag om te kyk waar Hy Sy EIE kinders deur Sy EIE Woord kan “uitvang” deur hulle onkunde, sodat Hy hulle in die hel kan gooi nie. Dit is nie die Vader wat ek intiem leer ken het die afgelope 13 jaar in my lewe nie.

Dan beteken dit dat al die duisende, derduisende mense wat die afgelope honderde jare genees is en selfs uit die dood opgewek is in die naam van Jesus Christus, is toe eintlik nooit werklik genees nie, en is toe eintlik deur die duiwel uit die dood opgewek! En dit terwyl my Bybel bepaal dat SLEGS God kan genees en iemand uit die dood kan opwek. Satan kan beslis nie, want hy het NIE daardie mag nie. En AS dit dan wel God was wat hulle uit die dood opgewek het, WAAROM sou Hy dit gedoen het, gesien in die lig dat Hy dan eintlik daartoe versoek sou gewees het in die naam van ‘n afgod?

‘n Verdere interessante ding om aan te dink, is dat, indien die titels en name “God” en “Jesus Christus” dan eintlik aan afgode behoort, dan is Sy Naam nog nooit in die wêreld gelaster in enige flieks of videos waar ons so gereeld hoor: ”Oh my God!” of ook: “Jesus Christ!” nie. Want as daar vanuit die koninkryk van duisternis dan eintlik in HULLE oë geen probleem was met die name “God” of “Jesus” nie, waarom word SLEGS daardie name so oor en oor en oor en oor in flieks of op DVD’s gebruik as vloekwoorde? Want as daar dan enige krag was in die naam van Allah, of van Boeddha, waarom hoor mens nooit in enige flieks: “Oh my Allah!” of ook: “Oh my Buddha!” nie? En as die Naam Yeshua/Yashua/Yahushua/Yoshua dan die “enigste” ware Naam was, waarom het ons nog nooit in enige film in lasterlike tonele gehoor: “Oh my Yeshua!” of: “Oh Yahushua!”, of “Oh my Yahweh!” nie? Sonder twyfel dus, beskou die koninkryk van duisternis steeds die Naam “Jesus Christus” en die titel van “God” as kragtig genoeg om dit lasterlik te probeer aftakel en goedkoop maak in flieks ens.

Nee, ek het uiteindelik na maandelange wroeging bloot tydens my stiltetyd een dag na Hom toe gegaan en Hom SELF gevra hieroor, aangesien ek immers in ‘n intieme persoonlike verhouding is met my Hemelse Vader, en Hy het vir my gesê: “Tiaan, ek het My in Afrikaans aan jou openbaar as “Jesus Christus”. Dit was vir my genoeg. Wanneer ek bid of met Hom besig is, sal ek self soms “Yeshua” in my gesprekke gebruik, net omdat ek weet van die Hebreeuse name, en omdat ek tydens ons toere in Israel hoor dat die mense wat Hebreeus KEN, en die Messianse Jode, almal “Yeshua” gebruik, en nie “Yashua”, “Yahushua”, of enige van die ander Name nie. Aangesien Sy Woord bepaal dat Hy na my hart kyk, weet Hy dat ek in daardie oomblikke niemand anders in my gedagtes het as daardie EEN man van Nasaret wat net EEN MAAL in die geskiedenis aan ‘n kruis gehang het om vir my sondes te sterf, maak nie saak of ek Hom in daardie oomblikke Jesus Christus, Y’shua, Yeshua, Yashua, Yahushua, Yoshua of Yehoshua noem nie. 

Ek kry dieselfde tendens met my persoonlike naam. Sommige mense noem my Tiaan, ander noem my Riaan, ander noem my Theuns, ander noem my Thinus, maar ek weet elke keer hulle praat direk met my. Ek is nie kwaad vir hulle omdat hulle nie op daardie oomblikke my regte naam gebruik nie. Ek glo dis dieselfde met my Hemelse Vader. Maar net so moet ons nie uit die oog verloor dat die naam “Johannes” in Engels “John” of “Johnny” is, en in Frans “Jeanne” nie. Dieselfde naam, verskillende tale. Dieselfde gebeur ook met ons Verlosser se Naam. 

En ‘n laaste gedagte om nie uit die oog te verloor nie, is dat Jesus se naam in Hebreeus, Grieks en Latyns aangebring was bokant sy kop, terwyl Hy aan die kruis gehang het. In Hebreeus sou daar dus gestaan het “Yeshua”, in Grieks sou daar gestaan het “Iesous” en in Latyns sou daar gestaan het “Iesus”. Drie verskillende tale wat al drie verwys het na ons ENIGSTE Verlosser en Saligmaker, JESUS CHRISTUS!

So, ja, ek erken die bestaan van die Heilige Name, maar ek weier persoonlik om te glo dat mense veroordeel sal word, of in die hel sal beland indien hulle uit hulle hart uit geglo het dat GOD, HERE en JESUS CHRISTUS na niemand anders verwys het as die Drie-Enige Skepperwese nie, of dat die Here nie ons gebede sal beantwoord omdat ons die sg. “verkeerde” name gebruik nie.

tiaan gildenhuys

Outoriteit in Christus Bedieninge

www.oicb.co.za

Pretoria

Wanneer laas het jy regtig baie mooi na jouself in die spieël gekyk en die ware JY raakgesien? En nou praat ek nie van daardie persoon met die masker aan wat so mooi op-“gedress” is vir die wêreld daar buite nie! Ek praat van die persoon agter die masker…die één wie jy is as jy vanaand by die huis kom en agter geslote deure is – die één wie jou familie sien, die één wie Jesus sien as Hy na jou hart kyk!?

As die Woord van God dan sê dat ek en jy na Sy beeld geskape is, is dít wat ek en jy dan sien as ons na onsself kyk? En meer nog, is dit wat ander mense sien wie na my en jou kyk?

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Die King James-weergawe van die Bybel, stel dit so mooi: “in Our image and  after Our likeness”, so as ons dan in God se “image” gemaak is, wat is die “image” wat ek en jy uitdra? Jy sien my vriend en vriendin, ek en jy kan onsself op-“dress” en kammofleer vir die wêreld daar buite, maar nie vir God nie! Hy weet presies hoe Hy ons gemaak het en wat ons veronderstel is om te wees en al daai “make- up” beïndruk God glad nie!

Psa 7:9 Laat tog die boosheid van die goddelose mense ‘n einde neem, maar bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God!

Jer 17:10  Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

Maar dan is so baie van ons “selfrighteous”-Christene baie gou om’n vinger na ander kinders van God te wys en hul swakhede en foute uit te wys en te vergeet dat onsself net so vrot van die sonde is! Hoe siek het die kerk nie geword nie? Ja, die kerk, want ek en jy is die kerk van God en ons is veronderstel om Sy hart vir mense te hê! Is dit dan nie Jesus wat gesê het dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself nie?

Mrk 12:30  en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.

Mrk 12:31  En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

As ek dan die Woord reg verstaan, dan beteken dit dat jy ander hoër as jouself moet ag en nie net jou eie belange voorop moet stel nie. Dit beteken dat jy jou vrou se belange bo joune moet stel, omdat jy haar moet eer en die Here moet dank oor die “geskenk” wat Hy aan jou toevertrou het om te versorg en te koester en lief te hê…en dit nie aan die buurman se vrou of die tannie daar by die huis met die rooi ligte of op die internet gee nie! Dit beteken ook dat jou werk of bediening of sport nie belangriker as God en jou familie, moet wees nie. Markus 12 hierbo is duidelik dat jy God eerste moet dien en moet soek met jou hele wese en alles wat jy besit…(wat so “by the way” net genade uit Sy hand is)…en daarna jou naaste wat ook jou gesin insluit! So baie Christene is egter so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge en Sy hart vir mense mis! En dan glo ons dat ons in aansien is by die Here.

Fil 2:1  As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is,

Fil 2:2  maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.

Fil 2:3  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

Fil 2:4  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.

Fil 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

As ek egter na my eie lewe en na ander rondom my kyk, dan sien ek maar min van hierdie gesindheid van Jesus. In stede daarvan sien ek kinders van die Here wat soos soldate gekwes en vol bloed op ’n slagveld rondlê, soos mede-Christene oor hul loop en hul vertrap! Dan praat ek nie eers van die stukkende mense wat nog “in die wêreld” is en nog nie by Jesus uitgekom het nie…en hoe sal hul dan ook as hul na ons lewens moet kyk en die wyse waarop ons onsself verhoog bo hul en hul net veroordeel?

Luk 11:34  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker.

Luk 11:35  Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.

As die lig in ons dan donker is, hoe kan ons die lig vir die wêreld wees as ons self nie eens kan sien nie?

Mat 5:14  Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;

Mat 5:15  en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.

Mat 5:16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Net voor die Here opgevaar het, het Hy aan ons die opdrag gegee om dissipels te gaan maak van alle nasies en hulle alles te leer wat Hy ons geleer het. Die woord “dissipel” beteken om ’n navolger te wees, maar hoe kan ons aan ander die Weg wys, as onsself verdwaal en vêr van die Weg is?

Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Want Jesus self sê dat Hy die Weg, die Waarheid en die Lewe is!

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Maar as ons so om ons rondkyk na die sogenaamde “kinders van God”, dan lyk dit meer of meeste van hulle maar net-net asemhaal of nog net lê en spartel, terwyl Jesus duidelik sê dat Hy die Lewe is en gekom het om ons lewe en oorvloed te gee!

Joh 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Ons kies egter om die vyand reg te gee om te kom steel, slag en verwoes in ons lewens en omdat ons nie “joy” en “peace” het nie, gun ons dit ook vir niemand anders nie! Ons hou aan om mense af te kraak, sleg te sê en te beskinder en hulle swakhede uit te wys, terwyl die Woord sê dat ons die wat nie sterk is nie, se swakhede moet dra en nie onsself moet behaag nie!

Rom 15:1  En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.

Kind van God, hoe lyk jou prentjie in die spieël?

Jy sien my liewe boeta en sussa, die Woord van God sê dat die oordeel by my en jou, as kerk/huis van God, sal begin, so ek en jy beter vinnig begin om te leef en lyk soos kinders van God, sodat ons siele en stukkende mense by die Groot Geneesheer kan uitbring!

1Pet 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Of gaan ek en jy ook maar eendag die koortjie sing: “moet ek gaan met leë hande, moet ek só my Heer ontmoet?”

In Handelinge lees ons hoe God van Dawid getuig, dat hy ’n man na God se hart was, omdat hy gedoen het wat God behaag het.

Act 13:22  En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

Toe Saul nie meer bereid was om te wag tot Samuel kom om die offer aan die Here te bring nie, besluit hy in sy hoogmoed om dit self te bring. Die Here bevestig deur Samuel se woorde aan Saul dat Hy gehoorsaamheid verkies eerder as enige offer, want wat sal ons ooit aan God kan bied vir die offer van Jesus Christus in ons plek aan die kruis? Ons moes die pak slae vat vir ons sondes, maar God het dit op Jesus kom laai, omdat Hy ons so ontsettend liefhet!

Net ’n maand gelede besef ek dat ek geen idée het van hoé groot God se liefde vir ons is nie en wat dit alles behels nie. Ek besef dat ek Hom nog nie waarlik as Abba Vader leer ken het nie, want ek verstaan nie Sy hart nie en was ook geensins besig om dit te soek nie. Ek was besig om Hom…en die wêreld te probeer beïndruk deur dooie werke! Terwyl die Here sê: “Ek soek nie julle offers nie, Ek soek jul gehoorsaamheid!”

1Sa 15:22  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Maar ons is so vol van die “eie ek” en dit wat ons alles “vir die Here wil doen”, maar vat ons werklik tyd om by die Here se voete te gaan stil word, om te hoor wat Sy wil is en wat Hy vir ons wil sê? Ken ons nog Sy stem en hoor ons as Hy praat? Let op die waarskuwing uit God se woord:

1Sa 15:23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

Het jy jou “koningskap” in jou huis verloor…jou kinders nie meer respek vir jou nie, jou vrou dwars en daar altyd verdeeldheid in jou laer, jou huweliksbed besoedel, ens., ens.? Kyk dan volgende keer bietjie mooier in jou spieëtjie as jy skeer en kyk ’n slag na die ware jy!

Dink ook aan wat sou Jesus van my en jou sê oor die prentjie in ons spieël? As ons so bekommerd is en “worry” oor die dag van môre, nie ons naaste wil vergewe nie en met bitterheid rondloop, altyd negatief is en murmereer oor dit wat ons nie het nie en ja selfs het!, oor die koffie by Wimpie wat bitter is of die hamburger wat so vol soy is dat jy ’n Rennie saam moet bestel…terwyl daar mense is wat dalk gister en vandag nog nie geëet het nie! Terwyl jy jou mond vol het oor ’n vrou wat die as van haar babatjie in sy teddiebeer ronddra en nie kan laat los nie, terwyl jy niks verstaan van haar hartseer en pyn nie…dink ons dan regtig dat ons God behaag?

My liewe sogenaamde kind van God, dit het tyd geword dat ek en jy die drekgode (feeste en “goedjies” vir die Here, ons werk, sport, selfone, televisies met hul “soapies”, vriende en rykmans-speelgoed ens.) onder ons uit verwyder en begin terugkeer na God toe en weer Sy hart begin soek! Ons moet weer ons denke vernuwe en ons gedagtes kry by die dinge wat daarbo is, want ons is net tydelik hier op aarde en ons moet onsself voorberei vir ’n ewigheid hierná…óf saam met Jesus by God, óf in die hel saam met die vyand!

Kol 3:1  As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.

Kol 3:2  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Dis tyd dat die ware kinders van God, ’n bietjie dieper selfondersoek doen om te sien of ons dalk werklik so wedergebore is as wat ons dink en of ons nie weer ’n slag moet bekeer en terugkeer na die voete van ons Here Jesus nie! Want jy sien, ’n maand terug was ek oortuig daarvan dat ek “links voor” sit as Jesus kom op die wolke, maar na dese weet ek dit sal net genade wees om die poorte van die hemel in te gaan, wat nog te sê van om saam te gaan as Jesus Sy bruid kom haal vir die “party” bo alle “parties” in die hemel!

2Kor 13:5  Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie!

Terwyl jy jousself ondersoek oor jou saligheid, let sommer daarop hoe jy na ander mense kyk voor jy hul oordeel!

Bobby van Jaarsveld het ’n liedjie geskryf, “ken jy my”, met die volgende woorde:

“Ek het myself belowe ek sal mooi gaan kyk

 Voor die donkerkant vir my dalk mooier lyk

 Maar ek het weer geval, my knieë is moeg gekruip,

  Maar ek staan!

 Jy sê ek is in die verkeerde helfte,

 Jy preek vir my, maar jy doen dan dieselfde

 Kyk mooi na my..ken jy my, ken jy my?

 Dink mooi voordat jy jou vinger wys

 Want jy weet nie waardeur ek gaan

 Ja ek val, maar ek sal bly opstaan

 Kyk mooi na my en dalk sien jy, dalk sien jy my!”

Let ook op wat sê die Woord oor hierdie aspek van oordeel:

Rom 2:1  Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ‘n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.

Rom 2:2  En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.

Rom 2:3  En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?

My boeta en sussa in Jesus Christus, hoe gaan hierdie stukkende mensdom genees, as ek en jy nie meer soos Jesus begin lyk en optree nie? Hoe lank wil ek en jy in ongehoorsaamheid, ons voete bly sleep en dink dit is vir God aanvaarbaar as ons maar so lou deur hierdie lewe “cruise” en in ons gemaksone sit en onsself vet voer? Kind van God, die Woord is duidelik dat ek en jy sonder seremonie uitgespoeg sal word!

Opb 3:15  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!

Opb 3:16  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

Kind van God, ek en jy kan nie vir ons’n plek koop in die hemel deur ons werke nie! Dit is tyd dat ons ophou speletjies speel met die Heilige en Almagtige God en Hom weer ons eerste liefde maak!…besef ek en jy werklik hoe God dit begeer, verstaan ons werklik Sy hart vir ons?

Opb 2:2  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;

Opb 2:3  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.

Opb 2:4  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.

Opb 2:5  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

My boeta en sussa, die tyd is min en nie een van ons weet wanneer Abba Vader vir Jesus gaan stuur om Sy bruid te kom haal nie! Die vraag is: “hoe lyk jou prentjie in die spieël en hoe gaan Jesus jou vind as Hy kom?”

Kind van God, hóór jy die klop? Wanneer gaan ek en jy oopmaak vir Sy liefde om ons te vul en deur ons te vloei na die stukkende mensdom rondom ons?

Opb 3:19  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

Opb 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Vandag is nog ’n genadekans wat deur Vader aan ons geskenk is…wat gaan ek en jy daarmee doen? Hoe gaan my en jou prentjie na dese lyk in die spieël?

Daar is nog tyd!…maar vir hoe lank?

Alle eer aan ons Here Jesus Christus wat in ons plek gekruisig is, begrawe is en op die derde dag deur Abba Vader uit die dode opgewek is en wat nou sit aan die regterhand van Abba Vader!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

Of ons dit nou wil weet of nie, ons as kinders van die Here is in ‘n stryd met die bose gewikkel!! Baie mense egter, wat bely dat hulle Christene is, verstaan nie die stryd nie en is ook heeltemal so tevrede met hul comfort zone, dat hulle nooit toetree tot die stryd nie.

Ef 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Die oomblik wanneer jy egter van die bose praat, dan spring sommige “Christene” se hare regop en sê baie vinnig vir jou: “los die duiwel uit, dan sal hy jou uitlos”. Nou mense hierdie deel kry ek nie in die Bybel nie, maar wel die dele wat ons oproep om hom teen te staan;

1Pet 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

1Pet 5:9 Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

Jak 4:7 Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Dit is dus baie duidelik uit die Woord van God dat ons die duiwel moet teenstaan!!

“Nou hoe doen mens dit?”, sal outomaties die vraag wees wat opkom, so kom ons kyk wat sê die Bybel volgens bogenoemde tekse:

1)  Wees nugter en waaksaam

2) Standvastig in die geloof

3) Onderwerp jou aan God

As ons verder die Skrifte ondersoek, dan sien ons dat ons ook nog die wapenrusting van God aan moet hê sodat ons kan staande bly:

Ef 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Die onmiddelike argument kan dan nou ook wees dat Jesus reeds die oorwinning behaal het, soos per Opnb 12: 11, en dat ons meer as oorwinnaars is in Christus Jesus, en dit IS verseker so in die geestesdemensie!! Maar wat van hier op aarde waar ons nog die stryd teen ons vlees voer?  Kom ons gaan kyk bietjie mooi na hierdie vers:

Opnb 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Oeps! Nou sien ons dat hierdie vers nie net stop by die deel wat sê dat die bloed van die Lam oorwin het nie! Dit sê ook dat daar ‘n woord van getuienis is wat moet uit en dan sien ek ook verseker dat hierdie ‘n stryd is tot die dood toe!! Beteken dit dan nou dat Jesus se bloed alleen nie genoeg was nie? Nee verseker nie, want dit is net die vlekkelose Lam van God wat die prys vir ons sondes kon betaal!!.  En dit is die helm van verlossing wat ons moet dra, om te weet dat ons is duur gekoop en die prys was baie hoog…Jesus se liggaam en Sy bloed!!!

Kol 2:13 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,

Kol 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

Kol 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

So wat bedoel die vers in Openbaring dan?  Eenvoudig dit: dat ek en jy wat tot bekering gekom het, moet getuig aan ander dat Jesus die Weg, die Waarheid en die Lewe is, dat Hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het en dat God hom uit die dode opgewek het!! Noodwendig moet ons lewenswandel dan nou ook daarvan getuig. Hierdie is die skoene aan ons  voete om die evangelie  van vrede te gaan verkondig.

Ef 4:26 Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;

Ef 4:27 en gee aan die duiwel geen plek nie.

Ef 4:29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Ef 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Ef 4:31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Ef 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Nou kan die volgende vraag dan nou wees: “maar hoe lyk ons wapens dan?”. Wel, Efesiers 6 het reeds vir ons gesê hoe lyk die wapenrusting van God en hierdie is kragtige geestelike wapens, want onthou dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie!

2Kor 10:3 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Kor 10:4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Kor 10:5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2Kor 10:6 en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

Die dele in Ef 4: 26 – 32, soos hierbo aangehaal, is die dinge wat ons in die vlees op reageer en wat op die ou einde ons hart kan besoedel. Want as ons aanhou om in ongeregtigheid te leef en op te tree, dan word ons hart naderhand verhard. Die Woord sê: “bewaak jou hart”, want jy sien, saam met Jesus se manier van dinge doen (dit is Sy geregtigheid), vorm dit jou borswapen.

Spr 4:23 Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Omdat God geweet het dat die mens maar ‘n kleingelowige skepsel is, wie meer vertrou op dit wat hy kan sien, as dit wat hy nie kan sien nie, het die Vader vir ons Sy seun Jesus gestuur om vir ons te kom wys hoe. Soveel mense se verweer is egter dat Jesus God is, en dat dit daarom vir Hom maklik was om nie te sondig nie. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel:

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon

Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Dit is dus baie duidelik dat Jesus mens geword het en net soos ons hierdie aarde bewandel het en dat Hy die duiwel nie plek (Ef 4: 27) gegee het nie. As ons gaan kyk na die dele in Matt 4 en Luk 4 wat melding maak van Jesus se versoekings deur die duiwel, dan sien ons dat Hy elke keer geantwoord het met: “daar is geskrywe”, m.a.w Jesus het die Woord van God gebruik om die duiwel te weerstaan.

Jesus self het gesê dat ons in God moet glo en dat ons nie moet twyfel of kleingelowig wees nie. Toe hulle in die storm op die see van Galilea was en Hy agter op die boot gelê en slaap het, en die dissipels Hom kom wakker maak het, Het Hy hulle gevra: “hoe is dit dan dat julle vrees, het julle dan geen geloof nie?”

Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Joh 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Joh 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

So wat is geloof dan nou en hoe kry ek dit?  Dis eenvoudig:  net soos jy verkies om te glo dat jy op ‘n stoel kan gaan sit en dit sal nie omval nie, so moet jy kies om te glo dat God (in Sy drie-eenheid) is wat Hy is, m.a.w., geloof is ‘n keuse en ek moet elke dag my oog op die onsigbare Jesus hou en nie in my omstandighede vaskyk nie! Hierdie vorm die skuld waarmee ons die vurige pyle van die bose kan afweer!

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

As ons dan weer kyk na Ef 6, dan sien ons dat die swaard wat deel uitmaak van die wapenrusting, is die Woord van God. Daarom is dit so krities belangrik dat ek en jy die Woord van God ken en dit self lees elke dag en nie wag tot Sondag wat die pastor of dominee dit vir ons lees in die kerk nie! Want daarin is Sy beloftes vir my en jou, waaraan ons kan vashou.

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

2Tim 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Jy sien my vriend, so baie van ons sogenaamde “Christene”, wil mos nie meer die ou testament lees of hoor nie, want:  “ons is nie meer onder die wet nie maar onder die genade”.  Wel in 2 Tim 3: 16 en 17, sien ek baie duidelik dat die hele Skrif (en ja, dit sluit die ou testament in) is deur God ingegee (maak nie saak wie die skrywer van die betrokke boek is nie, Paulus, Johannes of wie ook al), en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid sodat ons volkome kan wees en volkome toegerus kan wees!! As ons weer gaan kyk wat Jesus gedoen het, dan sien ons ook dat Hy dan juis vir Satan, uit die ou testament aangehaal het. En ja, Satan ken die Bybel beter as ek en jy en daarom is dit nie nodig om die teks nr aan te haal nie, maar bloot dit wat daar geskryf staan.

Maar hoe gaan ek en jy vir Satan kan sê: “daar is geskrywe”, as ek en jy nog nooit gelees het wat staan geskrywe oor bv. My huwelik, my finansies, my en my gesin se lewens en gesondheid, ens., Nie.

My vriende, dis tyd dat ek en jy begin tyd maak vir die Woord van God, want ons is in die laaste dae en die aanvalle van die duiwel gaan net meer intens word!! Want sien, hy het mos nou ook al die einde van Openbaring gelees en hy ken sy uiteinde in die hel.

Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

2Tim 3:1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

Toe ek destyds in die weermag was, in die artilleriekorps, het hulle ons noukeurig geleer hoe om die kanonne effektief en vinnig in aksie te bring vir die geveg en gereed om te vuur. Van tyd tot tyd sou ons uitgaan skietbaan toe vir ‘n veldoefening van gewoonlik so 2 tot 3 weke. Daar het hulle ons dan al die fynere kunsies geleer en gedril om so vinnig moontlik te reageer, sodat wanneer jy op die grens kom en in ‘n geveg kom, dat jy sal weet wat om te doen en effektief sal funksioneer.

Hierdie oefening in die veld, het dan behels dat jy vele kere van possisie verander en die kanonne in aksie bring en ‘n paar droeë bestokings doen en dan weer beweeg na die volgende stelling toe. Nou ‘n droeë bestoking is wanneer jy net die aksies uitvoer, maar nie werklik ‘n projektiel (koeël) in die loop sit nie…amper soos klein seuntjies met speelgoed gewere wat net heeltyd “bang, bang”, sê. Wanneer jy dan goed genoeg geoefen is, dan sal jy ‘n paar werklike skote skiet om te sien of die kanonne op teiken is.

Nou net so is baie van ons Christene besig met droeë bestokings teen die vyand. Ons hardloop van kurses tot kurses en die een Christenkamp na die ander, en so oefen ons onsself lekker fuks, maar wanneer ons terug kom in die “real world”, dan val ons maar weer terug in ons jammerhartig comfort zone en aanvaar maar gedweë die houe wat die vyand na ons slaan. Is jy dalk een van daai wat net sê “bang, bang” vir Satan? Pasop, hy skiet met “vurige pyle” (Ef 6: 16).

2Tim 3:5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Want sien, “’n kind van die Here moet mos maar lei”…snert man!!! Die Here het ons nooit bestem om wurmpies of slaansakke te wees nie. Sy laaste woorde aan die kruis was: “dit is volbring”…en daarmee het Hy bevestig dat Hy alles gedoen het om my en jou in staat te stel om te heers oor die bose en die sonde, want ons was van die begin van die skepping af gemaak om te heers.

Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Gen 1:28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

En let wel! Die Skrif sê man en vrou het Hy hulle geskape en nie vrou vir vrou of man vir man nie!!!! Man en man of vrou en vrou is hoerery en dis sonde!!

Rom 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Om terug te keer na die kanonne toe. ‘n Troep kanonne het uit vier kanonne bestaan saam met ‘n tegniese afdeling wat met vreeslike fancy calculators, al die ruitverwysings wat hulle van die gevegsfront af gekry het, verwerk het en deurgee sodat die nodige verstellings op die kanonne gemaak kan word om die vuur op die teiken te kan aanpas. Dan was daar iemand wat voor op die gevegsfront was, gewoonlik ‘n paar kilometer vorentoe, wat kyk waar die skote op die teiken val en dan die nodige korreksies deurgee na die tegniese mense by die kanonne wat weer die calculators slaan.

Net so het Jesus toe Hy opgevaar het na die hemel toe, ons ook nie in die donker gelaat nie en het Hy ons die Heilige Gees gegee om ons te lei en in te lig oor die dinge van die geestesdemensie, oor wat aangaan op die gevegsfront, en te waarsku oor ons sonde.

Joh 16:7 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

Net soos die tegniese mense by die kanonne, het Jesus ook vir ons hulp gegee om ons te help om op koers te bly en so dikwels skeep ons dit af en probeer ons alleen staande bly teen die vyand. Satan se plan is om ons te probeer isoleer, want dan is ons maklike teikens!

Jak 5:16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Maar jy sien vriende, ons mis hierdie kosbare waarhede en wapens in die Woord van God, omdat ons so besig is met droeë bestokings of heeltyd van stelling te verander.Ons moet nooit die krag van gebed gering skat nie!!!

Rom 10:11 Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Ons vergeet ook soms dat daar krag is in die Bloed en daaraan herinner die nagmaal ons en moet ons dit GEREELD in ons huise, besighede en kerke gebruik, nie net eenmaal per maand of kwartaal nie! Partykeer is ons so halfhartig in die stryd en dan skiet ons maar net so af en toe na die vyand net om sy kop laag te hou, maar dan sien ons hom nie op die grond nader kruip voordat dit te laat is nie. As ons dan wil skiet, dan kom ons agter die kanon se loop het olie gelek en is nie meer so effektief nie, of dit het selfs te veel olie gelek en kan dan glad nie gebruik word nie. Die Here waarsku ons ook in sy woord hieroor:

Rom 8:9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

My vriende, moenie dat jou loop se olie uitlek nie!!! Sorg dat jy altyd gelaai is en sorg dat jy elke dag die vyand met doelvuur peper, sodat sy skuiling so warm word, dat hy geen ander keuse het as om te vlug nie. Want as ons nie vol van die Gees (olie) is nie, sal ons dalk die bruilofsmaal mis wat vir ons voorberei word.

Mat 25:1 Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.

Mat 25:2 En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.

Mat 25:3 En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.

Mat 25:4 Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.

Mat 25:5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

Mat 25:6 En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!

Mat 25:7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.

Mat 25:8 En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.

Mat 25:9 Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.

Mat 25:10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Mat 25:11 Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!

Mat 25:12 Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.

Mat 25:13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

Daar is ‘n belofte dat ons eendag op die troon saam met Abba Vader sal sit, as ons net volhard en oorwin!!! My liewe vriend en vriendin, het jy al jou lewe aan Jesus oorgegee en toegelaat dat Hy jou vul met die Heilige Gees? As jy het, getuig jou lewe daarvan?  Nou as jy het, pak die groot kanonne uit en begin vuur!!

As jy dit nog nie gedoen het nie, nooi ek jou vandag uit om dit te doen en toe te tree tot die stryd, want more kan dalk te laat wees!!!

Opnb 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Opnb 3:21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Bowenal, omring jou met die waarheid en let op wat jy spreek. Daar bestaan nie so ding soos ‘n “witleuentjie” nie, LIEG IS LIEG!!!

Joh 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Mag jy Jesus waarlik ken en beleef as jou Redder, jou Verlosser,  jou Saligmaker,  jou Geneesheer,  jou Voorsiener en jou Vriend!!!

Wees geseënd in Jesus Naam!!!!!

Alle eer aan Jesus wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, begrawe is, opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemele waar Hy nou sit aan die regterhand van Abba Vader!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

Klink na vreeslike woorde nê ? En tog is dit by implikasie presies wat die Bybel vir ons sê: “Toe sê Jesus vir Sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homSELF verloën en sy kruis opneem en My volg” (Mattheus 16:24) Maar die wêreld en sy prins van duisternis hou glad nie van hierdie woorde nie.  So wat probeer hy doen?  Hy probeer die “EK” in ons, die ou “SELF”, net al hoe groter maak.  Want hy weet, solank as wat hy die “EK” in kinders van God se lewens kan groter maak, hoe minder gaan daardie kinders van God die Bybelse waarhede op hulle persoonlike lewens toepas. “Ek is met Christus gekruisig en EK leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”(Galasiërs 2:20)  En as dit dan nou nie meer “EK” is wat lewe nie, maar wel Christus in my, hoe kan ek steeds weier om my mede-broer of suster te vergewe of vry te spreek vir ENIGIETS wat hulle dalk in MY oë verkeerd teen my gedoen het – maak nie saak hóé objektief ek daarna wil kyk nie ?

“Moenie iets doen uit SELFsug of uit ydele eer nie, maar in NEDERIGHEID moet die een die ander hoër ag as homSELF.”(Filippense 2:3)

Eina! Ek het dus werklik nie ‘n keuse in die saak nie, ek MOET die ander persoon hoër ag as myself, hoër ag as my eie “EK”! MAAK NIE SAAK WAT HY OF SY AAN MY GEDOEN HET NIE ! As ek wil aanspraak maak daarop dat Jesus in my woon, moet ek begin wandel soos Jesus gewandel het. En Jesus het geen wrokke gedra, of geweier om te vergewe nie, inteendeel, Sy opdragte hieroor was baie duidelik: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe.  MAAR as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.” (Mattheus 6:14-15) Kan hierdie teksvers enigsins duideliker gestel word? Ek dink nie so nie!

Vriend, is dit wat daardie persoon, medegelowige of wêreldling, aan my gedoen het, só erg – kán dit óóít so erg wees dat ek bereid is om daardeur die kans te waag dat God my ook nie gaan vergewe nie, omdat ek ongehoorsaam was aan Sy opdragte hieroor? Want jy sien, ek kan nie sê: “Ek pas die RES van die Bybel op my lewe toe, maar hierdie een ding weier ek om toe te pas!” nie. Dit kan tragiese gevolge vir my toekomstige en ewige welstand inhou. Paulus sê nie verniet: “Die HELE Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, SODAT die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk VOLKOME toegerus.” (2 Timotheus 3:16)

Daar is dus GEEN manier wat ek kan probeer beweer dat ek maar net sekere dinge in die Bybel op my van toepassing hoef te maak, terwyl ek die ander, wat MY nie pas nie, of wat gaan veroorsaak dat ek MY EGO en MY TROTS in my sak gaan moet steek, nie op my hoef toe te pas nie.

“Maar Tiaan, “EK” is reg in hierdie aangeleentheid, en hy is verkeerd, hy moet MY dus éérste om verskoning kom vra!” Sê my gou vriend: “Wat daarvan?” Kan jou reg wees in die betrokke situasie waarin jy jou spesifiek bevind, ooit opweeg teen die skade wat jy deur jou weiering aan die Koninkryk van God veroorsaak, deurdat mense in die wêreld, en ander medegelowiges, na jou optrede kyk en besluit: “As dít is hoe ‘n kind van God teenoor mede kinders van God optree, wil ek eerder nie een wees nie!” Wat het jou “EK IS REG!” dus nou eintlik veroorsaak, liewe mens? Jy het iemand anders laat struikel! En wat sê die Bybel dáároor?

“Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.”(Romeine 14:13) of ook: “Wee die wêreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mense DEUR WIE die struikelblokke kom.” (Mattheus 18:7) Wil jy graag deur jou optrede ‘n struikelblok wees vir enigiemand hier op aarde, liewe mens, hetsy ‘n gelowige of ‘n ongelowige?  Nie? Ek kan jou belowe jy gaan een wees deur te weier om te vergewe!

EK moet bereid wees om aan die SELF te sterf, ONGEAG wat die presiese omstandighede was.  EK moet bereid wees om die minste te wees en daardie ander persoon hoër te ag as mySELF. Anders gaan ek ons Hemelse Vader hartseer en/of toornig op my maak. Hoe KAN ek verder enigsins my offer na Sy altaar toe bring in daardie onvergewensgesinde toestand waarin ek myself willens en wetens toelaat om te wees? “As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het (om nie eens te praat van jy wat iets teen jou broer het nie) , laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan VERSOEN jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.”  (Mattheus 5:23,24)

Maar jy sien, VERSOENING beteken iets moet sterf, net soos wat God die wêreld deur die bloed van Jesus met Homself versoen het.  Wat het gebeur sodat daardie “versoening” met die wêreld kon plaasvind? Jesus moes STERF aan die kruis!  Hoe moet ek my dus met my broer “versoen”?  EK moet STERF aan daardie kruis wat ek moet dra, tot eer van God!  Dit gaan immers sedert my wedergeboorte NIE meer oor MY nie, maar oor Jesus Christus wat IN my woon, hieroor is God se Woord baie duidelik!

Jy sien, ongelukkig is die woord van die kruis, wat van my verwag om aan die SELF te sterf, vandag ‘n baie ongewilde woord, ‘n woord wat selfs nie eens Jesus se naaste kinders graag wil hoor nie.  So het baie van Jesus se dissipels Hom reeds verlaat in Johannes 6:60 e.v., omdat hulle vir Hom gesê het hierdie is ‘n “harde woord” en wie kan daarna luister?  Tog bly dit steeds die boodskap wat ons op die markplein moet uitlewe, wat ons aan die wêreld moet wys, want DIT is die woord van die Waarheid.

Lewe jy Galasiërs 2:20 in jou daaglikse omgang vriend, in welke geval ek saam met jou dankbaar is dat jou “EK” al  “gevrek” het. Doen jy dit egter nog nie, moet jy asseblief die volgende waarskuwende woorde diep ter harte neem: “Elke hoogmoedige van hart is vir die Here ‘n GRUWEL; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie.” (Spreuke 16:5) Wil jy steeds deur jou optrede vir God ‘n “gruwel” wees, en die versekering hê dat jy NIE ongestraf sal bly NIE, of wil jy werklik poog om soos Jesus te wees en aan die SELF te sterf?  En wees verseker, as jy nie bereid is om te sterf aan die SELF nie, IS jy baie beslis ‘n “hoogmoedige van hart”!  

Die keuse – is JOUNE!

tiaan gildenhuys – 18/07/2002

Die afgelope aantal maande het die kwessie van gehoorsaamheid aan God, deur die openbaring van Heilige Gees, vir my al hoe duideliker en duideliker begin word. Ons het so gewoond geraak daaraan om maar net die Woord van God te hoor, Sondag vir Sondag, dat ons nie meer werklik besef dat dit ook elke dag van die res van die week uitgeLEEF moet word, GEDOEN moet word nie! Dat ons Hemelse Vader ‘n ABSOLUTE, ONVERANDERLIKE realiteit en nie net ‘n godsdienstige mite-figuur is nie! Dat ons die hele Bybel werklik LETTERLIK én GEESTELIK kan en mag opneem! Regtig nét SOOS KINDERTJIES! Vroeg-vroeg lees ons al in die Bybel, in Levitikus 18:4-5 :

“My verordeninge MOET julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die Here julle God. HOU dan my insettinge en my verordeninge wat die mens MOET DOEN, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Here.”

Ek weet die argument sal nou wees dat hierdie gedeelte Ou Testamenties is, en verwys na die “wet”, wat nie meer na die letter op ons van toepassing is nie, maar wel net in die Gees, omdat dit nou op ons harte geskrywe is. Wel, in daardie geval, kom ons gaan kyk wat sê Jakobus in die Nuwe Testament oor hierdie aspek, en meer spesifiek in Jakobus 1:22-25 :

“En word daders van die woord en NIE net hoorders wat julleself bedrieg nie. Want as iemand ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n dader nie, die is soos ‘n man wat sy natuurlike gesig in ‘n spieël sien; want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly , hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy DOEN.”

En kyk wat sê Lukas 6:46 :

“En wat noem julle My: Here, Here! En DOEN nie wat Ek sê nie? ”

Of terug na Jakobus in Jakobus 2:14 en 17 :

“Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Díé geloof kan hom tog nie red nie?… Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. ”

Johannes verwys ook daarna in 1 Johannes 3:18 :

“My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die DAAD en in waarheid. ”

Dit is dus baie duidelik dat daardie opdrag om gehoorsaam te wees aan AL sy verordeninge, wat reeds vroeg in die Bybel opgeteken is, BESLIS vandag nog op ons van toepassing is. En nie net na die letter van toepassing is op ons hedendaagse lewens nie, maar ook werklik UITGELEEF moet word, GEDOEN moet word! Die Bybel is vol geloofsbeginsels wat van ons vereis om dit uit te leef, om dit werklik te doen! As God vir ons sê om op te hou met iets, moet ons OPHOU daarmee. As Hy sê ons moet breek met die ou mens, moet ons BREEK daarmee. Sê Hy werklik so iets? Ja, inderdaad. Kyk net na Efesiërs 4:22-24 :

“…dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die OUE MENS moet AFLÊ wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die NUWE MENS moet BEKLEE wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

Is dit moeilik om so met die ou mens te breek, om die “vorige lewenswandel” af te lê? Dit klink tog so vir my of dit baie moeilik moet wees om “in ware geregtigheid en heiligheid” te lewe? Nee, liewe vriend, INTEENDEEL! Dis so maklik soos gee jou hart vir die Here met ‘n eenvoudige gebed, sodat jy daardeur WEDERGEBORE kan word, soos Jesus dit duidelik aan Nikodemus uitgewys het in Johannes 3:3-5, wat dan onmiddellik daardie persoonlike verhouding met God gaan meebring, en wat onmiddellik gaan meebring dat die liefde van Jesus in jou, jou gaan begin lei om daadwerklik met daardie “ou” dinge op te hou. Dit is werklik só maklik!

Mag Jesus jou seën op ‘n nuwe gehoorsaamheidspad saam met Hom.

tiaan gildenhuys

Só twee weke terug vra die Here my die vraag: “wil jy wag op signs en wonders om te manefisteer of gaan jy My woord vat en daarin alleen glo en vertrou?” Dit is na aanleiding van sake van genesing in my kind en vrou wat ek by die Here se voete neergelê het. En as ek die volgende dag nie beterskap sien nie, dan is ek teleurgesteld en bring dan maar weer die saak op petisie voor die Here. Die Here gee my toe een oggend die volgende gedeelte uit Sy woord:

Luk 1:5 Daar was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ‘n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.
Luk 1:6 En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.
Luk 1:7 En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.
Luk 1:8 En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,
Luk 1:9 het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.
Luk 1:10 En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.
Luk 1:11 Toe verskyn daar aan hom ‘n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.
Luk 1:12 En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.
Luk 1:13 Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.
Luk 1:14 En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;
Luk 1:15 want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luk 1:16 En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.
Luk 1:17 En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.
Luk 1:18 Toe sê Sagaría vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ‘n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

Toe ek hierdie stuk lees was dit vir my op daai stadium nog net die mooi belofte van Johannes die Doper wie die voorloper vir Jesus Christus sou wees. Ek het egter op hierdie stadium nog nie gesien wat die Here my wou wys nie en Hy laat my dus verder lees:

Luk 1:27 na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.
Luk 1:28 En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.
Luk 1:29 En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.
Luk 1:30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.
Luk 1:31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
Luk 1:32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,
Luk 1:33 en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Luk 1:34 Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?
Luk 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
Luk 1:36 En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ‘n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is.
Luk 1:37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.
Luk 1:38 En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.

En tóe sien ek dit en ek snap wat die Here my wou leer! Die engel kom by Sagaria en sê vir hom dat hyself sy vrou sou beken en dat sy sou swanger word al was hulle al op hoë ouderdom. Sagaria vra hierdie dood onskuldige vraag (volgens my) : “waaraan sal ek dit weet?”…en zap! Daar slaan die engel hom met stomheid vir die volle 9 maande plus nog 8 dae tot op die besnyding van Johannes! En ek dog by myself: en dit oor ‘’n eenvoudige ou vragie!”

Nietemin, dieselfde engel kom by Maria en sê vir haar dat die Heilige Gees haar sal bevrug en nie eers ’n man nie! En sy antwoord: “laat dit met my gaan volgens u woord”. En dis net daar waar die Here vir my vra: wil jy ook 9 maande 8 dae wag vir jou belofte, of sal jy My vertrou op My woord en daarmee onmiddelik die krag van Jesus Christus en Sy volheid ontvang. En net daar bloei al die bietjie tande wat ek oor het!

Die Here begin my toe attent maak daarop dat soveel van Sy kinders verval het in die vloek van die wêreld van: “seeing is believing” terwyl die Woord van God tog duidelik is oor wat geloof eintlik is:

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

En dan sê vers 6 nog baie duidelik dat jy God nie kan behaag sonder geloof nie!

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Maar daar is ook die belofte dat Hy dié SAL beloon wat Hom soek! Wow!

Hoekom is dit dan vir ons as kinders van die Here, só moeilik om net God se woord te vat en daarop vas te staan? Of is dit dalk ’n geval van: te veel van die wêreld se woord in ons mond en te min van God se woord?

Toe God aan Abram die belofte van Isak gee, het Sara agter die tent gestaan en giggel, omdat sy ook gedink het dat só ’n ou tannie tog nie meer vuur in haar skoot vir haar man kan kry nie en dan nog krag hê om ’n kind te baar nie. Maar kyk wat is die Here se antwoord daarop:

Gen 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees?

Die Here wys my toe daarop dat ons só graag die titel van “kind van God” wil hê, maar dat wanneer dit by die geloof deel kom, dan soek ons soos Gideon tekens om God se beloftes te bevestig:

Rigt 6:36 Toe het Gídeon met God gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het—
Rigt 6:37 ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.

En só het hy die ou velletjie drie keer uitgegooi net om seker te maak dat die Here wel met hom sal wees teen die oormag van die vyand. Kan jy vir jouself indink wat deur sy hart gegaan het toe die Here begin om sy manskappe uit te dun na net 200 toe?

Die punt is dat die hedendaagse kind van God dit bitter moeilik vind om in geloof te wandel en is ons dus niks beter as die Israeliete wat met wondertekens uit Egipte gelei is nie. Dis só maklik om vandag te beweer dat dit moeilik is om te glo dat daardie spul só hardkoppig kon gewees het na alles wat die Here vir hul gedoen het.

‘Afterall’, Hy het hul maar net blakend gesond en skatryk laat wegtrek, hul op droëe grond deur die Rooisee laat trek, 40 jaar vir hul kos en water in die woestyn gegee, gesorg dat hul skoene en klere nie verslyt nie (Edgars sou dit definitief nie gemaak het daai tyd nie!) en hulle in ’n land laat intrek wat vol was van melk en heuning! Só hoekom het hulle dan só gemurmereer?

Heb 4:2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.

Weereens blyk geloof die probleem te wees!

In die nuwe testament kry ons ook voorbeelde waar selfs Jesus se dissipels nie genoeg geloof gehad het nie! As ons net dink aan die geval waar hulle in die storm was terwyl Jesus by hul was aan boord en hul steeds gevrees het, terwyl hulle al sóveel wondertekens gesien het. Met die geval van die maansiek kind, het Jesus hulle streng geantwoord toe hulle vra hoekom hulle nie die gees kon uitdryf nie:

Mat 17:19 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?
Mat 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Op ‘n stadium het selfs van Jesus se dissipels van Hom weggedraai en teruggekeer na hul ou weë toe! Nadat Jesus opgewek is verskyn Hy aan die dissipels terwyl Thomas nie by is nie en toe die ander vir hom vertel dat hulle die Here gesien het, weier hy om dit te glo! Dit terwyl hy vir feitlik drie jaar saam met hierdie vriende van hom gewandel het en hulle geken het as mense van integriteit wie geen rede gehad het om vir hom te lieg nie. Maar hy KIES om nie te glo nie, want sien: geloof is ’n keuse!

Joh 20:25 Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.

Dan kom ons en ons lees van heidene wat meer geloof in Jesus gehad as die gelowiges, soos bv. die Kananése vrou wat Hom soebat om haar dogter te genees. Jesus sê egter vir haar dat hierdie dinge nog nie vir die heidene bestem was nie, maar sy het gekies om te glo op grond van die bietjie wat sy van Hom gehoor het. en Jesus gee haar haar begeerte volgens die mate van haar geloof!

Mat 15:28 Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

Die geval van die Romeinse hoofman is seker die beste voorbeeld van ’n heiden wat in die WOORD van Jesus vertrou het! Trouens, die Bybel sê dat Jesus hom verwonder het aan hierdie man se geloof!

Mat 8:7 Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak.
Mat 8:8 En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word.
Mat 8:9 Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek: Gaan! en hy gaan; en vir ‘n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit.
Mat 8:10 Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

Mat 8:13 Toe sê Jesus vir die hoofman oor honderd: Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy kneg het gesond geword in daardie uur.

Daar is menige ander voorbeelde in die nuwe testament waar Jesus vir mense gesê het: “jou geloof het jou gered” of “laat dit vir jou wees soos jy geglo het”.
Ons sien dus dat die krag van God se woord in werking kom in my en jou lewe, wanneer ons geloof daarmee meng, want Sy woord IS lewendig en kragtig om te red!

Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Verder moet ons God se woord in ons mond hê dag en nag om dit te spreek, omdat die Here ook die skeppingsmag aan ons in ons monde gegee het! Daardeur kan ons lewe of dood oor ons of ander se omstandighede spreek!

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Spr 18:20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.
Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Gen 2:19 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.

Mar 11:23 Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see— en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur— hy sal verkry net wat hy sê.

Mat 21:21 Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur.

Uit bogenoemde verse is dit dus baie duidelik dat:

die Woord van God + geloof + die Woord spreek = magtige beweging van God se hand!

Een ding moet ons baie goed verstaan en dit is dat God baie erg is oor Sy woord en in afwagting sit en wag vir my en jou om dit te glo en te spreek, sodat Hy kragte in werking kan stel!

Jer 1:12 Toe sê die HERE vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.

Ps 89:34 (89:35) Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.

Gegewe al die bogenoemde, hoekom sukkel die kind van God dan só om geloof te hê in die Almagtige en Lewende Jesus Christus, wie die Woord van God is? Is dit miskien omdat ons in ’n “plastiek era” lewe waar kits oplossings aan die orde van die dag is…of omdat ons nie meer die nodige deursettingsvermoëe het om te kan vasbyt totdat die deurbraak kom nie? Tog sê die Woord dan dat daar niks is wat ons nie sal kan hanteer nie:

1 Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Wat is dan die probleem dat ons sukkel met geloof? Is dit dan dalk omdat ons nie self die Woord lees en dit gevolglik nie ken nie of het ons nou maar net eenvoudig die verkeerde woord in ons mond…die woorde van die dokter of die koerante of die ekonome?

Of is dit dalk waar dat geloof ’n prys kos? Maar, Ernest, dis dan só teenstrydig met wat ons in baie kerke hoor – “Jesus het dit dan alles vir ons verniet gegee toe Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het”! Ja, my vriend en vriendin, as jy met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is en in jou hart glo dat Hy uit die dode opgewek is, dan is jou redding net deur die genade vir ons aan die kruis bewys. En dis net deur Sy bloed wat jy gered kan word, maar dit is nie die waarborg dat alles voortaan net “smooth sailing” sal wees nie! Dis net daar waar jy satan se teiken word en die aanslae oor jou sal reën, omdat sy grootste vyand, Jesus Christus, nou in jou woon!

En ongelukkig my vriend en vriendin, is dit JY wat moet gaan probeer staande bly teen die aanslae en leuens van satan en jy sal dit net regkry as jou oog op Jesus gevestig is en jy seker maak dat jy in ’n lewende verhouding met hom staan! Jy sien, dis die tyd wanneer jy self die Skrifte moet ondersoek, sodat JY kan weet wat daar staan, en daar bly geen tyd meer oor vir “kerk speel” nie. Dit gaan jou nie help as jou pastoor of predikant die Bybel lees en aan jou voorhou wat daarin staan nie. Jy sal self die Woord van God in jou mond moet kry en seker maak dat jy geloof daarby meng, sodat Goddelike krag vrygestel kan word!

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

My boeta en sussa, ek en jy sal dit nie maak sonder Jesus Christus in hierdie lewe of dié een hierna nie! En ons sal dit slegs regkry as ons begin glo dat Hy IS en dat Hy ’n beloner is van dié wie Hom soek (Heb. 11: 6). Verder moet ons tyd in Sy woord en Sy teenwoordigheid spandeer, sodat ons kan leer om Sy stem te onderskei. Dan moet ons begin oefen om ons spraak te verander, sodat ons Sy woord in ons mond het en nie meer dié van die wêreld nie!

1Tim 4:5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.
1Tim 4:6 As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Jesus Christus wees terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy ‘n navolger geword het.
1Tim 4:7 Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.

Jy sien, GELOOF IS ’n KEUSE, dit verg oefening en dit gaan jou ’n prys kos!

ALLE EER AAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS EN SY HEILIGE GEES WIE GETROU IS OM ONS TE ONDERRIG EN LEER IN DIE WAARHEID!

Kontak Ernest Phillipson

Ek het opnuut tot hierdie besef gekom toe ek ‘n paar jaar gelede voor my 23-jarige stiefdogter (Imari) se oop graf gestaan het. Sy is enkele dae vantevore aan hartversaking oorlede.

En onmiddellik was daar weer die normale: “Dit was maar seker die Here se wil”, of: “Hy het die mooiste blommetjie gepluk om in Sy tuin te plant”van mense se kant af.  Nee weet jy, ek glo dit lankal glad nie meer nie. Daarom het ek reeds ongeveer ‘n paar jaar gelede ‘n boek geskryf met die titel: “God is nie in die doodmaak besigheid nie”. En het ek ook ‘n DVD uitgebring met die titel: “God maak nie dood nie”

Waar kom ek daaraan? Ek lees maar net woord vir woord wat bepaal die Bybel. In Johannes 8:44 sien ek Jesus Christus is aan die woord en Hy sê onomwonde: “…die duiwel… Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af…” Dit is nie sommer enige mens wat hier praat nie, maar Jesus Homself. En wie is Jesus? Hy is God! En wat sê Hy? Hy sê SATAN is ‘n mensemoordenaar VAN DIE BEGIN AF. Van watter begin af? Van Kain en Abel af.

In Johannes 10:10 is Jesus weer aan die woord en Hy sê: “Die dief (satan) kom NET om te steel en te slag (Eng.- ”kill”) en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” Jesus Christus Homself sê vir my dat SATAN die een is wat ‘n mensemoordenaar is van die begin af en dat hy gekom het NET om te steel, verwoes en dood te maak. Maar dan kom ons as mense by so ‘n hartseergeleentheid en ons wil onmiddellik vir God die skuld gee vir daardie persoon se dood. God Homself sê satan maak dood, maar die mense sê God maak dood. En dan glo ons die mense…

Dit was nie God wat daardie persoon doodgemaak het nie! Dit was satan! En dan wil hy hê ons moet vir God beskuldig daarvoor. Sodoende wil hy veroorsaak dat van die familielede wat agterbly, later so kwaad is vir God oor hulle geliefde/s se afsterwe, dat hulle uiteindelik niks meer met God te doen wil hê nie. Daar bestaan ook nie so iets dat dit “…die Here behaag het om… van ons weg te neem…” nie. Hoe kan ek dit sê? Ek lees weer eens net die Bybel. Esegiël 18:32 bepaal: “Want Ek het GEEN behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE.”

Dit is mos ‘n teenstrydigheid om vir iemand te sê: “God het jou kind/broer/man/vrou doodgemaak, gaan vind nou jou berusting by God”.Geen mens sal vir berading na daardie een persoon toe gaan wat fisies die dood van sy of haar geliefde veroorsaak het nie. Maar die oomblik wat ek die waarheid vanuit die Woord snap dat dit nie ons wonderlike Hemelse Vader was wat ons geliefde/s “doodgemaak” het nie, maar wel die satan wat sy of haar “vlees” “verderf” het (volgens 1 Korinthiërs 5:5 (1933-vertaling)), kan ek nou met my hartseer en my rou op God se skoot gaan klim en al my trane teen Sy bors gaan uithuil.

Ek weet wel een ding – die oomblik toe die satan Imari se “vlees verderf” het, was die engele in haar kamer om haar GEES reguit hemel toe te neem! Hoe kan ek so seker wees? Want sy het ‘n keuse gemaak, en het die Here liefgehad met haar hele hart en het Hom veral die laaste paar maande van haar lewe met ‘n passie begin dien. Dus het God haar nie doodgemaak nie, dit het satan en sy bose magte reggekry, maar God het net haar gees “huis toe gevat”. Na die plek toe waar sy as Sy kind behoort. Daar waar sy nou in onverganklike heerlikheid vir ons almal wat ook vir God ‘n keuse gemaak het, wag.

Maar juis omdat so baie mense vir baie jare nie die teenstrydigheid kon insien nie, is daar baie mense wat effektief van God af weggedraai het ná die afsterwe van hulle geliefde/s. Wat veroorsaak dit? Hulle geliefdes wat Jesus geken en gedien het, wag vir hulle voor God se troon om die ewigheid saam met hulle te kan wees, maar omdat die agtergeblewenes weggedraai het nadat hulle begin glo het dit was God wat daardie geliefdes doodgemaak het, eindig hulle in die ewigheid op ‘n ander plek. ‘n Plek van smarte, ver verwyder van God en van hulle geliefdes.

Kyk gerus na nog een laaste teksvers indien jy my nog nie glo nie: 2 Samuel 14:14: “Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel nie; en GOD NEEM DIE LEWE NIE WEG NIE …”

Liewe vriend & vriendin, as jy tot dusver nog gewroeg het met daardie teenstrydigheid in jou ná ‘n geliefde se dood, kan ek net bid dat hierdie kort artikel jou gehelp het om tot ander insigte te kom, en met nuwe oë na ons wonderlike Hemelse Vader te kyk.

Hoor wat sê Hy vir jou en vir my in Jeremia 29:11: “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n HOOPVOLLE TOEKOMS te gee.” Ek en my familie weet dat ons ‘n hoopvolle toekoms het om eendag in alle ewigheid saam met Imari te wees. Juis omdat ons almal ook al, soos sy, ‘n keuse vir Jeus gemaak het. Weet jy dit al?

Die enigste manier hoe jy kan seker wees dat jy ook eendag saam met jou geliefdes kan wees wat alreeds dood is, is om Jesus Christus ook as jou Verlosser, Redder en Saligmaker aan te neem. Hoe? Deur gou die volgende gebedjie hardop te bid, net daar waar jy sit: “Here Jesus, ek weet en erken dat ek ‘n sondaar is. Ek bely nou en hier al my sondes voor U, my verkeerde gedagtes, verkeerde woorde en verkeerde dade. Here, U ken tog alles. Ek bely dit as sonde en ek vra U om my te vergewe. Dankie Jesus dat ek kan weet U vergewe my nou. Open asseblief U Woord vir my en leer my om van vandag af alles te onderhou wat U in U Woord bepaal, sodat ek ook gehoorsaam aan U kan lewe. Dankie Here dat ek nou kan weet, wanneer ek die dag sterwe, sal ek ook in ewigheid saam met my geliefdes wees wat my reeds voorgegaan het in U Hemelse Koninkryk in. Halleluja! Amen.”

As jy dit nou gedoen het, weet ek dat Imari saam met duisende engele voor die troon van God juig omdat jy nou ook eendag saam met ons en hulle almal in daardie onverganklike heerlikheid sal wees! Prys Jesus vir jou keuse!

In liefdevolle herinnering aan IMARI PRINSLOO, prinses van God.

8 April 1984 – 20 April 2007

tiaan gildenhuys

Ek skryf hierdie artikel na aanleiding van onlangse gebeure in ons eie lewens toe ons dogter weereens in die hospitaal opgeneem moes word, asook ander voorvalle waar ‘n baba van 14 maande se lewe deur ‘n fratsongeluk geneem is en ‘n 14 jarige kind se dood as gevolg van ‘n tref-en-trap ongeluk.

Heel aan die begin van hierdie artikel, wil ek dit net baie duidelik stel, dat ek nie bedoel om ‘n klinklare antwoord te gee oor hierdie vraagstuk nie, maar om bloot ‘n bietjie lig te werp op die realiteit dat geen mens gevrywaar is teen die aanvalle van die Satan nie…nie eens getroue en gehoorsame kinders van die Here nie…en dat God nie dood maak nie!

Die heel eerste vraag wat só dikwels gevra word is: “hoekom het God dit toegelaat?” As ons dan sulke getroue en gehoorsame kinders van God is, hoekom laat Hy toe dat die Satan ‘n geliefde kind se lewe neem, of ons aanval met siektes en krankhede? Só dikwels word die verhaal van Job dan aangehaal en word daar gesê dat God ons geloof wil toets. As ek egter die verhaal van Job lees, sien ek duidelik dat God juis by Satan gespog het oor Job se geloof. Hy het dus nie nodig gehad om Job se geloof te toets nie, want Hy het presies geweet dat Job Hom nooit sou verloën nie!

Job 1:8 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.

Die volgende vraag wat onmiddelik opkom is, wat is die “oop deure” in ons lewens wat die Satan ‘n reg gegee het om aan te val. En tereg IS dit Satan wat hier op aarde is om te steel, slag en verwoes!

Joh 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Die dief na wie Jesus hier verwys, is Satan homself. Ons sien dit ook  in ander aanhalings waar Jesus die gelykenisse gee van die goeie herder en die skaapkraal, waar hy dan sê dat die dief nie by die deur van die skaapkraal inkom nie. Die goeie herder verwys natuurlik na Jesus homself en so is Hy ook die deur (Weg) waardeur die skape (gelowiges) in die kraal kom. Die blote feit dat ek en jy kinders van God is, maak die duiwel briesend en maak ons teikens van sy aanslae! Daarom is geen kind van God gevrywaar van die duiwel se aanvalle net omdat ons nou  “onder die Bloed” is, nie.

Opb 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

Dit is tereg egter ook só dat “oop deure”  verseker die vyand ‘n reg sal gee om ons te kan aanval en moet ons voortdurend onsself voor God verootmoedig en Sy Heilige Gees vra om aan ons die areas uit te wys waar ons in ongehoorsaamheid leef teenoor Sy woord. Só dikwels bind die vyand ons só vas met ‘n besige lewensstyl of met ons oog gevestig op die wêreldse dinge, dat ons verhouding met Jesus skade lei en dan hoor ons nie die stem van Sy Gees wanneer Hy ons waarsku teen die aanvalle wat die vyand teen ons beplan nie.  Ek is ook van oortuiging dat Jesus hom nooit sal laat “outgive” deur die vyand nie en dat Hy altyd eerste is met ‘n waarskuwing of ‘n antwoord.

Die feit van die saak is, dat selfs Jesus nie gevrywaar was teen die aanvalle van die vyand nie en het Satan hom voortdurend aangeval tydens Sy 33-jarige leeftyd hier op aarde! Ek wil dus hê dat mense moet besef dat dit verkeerd is om die oortuiging te hê dat daar ‘n oop deur MOET wees, wat Satan reg gegee het om te kom steel, want dit is nie altyd die geval nie. As ons dan ook weer na Job se verhaal gaan kyk, dan sien ons duidelik dat dit juis was oor hy só vroom en Godvresend was, dat die vyand lus gehad het om hom aan te val.

Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

En dit bloot omdat Jesus in alle opsigte mens was net soos ek en jy vandag:

Joh 1:10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie.

Joh 1:11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.

Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

Joh 1:13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Satan se aanslae teen Jesus was só erg, dat hy selfs die hele wêreld aan Hom beloof het, as Jesus hom net sou aanbid…en dit alles nog voordat Jesus één wonderwerk gedoen het. Jy sien, want hy het geweet dat as Jesus aan God in alle opsigte gehoorsaam sal wees tot die einde toe, dan het hy, wat Satan is, GROOT probleme! Want Jesus het nie net gekom om te sterf vir die mens se sonde  en só versoening tussen mens en God te bring nie, maar ook om die heerskappy, wat van die begin af aan die mens gegee is, te kom terugvat uit Satan se hand. Hierdie heerskappy is in die tuin van Eden deur Adam aan die vyand weg gegee toe hy aan die vrug geëet het.

Kol 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

Kol 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Jy sien my vriend, die vyand IS oorwin, maar hy is nie gebind en kragteloos soos só baie keer deur Christene en predikers voorgehou word nie! Jesus het die oorwinning vir ons behaal en daarna het Hy ons mede-erfgename gemaak van hierdie oorwinning.

Rom 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Ek sien egter ook dat die Woord duidelik meld dat Jesus aan ons die mag gegee het oor al die krag van die vyand”:

Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Dit is dus baie duidelik dat Satan nie kragteloos is nie en dat hy nie hier op aarde is om saam met ons te kom koekies bak nie! Hy haat Jesus en daarom haat hy alles wat Jesus geskape het en in die besonder die mens, omdat die mens geskape is om in ‘n liefdesverhouding met Jesus te leef.

Ons kan egter met sekerheid weet, dat ons in die krag van Jesus, kan staande bly in hierdie stryd teen die vyand.

Joh 16:33 Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Tereg sê die Bybel dan ook dat ons in ‘n stryd teen die vyand is hier op aarde, al het Jesus hom reeds oorwin. Die harde waarheid is dat hierdie ‘n stryd is tot die dood toe en dat ons, óf bloedbelope daarvan sal afkom, óf in die geveg gaan omkom as ons dit nie in die krag van Jesus aanpak nie.

Ef 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Ef 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Weereens bevestig hierdie stuk dat, die vyand hier op aarde, Satan homself is en omdat ons hom nie kan sien nie, kan ons hom nie in die vlees baklei nie! In die brief aan die Korinthiërs, stel Paulus dit duidelik dat ons nie met vleeslike wapens kan baklei nie.

2Kor 10:3 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Kor 10:4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Kor 10:5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Beteken dit dan nou dat ons nie mag hartseer wees as die vyand een van ons geliefdes kom steel nie? Nee, verseker nie! God het die mens gemaak met emosies en dit is een van die dinge wat aan ons gegee is, sodat ons kan uitting gee aan die seer en kwaad wat binne ons woed, sodat daar ook met verloop van tyd, genesing kan kom. Die voorwaarde is net dat die kwaad teenoor die vyand gerig moet wees en nie teenoor mense of selfs God nie. Baie keer word God verkwalik omdat Hy dan nou “kwansuis” die aanval of verlies toegelaat het of dit voel vir die persoon asof God nie daar was om hul te beskerm nie. Die feit is dat God die outoriteit om te heers, aan die mens gegee het en dat dit van die begin af Sy skeppingsopdrag was. Omdat Hy dan tot op die laaste komma en punt, getrou is en sal wees oor Sy woord, sal Hy nie inmeng nie, al kan Hy ook.

Wat net só hartseer is, is die leuen wat verkondig word tydens roudienste of begrafnisse wat sê: “die Here het gegee en die Here het geneem”. Terwyl dit inderdaad só is dat alles wat ons het of ontvang (man, vrou en kinders ingesluit), slegs aan ons geleen word, is bogenoemde aanhaling uit die boek van Job geneem en word dit verkeerdelik kwoteer in sulke gevalle. Terwyl Job inderdaad hierdie woorde gespreek het terwyl hy op die ashoop gesit het, nadat hy alles verloor het, het hy op ‘n later stadium hierdie, en ander uitlatings, herroep toe hy met God in gesprek was. Lees gerus die gedeelte uit Job 42: 1-6.

Die ander leuens wat by begrafnisse voorgehou word is dat God die mooiste blommetjie vir Sy tuin kom pluk het. Ek lees egter nêrens in my Bybel dat ons as blomme eendag in die hiernamaals, in God se tuin gaan pronk nie. Ek lees wel dat ons met verheerlikte liggame soos engele sal wees in die hemel en ook dat mense soos Abraham en Elia, lewendig is in die hemel. Dit is vir my die versekering dat ons wel eendag met ons geliefdes (dié wat Jesus aangeneem het as Saligmaker) in die hemel verenig sal word en dit opsigself bring ‘n mate van troos.

Die Woord is egter baie duidelik dat God nie mense doodmaak nie en veral nie klein kindertjies nie!

2Sam 14:14 Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel nie; en God neem die lewe nie weg nie, maar Hy koester gedagtes om ‘n verstotene nie van Hom af te stoot nie.

Mat 22:32 Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob?God is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes.

Terwyl dit vir ons as mens moeilik mag wees om die trauma en tragedie van spesifieke gebeurtenisse te verwerk, is God die een wat getrou is en ons daardeur bystaan. Hy belowe nêrens in Sy woord dat Hy dit van ons sal wegneem nie, maar Hy belowe dat Hy ons daardeur sal help en krag gee en dan gebruik Hy ons weer om iemand anders te bemoedig, wie deur soortgelyke omstandighede gaan.

2Kor 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,

2Kor 1:4 wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.

2Kor 1:5 Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus.

1Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Op die ou end is dit dan ook ons getuienis saam met die Bloed van die Lam, wat die oorwinning gee oor die bose!

Opb 12:11 En hulle het hom (Satan) oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Jy sien my vriend, Jesus het nie belowe dat dit maklik sal wees om ‘n kind van God te wees nie, maar Hy het belowe dat Hy ons nie alleen sal laat nie en dat Hy ons die krag sal gee om staande te kan bly. Paulus getuig ook daarvan in die briewe aan die Filipense en Korinthiërs.

Fil 4:12 Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

Fil 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

2Kor 12:9 En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

2Kor 12:10 Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

In die Bybel lees ons ook van verskeie ander gesalfdes van die Here (bo en behalwe Job en Paulus), wie erge verdrukkinge beleef het. Ons sien hoe Josef, as jong seun, van sy familie weggeskeur word en vir menige jare geen kontak met sy ouers of familie het nie. Dawid word op 15 jarige ouderdom gesalf as koning, maar moet vir nog 15 jaar vlug en vir sy lewe vrees, voordat hy die koningskap kan opneem. As ons na die lewens van die apostels gaan kyk, lees ons hoe elkeen van hulle verdruk en uiteindlik dood gemartel is, omdat hulle Jesus gedien en verkondig het. Daar is nog menige ander voorbeelde wat ek kan noem, maar die punt wat ek wil maak, is, dat kinders van die Here vervolging en verdrukking ly en dat ons nie gevrywaar is daarvan nie. Terwyl hierdie mense se lewensverhale nie noodwendig vertroosting gee nie, dien dit tog as bewys dat ons nie alleen in hierdie stryd is nie en dat, net soos sommiges ons voorgegaan het, daar ook nou mense is wat dieselfde hartseer in hul lewens deur worstel en heelwaarskynlik dieselfde vraag vra…HOEKOM?

Terwyl daar nie in alle gevalle ‘n bevredigende of bemoedigende antwoord is op hierdie vraag nie, kan ons verseker weet dat ons nie alleen in die storm is nie, want Jesus weet van elke traan wat ons stort en elke hartverskeurende oomblik waardeur ons worstel. Hy belowe dan ook dat alles ten goede sal meewerk as ons net aan Hom vashou.

Rom 8:28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Rom 8:31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?

Rom 8:32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

Rom 8:33 Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.

Rom 8:34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.

Rom 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?

Rom 8:36 Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.

Rom 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Toe ons Sondagmiddag by die huis kom nadat my dogtertjie uit die hospitaal ontslaan is, lees ek in ‘n boek wat ‘n vriendin geskryf het oor die verdrukkinge in haar lewe en haar pad saam met die Here. Die heel eerste reel wat ek toe lees, vertel sy van die antwoord wat die Here haar gegee het, toe Sy met die “hoekom”-vraag na Hom toe kom…Sy antwoord was: “wie is jy om te dink dat verdrukking nie oor jou pad mag kom nie? As Ek sóveel moes ly ter wille van jou en die mensdom se sondes, wat laat jou dan dink dat dit nie ook met jou sal gebeur nie?”…net daar het ek toe ook die antwoord gekry op hierdie vraag wat ek en my vrou tydens die naweek met mekaar bespreek het.

1Pet 3:12 Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.

1Pet 3:13 En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie?

1Pet 3:14 Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie.

1Pet 3:15 Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;

1Pet 3:16 met behoud van ‘n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, húlle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster.

1Pet 3:17 Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen as wanneer julle kwaad doen.

1Pet 3:18 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

Die feit bly staan dat Jesus self gesê het dat ons verdrukking op hierdie aarde SAL hê Joh 16:33)  en al wat ek en jy op die ou end gaan hê om aan vas te hou is Jesus Christus van Nasaret, want net Hy het die antwoorde en net Hy kan weer heelmaak waar die vyand kom afbreek het. Ons kan dit egter net doen as ons bereid is om in geloof aan Hom vas te hou. Die feit dat ons vasstaan in ons geloof, gaan heelwaarskynlik nie ons omstandighede verander nie, maar dit gaan ons en ons uitkyk oor die situasie, verander!

Rom 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;

Rom 5:2 deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Rom 5:3 En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,

Rom 5:4 en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;

Rom 5:5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

My vriend/in, ek weet nie wat dit is waarmee jy op hierdie stadium worstel nie…dalk ‘n kind of ander geliefde wat deur die dood weggeneem is, huwelik wat stukkend is of alreeds in egskeiding geïndig het, finansies of besigheid wat in ‘n gemors is, ens…al wat ek weet is dat ons enigste hoop in Jesus Christus is, wie self hierdie pad van verdrukking op aarde moes stap. Ons troos lê daarin dat hierdie lewe net tydelik is en dat daar iets veel beter vir ons wag aan die anderkant…daar waar daar geen traan of hartseer meer sal wees nie en waar ons ons geliefdes, wie in die Here gesterf het, weer sal ontmoet.

Ek bid dat daar êrens in hierdie artikel darem ‘n woord van vertroosting vir iemand sal

Wees.

Die Here seën jou en onthou dat Jesus baie lief is vir jou en met oop arms staan en wag dat jy hierdie pyn na Hom toe bring!

Vrede vir jou

ALLE EER AAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS EN SY HEILIGE GEES WIE GETROU IS OM ONS TE ONDERRIG EN LEER IN DIE WAARHEID!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Terwyl ek einde November 2013 oppad was na my besigheid in Upington en by een van die menige padwerke moes stilhou, ervaar ek in my gees hoé die Here vir my vra: “Is jy geskik vir My koninkryk of ongeskik daarvoor?” Onmiddelik het die volgende vers by my opgekom:

Luk 9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Op daardie oomblik het ek reeds gesit en dink aan hoeveel stoppe nou al verby is en hoeveel dalk nog voor sal wees.  Terwyl ek by daardie een wegry, vestig die Here my aandag op die dele van die pad wat alreeds oorgedoen is en wat nou só vreeslik lekker ry. Ek ervaar toe dat die Here met my deel dat daar ook sulke stoppe op ons lewenspad is en veral in ons wandel saam met Hom, en dat dit nodig is sodat ons weer kan perspektief kry op ons verhouding met Hom en ook só bietjie “stock” vat op waar ons onsself bevind op hierdie pad.

Hy wys my daarop dat dit is soos om elke vyf jaar jou lisensie te moet hernu. Al wat jy nodig het, is twee vars foto”s en dat jou oë weer getoets moet word, om te sien of jou “kyk” nog reg is. En die foto’s dan ? wel dis net om te sien hoé jy op daardie stadium lyk na jy in vyf jaar se tyd baie verander het.

Net soos jy by sommige van die padwerke moet staan en wag vir tien minute of langer, óf dalk bietjie korter óf sommer net partykeer guns kry en deurgelaat word, net só is dit ook met die stoppe van die Here op ons lewenspad. Sommige kere vat dit bietjie langer om deurbrake te kry en ander kere gebeur dit baie vinnig. Wat belangrik is, is dat jy bereid moet wees om tot stilstand te kom en te hoor wat wil die Here op daardie spesifieke stadium met jou deel en ook om te kyk of jou oog nog ten volle op Hom gerig is!

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Daar is egter sommige mense wat só opgewerk raak oor hy alweer moet stop, dat die tyd wat hy by die padwerk moet stilstaan, vir hom net frustrasie inhou en hy selfs die natuurskoon rondom hom mis. As hy dan by sy bestemming kom, vertel hy dan ook in detail vir almal wat wil hoor, hoeveel stoppe daar op die pad was en hoe simpel die regering is om op daardie tyd en pad te wil werk, terwyl daar so baie verkeer op is. Hy mis egter die ervaring van om op die dele te ry wat alreeds voltooi is, en sóveel meer ry-gerief bied as voorheen! Sy “kyk” is dus net ingestel op dit wat vir hom onaangenaam was.

Net só mis mense daardie kosbare tye wanneer dit nodig is om by die Here stil te staan en weer bietjie jou potlood by Hom skerp te maak.

Psa 46:10  Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

Só dikwels is die kind van God dan ook geneig om terug te kyk in die verlede na sy/haar verhouding met die Here en hou dan vas aan “die goeie ou dae” wat hy/sy só vuur en vlam vir die Here was. Hulle mis dan egter alles wat die Here op hulle pad kom doen het in die tyd wat verby was en hoé hy/sy gegroei het as gevolg van die Here se hand in sy/haar lewe. Daarmee diskwalifiseer hul hulself vir dit wat die Here graag deur hul wil doen vir ander.

Fil 3:14 Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Fil 3:15 Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar.

Fil 3:16 Maar wat ons reeds bereik het—laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees.

Só dikwels wil die mens dan ook die Here aanjaag, omdat hulle dinge op hul tyd gedoen wil hê en nie bereid is om te wag vir God se perfekte “timing” nie. Dis soos daardie ou wat voor in die ry staan by die padwerk, wat stadig begin vorentoe kruip sodra hy sien dat hulle op die radio besig is en dit die mense diskant se beurt is om te ry. Hy kruie dan ook somtyds tot teen die stop-versperring net om te kyk of hy nie die mense kan intimideer om vinniger te maak nie. Só wil ons dan ook met God doen en is nie bereid dat Hy sy werk in ons voltooi nie. Die uiteinde daarvan is dat jy egter maar weer daardie toets sal moet oor skryf op ‘n volgende geleentheid!

Rom 8:25 Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.

Só deel die Here dan ook met my dat daar somtyds toetse/beproewinge is wat herhaal word in ‘n mens se lewe. Die doel daarvan is dan uitsluitlik om te toets of jou “kyk” nog op Jesus is, net soos met die bestuurslisensie…jy is nie onbevoeg om te bestuur nie, maar jou oë kon dalk al verswak het. Die herhalings is ook soms nodig sodat jy ook meer kan groei in daardie spesifieke deel van jou verhouding met die Here.

Wanneer mense só oorhaastig raak en die Here aanjaag, dan is hulle baie dikwels bereid om te “settle” vir tweede en derde beste. Nadat ek weer van Upington af terug gekom het, deel die Here ook hierdie punt met my…in aansluiting tot die storie oor die padwerke. Terwyl ek by die “Mall’ op soek is na parkering in hierdie besige tyd in Mosselbaai, sien ek dat ‘n kar, só drie rye voor die hoofingang, uittrek en dit gaan deur my gedagtes dat ek sommer daar sal inskuif. Oombliklik ervaar ek hoé die Gees vir my sê: “hoé sal jy weet of die Here vir jou guns voorberei het reg voor die ingang, as jy nie bereid is om daar om te ry nie. Soos ‘n mes deur warm botter, maak ek daar ‘n verkeerde “move” reg en ry reguit na die voorste parkeerplekke. Daar aangekom, vind ek dat daar nie minder as drie parkeerplekke oop is, waarvan twee nogal langs mekaar. Ek besef toe daar en dan dat ek elke oggend die Here bid vir guns oral waar ek sal gaan, maar dan wil ek te vinnig “settle” vir tweede beste, net omdat dit na die beste opsie lyk.

Pro 28:18 Wie opreg wandel, sal gehelp word; maar hy wat verward is, wat die twee paaie betref, sal meteens val.

Deur maar net altyd met die minste tevrede te wees, bedroef ons dan ook in der waarheid die Heilige Gees wie God aan ons gegee het om hier op aarde vir ons te lei, te leer en guns te bewerkstellig. Ek sê nie dat ons alewig net die beste moet begeer  en dan die Here mis in die klein dinge wat Hy op ons pad bring nie. Só ‘n houding sal verseker jou “kyk” skeef trek!

Ef 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Die punt wat ek wil maak, is dit: Ek en jy is Koningskinders en alles behoort aan ons Pa! Daarom mag ons vir guns vra en ook geniet wat die Here ons mee seen!

Ons het dan ook só pas die jaar, 2014, begin en op hierdie tweede dag daarvan, is daar steeds mense wat nog nie 2013 afgesluit het en hul “kyk’ op Jesus gekry het vir die jaar wat voorlê, nie.

Terwyl ek gister op die berg sit en Bybel lees, gee die Here my hierdie deel uit Markus om aan te sluit…só glo ek…by die voorafgaande storie, want hierdie deel het ook te doen met jou “kyk”.

Mar 4:24 En Hy het vir hulle gesê: Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.

Só dikwels hoor ons iets oor ander vanaf “ ’n betroubare bron” en dan vorm ons vooraf ‘n opinie oor hierdie betrokke persoon waarvan ons gehoor het, wat geheel en al ons optrede teenoor daardie persoon beïnvloed, sonder dat ons dit agterkom. Op só ‘n wyse, kom ons dan in die pad van wat die Here deur ons vir daardie persoon wil doen, óf die inligting wat ons gekry het, is nie heeltemal só betroubaar nie. Die gevolg is dat ons dan ‘n oordeel vel, wat ons in die eerste plek nie toekom nie. Dan is ons ook nog net só vol sonde soos daardie persoon en andere!

Rom 2:1 Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ‘n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.

Rom 2:2 En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.

Rom 2:3 En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?

Rom 2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Rom 2:5 Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God

Rom 2:6 wat elkeen sal vergeld na sy werke:

Ek ontmoet toe ook vandag ‘n boer uit die Noord-Wes daar bo op die berg en ons gesels toe later ook oor die droogte wat daar geheers het die afgelope paar maande. Hy deel toe met my dat daar baie boere is wat groot skade gelei het aan hul vee-kuddes en dat hul absoluut geen hulp van die regering af gekry het nie. Hy noem toe lande soos Kanada en Australië wie se regerings só gereeld hul boere bystaan in sulke krisisse. Weereens kry ek toe die geleentheid om met hom te deel oor die boere se “kyk” wat op die verkeerde plek is. Tereg kan ‘n mens die verwoestende effek van die droogte nie miskyk nie, maar hul stel hul vertroue in ‘n onbetroubare regering instede van op die God by wie niks onmoontlik sal wees nie! Verder dwaal hulle nog deur te kyk na wat ‘n ander lande aangaan, terwyl ons in hierdie land geplaas is met ‘n doel.

Gen 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.

Sag 8:6 So sê die HERE van die leërskare: As dit te wonderbaar is in die oë van die oorblyfsel van hierdie volk in dié dae, sal dit ook in my oë te wonderbaar wees? spreek die HERE van die leërskare.

Luk 1:37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Daar was verseker baie erge rampe in die verlede ook en nog elke keer het God ons deurgedra. Die mense vergeet egter die tye toe dit goed gegaan het en hulle hul “Eerste Liefde verlaat” het om agter die wêreldse dinge aan te hoereer. (Ek maak slegs ‘n punt hier en bedoel nie om te veralgemeen nie).

1Sam 7:12 Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.

Net soos met die stoppe van die padwerke, het elkeen ‘n keuse oor hoé hy/sy die stoppe in hul lewens gaan hanteer. Sommige stoppe gaan verseker lank en irriterend wees en somtyds is daar skade in jou voertuig se voorruit van al die klippe wat onder voertuie se wiele uitkom. Dié vraag is: wat kan jy verander aan iets wat reeds gebeur het? Is dit nie beter om te fokus op die toekoms en die ruit maar te laat regmaak, sodat jou “kyk” weer kan beter wees nie?

Ek haal weer die skrywer van Hebreërs hier aan:

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Jy sien my vriend/in, jy het ‘n keuse hoe jy hierdie nuwe jaar gaan benader! Jy kan met geduld staan en wag by al die stoppe/toetse en as jy verder ry, jou “kyk” plaas op al die dele wat al netjies reg gemaak is en sóveel beter ry. Óf jy kan met ongeduld en murmurering staan en wag…want wag sal jy wag!…en dan bly omkyk na al die verkeerde dinge in jou lewe, óf jy kan kies om jou “kyk” op Jesus te rig en Hom te vertrou om al die kreukels in jou pad uit te stryk en jou te neem na nuwe horisonne wat jy nie gedink het moontlik sal wees nie!

Dít bly ‘n keuse en net JY kan dit maak!

Mag die vrede van die Here met jou wees in hierdie nuwe jaar en mag jy Sy hand in die klein EN die groot dinge in jou lewe raaksien! Mag jy die stem van Sy Heilige Gees ook net nog meer duidelik hoor as ooit tevore en mag jou “kyk” altyd op Hom gerig wees! Onthou! JY is ‘n Koningskind en Jesus is lief vir jou net soos jy is! Laat Hom egter toe om jou te verander, sodat jy nie bly soos jy is nie!

Alle eer aan ons Here Jesus Christus wie vir ons gesterf het, opgewek is uit die dode en lewe tot in alle ewigheid!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

“As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en sterre wat U toeberei het – wat is die mensekind dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.  U laat hom heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel.” (Psalm 8:4-7).

Hoe is dit moontlik dat ek nog enigsens kan dink ek is ‘n klein, nietige, onbelangrike wurmpie, terwyl hierdie teksvers so duidelik en ondubbelsinnig is?  Ek en jy is baie, baie spesiaal vir God, al probeer die wêreld op so baie wyses en in so baie vorme vir ons die teendeel bewys. Van kleins af hoor baie van ons by ons ouers, ons onderwysers en ons kerkmense hoe min ons werklik beteken, en hoe nietig ons werklik in God se oë sou wees.  Wat ‘n hartseer leuen!

Hoor net wat sê Hy self in Jesaja 49:15-16 oor my en jou: ” Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie?  Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie! Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my.”   Was jy al ooit so lief vir enigiemand dat jy sy of haar naam of gesig in jou handpalms gegraveer het?  Wel, God sê Hy doen dit – met my en jou!  Is dit nie fantasties om te besef dat jou naam in die Here se handpalms verewig is nie, mits jy natuurlik wedergebore is? Hy sê dit sal makliker wees vir ‘n moeder om haar baba te vergeet, as wat dit vir Hom is om jou en my te vergeet.  Ek dink ons weet elkeen dat ‘n moeder haar baba sal beskerm met alles wat in haar is – hoeveel te meer dan God, die Vader, Seun en Heilige Gees?

“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo…” (Johannes 1:12)   Sien jy, ons het die “reg” om kinders van God te word, maar daar is ‘n voorwaarde aan gekoppel.  Ons moet Hom eers aanneem en in Sy Naam glo. Ons moet eers in ‘n persoonlike verhouding met Hom ingaan!

Die Here sê selfs dat Sy ingewande oor ons in beroering is.  Glo jy my nie?  Kom ons kyk na die woorde van Jeremia 31:20: “Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, sê die Here.”   Is dit nie wonderlik nie?  Om te dink die groot en almagtige God raak OPGEWONDE oor jou en my! Daarom wil Hy nie hê dat enigeen moet verlore gaan nie. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat ELKEEN (wit , bruin, geel of swart) wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”   (Johannes 3:16).

Kom ons hou dus op om onsself, ons kinders, of die mense rondom ons te verkleineer, te verneder of sleg te sê.  Hoekom? Want God sê Hy het ons ‘n weinig minder gemaak as ‘n “goddelike wese”. En gaan ons terug na die oorspronklike Hebreeuse teks, sien ons dat die woord waarmee “goddelike wese” vertaal is, is  “El-Ohim”.  En gaan ons terug na Genesis 1:1 ook in die oorspronklike taal, sien ons daar staan: “In die begin het “El-Ohim” (God) die hemel en die aarde geskape.”  Wat sien ons dus?  Dit beteken die Psalmis jubel dit uit dat God ons in werklikheid net ‘n weinig minder gemaak het as Hom self!  Is dit nie ook ‘n wonderlike, ontsag- en eerbiedwekkende, fantástiese wete nie?  Dat so ‘n Almagtige, alomteenwoordige, liefdevolle God ons, gewone mensies, net ‘n klein bietjie minder gemaak het as Hy self!  Wonderlik!!!

Dit gee ons egter geen rede om enigsens hoogmoedig te raak daaroor nie. Inteendeel, dit moet by ons ‘n diepe, eerbiedige en nederige aanbidding en lofprysing tot stand bring. ‘n Eerbied en ontsag vir hierdie groot en wonderlike drie-enige God wat elkeen van ons voor ons geboorte al gekies het.  Kyk net hoe mooi stel Dawid dit in Psalm 139:13-15: “Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed.  My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.” Wat is ék dus vir God? “Wonderbaar”! Het jy al mooi gedink hoe spesiaal God jou gemaak het, liewe vriend?  Nét jy het daardie presiese vingerafdrukke aan jou vingerpunte, nét jy het presies daardie kleur, of krul, in jou hare, nét jy het so ‘n skewe linker groottoon, nét jy het daardie spesifieke wipneus, nét jy het daardie geboortevlek op jou regterarm.  Daar is op hierdie hele wonderlike aarde net EEN soos JY! En God het jou “kunstig geweef” in jou moeder se skoot!  Dink net daaraan dat jy selfs ‘n kampioen swemmer was nog lank voordat jy gebore is – want net één spermsel uit miljoene kon daarin slaag om die eiersel te bevrug wat jóú voortgebring het!

En hierdie wonderlike God sê Hy het jou en my name in Sy handpalms gegraveer, vir ewig op Sy handpalms ingeprent!  Liewe mens, as jy nog nie tot die besef gekom het hoe spesiaal jy vir God is nie, en as jou gedagtes van jou “nutteloosheid” in mense se oë jou nog weghou van jou wedergeboorte en ‘n persoonlike verhouding van God af, gaan lees asseblief weer die bogemelde teksverse in jou eie Bybel, en vra God om sélf Sy liefde aan jou te openbaar.  Vra in ‘n kort, eerlike gebed vir die Here om jou te vergewe vir alles wat jy in die verlede verkeerd gedoen, of van jouself verkeerd gedink het, en aanvaar Sy wonderlike vergifnis.  Begin dan om elke dag te wandel in daardie fantastiese wete van hoe spesiaal JY vir HOM is.  Moenie toelaat dat die satan deur die mond van ENIGE mens jou weer probeer wysmaak dat jy nie vir God spesiaal is nie.  Dit is ‘n leuen van die satan!

tiaan gildenhuys – 13/09/2001

Ek vra maar net.  Want jy sien, dit wat by herhaling in die Bybel staan, is nie wat ek sien werklik toegepas word in alle kerke nie.  En nêrens merk ek dat die Bybel enige aanduiding gee dat sommige kerke dit maar mag doen soos die Bybel sê, terwyl ander kerke dit nie so hoef te doen nie!  Die Bybel is immers die riglyn vir elke mens wat homself ‘n Christen wil noem – VERAL wat betref ons lof aan die enigste groot, Almagtige en alomteenwoordige God en Vader! Wat bepaal in die éérste plek hóé mense God loof en prys?  Weet jy waar lê die antwoord? In daardie persoonlike ontmoeting met God, en die ontvangs van Heilige Gees binne-in ons! Iemand wat Jesus Christus persoonlik ken, kan nie meer anders nie, hy verander onmiddellik.  En hy is nie meer bang om die lewende God te prys en te aanbid met die vólle spektrum van sy liggaam, siel en gees nie!

Kom ons kyk bietjie na ‘n stukkie uit die geskiedenis van koning Dawid, en wanneer ons die woorde van 2 Samuel 6: 12-23 lees, dan kom ons op die volgende interessanthede af.  Eerstens merk ons dat Dawid die ark “…met vreugde…” uit die huis van Obed- Edom gebring het. Dit is daardie selfde vreugde wat deur mens spoel wanneer jy die lewende “ark” van die Nuwe Testament (Jesus) uitbring vanuit die plek waar Hy NIE hoort nie, terug na die een plek waar Hy wél hoort, in die “tempel”!  En wie is die “tempel” vandag?  Ja, die mens self!  Sodra die “ark” terugkeer na waar Hy van die begin van tyd af hoort, binne-in elkeen van ons, kán daardie “tempel” nie anders as om daagliks met groot vreugde te begin handel nie!

Toe Dawid die ark laat haal het, het hy, wat sekerlik die mees suksesvolle en magtigste koning van alle tye in Israel se geskiedenis was, “…met alle mag gedans voor die aangesig van die Here.” Hy (die koning, die voorloper, die leier, die man met die STATUS) was dus nie bang om “voor die mense” ‘n spektakel van homself te maak vir Sy God nie! HOEKOM is ons vandag so bang om selfs net ‘n ou bewegingkie met ons hande of voete te maak voor die lewende Jesus Christus, die “ark” van die Nuwe Testament? Is dit dalk omdat ons bang is oor wat DIE MENSE van ons gaan dink? In daardie geval, lees asseblief net weer die woorde van Galasiërs 1:10 vir ons. Vriend, probeer gerus in die Bybel opspoor of daar ‘n oomblik aangebreek het waarin ons verbied is om dit ook soos Dawid te doen?

Dawid en die volk het die ark “…met gejuig en basuingeklank opgehaal.” HOEKOM mag ons nie deesdae ook voor God juig en jubel met ‘n groot lawaai nie?  Watter Bybelvers het dit verbied?  Of was dit bloot een of ander menslike struktuur, of menslike “beleidsdokument” wat bepaal het dit MAG NIE so gedoen word in “die kerk” nie?

Maar lees net verder, Migal, Dawid se vrou, het hom “verag” oor sy gedansery, sekerlik omdat sy gedink het dit is “benede die koning” om hom so te gedra VOOR GOD!  HOEKOM dink so baie van ons mense vandag ook dit is benede ons, of onaanvaarbaar, of nie “skriftuurlik”, om voor God te dans of te juig, of selfs net ons hande op te steek om Hom te loof nie?  En wat antwoord Dawid haar: “.ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees!”   Net so moet ons vandag nog voor die aangesig van die Here vrolik wees.

Maar..WAARSKUWING! Kyk net wat gebeur met Migal – Omdat sy Dawid verag het omdat hy voor God vrolik was, was sy onvrugbaar tot die dag van haar dood.  Hierdie is baie beslis ‘n waarskuwing aan elkeen van ons vandag om intense selfondersoek te doen, want dit sê vir my dat, as ek iemand anders oordeel of “verag” wat op enige gegewe stadium onder leiding van Heilige Gees dans of jubel, of sy hande opsteek in die kerk, of énigiets anders onder Sy leiding doen, ek ‘n oordeel oor MYSELF uitspreek, aangesien ek effektief op daardie oomblik nie teen daardie persoon praat nie, maar teen die optrede van Heilige Gees self ín daardie persoon!

En net om dit dalk vir ons ‘n bietjie duideliker te maak oor hoe ons Hom EINTLIK moet loof en prys, kom ons kyk na sommige van die MEES FANTASTIESE lofliedere aan God wat ooit in die geskiedenis van die wêreld geskryf is, naamlik, die Psalms:

LUID roep ek die Here aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg.” (Psalm 3:5)“Ek sal die Here HARDOP loof met my mond, en onder baie sal ek Hom prys.”(Psalm 109:30 )  

Ek roep God dus nie net saggies, agter my hand, of in my gedagtes aan nie. Nee, ek roep Hom luid, HARDOP, aan!  En jy kan verseker wees dat hierdie luide aanroep NIE net is wanneer ons besig is om ‘n psalm of ‘n gesang in die kerk te sing nie.  Dit sluit baie beslis ook daardie geleenthede in waar ek Hom hardop met my stem loof en prys deur ‘n gebed, of sommer net ‘n gejubel saam met ‘n menigte ander mense, of selfs net waar ek alleen in Sy pragtige natuur loop of ry!

“Ek wil die Here loof met my hele hart. In U wil ek bly wees EN JUIG; ek wil psalmsing tot eer van U Naam, o Allerhoogste..” (Psalm 9:2,3) “Wees bly in die Here EN JUIG, o regverdiges! En JUBEL, alle opregtes van hart!” (Psalm 32:11)

Kan mens “juig” en “jubel” op ‘n sagte, stemmige, stigtelike manier?  Veral as ons kyk wat die woordeboek in Engels die woord: “juig” mee vertaal, naamlik: “rejoice, exult, jubilate”.

“Tog is U die Heilige wat woon onder die LOFSANGE van Israel!” (Psalm 22:4)

Waar woon God?  In Sy kinders se lofsange!   En Hy woon nie net Sondae daar nie, maar elke oomblik van elke dag wat Sy kinders hom so loof en prys!

“Julle wat die Here vrees, PRYS HOM! ” ( Psalm 22:24 )

As ek ‘n persoonlike verhouding met God het, wat ‘n liefdevolle, eerbiedige vrees vir Hom tot gevolg het, KAN ek nie anders as om Hom te loof en PRYS nie!

“U het my weeklag vir my verander in ‘n KOORDANS, U het my roukleed losgemaak en my MET VREUGDE omgord. Here, my God, vir ewig sal ek U LOOF.” ( Psalm 30:12,13 )

Wat gebeur onmiddellik met ‘n mens wanneer God hom verlos van sy “ou” lewe, van al die ou gemors wat hy met hom saamgedra het?  Hy word VREUGDEVOL en wil net begin DANS en God vir ewig LOOF!

“Loof die Here met die siter ; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.  Sing tot Sy eer ‘n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.” ( Psalm 33:2,3 )“Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter ; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit ; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!” ( Psalm 150:3-5 )

Hierdie twee verse het my opgeval, juis omdat so baie mense deesdae nog steeds weier om met enigiets anders as ‘n orrel in hulle “kerk” te sing.  Wanneer het hulle in die Bybel begin om SLEGS met ‘n orrel God te loof en prys? En as dit dan nie die Bybel was wat dit so voorgeskryf het nie, WANNEER het die menslike kerkwette of beleidsgeskrifte, wat daartoe gelei het dat lofliedere in die kerk slegs met ‘n orrel gesing moet word, vir ons belangriker geword as die Bybel self? Kan jy net dink wat ‘n FANTASTIESE geluid van lofprysing en aanbidding moes al daardie bogemelde instrumente nie meegebring het nie? Soos ek ‘n basuin, simbaal en tamboeryn ken, is dit nie juis iets wat net ‘n sagte, strelende geluid maak nie!

“Ek wil die Here ALTYD loof; Sy lof sal ALTYDDEUR in my mond wees.” (Psalm 34:2)

As ek mooi na hierdie vers kyk, sien ek baie duidelik dat ek die Here ALTYD sal loof en Sy lof ALTYDDEUR in my mond sal hê.  Beslis NIE NET Sondagoggende nie!

“Ek sal U loof in ‘n groot vergadering; onder ‘n groot skare sal ek U prys.”(Psalm 35:18)

Waar gaan ek God dus loof en prys?  Voor ‘n groot skare, – nie net waar ek alleen is nie.  Ja, dit sluit seer sekerlik in wanneer ek in die kerk my lofsange tot Hom sing, maar weet jy wat?  Dit sluit ook in wanneer ek tussen “‘n groot skare” van my daaglikse vriende is!

“In God roem ons die hele dag, en U Naam sal ons loof tot in ewigheid.” (Psalm 44:9) “Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die Here geloof word!” (Psalm 113:3)

Watter gedeelte van die dag? En vir hoe groot gedeelte van ons lewens? Dit kan, en moet juis óók gedoen word terwyl ek my gesin versorg, of by die werk is, of by my vriende is!

“Alle volke, klap met die hande ; juig tot eer van God met ‘n stem van gejubel! “(Psalm 47:2)

Oepsie!  WIE het hier OPDRAG om hande te klap? ALLE VOLKE (en sekerlik ook hulle kerke dan, uit die aard van die saak)!  En met watter tipe stem moet daar tot eer van God gejuig word? MET GEJUBEL!  Kom ons kyk hoe stel die King James Version van die Holy Bible dit: “O clap your hands, ALL ye people; SHOUT unto God with the voice of triumph.”  Ek dink jy sal met my saamstem, dat ‘n: “shout with the voice of triumph”, nie ‘n sagte, stil, stemmige, gewyde geluid is nie!  Inteendeel!  Waarom dan, is ons so bang om ons stemme tot eer van God te verhef wanneer ons Hom loof en prys?  Waarom mag ons nie ons hande SPONTAAN klap wanneer ons besig is om Hom te loof en prys nie?

“Want U goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.  Só sal ek U prys my lewe lank, in U Naam my hande ophef.” ( Psalm 63:4,5 ) “Ek wil dan hê dat die manne op ELKE plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.” ( 1 Timotheus 2:8 )

Waar kom sommige kerke daaraan dat mens jou hande opsteek as jy God loof en prys?  Onder andere in hierdie aangehaalde twee teksverse, wat baie duidelik, en sonder omhaal van woorde stel dat ek Hom sal prys MY HELE LEWE LANK, en IN SY NAAM MY HANDE SAL OPHEF, en ook dat ons OP ELKE PLEK moet bid en HEILIGE HANDE (moet) OPHEF.  Dit beteken dus effektief dat, die oomblik wanneer ek Sy wonderlike Naam noem, daardie Naam bo alle name oor my lippe laat kom, my hele lewe lank, of as ek besig is om Hom te aanbid, MAAK NIE SAAK WAAR EK IS NIE, sal my hande outomaties in die lug in vlieg! As ‘n teken van lof, eer en respek vir die lewende God, en NIKS meer en NIKS minder nie!   Wie is die mens wat dit DURF waag om enigiemand anders te veroordeel wat die lewende en almagtige God wil loof, prys, aanbid en respek betoon deur sy hande op te hef na Hom? Onthou wat met Migal gebeur het.

“U is my God, en ek WIL U loof; o my God, ek WIL U verhoog.” (Psalm 118:28)

Wie se God, sê die Bybel is Hy? MY God, en ook JOU God! En weet jy, DAAROM wil ons Hom óók verhoog!

“Hoe lief het ek U wet, dit is my bepeinsing die hele dag.”  (Psalm 119:97)

Hoekom wil ek juis God se wet, die wet van die LIEFDE, oordink die HELE DAG LANK? Omdat ek Hom, en Sy wet van die liefde, LIEFHET! Omdat ek met Hom ‘n persoonlike verhouding het!

“My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my U insettinge.” (Psalm 119:171)

Sien jy, vriend?  “Lofsange laat uitstroom”.  Nie net een of twee of drie liedere voor die preek en weer twee of drie na die preek nie.  Nee, lofsange sal dag en nag by my lippe uitstroom, omdat ek so vervul word met Hom, en met Sy opdragte en Sy insettinge, en omdat ek ook luister na musiek oor Hom!

“Kom, loof die Here, o alle knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan! Hef julle hande op na die heiligdom, en loof die HERE! “ (Psalm 134:1,2)

Lees net wat sê hierdie teksvers – hoe loof ons die Here?  Deur ons hande OP TE HEF na die heiligdom! Doen jy dit al so? Ek sê niks meer nie.  Laat die Heilige Gees self verder met jou oor hierdie aspek gesels.

“Laat ALLES wat asem het, die Here loof. Halleluja!” (Psalm 150:6)

Hierdie vers kan ook omgekeer word om te lees: As iets die Here NIE loof nie, moet dit eerder ophou asemhaal, want as dit asemhaal, MOET dit die Here loof! Uit die oorspronklike Hebreeus waarin die Ou Testament geskryf is, kom ons onder andere af op die volgende woorde wat in verskeie teksverse gebruik is, wat lofprysing van God aandui, naamlik:

YADAH – Om God te loof met uitgestrekte hande.  Hierdie woord kry ons byvoorbeeld in die oorspronklike teks in Psalm 63:5: “Só sal ek U prys (Yadah) my lewe lank, in U Naam MY HANDE OPHEF.” Of ook in Psalm 134:2:“HEF JULLE HANDE OP (Yadah) na die heiligdom, en LOOF DIE HERE!”

TOWDAH – Beteken ook om God te loof met uitgestrekte hande, maar het ‘n verdere element betrokke, naamlik: in aanbidding, verering, erkenning, bekentenis en aanvaarding.  Hierdie woord kry ons in die oorspronklike teks onder andere in Psalm 50:23 : “Die een wat dank offer (TOWDAH), EER MY; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet.”

ZAMAR – Beteken “om die snare aan te raak” en word in die Bybel elke keer gebruik waar verwys word na “instrumentele lofprysing” soos, byvoorbeeld die woorde van Psalm 150:3-5, wat ek reeds hierbo aangehaal het: “Loof Hom (ZAMAR) met basuingeklank, loof Hom (ZAMAR) met harp en siter; loof Hom (ZAMAR) met tamboeryn en koordans, loof Hom (ZAMAR) met snarespel en fluit; loof Hom (ZAMAR) met helder simbale, loof Hom (ZAMAR) met klinkende simbale!”

SHABACH – Beteken om God te loof met ‘n geroep (“shout”) en ‘n luide stem. Hierdie woord sien ons byvoorbeeld in Psalm 63:4: “Want U goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys (SHABACH).”

TEHILLAH – Beteken ‘n lofprysing vanuit jou gees, vanuit die hart van die gelowige, en ook om te sing, of te LOOF!  Dit is juis in hierdie vorm van lofprysing waar God woon, soos ek reeds daarna verwys het in Psalm 22:4:“Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange (TEHILLAH) van Israel!”

Hierdie woorde wat lofprysing aandui, word herhaaldelik in die Bybel gebruik en toon net vir ons hoe wonderlik is dit eintlik om God te loof en prys, en watter wonderlike voorreg is dit nie vir ons om dit MET OORGAWE, hierdie oorgawe wat deur die betrokke Hebreeuse woorde aangedui word, te kan doen nie.  Ons kry verder in die Hebreeus ook die woorde “HALLAL”, vanwaar die woord Halleluja afgelei word, wat beteken: “om duidelik te wees, te skyn, te spog, te wys, te vier”, asook “BARAK”, wat soms vertaal word met: “om te prys, of om voor God te buig in ‘n aanbiddende gesindheid”, en soms vertaal word met: “om God te prys met die verwagting om iets te ontvang.” Ek kan dus nie anders as om te dink dat die ou Israeliete iets in hulle lofprysing en aanbidding van God gehad het, wat ek en jy eenvoudig vandag nie ken nie. Hulle het die woorde wat hulle gebruik het vir, en in, hulle aanbidding, absoluut UITGELEEF, UITGEJUBEL, UITGEBASUIN!  Juis omdat die lewende God vir hulle so ‘n werklikheid was!

Hoekom doen ons dit dan nie vandag nog in ons lofprysing en aanbidding van God nie?  Wat het verander dat ons oor die jare geleer het ‘n mens mag nie voor God dans en juig en jubel en lawaai nie? Wat het daartoe gelei dat ons die opinie gevorm het, en uiteindelik effektief oortuig is dat dit so MOET wees in die kerk, dat God slégs geprys kan word met ernstige gesigte, en met stram ledemate wat nie mag beweeg nie? Is dit dalk juis omdat die lewende God nie vir óns so ‘n werklikheid is as wat Hy vir die ou Israeliete was nie?

Ek hoor jou sê: “Nee man, nou praat jy twak! EK doen dit op hierdie manier, want dís hoe EK gemaklik voel, dís hoe EK grootgeword het, en dís hoe EK glo ‘n mens God moet dien en loof, klaar en verby!”  Ek hoor jou, vriend, maar as jy net weer kyk na al die teksverse hierbo, wat almal uit God se Woord, uit Sy “Handboek vir die Lewe” uitkom, hoe dink jy WIL GOD hê moet jy Hom loof en prys?  Soos jy in die kerk, of deur jou ouers geleer is/word, of soos die Bybel sê? En maak nie saak of jy daarmee gemaklik voel of nie!  Sê die Bybel nie baie duidelik dat ons juis moet VERNUWE wanneer ons met Hom ‘n persoonlike verhouding aanknoop nie? (Efesiërs 4:22,23). En wat beteken dit om te VERNUWE?  Is dit dan nie juis om te VERANDER nie?  Om dinge juis NIE MEER te doen soos wat jy dit in die verlede gedoen het nie? En ek herhaal: Wat bring dáárdie onmiddellike verandering mee in my lofprysing en aanbidding van God? NET ‘n PERSOONLIKE VERHOUDING MET JESUS CHRISTUS, wat jou bevry van dempende, knellende, tradisionele bande en wyses van lofprysing en aanbidding.

Ja!!! Kom ons loof en prys ‘n groot en Almagtige God . soos Hy wil hê ons dit moet doen!

tiaan gildenhuys – 20/10/2001

Het jy ook al ooit gewonder of daar ‘n verskil is tusen wysheid en kennis? Kom ons begin heel, heel voor, om te probeer vasstel:

“En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die KENNIS van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” (Genesis 2:16, 17)

Sou die mens in daardie oomblik werklik sterwe as hulle van daardie boom geëet het? Ja, en nee. Toe Adam en Eva eet, sterf hulle nie fisies op daardie spesifieke oomblik nie. Hulle sterf eers honderde jare later fisies. Maar die oomblik toe hulle eet, toe sterf hulle GEESTELIK. Toe word hulle kapasiteit om geestelik met God te kommunikeer, in een oomblik vernietig. En God het geweet dit gaan gebeur, daarom het Hy hulle vooraf daaroor gewaarsku. Maar beteken dit daardie boom was noodwendig sleg? Is dit dan sleg om kennis te hê van goed en van kwaad? God self het immers kennis van goed en kwaad. Nee, dit is nie sleg nie. Maar wat wel sleg was, was die mens se ONGEHOORSAAMHEID aan God se opdrag. Ongehoorsaamheid aan Sy opdragte breek altyd die lyn tussen ons en God.

Die mens het tot op die oomblik wat hulle van daardie boom geëet het, slegs kennis gehad van die goeie, die absolute fantastiese, heilige, heerlike BESTE wat die Skepper van die heelal kon aanbied! Maar het jy opgelet dat hulle met die absolute vrotste, slegste sleg te doen gekry het nog vóórdat hulle van daardie boom geëet het? Ja, met Satan homself, in die vorm van ‘n arme slang, wat homself laat manipuleer het om sy liggaam beskikbaar te stel vir gebruik deur die kwaad. Jy sien, as hy ook kennis gehad het van die kwaad, sou hy dalk nie sy liggaam so geredelik beskikbaar gestel het nie. En deur bloot ‘n fyn, klein saadjie van twyfel te saai in Eva se gemoed, lei die duiwel haar daartoe om teen God se opdrag te oortree. Dit is verder interessant om te let dat die sondeval NIE plaasvind nadat Eva geëet het nie, maar eers toe Adam ook eet.

“Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. TOE gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.” (Genesis 3:1-7)

Kyk mooi, hulle oë het éérs oopgegaan toe Adam ook eet. Omdat hy self nie kennis gehad het van die kwaad nie, neem hy nie sy outoriteit op in daardie oomblik om sy vrou te bestraf vir dit wat sy doen nie. Nee, hy eet lustig saam. Sy gebrek aan kennis van goed én kwaad, het hom ten gronde laat gaan. In sy geval het hy egter nie nodig gehad om hierdie kennis te hê nie, want hy was op daardie stadium in daaglikse kontak met die ALLERHEILIGSTE GOEIE. Al wat hy moes doen, was om solank te leer om gehoorsaam te wees aan God, en dáár het hy die toets gedruip. Hy druip nie die toets vanweë sy gebrek aan kennis nie, nee. Hy druip die toets vanweë sy ongehoorsaamheid. Tot vandag toe is dit presies dieselfde plek waar ons almal die toets druip – deur ONGEHOORSAAMHEID aan God se opdragte.

Ek dink persoonlik dat God wel later op Sy tyd vir Adam en Eva sou inlei in daardie kennis van goed en kwaad wat Hy ook gehad het. Hulle was immers van die begin af ten volle na Sy beeld en Sy gelykenis geskape. So hulle het reeds die volle kapasiteit en potensiaal in hulle gehad om wel beide goed en kwaad te kan ken en te kan weet wat om daarmee te doen. Dit was nie iewers ver weg van hulle af nie, maar reeds deel van hulle wese. Maar die Here moes eers hulle gehoorsaamheid toets, hulle gereedheid om meer te kon inneem, om meer te kon absorbeer, om geestelik te kon groei. Sou hulle die toets slaag en gehoorsaam wees, is ek persoonlik van mening Hy sou hulle sekerlik oor tyd self geleer het van goed én kwaad, maar op die tyd en op die manier wat Hy hulle wóú leer. Op ‘n Goddelike wyse.

Daar is ‘n voorbeeld wat ek kan gebruik in ons hedendaagse bestaan met betrekking tot ons en ons eie kinders, wat hierdie aspek dalk meer verstaanbaar sal maak. Ouers wil graag – en is veronderstel om – self hulle kinders te leer van hoe die intieme lewe tussen ‘n man en vrou in die huwelik werk, maar hulle wil dit eers doen wanneer hulle glo hulle kinders is volwasse genoeg en gereed daarvoor. Eers wanneer hulle weet hulle kinders kan dit hanteer. Maar wat gebeur keer op keer? Die Satan maak ook in ons lewens seker dat ons kinders laaaank voor die tyd, lank voordat hulle gereed is daarvoor, voordat hulle volwasse genoeg is om dit te hanteer, reeds gebombardeer word met sekstonele, pornografie en ander perverse dinge. Sodoende leer ons kinders dit wat veronderstel is om Goddelik en mooi te wees, op die verkeerde tyd by die verkeerde mense. Instede daarvan dat hulle by die mense (hulle ouers) by wie hulle veronderstel is om dit te leer, van die “goed en kwaad” van die huwelik se intieme lewe leer. Ek glo dit is presies wat destyds in die tuin van Eden gebeur het. Satan het seker gemaak dat hulle gevang word deur die kwaad, lank voordat hulle gereed was om by hulle Hemelse Vader te leer van die kwaad.

Lees ons verder in God se wonderlike, onfeilbare Woord, die Bybel, merk ons dat dit wel so is dat God se bedoeling tog is om Sy kinders uiteindelik te leer van beide goed en kwaad.

“Dat jou vertroue op die HERE mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou. Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis, om jou BEKEND TE MAAK waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie?” (Spreuke 22:19-21)

Uit hierdie teksverse merk ons eerstens dat die Here wil hê dat ons vertroue op Hom moet wees. Om daardie rede het Hy aan ons “kernagtige spreuke” voorgeskryf. Die woorde “kernagtige spreuke” in Hebreeus, is “shalosh”, en dit beteken “drievoudige dinge”. Hierdie “drievoudige dinge” verwys na die feit dat die hele Bybel ‘n driedimensionele waarheid is, byvoorbeeld: Vader, Seun en Heilige Gees (Drie-eenheid van God); gees, siel en liggaam (die mens in sy volheid); dertigvoudig, sestigvoudig en honderdvoudige seëninge; voorhof, heilige plek en Allerheiligste (die tabernakel); die engele roep: “Heilig, heilig, heilig” (driemaal heilige God); ensomeer. En kyk mooi, hierdie “drievoudige dinge” is juis voorgeskryf met raadgewinge en KENNIS sodat ons waarheid kan antwoord aan mense wat ons mag uitstuur. Want jy sien, daardie “waarheid” is nie ‘n leerstelling, dogma of teologie nie, maar wel ‘n persoon, Jesus Christus. Het Hy nie immers self gesê: “Ek is die weg, die WAARHEID en die lewe.” nie?

Dit wil sê, as ons die drievoudige dinge in die Bybel gaan begin verstaan, gaan ons vertroue al hoe meer op God begin wees, gaan ons bekend raak met die waarheid van die Bybel, en gaan ons daardie waarheid begin versprei waar ons ookal gestuur word. Daardie waarheid gaan ook meebring dat ons kennis gaan begin opdoen van beide goed en kwaad, soos ons later in hierdie boekie duidelik sal sien. Jy sien, ons Hemelse Vader het juis hierdie drievoudige dinge aan ons voorgeskrywe sodat ons uiteindelik ook die Bybel drievoudig, drie-dimensioneel, kan begin verstaan, na gees, siel en liggaam. As ek geestelike wysheid bekom, soos ek dit later verduidelik, wat beslag vind in my sielsdimensie (wil, gedagtes, intellek, emosies), gaan my liggaam uiteindelik reageer op die wyse wat God wil hê ek moet, en ek gaan dan wegdraai van die kwaad af.

(Uittreksel uit boek: “Wysheid en Kennis. Menslik of Goddelik?” (Omnibus 3) tiaan gildenhuys)

In die Evangelies lees ons waar die dissipels by Jesus sit op die Olyfberg en vir Hom vra wat die tekens van die tye sal wees en dan noem Jesus sekere dinge soos hieronder uit Matt. 24 aangehaal:

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Mat 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Mat 24:6  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.

Mat 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.

Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

In vers 8 sê die Here egter baie duidelik dat dit maar die begin van die smarte hier op aarde is!!!  Deur die eeue heen, het al hierdie dinge reeds op aarde plaas gevind, maar as ons net na die laaste 100jr, en in die besonder die laaste 10jr, gaan kyk dan sien ons dat die intensiteit van hierdie verskynsels, toegeneem het. Daarom weet ons dat ons verseker die laaste geslag is, waarvan die profesieë praat, as hulle melding maak van die “einde van tye”.

Die Bybel is dan ook baie duidelik dat daar in die eindtyd, ‘n verdrukking gaan wees, wat veel erger gaan wees as enige verdrukking wat ooit nog op aarde was!!!

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Mat 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

Mat 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.

Mar 13:14  En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie behoort nie—laat hom wat lees, oplet—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Mar 13:15  en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie;

Mar 13:16  en wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie.

Mar 13:17  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae!

Mar 13:18  En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie.

Mar 13:19  Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie.

My liewe boeta en sussa, as die Woord van God sê dat ons hierdie verdrukking nog nie op aarde gesien het nie, dan beteken dit dat dit erger sal wees as die vervolging van die Jode deur Hitler, erger as die vervolging van die Christene deur die Rooms-Katolieke Kerk in die eeue na die apostels gesterf het en erger as die marteling wat die apostels deurgegaan het!!! En gaan lees maar gerus op hoe elkeen van die 12 gesterf het. Dit beteken ook nie dat ons nou reeds in die verdrukking is en dat hierdie die 7jr is wat in Daniël van gepraat word, soos sommige mense wat nie in die wegraping glo nie, beweer. Nee, my vriend, daar kom tye veel erger as nou!!!

Maar steeds is daar mense wat hul hart verhard en volhard met hul bandelose en immorele leefstyl en om die wêreldse dinge na te jaag, omdat hulle dink dat daar nog baie tyd is vir regmaak. Verder het hul ook meer liefhebbers van hulself en genot geword, as wat hulle belangstel om in ’n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus, te wandel. Vir hulle is daar altyd nog môre, want hulle wil nog net eers vandag geniet of hul jeug geniet, of wat ook al die geval mag wees. Maar intussen hou hul ’n front van heiligheid voor en sit die kerke vol en dien selfs op kerkrade, omdat die leiers van die kerk maar ’n blinde oog draai vir die sonde. Want dit is mos maar “okay” om te drink, dobbel, hoereer of “skeef” te wees, net omdat die hele wêreld dit mos doen en omdat dit is wat ons deur die media gevoed word! En moet tog asseblief nie ’n “kerkding” probeer reël in die tyd wat die “soapies” of rugby aan is nie…selfs eredienste word geskuif net om rugbywedstryde te akkomodeer. Hoe siek het die samelewing nie geword nie?…en nogtans word dit maar net aanvaar deur mense en ons verwag dat God dit ook moet doen!

2Tim 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2Tim 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

2Tim 3:3  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

2Tim 3:4  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

2Tim 3:5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Wat baie hartseer en skrikwekkend is, is dat baie in hierdie dae afvallig sal word en mekaar sal verraai, soos per Matt 24: 10 hierbo. Hulle sal ook die leerstellings van duiwels aanhang:

1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

Die Woord van God is egter baie duidelik dat diesulkes vir hulself toorn as skat bymekaar maak, omdat God ons in geregtigheid sal oordeel. En by God is geen aanneming van die persoon nie…maak nie saak wie of wat jy is nie, almal sal volgens hul gehoorsaamheid aan die Woord geoordeel word! Kyk ook mooi wat sê die Skrif hieronder oor die van ons wat só eiesinnig is:

Rom 2:5  Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God

Rom 2:6  wat elkeen sal vergeld na sy werke:

Rom 2:7  aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige lewe;

Rom 2:8  maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn;

Rom 2:9  verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek;

Kyk mooi wat sê vers 9…dit praat van verdrukking en benoudheid oor elke siel wat kwaad doen!!! Nou my liewe mens, wanneer laas was jy regtig benoud? Het jy al gedink hoe dit gaan voel as die toorn van die Here oor jou en my kom oor ons ongehoorsaam is aan die Woord? Of dink ons dat hierdie deel vir die ongelowiges geskryf is of dat “God ons hart ken en dat ons nou nie regtig bedoel het om ongehoorsaam te wees nie”? My liewe boetie en sussie in Jesus Christus, die realiteit is dat daar net twee koningkryke is en jy dien óf die een óf die ander…of die koningkryk van Lig (Jesus) of die koningkryk van duisternis (Satan)! Kies dan vandag wie JY voortaan gaan dien!

Kom ons kyk nou eers na waar kom ek daaraan dat daar ’n wegraping van die heiliges sal plaasvind.

Joh 14:2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

Joh 14:3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

In hierdie deel sê Jesus baie duidelik dat Hy kom om ons te kom haal om by Hom te wees en almal weet dat Hy tans aan die regterhand van Abba Vader sit in die hemel! Hierdie is dus nie die geleentheid waar Hy gaan kom en Sy voet op die Olyfberg sit en dan in Jerusalem gaan regeer as Koning van die wêreld nie!

1Thes 4:15  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

1Thes 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

1Thes 4:17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Hierdie deel is ook net so duidelik dat die wat waardig is, die Here in die lug tegemoet sal gaan en dui ook duidelik nie op die deel waar Hy op die Olyfberg sal neerdaal nie. Die Griekse woord wat elke keer vir “wegvoer” gebruik word, is die woord “harpazo” wat onder andere beteken om “weg te ruk”…m.a.w. uit hierdie wêreld weg te neem, soos ek dit verstaan.

Daar is nog ’n paar ander verse wat die wegraping vir my bevestig, maar vir doeleindes van hierdie lesing, volstaan ek met bogenoemde.

Dan is daar ook natuurlik diegene wat meen dat as jy Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker, dan is jy reg en sal jy saamgaan met die wegraping. Dit is egter nie wat ek verstaan uit die Woord van God nie. Kom ons kyk na die gelykenis van die tien maagde:

Mat 25:1  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.

Mat 25:2  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.

Mat 25:3  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.

Mat 25:4  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.

Mat 25:5  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

Mat 25:6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!

Mat 25:7  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.

Mat 25:8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.

Mat 25:9  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.

Mat 25:10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Die eerste twee dinge waarop ek u aandag wil vestig, is:

1) Al tien was maagde, m.a.w. gelowiges

2) Al tien was genooi na die bruilof

En soos ons verstaan uit die Woord, gaan Jesus Sy bruid (heiliges) kom haal vir ’n bruilofsmaal in die hemel. Net vyf van die maagde het egter genoeg olie in hul lampies gehad…(die olie in hierdie gelykenis verteenwoordig die vervulling met die Heilige Gees), die ander vyf se olie was te min en wou hul by die ander leen, maar kon nie en moes toe opstaan om te gaan koop. Nou my liewe vriend, ek en jy kan nie by ander van die Gees “leen” nie, ons moet self sorg dat ons lampies vol is en dat ons genoeg reserwes het! Dit kan net gebeur as ek en u ons verhouding met die Here lewend hou…en nou praat ek nie van net-net asemhaal nie. Toe die Bruidegom kom, kon die wat gereed was binnegaan en die deur is gesluit! Net so sal die wat gereed is (heilig lewe en vol van die Gees), na my mening kan saamgaan en daar sal nie “seconds” wees vir die wie se lampies flou brand nie!!!

Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Opnb 3:16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

In Markus 13: 23 sê die Here duidelik dat Hy ons vooruit waarsku oor hierdie dinge en Hy doen dit ook omdat Hy so oneindig lief is vir ons en omdat Hy nog lankmoedig is met ons, want dit is nie Sy wil dat enigeen moet verlore gaan of deur die verdrukking moet gaan nie.

Mar 13:23  Maar julle moet op jul hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê.

Rom 2:4  Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Nou my liewe mens, hoeveel duideliker wil jy dit hê?…Jesus laaik jou en my kwaai en begeer dat jy en ek eendag saam met Hom in hemelse plekke sal wandel!!! En Sy uitnodiging staan vandag nog vir jou en my as Hy ons nooi om reg te maak met Hom en te bekeer. Nou mag jy onmiddelik vra “waarvan moet ek bekeer, ek het dan reeds tot inkeer gekom en Jesus aangeneem?” Regtig??? Wel, miskien dalk van jou koudheid, die kere wat jy die Gees bedroef, jou gemaklikheid in jou “comfort zone”, ens., ens.!

Jes 1:18  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Jes 1:19  As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

Jy sien, kind van God, jy hoef maar net die Woord te bestudeer en in, onder andere, Openbaring 6 – 9 te gaan lees om te sien wat tydens die verdrukking sal gebeur as die Here Sy toorn oor die aarde en mensdom uitstort, om te weet dat dit nie ’n tyd is waarin ek en jy op hierdie aarde wil wees nie. Dan praat ek nie eers van die vervolging van mense wat tot bekering gaan kom tydens die verdrukking nie!

Die Here verwag van my en jou om ’n heilige lewe te lewe en het Hy ons ook daartoe in staat gestel toe Hy ons sondes aan die kruis gedra het. En my liewe vriend, Jesus Christus IS die enigste Weg na saligheid!!! Daar is geen ander nie en maak nie saak wat enige ander persoon of geloof daaroor te sê het nie! Jesus SAID  it, I believe it and that settles it!

1Pe 1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Om heilig te lewe beteken dat ek en jy moet klaarkry met die “opsetlike”-sondes waarmee ons onsself besig hou en waarlik begin om God se aangesig te soek, om sodoende Sy wil vir ons lewens uit te leef en nie ons eie wil nie. Dit beteken ook om aan die volheid van die Woord gehoorsaam te wees en nie net aan die dele wat ons kies nie!

Kol 3:5  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,

Kol 3:6  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom,

Kol 3:7  waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.

Kol 3:8  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Kol 3:9  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Kol 3:10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Kol 3:11  waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

Kol 3:12  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Kol 3:14  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

Kol 3:15  En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Kol 3:16  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Kol 3:17  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Hierdie deel uit die brief aan die Kolossense, is baie duidelik oor die dinge wat ons moet “doodmaak”, m.a.w. aflê, klaarkry mee en vanaf moet wegdraai! Verder noem Paulus ook baie duidelik die dinge waarmee ons onsself moet “beklee”. Net soos ek die klere kies wat ek elke dag wil aantrek, moet ek ook ’n defnitiewe besluit neem om my te beklee met die dinge van Christus!

In Levitikus 10: 1 en 2 lees ons waar die seuns van Aäron met vreemde vuur voor die aangesig van die Here gekom het en hoe daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan het en hulle verteer het. Wat ons moet onthou is dat albei seuns deur die Here afgesonder, geheilig en gesalf was vir diens in die tabernakel. Wat ook onthou moet word is dat die Here se Heilige teenwoordigheid op die Tabernakel gerus het in die vorm van ‘n wolk, m.a.w. die Here het gekies om in die Tabernakel “in te woon” terwyl die volk in die woestyn rondgetrek het. Net so het die Here ook Sy “intrek”  geneem in die eerste tempel wat Salomo in Jerusalem gebou het.

Niemand van die volk sou dit dus waag om die Tabernakel of Tempel te besoedel met “vreemde vuur” of wyn of graffiti teen die kante uit te krap nie of sou dit selfs waag om te hoereer in of naby die Tempel nie! Net so glo ek, het Aäron se seuns ook die beste bedoelings gehad toe hulle die Tabernakel nader met hul vuurpanne en reukwerk, nogtans het die Here hul met vuur verteer oor dit offers was wat in ongehoorsaamheid aan die Here se voorskrifte, na die Here toe gebring is. In vers 3 se die Here dat Hy Hom as Heilige wil laat ken in die wat naby Hom is:

Lev 10:3 Toe sê Moses vir Aäron: Dit is dit wat die HERE gespreek het deur te sê: In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil Ek My verheerlik. Maar Aäron het stilgebly.

Ja, ja Ernest, dis ou testamenties en ons leef nie meer onder die wet nie en bring ook nie meer offers nie, ons is nou onder die Genade!!!

Nou maar goed dan, kom ons kyk dan wat het die nuwe testament hieroor te sê:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

1Kor 6:18 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam;maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.

1Kor 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

My liewe kind van God, die Woord is baie duidelik dat JOU liggaam nou die tempel van God is en dat jy nie aan jouself behoort nie. Jy het dus nie die reg om die tempel van God te skend nie!!! As jy dus meen dat jy waarlik ‘n kind van God is, waarom is jy besig om die tempel van God te skend met sigarette (vreemde vuur), drank, dwelms, hoerery, tattoes, piercings, ens????????

Maar jy sien, dis mos “okay” om te rook en drink en rond te slaap en “Christelike goed”  op jou liggaam te tattoeër, want almal doen dit en die pastoor/dominee/ouderling ook, so dit kan nie verkeerd wees nie. My vriend / vriendin, jy gaan nie eendag voor die pastoor of dominee of ouderling se troon staan nie, maar voor God s’n en Hy gaan vir jou vra wat het JY met Sy woord gemaak???

Wel kind van God, kyk bietjie mooi wat sê die Here daaroor en onthou sommer in die proses die seuns van Aäron, en dan besluit jy maar self hoe braaf wil jy nog wees!!!

1Co 3:17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

Die Bybel wat ek lees is baie duidelik daaroor dat die Here nog nooit Sy  “mind ge-change”  het oor hierdie of enige ander voorskrif in Sy woord nie!!!

Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Kind van God, as jy nie vandag met alle sekerheid weet dat jy besig is om jou te beklee met die dinge van Christus nie en besig is om heiligmaking na te jaag en uit te leef nie, dan wil ek vir jou vra:       “Is jy gereed om agter te bly?”

En ek wil jou aanmoedig om maar self die Skrifte te gaan ondersoek om te sien wat wag in die groot verdrukking vir die wat nie deel is van die bruid nie!

Wil jy nie maar opnuut saam met my bely dat ons nog die verkeerde dinge najaag en dat ons toegelaat het dat ons lampies flou brand, omdat ons die Gees se werking in ons lewens teengestaan het, nie. Daar is nog kans dat ek en jy kan regmaak en bekeer, want die Here is nog lankmoedig.

2Pe 3:9  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

2Pe 3:10  Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, …

Moenie dat die duiwel verder vir jou lieg of jou van jou plek aan die tafel beroof, deur jou te verlei met die dinge van die wêreld nie, bekeer nou en begin heilig wees soos Jesus heilig is!!!

Mag die Gees van die Here jou hierin oortuig en die krag gee om terug te draai na Jesus of jou vir die eerste keer te bekeer tot Jesus, soos die geval mag wees! En mag ek en jy in afwagting besig wees om siele na Jesus toe te lei, totdat Hy kom. En dit sal ons net regkry deur Jesus wat ons die krag en wysheid gee om te lewe as wedergebore, Bloedgewaste, kinders van God.

Heb 9:28  so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.

Alle eer net aan Jesus wat vir ons gekruisig is, gesterf het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het en opgevaar het na die hemel, van waar Hy gaan kom om Sy bruid te kom haal en die wêreld in geregtigheid te oordeel!!!

Daar is nog tyd! Maak nou jou saak reg, of maak gereed om agter te bly…die keuse is joune!!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za

Ons lees in Lukas 4:38, 39 hoe Jesus Simon se skoonmoeder genees deur die koors wat sy gehad het, te bestraf. Daarna bring die mense van heinde en verre die siekes na Hom toe vir genesing. Met baie liefde en geduld het Hy hulle “EEN VIR EEN” die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Kan ons iewers probeer vasstel wat was werklik Sy wil rondom siekes en hulle genesing? Kom ons lees die woorde van Mattheus 8:1-3 :

“En toe Hy van die berg afkom, het groot menigtes Hom gevolg; en daar het ‘n melaatse man gekom en voor Hom neergeval en gesê: Here, AS U WIL , kan U my reinig . Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: EK WIL; word gereinig! En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig.”

Sjoe! Dit is darem maar baie duidelik uit hierdie paar teksverse wat Jesus se wil rondom genesing is. Verseker wil Hy ons nie siek maak of siek hê nie! En moenie die leuen glo wat sê dat Jesus se wil net op daardie oomblik op daardie spesifieke melaatse man van toepassing was nie. Al die dinge wat in die Bybel geskryf is, is daar geskryf as bevestiging vir ons dat die enkele aangetekende gevalle riglyne is vir ons, dwarsdeur die wêreld, en oor die spektrum van tyd. Die Bybel kon nie alles vervat wat Jesus gedoen het nie, en daarom is net sekere riglyne vir ons neergepen. Kyk hoe duidelik is die Bybel oor hierdie aspek:

“En daar is nog BAIE ANDER DINGE wat Jesus alles gedoen het ; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie . Amen.” ( Johannes 21:25 )

So, ek glo dat Jesus nog BAIE ANDER KERE vir mense gesê het: “EK WIL, word gereinig!” , maar omdat dit reeds in hierdie een geval neergepen was, is dit in die Bybel vervat as genoegsame bevestiging aan ons hieroor. Nee, die “siek maak”- deel doen die duiwel en sy geeste met baie geesdrif, en dan veroorsaak húlle sommer ook dat ons God daarvoor blameer. Hoe weet ek dit is nie God wat siek maak nie? Ek lees een van die eerste beloftes van God in die Bybel:

“As jy getrou na die stem van die HERE jou God LUISTER en DOEN wat reg is in sy oë, en LUISTER na sy gebooie en al sy insettinge HOU , dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou GESOND MAAK .” (Eksodus 15:26)

Hier staan nie dat God die God is wat ons SIEK maak nie, maar wel dat Hy die een is wat ons GESOND maak! Daar is egter wel ‘n paar voorwaardes aan gekoppel, sien ek. As ons GETROU na Sy stem LUISTER en ons DOEN wat Hy sê reg is en ons HOU Sy insettinge, sal geeneen van die wêreld se siektes ons tref nie. Luister ons dus nie getrou na Sy stem nie, en ons doen nie wat reg is nie en ons hou nie Sy insettinge nie, sal daar wel siektes ons tref. Hoekom? Want dan is ONS ONGEHOORSAAM aan Sy Woord. En as ons ongehoorsaam is aan Sy Woord, aan wie is ons gehoorsaam? Aan niemand anders as Satan homself nie! En dan mag hy en sy bose geeste met hulle volle wapenarsenaal van siektes op my neerdaal, want my gehoorsaamheid aan hóm géé hom daardie volle, wettige reg. Onthou, liewe vriend, daar is net TWEE koninkryke op aarde, die koninkryk van LIG (van God) en die koninkryk van DUISTERNIS (van Satan). Is ek géhoorsaam aan die één, is ek óngehoorsaam aan die ander een, met élke besluit wat ek elke dag van my lewe neem. Met elke besluit, bevind ek my óf in die koninkryk van LIG, óf in die koninkryk van DUISTERNIS. Die KEUSE bly dus te alle tye net myne.

Waarom gebeur dit SOMS dat mense nie genees nie, terwyl daar oor en oor vir hulle gebid word?

“En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak .” (Mattheus 8:16)

“En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek  en mag te hê om siektes te genees en die duiwels uit te dryf .” (Markus 3:14, 15)

“En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste , en aan baie blindes die gesig geskenk. ” (Lukas 7:21)

Uit hierdie teksverse is dit vir my duidelik dat Jesus en Sy dissipels vele kere mense genees het, en demone uitgedryf het, óf die bose geeste uitgedryf het, en die siekes genees het. Uit eie ondervinding weet ek ook dat dit SOMS nodig is om éérs ‘n bose gees van onvergewensgesindheid, of bitterheid, of rebellie, uit te dryf, vóórdat genesing kan deurkom. (Let mooi op, ek gebruik die woord: “SOMS”, aangesien dit nie altyd so op almal van toepassing is nie.) Ek is dalk bitter teenoor my broer, wat tien jaar terug my erfporsie “gesteel” het, of ek kan nou nog nie my suster vergewe omdat sy my ma sleg behandel het nie, of ek is na jare steeds in opstand teen die persoon wat my besigheid vernietig het. Jy sien, daardie bose geeste van bitterheid, onvergifnis en rebellie, gee soms ‘n wettige reg aan die gees van krankheid in my liggaam. Hoekom? Want ek is vanweë die onvergewensgesindheid en/of bitterheid en/of rebellie in my lewe, ONGEHOORSAAM aan die Bybel, want Jesus sê by herhaling ons moet vryspreek en vergewe en géén bitterheid of opstand in ons harte toelaat nie. Deur aan Hóm óngehoorsaam te wees is ek dus géhoorsaam aan Satan en het hy en sy geeste volle reg in my liggaam! Dan help dit nie vir my om ongeduldig of kwaad te raak vir God omdat Hý my nie gesond maak nie, die oorsaak lê in sulke gevalle eenhonderd persent voor my eie deur. Ons is immers lankal deur Jesus gewaarsku:

“Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as JULLE die mense HULLE oortredinge NIE vergewe NIE, sal julle VADER JULLE oortredinge ook NIE vergewe NIE .” (Mattheus 6:14, 15)

So sien ons dat Jesus vir die man by die bad van Betésda die volgende sê nadat Hy hom genees het:

“Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword; MOENIE meer sondig NIE , sodat daar nie iets ERGERS met jou gebeur nie .” (Johannes 5:14)

Hoekom sê Jesus dit vir daardie man? Want daar kan dalk erger dinge met hom gebeur as hy aanhou sondig, deur byvoorbeeld onvergifnis, bitterheid, rebellie, of enige ander sonde in sy lewe aan te hou toe te laat, en Satan en sy bose geeste deur sy aanhoudende sonde volle reg kry op sy liggaam. Soos ek reeds gesê het, word ek dalk net al hoe sieker en sieker omdat ek weier om my suster te vergewe wat my dertig jaar terug seergemaak het, of omdat ek weier om my broer te vergwe wat tien jaar terug my erfporsie “gesteel” het. Óf my pa wat my as klein kindjie weggegooi het en my nooit weer probeer kontak het nie. Ek is nou nog in opstand (rebellie) teen hom of haar en is nou nog bitter daaroor, en daardie opstand en bitterheid gee FISIES vatplek aan die gees van krankheid in my liggaam. “O, maar Tiaan, ek hét lankal al my broer vrygespreek en vergewe. Ek laat hom net nie toe om in my huis te kom nie!”   Ek is jammer, my vriend, maar dan het jy hom nog glád nie vergewe nie.

Daardie argument van jou is amper dieselfde as wat Jesus sou sê: “Tiaan, ek vergewe jou vir jou sondes wat my aan die kruis laat verbrysel het, ja, ek vergewe jou vir die spykers in my hande, maar Tiaan, ek kom nooit weer in jou huis nie.” Is dít die tipe argument wat Jesus sou gebruik, of is dit die tipe vergifnis wat Hy sou uitdeel? Nee! Dit is nie! Sy vergifnis is ONVOORWAARDELIK! En daarom moet ek seker maak dat ek nie allerhande “self”-regverdigende argumente opmaak ten opsigte van die mense wat ék moet vergewe of vryspreek nie. Ek moet seker maak dat my vergifnis van my broer / suster / pa / ma / kollega diep en opreg vanuit my HART kom, en dat dit nie bloot net lippetaal is nie. Anders is dit eenvoudig nie vergifnis nie.

Hoe weet ek krankheid is soms ‘n bose gees wat eers uitgedryf moet word voordat genesing kan plaasvind? Want Jesus praat self daarvan in die Bybel.

“En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het , en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan-dink daaraan! –agttien jaar lank gebind het , moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?” (Lukas 13:10-16)

Hieruit is dit baie duidelik dat Christene – “verbondskinders” van Abraham – óók deur Satan gebind kan word met bose geeste van krankheid, selfs al woon hulle gereeld kerkdienste by. Hoeveel keer is daar nie dalk in daardie agtien jaar vir daardie vrou gebid in daardie sinagoge nie? As ek dalk tans so siek is en nie kan genees nie, ongeag dat daar reeds vele kere vir my gebid is, én my dokters kry geen mediese oorsaak vir my siekte nie, is dit dus baie belangrik dat ek myself sal ondersoek om vas te stel of ek nie dalk nog wrokke koester teen persone in my verlede, wat veroorsaak dat ekself daardeur aan die gees van krankheid ‘n wettige reg in my lewe gegee het nie. Dan moet ek daardie onvergifnis, bitterheid of rebellie bely, dit laat staan, behoorlik en uit my hart uit vryspreek en daardie geeste wegjaag, insluitend die gees van krankheid! Ek dink hieruit is dit duidelik dat Satan die een is wat ons wil siekmaak. En omdat ons so baie kere ongehoorsaam is aan God se Woord, en ongehoorsaam is aan die woorde van Eksodus 15:26 wat ek hierbo aangehaal het, en nie doen wat reg is in Sy oë nie, en nie Sy insettinge hou nie, word ons soms wel so siek deurdat Satan deur ons ongehoorsaamheid aan God se Woord ‘n oop visier op ons het.

Maar kom ons kyk verder wat is die beloftes van God in Sy Woord rondom genesing.

“Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde HET daar vir ons genesing gekom .” (Jesaja 53:5)

Fantasties! Kyk net hoe duidelik staan daar dat deur Jesus se wonde daar rééds vir ons genesing gekom HET. Ek het dus géén twyfel in my gemoed dat Jesus se wonderlike hart is dat ons wel sál genees nie. So lees ons byvoorbeeld ook in Psalm 103:2-5 :

“Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat AL jou krankhede genees , wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.”

Daar is tog geen twyfel in enigiemand se gemoed dat die woordjie: “AL” in hierdie teksverse enigiets anders kan beteken as presies wat daar staan nie. Oor en oor lees ons in die Bybel dat Jesus die siekes genees het. In Hoofstuk 7 het ek reeds verwys daarna dat Hy presies daardie opdrag ook aan óns, as Sy dissipels, gegee het. As ek en jy die pad saam met Jesus wil stap, het ons dus geen ander opsie as om ook te begin bid vir die siekes rondom ons nie, en om hulle te help om los te kom van Satan en sy bose geeste wat hulle wil siek maak nie. Dit help nie ons probeer die argument gebruik dat Goddelike genesing net vir Jesus en Sy apostels se tyd was, en dat dit nie in vandag se tye gebeur nie. Ongelukkig is dit so baie kere van ons wêreld se geestelike leiers wat so sê en sodoende twyfel in mense se gemoedere saai. Net soos wat die geestelike leiers van Jesus se tyd heeltyd twyfel in hulle mense se gemoedere probeer saai het. Maar het jy geweet Hy was so wonderlik om selfs van daardie twyfelende geestelike leiers te genees? Regtig? Ja, regtig, as ons na die volgende teksvers kyk:

“En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om HULLE te genees .” (Lukas 5:17)

Kyk mooi, daar was krag van die Here om selfs die twyfelende geestelike leiers te genees! Net so weet ek is daar vandag baie twyfelende geestelike leiers wat eers nie geglo het in Goddelike genesing in vandag se tyd nie, maar wat ook deur God aangeraak en genees is en daarna wonderlike getuies geword het vir Sy genesende krag – vandag nog! Van hulle ken ek persoonlik. Hoekom sal Jesus vandag anders optree as gister, veral as ek wéér kyk na die woorde van Hebreërs 13:8?

“Jesus Christus is GISTER en VANDAG dieselfde en TOT IN EWIGHEID.”

Baie duidelik dus, as dit gister Jesus se wil was dat ons sal genees en self siekes moet gesondmaak, is dit beslis vandag nog Sy wil, en sal dit tot in alle ewigheid Sy wil wees. Jesus kán nie verander nie, Hy wíl nie verander nie, en Hy sál ook nie verander nie. Hy is ewig en Hy is getrou aan Sy eie Woord.

“Want Ek, die HERE, het NIE verander NIE .” (Maleagi 3:6)

Jy sien, as God ons nie werklik WOU gesond maak nie, beteken dit dat elke dokter, verpleegster, apteker, apteek en hospitaal vandag in rebellie is teen God. Dan beteken dit dat Jesus Homself in opstand was teen God deur al daardie mense te genees. Vriend, God het nog nooit verander nie, en Sy wil om ons te genees, het dus ook nie verander nie.”

(Uittreksel uit die boek: “Kom stap die pad saam met Jesus” – tiaan gildenhuys)

Kom ons wat gehoorsaam wíl wees, stap nou verder die pad saam met Jesus. Wat het Hy onder andere nog vir Sy dissipels geleer? Jesus het Sy dissipels ook geleer om te BID. Hoekom? Want dit is eerstens presies wat Hy self gereeld gedoen het, en tweedens is dit ons manier om met ons Hemelse Vader te kan kommunikeer.

“Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid.” (Lukas 5:16)

“En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring.” (Lukas 6:12)

“En die apostels het by Jesus saamgekom en Hom alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het. En Hy sê vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na ‘n verlate plek en rus ‘n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na ‘n verlate plek in die eensaamheid.”(Markus 6:30 –32)

Daarom, as ek en jy die pad met Jesus wil stap, moet ons onsself ook by tye in “verlate plekke” terugtrek om geestelik te rus en om te kan bid. Dit kan my kamer wees, my motor, my kantoor, of iewers op ‘n berg. Soms sal ek agterkom dat “iets” my wakker maak in die middel van die nag en ek dan skielik aan ‘n persoon dink. Wat is dit? Dit is die Heilige Gees wat wil hê dat ek in daardie nagtelike ure vir daardie persoon moet bid. Waarom, sal net die Here alleen in daardie oomblikke weet, maar dalk is dit omdat daardie persoon in doodsgevaar is, of worstel met God, of besig is met dinge wat hom van God kan wegtrek. As so iets gebeur, moet ek en jy net gehoorsaam wees en BID! En onthou asseblief dat gebed nie lang lyste hoogdrawende woorde is nie. Gebed is enkel en alleen bloot ‘n gesprek met jou Hemelse Pappa. Sê gou vir my, hoe het jy gewoonlik met jou aardse pa gekommunikeer? Met baie hoogdrawende woorde? Nee, jy het in alledaagse omgangstaal met hom gepraat. Op dieselfde wyse mág ek met my Hemelse Pa kommunikeer. Kyk hoe mooi sê Jesus dit vir ons:

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik NIE ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene NIE, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan NIE soos hulle word NIE, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.” (Mattheus 6:6-8)

“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang.” (Mattheus 23:14)

Ek kan hier dus sien dat gebede nie altyd lang, uitgerekte goed hoef te wees nie. Dit moet ook nie ‘n oor-en-oor herhaling van woorde wees wat niks sê nie. Jy het immers nie in jou gesprekke met jou aardse pa sommer dieselfde ding oor-en-oor gesê bloot as ‘n ydele herhaling van woorde nie, want hy sou gedink het jy is nie lekker nie! Ons sien ook lang gebede kan soms net ‘n skyn wees van heiligheid, soos Jesus die kerkleiers hierbo gewaarsku het. My gesprekke met my aardse pa was nie altyd lang gesprekke nie. Sommiges was korter as ander. Weer eens geld dieselfde in my gesprekke met my Hemelse Pa. Soms gaan ek Hom iets vra, soms gaan ek net vir Hom vertel hoe lief ek Hom het, soms gaan ek net op Sy skouer huil terwyl ek Hom toelaat om my teen Sy hemelse bors vas te druk. Baie kere mag ek net by Hom sit en hoef ek nie een enkele woord te sê nie, sodat Hy my in daardie tye mag koester, of van Sy kant af in my gedagtes met my kan praat.

Jesus leer ons verder dat ons só moet bid:

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Mattheus 6:9-13)

Soos enigeen kan sien, is hierdie nie ‘n ellelange gebed nie. Maar dit is beslis die kragtigste gebed wat enige mens óóit kán bid, en wat ooit opgeteken is. Dit is sekerlik ook die gebed wat oor die eeue die meeste bespreek, ontleed en wyd uitgelê is. Daarom gaan ek nie eens poog om nóg ‘n uiteensetting daarvan te probeer gee, anders as dit wat daar staan nie. In hierdie gebed sien ons dat ons Vader, ons Pappa, wat in die Hemele is, hierdeur VEREER word, ons sien dat ons Hom moet VRA om Sy outoriteit (koninkryk) na ons toe te laat kom, ons sien dat ons ons WIL aan Hom moet onderwerp, sodat Hy vir ons kan voorsien in ons daaglikse behoeftes, ons sien dat Hy vir ons VERGIFNIS skenk, as ons andere vergewe, ons sien dat Hy ons NIE in die versoeking laat kom nie en dat Hy ons van die Satan en sy magte verlos. Hoekom? Omdat die “koninkryk”, die outoriteit, en die krag en die heerlikheid aan Hom alleen behoort. Wat is daar wat ons van die bose verlos? Die outoriteit wat ons in Christus het, soos ek vroeër reeds daaroor geskryf het. Maar sê nou ek weet regtig nie wat ek moet bid, of selfs wíl bid nie, omdat my omstandighede van so ‘n aard is dat ek daardeur plat- of stomgeslaan is? Weet jy, in daardie gevalle het ons wonderlike Hemelse Pa óók reeds voorsiening gemaak om ons gebreke tegemoet te kom:

“En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg WAT ons moet bid nie, MAAR die Gees SELF tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.” (Romeine 8:26, 27)

Halleluja! Wat ‘n wonderlike, fantastiese, liefdevolle, genadige, barmhartige, en dierbare Hemelse Pappa het ons darem nie? ‘n Pa wat lankal gewéét het dat Sy kinders soms nie gaan weet wát, of hóé, om te bid nie. En vóór die begin van tyd reeds maak Hy voorsiening daarvoor dat Sy Heilige Gees in sulke gevalle vír ons sal bid. En ek kan jou verseker die Heilige Gees bid nie sommer sulke hierjy gebedjies nie. Nee! Hy tree vir ons in met “onuitspreeklike sugtinge”, dit is sugtinge wat nie in woorde omgesit kan word nie, só diep en ernstig is dit. En hoe doen Hy dit? Sommer so op Sy eie manier? Nee! Hy tree vir ons in “ooreenkomstig die wil van God”, so ek hoef vir géén oomblik eens te twyfel dat daardie gebed dalk níé God se ore sou bereik nie. Daardie gebede wat die Heilige Gees namens ons bid, bereik ‘n iedere en elk een beslis God se ore, aangesien dit juis dan gebid word volgens Sy soewereine wil, vir ons. Daardie gebede kan in géén “plafonne” vasslaan nie, want dit kom direk uit God se EIE hart uit, vir ons. Is dit nie fantasties nie?

Weet jy, liewe vriend, dit is lekker om sommer elke dag, en op enige plek, met ons Hemelse Pa te kan gesels. Terwyl ek in ‘n lang ry staan en wag, of in my motor, of terwyl ek in die straat af stap, of terwyl ek rustig ‘n koppie tee sit en drink. Want onthou, Hy is ook by elkeen van daardie plekke teenwoordig, en Hy wag net dat ons met Hom begin gesels, dan reageer Hy op ons gesprekke (gebede). Maar soos alles anders rondom die Here, reageer Hy nie altyd op dieselfde manier nie. Mense wil tog so graag hê omdat God hulle vriende se gebede op een spesifieke manier beantwoord het, Hy ook húlle gebede op presies dieselfde wyse moet beantwoord. God het egter ‘n soewereine plan met elkeen van ons se lewens en Hy reageer op elke spesifieke gebed en elke spesifieke situasie uniek en soos Hý dit wil doen, in die lig van Sý planne, op daardie oomblik. So stel Hy dit self baie duidelik:

“Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” (Jesaja 55:8, 9)

Moet nooit vir God in ‘n klein “gebedsblikkie” probeer druk onder die veronderstelling dat as jy só bid, Hy sús sal reageer nie. Eer en respekteer Hom vir die feit dat Hy God en Here is, dat Hy Almagtig is, dat Hy soewerein is, dat Hy ons mense vir Sy gebruik geskep het en dat Hy kan reageer op ons gebede soos Hy dit wil doen. En Hy sal altyd op ons gebede reageer op die wyse wat Hy weet vir ons die beste is, al dink óns nie altyd so nie. Onthou asseblief, liewe vriend, wanneer jy bid vir iets, mag God soms ook “nee” sê, presies soos wat jy soms vir jou kinders “nee” sê as hulle iets wil hê wat jy weet hulle nog nie gereed voor is nie.

(Uittreksel uit boek: “Kom stap die pad saam met Jesus” – tiaan gildenhuys)

Jesus loop stadig en statig tussen die mense deur, Sy gesig ernstig op ‘n plooi getrek. Afgemete en presies spreek Hy Sy woorde een vir een uit, vir duidelike effek.  Vanweë die diep frons op Sy voorkop, is dit duidelik dat Hy baie beslis ‘n ernstige godsdienstige mens is. Daar is geen sweempie van ‘n glimlag op Sy gesig nie. Niemand waag dit om ‘n grap te maak waar Jesus is nie, want Hy sal gou so ‘n persoon met ‘n vinnige frons laat afsien van sy voorneme.  Al die mense wat al met Hom te doen gekry het sedert Hy die afgelope aantal maande in hierdie omgewing begin bedien het, praat van die feit dat Hy nooit oor enigiets lag of skerts nie, maar dit pla hulle glad nie – dit hoort mos so by ‘n kerkmens. Hy is immers die toonbeeld van hoe ‘n heilige, godsdiensbeoefenende persoon teenoor mense rondom Hom moet optree. Godsdiens is ernstige sake, soos almal weet.  Daar is nie plek vir skerts en lag en spring en plesier nie! Alles moet stigtelik gaan, alles moet besadig wees, mense moet nie geaffronteer word deur jou woorde of optredes nie.

Ja, liewe vriend, ons aanvaar so maklik dat dít is hoe Jesus opgetree het. Volgens die oorheersende (wan)persepsie in ons koppe oor Hom, wat ons oor baie jare aangeleer het, het Hy blykbaar maar bitter min gelag terwyl Hy besig was met die mense, Hy het skynbaar nooit enigiemand geaffronteer nie (veral nie die Fariseërs en skrifgeleerdes nie), Hy het nooit met DRIF en VUUR en met PASSIE gepraat oor Sy Vader se Koninkryk nie, en was Hy sekerlik altyd net stigtelik en besadig.  As dit dan níé die persepsie in ons koppe is van Jesus nie, waarom tree óns dan so op?

Dink jy regtig dit was Jesus wat ek hierbo beskryf het, vriend? Daardie Jesus waarvan die Bybel praat? Jesus Christus, die Weg, die Waarheid en die Lewe. Jesus, die brood van die lewe. Jesus, die Lig van die wêreld! Dink jy daardie eerste paragraaf is beskrywend van híérdie Jesus? Nie? Indien nie, dan beteken dit mos die teendeel ten opsigte van Hom is waar.  Die teendeel?  Ja, vriend, ja, dat Hy inderdaad in teenstelling met daardie beeld van hom in ons “kerkkoppe”,  ‘n man van VREUGDE was! ‘n Man wat met ‘n borrelende lag soms langs die meer van Galilea gehardloop en gebokspring het, wat sommige van die jong kindertjies wat na Hom toe gekom het, opgeraap en speels die lug in gegooi het! Selfs terwyl Hy besig was om die mense op die berg, of op ander plekke, te leer. ‘n Man wat van oor tot oor geglimlag het as Sy dissipels in hulle onskuld een of ander kinderlike “dom” vraag vra oor Sy koninkryk. Hy het hulle nie net heeldag en aldag streng en ernstig tereggewys nie, alhoewel Hy dit wel by geleentheid gedoen het waar dissipline nodig was.

Vriend, en as Jesus dan in werklikheid so ‘n man van vreugde was, hoekom het ons almal hierdie gedagte dat kerkmense, of Christene, of kinders van God, wat ons onsself ookal wil noem, binne en/of buite die kerk suur moet wees, nors moet wees, altyd met ‘n lang gesig en/of frons moet rondloop?  Dat die lang gesig en diep frons die enigste manier is om in die kerk(gebou) of daar buite, aan die mense om ons en die wêreld te probeer bewys dat ons “heilig” is of “heilig” lewe?  Of, goed, as jy dan NIE met my saamstem dat Christene vandag nog met lang, of suur gesigte, rondloop nie, waarom sien ons dan so MIN van Jesus se ware VREUGDE in daardie Christene se alledaagse lewe – daar waar die tekkie die teer slaan, waar die wêreld vir die Christene kyk ?  Want jy sien, dis juis as gevolg van ons Christene se optrede elke dag daar buite in die wêreld, dat so baie mense weier om ‘n Christen te word, weier om vir Jesus Christus in sy lewe te kies.  Want dit wat ons agter ons maskers voorgee op Sondae, en dit wat van Maandag tot Saterdag gebeur by die werk en op die sportveld, is twee duidelik verskillende, en vir die wêreld baie duidelik waarneembare, dinge, wat in o, so baie gevalle lei daartoe dat mense fisies afgesit word van “Christenskap”.  En die punt is juis dat Jesus Christus verwag dat ons kind-van-Godskap ‘n lewenswyse moet wees wat mense na ons toe áántrek, nie van ons af wégstoot nie!

Nou goed, kom ons kyk – Waar kom ek daaraan dat Hy ‘n man van vreugde was?  Ag, liewe mens, soos nog altyd, kyk ek net wat sê die Bybel self daaroor.  In die Ou Testament het die “kinders van Korag” dit as volg oor Jesus geprofeteer in Psalm 45:8:

“U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, U God U gesalf met VREUGDE-olie bo u metgeselle.”

Hierdie profetiese woorde is woordeliks herhaal in die Nuwe Testament, nadat die bogemelde profesie met Jesus se eerste koms vervul is,  en wel in Hebreërs 1:8-9

“(M)aar van die Seun (sê die Vader): U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van U koninkryk is ‘n regverdige septer; U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, U God U gesalf met VREUGDE-olie bo U metgeselle.”

Kyk net, wáármee is Jesus gesalf? Is Hy gesalf met ‘n lang gesig, met mismoedigheid, met neerslagtigheid, met depressie, met fronse, met suurheid? Nee! Hy is gesalf met VREUGDE-OLIE!  Met ander woorde, MET BLYDSKAP! Nou kan jy maklik sê ja, maar dit was Jesus, dit is nie op óns van toepassing nie. Wel, vriend, as jy só gaan redeneer, gaan jy beslis verkeerd wees. Kom ons kyk deur Jesus se oë daarna. As ons kyk na Jesus se eie woorde in Johannes 20:21, sal ons sien dat dit wat Hy was, en dit wat op Hom van toepassing was, beslis óók vandag op ons van toepassing is:

“Jesus sê toe … vir hulle: … Soos die Vader My gestuur het, (so) stuur Ek julle ook.”

Oepsie!  As die Vader Jesus dus gesalf het met, en (uit)gestuur het, met VREUGDE-OLIE, met BLYDSKAP, waarmee salf en stuur Jesus óns dan uit?  Met presies daardie selfde vreugde-olie!  Het ons dus enige rede of argument om NIE óók met vreugde op te tree in ons daaglikse omgang as kinders van God nie?  Baie duidelik uit net die bogemelde paar verse, het ons geen gronde om as kinders van God heeldag met ‘n lang gesig rond te loop, of om te dink dat ons suur moet lyk terwyl ons in die kerk sit, of dat ons nie mag glimlag of skerts of lag in die kerk, of terwyl ons in die gemeente sit nie.  Jesus was ongetwyfeld ‘n man van vreugde, en Hy verwag van ons as Sy kinders, – as Sy ware beelddraers hier op aarde – om daarom óók so vol vreugde te wees! ‘n Beeld van vreugde, van blydskap, van positiwiteit, van OORWINNING!

(Uittreksel uit die boek: “Kinders van God is vol Vreugde!” – tiaan gildenhuys)

Dis interessant hoe sekere dinge in hierdie laaste dae waarin ons lewe, skielik orals sy kop begin uitsteek. Net soos wat ek in ‘n ander artikel geskryf het van Christene wat al hoe meer wil glo dat hulle net gaan slaap as hulle sterf, en nie dadelik hemel of hel toe gaan nie. Vanuit die Bybel het ons gesien dat daardie argument nie Skriftuurlik korrek is nie.

Maar skielik word ek ook nou by meer as een geleentheid gekonfronteer met Christen-mans wat wil beweer dat hulle nie net by een vrou hoef te bly nie, want: “Salomo het dan baie vrouens gehad…” ens. En hierdie argument wil hulle dan gebruik as Bybelse “bewyse” waarom hulle maar in meer as een owerspelige verhouding mag staan, of waarom hulle nie getrou hoef te bly aan een enkele vrou nie. Nie dat hulle noodwendig wil skei nie, maar hulle wil net“…ander vrouens ook kan hê.”

Of hulle sal kom met argumente soos: “Selfs die natuur wys vir jou dat een mannetjie ‘n hele harem vrouens kan hê, kyk bv. na ‘n rooibokram met al sy ooitjies, of na ‘n leeumannetjie met sy wyfies, of ‘n bobbejaanmannetjie met sy wyfies…”  Wat die argument oor die natuur betref, kan ek jou maar net daarop wys dat God die mens geskape het as die KROON van Sy skepping, in SY Beeld en Gelykenis, en dat ons onsself nie met die diereryk kan vergelyk nie.

Weer eens kan ek maar net teruggaan na die Bybel en dit lees net soos wat dit daar geskrywe is:

“Want ons skryf aan julle NIKS ANDERS as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan…”

(2 Korinthiërs 1:13)

Ons kan dus baie duidelik in die Bybel lees net wat daar staan, en dit verstaan, net soos wat dit daar staan. Jesus het ons ook baie duidelik gewaarsku in Mattheus 22:29:

“Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle DWAAL, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.”

Kom ons kyk dan nou wie “dwaal” omdat hulle “die Skrifte nie ken nie”,… daardie Christen-mans wat net hulle welluste wil regverdig uit die Bybel uit… of die Christen- mans wat opstaan vir dit wat in die Bybel staan, net soos wat dit daar staan…

In die eerste plek lees ons in Genesis 1:27:

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; MAN EN VROU het Hy hulle geskape.”

Kyk mooi dat daar staan “…man en vrou…” daar staan NIE “…man en vrouens…” nie. So, toe God die mens skape na Sy beeld en Sy gelykenis, het Hy hulle geskape as EEN MAN en EEN VROU.

Dan lees ons verder in Genesis:

“So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy EEN van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘N VROU en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. SY sal mannin genoem word, want SY is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy VROU aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (Genesis 2:20-24)

Let asseblief nou saam met my mooi op na ‘n paar duidelike gedagtes uit hierdie stuk:

1. God neem EEN van Adam se ribbebene, nie TWEE of DRIE of VIER nie.

2. Dan bou God die EEN enkele ribbebeen tot “…’n vrou…”, nie tot“…vrouens…” nie.

3. Adam roep uit: “…SY sal mannin genoem word…”, hy sê nie “…HULLE sal mannin genoem word…” nie.

4. En laastens sê Adam: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en SY VROU aankleef…”, hy sê nie vir een oomblik hy sal sy VROUENS aankleef nie.

So ons sien hier in Genesis dat God vir Adam en EVA skape, nie vir Adam en EVA’s nie. Die interessante is nou dat hierdie teksvers dat die man sy vader en moeder sal verlaat en sy VROU sal aankleef, nog drie ander kere in die Bybel na verwys word, met ander woorde, in totaal kom dit VIER keer in die Bybel voor! As iets vier keer in die Bybel voorkom, dan dink ek God is redelik ernstig daaroor. Kom ons kyk gou daarna:

“En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af MAN EN VROU gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy VROU aankleefen hulle TWEE sal een vlees wees; sodat hulle nie meer TWEE is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Mattheus 19:4-6)

“Toe kom die Fariseërs na Hom; en, om Hom te versoek, stel hulle Hom die vraag of dit ‘n man geoorloof is om van sy vrou te skei? Maar Hy antwoord en sê vir hulle: Wat het Moses julle beveel? En hulle sê: Moses het toegelaat om ‘n skeibrief te skrywe en van haar te skei. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe,maar van die begin van die skepping af het God hulle MAN EN VROU gemaak.  Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy VROU aankleef, en hulle TWEE sal een vlees word, sodat hulle nie meer TWEE is nie, maar een vlees.  Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Markus 10:2-9)

“Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy VROU aankleef en hulle TWEE sal een vlees word.” (Efesiërs 5:30,31)

In Mattheus en Markus lees ons dat Jesus Christus aan die woord is. En wie is Jesus Christus? Hy is God Homself! En wat doen Jesus? Hy verwys na die gebeure in Genesis en Hy bevestig dat God hulle van die begin af MAN EN VROU gemaak het en dat hulle TWEE een vlees sal wees. Hy sê nie hulle drie, of hulle vier, sal een vlees wees nie. In die brief aan die Efesiërs, is Paulus aan die woord, onder inspirasie van die Heilige Gees, en wat skryf hy? Presies dieselfde! Die man sal sy VROU aankleef, en hulle TWEE sal een vlees word.

Maar waar begin die mense om die eerste keer ongehoorsaam te raak aan God se opdragte rakende een man en een vrou? Ons bly steeds in Genesis, want onthou wat bepaal 2 Timotheus 3:16,17:

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Baie duidelik dus, kan ek uit die HELE SKRIF uit, wat ALLES “…deur God ingegee…” was, LEER en ook daaruit TEREGGEWYS word. So, ek kan nie Genesis wil afmaak as geskiedenis, of dat dit nie meer op my van toepassing is nie, nee, ek kan steeds daaruit lering ontvang, want Genesis is OOK deur God ingegee (al sê watter mense nou ookal wat).

“Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy ‘n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore; en Irad was die vader van Mehújael; en Mehújael was die vader van Metúsael; en Metúsael die vader van Lameg. En Lameg het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Silla.”

(Genesis 4:16-19)

Hier sien ons duidelik dat die eerste persoon wat vir hom TWEE vroue geneem het, Lameg was, uit die bloedlyn van Kain. So baie duidelik het Kain se ongehoorsaamheid aan God, etlike geslagte later uitgeslaan by Lameg wat skielik vir hom TWEE vrouens neem. Maar het jy opgelet dat selfs Kain “…SY VROU beken…”  het? Nie eens hy het meer as een vrou gehad nie.

Maar nou ja, van Lameg af het dit al hoe meer begin voorkom in die Bybel, en mense, selfs God se eie kinders het begin om soos die ander mense op te tree, instede daarvan om te hou by God se opdragte. Nog ‘n persoon wat baie duidelik opsetlik, en in direkte ongehoorsaamheid, vir hom meer as een vrou geneem het, was Esau. Lees saam met my:

“Toe Esau sien dat Isak Jakob geseën en hom na Paddan-Aram weggestuur het om daar vir hom ‘n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde: Jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaän neem nie; en dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan-Aram te gaan; en toe Esau sien dat die dogters van Kanaän sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan en Máhalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nébajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem.” (Genesis 28:6-9)

Esau het dus sy ouers probeer “spite” en vir hom meer as een vrou gaan haal juis vanuit die volke wat sleg was in sy vader se oë. Dis vandag nog vir my hartseer om te sien hoe sommige Christen mans hulle eie vriende en familie probeer “spite” deur in ongehoorsaamheid aan die Woord in verkeerde verhoudings met meer as een vrou in te gaan. Tog is daar ‘n Engelse gesegde wat lui: “Cut your nose to spite your own face”. Aan die einde van die dag is dit net daardie persoon self wat benadeel word, want sy ongehoorsaamheid aan die Woord van God maak die deur oop vir verskeie aanslae van die satan af op bv. sy vrou, sy finansies, sy verhouding met sy familie, sy verhouding met sy kinders, sy vriende, ensomeer.

Maar steeds staan hulle op die argument dat al daardie mans in die Bybel meer as een vrou gehad het, en dat Salomo selfs sewehonderd vrouens gehad het, so waarom mag hulle dit nie ook doen nie? Goed, kom ons lees nou in die Bybel wat het al daardie vrouens in Salomo se lewe tot gevolg gehad.

“En koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad;… uit die nasies waarvan die HERE aan die kinders van Israel gesê het: Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie; hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan—Salomo het hulle met liefde aangehang. En hy het sewe honderd vroue, vorstinne, gehad, en drie honderd byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die HERE sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie…. So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en nie volgehou om die HERE te volg soos sy vader Dawid nie... Daarom was die HERE toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het van die HEREdie God van Israel, wat twee maal aan hom verskyn het, en hom bevel gegee het omtrent hierdie saak om nie agter ander gode aan te loop nie; maar hy het die bevel van die HERE nie gehou nie. Daarom het die HERE vir Salomo gesê: Omdat dit so ver is met jou dat jy my verbond en my insettinge wat Ek jou beveel het, nie hou nie, sal Ek verseker die koningskap van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee.” (1 Konings 11:1-11)

Kan jy sien wat was die gevolg van Salomo se ongehoorsaamheid aan God se opdragte? Sy baie vrouens het sy hart verlei agter ander afgode aan en sy hart was nie meer volkome met God nie. Dis presies dieselfde wat gebeur met manne wat meer as een vrou wil hê. Daardie verkeerde verhoudings veroorsaak dat sulke manne wat voorheen God gedien het, se harte nie meer volkome met God is nie, en dat hulle nie meer in totale gehoorsaamheid aan God se Woord lewe of wil lewe nie. Effektief word hulle ook “verlei” deur die “afgod” genaamd wellus, want baie manne raak verslaaf daaraan, net soos aan rook, of drank, of dwelms…. Kyk dan ook wat is die gevolg van Salomo se ongehoorsaamheid – die Here vat die koningskap van hom en sy familie af weg. Dit loop nogal in lyn met die baie bekende woorde van Hosea 4:6:

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”

Daardie manne wat deel is van God se kinders, en wat die Bybel wil gebruik om hulle ongehoorsaamheid te regverdig, en sodoende opsetlik wil aanhou sondig, moet baie beslis oppas dat die Here nie ook die “koning- en priesterskap” van hulle wegvat nie. Wie is volgens die Bybel vandag God se “konings en priesters”? Kom ons lees maar net saam.

“Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ONS gemaak het KONINGS EN PRIESTERS vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.” (Openbaring 1:5,6)

Want as ons OPSETLIK sondig, NADAT ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.” (Hebreërs 10:26,27)

Wees gewaarsku!

Nee, wat moet sodanige persoon eerder doen? Hy moet sy sonde bely en dit laat staan!

“As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes BELY, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1 Johannes 1:8,9)

“Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees niemaar hy wat dit BELY en LAAT STAAN, sal barmhartigheid vind. (Spreuke 28:13)

Hoe kan ek so ernstig wees hieroor, of sê dat dit sonde is? Want ek sien in die Bybel dat seks buite die huwelik hoerery is. En kyk hoe duidelik spreek die Bybel hom uit oor hoerery:

En die liggaam is NIE VIR HOERERY nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.… Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, stellig nie! Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom. VLUG VIR DIE HOERERY. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf SONDIG teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” (1 Korinthiërs 6:13-20)

“Maar wie sê seks buite die huwelik en met iemand anders se vrou, is buite God se wil, en dus sonde?”  vra menige mense my. Wel…. die Bybel….

“Ná hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê: Kom hou gemeenskap met myMaar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê: Kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie; en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou ishoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en SONDIG teen God?” (Genesis 39:7-9)

Kyk mooi, Josef kry ‘n ope blatante uitnodiging van Potifar se vrou dat hy met haar gemeenskap moet hê. Die meeste van vandag se mans wat hulle sondes probeer goedpraat, sou daardie uitnodiging met ope arms aanvaar het, maar Josef WEIER. Hoekom? Want Josef was ‘n ware MAN VAN GOD! En kyk mooi wat sê hierdie man van God in die laaste sin: “…hoe kan ek dan hierdie groot KWAAD DOEN en SONDIG TEEN GOD?”  Vanuit Josef se woorde kry ons die baie duidelike bevestiging in die Bybel dat, as hy met Potifar se vrou – ‘n ander man se vrou – gemeenskap sou gehad het, dan sou hy SONDIG TEEN GOD! Wie wil dus nog stry dat seks buite die huwelik NIE sonde is nie?

En wat het in die Ou Testamentiese tyd met mense gebeur wat seks met ander getroude mense gehad het? Kom ons lees Deuteronomium 22:22:

“As ‘n man betrap word terwyl hy met ‘n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle altwee STERWE: die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei.”

“En as iemand owerspel doen met ‘n man se vrou, owerspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik GEDOOD word.” (Levitikus 20:10)

Kyk mooi, as iemand in die Ou Testamentiese tyd owerspel gepleeg het en seks gehad het met ander mans se vrouens, is hulle doodgegooi met klippe. En moenie eens probeer om die argument te gebruik dat die vrouens met wie jy so ‘n verkeerde verhouding het “nie getroud is” nie. Want die Bybel is net so duidelik oor manne wat met ongetroude meisies seks gehad het buite die huwelik. Só erg was seks buite die huwelik in God se oë. Nou, my vraag aan vandag se Christene is: As seks buite die huwelik in die Ou Testament vir God so ‘n groot GRUWEL was dat Hy hulle met klippe laat doodgooi het, wat laat ons as Christene dink dat dit in vandag se tyd vir God aanvaarbaar is? Waar in die Bybel staan dat GOD Sy siening verander het hieroor? Want ek lees in die Bybel dat God nog nooit verander het nie:

“Want Ek, die HERE, het NIE VERANDER NIE…” (Maleagi 3:6)

“Jesus Christus is gister en vandag DIESELFDE en tot in ewigheid.”(Hebreërs 13:8)

Dit wil sê, as God nog nooit verander het nie, is Sy siening rakende seks buite die huwelik vandag OOK nog dieselfde! Prys Jesus dat Hy ons nie meer vandag laat doodgooi met klippe nie, maar het jy geweet dat die BEGINSEL vandag steeds dieselfde is in die gees? Wat bedoel ek, vra jy? Ek bedoel dat daar steeds vandag dinge “STERF” wanneer daar hoerery en seks buite die huwelik is. Gewoonlik sterf een, of soms meer as een huwelik, of verhoudings tussen ‘n pa en sy kinders sterf, of verhoudings tussen ‘n ma en haar kinders sterf, of finansies sterf, ensomeer. Ons het al by meer as een geleentheid tydens beradingsessies dit gehad dat ‘n persoon wat met buite-egtelike verhoudings of pornografie besig was, se finansies ernstig begin duik het. Ek sê glad nie hiermee dat alle mense wat finansiële probleme het, besig is met seksuele losbandigheid nie, want daar is ook ander faktore wat in mense se lewens daartoe kan bydra, maar ons kry dit wel gereeld in gevalle soos hierdie.

My oproep aan enige Christen-man daarbuite, wat sy sonde wil regverdig, is om uit te kom uit sy wederstrewigheid en self-regverdiging uit, want selfs daardie eiesinnigheid – dat hy net sy eie sin wil hê – is volgens die Bybel sonde.

Want wederstrewigheid is ‘n SONDE van waarsêeryen eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.”    (1 Samuel 15:23)

Hier is weer die waarskuwing dat God jou “koningskap” van jou sal wegneem as jy nie gehoorsaam begin raak aan God se Woord nie, en willens en wetens aanhou om God se Woord en opdragte te verwerp.

Baie duidelik vanuit die Bybel dus, bestaan daar geen Bybelse gronde om verhoudings met meer as een vrou, te probeer goedpraat of regverdig nie. Dit is net nie Skriftuurlik korrek nie. Bly by die een vrou wat God vir jou gegee het, bid daagliks vir die Here se wysheid om jou huwelik van jou kant as man af, te maak werk. (Kry gerus ook my DVD oor: “Koning, Priester en Profeet” waarin ek praat oor die rol van die man in die huwelik.) Want manne, neem gerus net kennis van nog een waarskuwing in die Bybel, wat gaan gebeur as jy nie volgens God se Woord met jou vrou saamleef nie:

Net so moet julle, manne, VERSTANDIG met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, EER BEWYS, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.” (1 Petrus 3:7)

Meneer, voel dit vir jou asof jy “teen ‘n “ceiling” vasbid”? Voel dit vir jou of jou gebede nie verhoor word nie? Dan is my vraag aan jou: – lewe jy verstandig met jou VROU saam, en bewys jy aan haar eer? Want indien nie, gaan jou gebede wel verhinder word, sê my Bybel. Baie beslis is dit nie “verstandig” om in meerdere owerspelige verhoudings te staan nie, en baie beslis bewys jy nie aan jou vrou eer, as jy met ander vrouens in verkeerde verhoudings staan nie. Moet dus nie wonder waarom word jou gebede “verhinder” nie…

Mag die Heilige Gees van God die waarheid rakende hierdie boodskap, ‘n werklikheid maak in alle ware manne van God se lewens.

“…en as Hy ( Heilige Gees) kom, sal Hy die wêreld OORTUIG van SONDEen van geregtigheid en van oordeel…” (Johannes 16:8)

Is JY oop vir die Heilige Gees se oortuiging in jou lewe, jy wat jouself ‘n Christen-man, of man van God noem? Of is jy selfs so verblind deur die verkeerde verhoudings met ander vrouens in jou lewe, dat nie eens die Heilige Gees jou hieroor kan oortuig nie?

tiaan gildenhuys

Outoriteit in Christus Bedieninge

Pretoria RSA

22/10/2011

Kom ons stap die pad saam met Jesus Christus van Nasaret, van dáár waar dit werklik begin het. Die profesie word ontvang:

“Want ‘n Kind is VIR ONS gebore, ‘n Seun is AAN ONS gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors…“ (Jesaja 9:5)

Wonderlik om te sien VIR WIE hierdie Kind gebore is, en AAN WIE hierdie Seun gegee is, nê? Die profesie word vervul:

“En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle VANDAG in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!” (Lukas 2:8 – 14)

Kyk net daar, selfs vóórdat Jesus een enkele tree kan loop, leer ons al klaar wat gaan met ons almal gebeur wanneer ons Hom die dag werklik persoonlik ontmoet. Presies dit wat met daardie herders gebeur het.

“En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê. En toe hulle dit GESIEN het, het hulle oral die woord BEKEND GEMAAK wat aan hulle van dié Kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is; maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is.” (Lukas 2:16-20)

Ja, elke mens wat Jesus Christus persoonlik ontmoet, en sien dat Hy inderdaad ‘n werklikheid is, kan nie ánders as om órals die woord oor Hom bekend te maak nie. Met ander woorde, om oor Hom te getuig! En die resultaat van dit wat so vertel word, bring ander mense ook in verwondering oor die getuienis wat aan hulle vertel word, wat weer daartoe lei dat mense teruggaan na hulle eie huise en God verheerlik en prys oor dit wat hulle gehoor en gesien het.

Dan begin Jesus stap. Toe Hy twaalf jaar oud was, gaan sy ouers volgens hulle geloof se tradisie na Jerusalem om die Paasfees te gaan vier. Op pad terug huis toe, vind hulle uit Jesus is nie saam met hulle nie. Wanneer hulle terugdraai Jerusalem toe, kry hulle Hom in die tempel waar hy tussen die leraars sit en hulle selfs uitvra.

“En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En Hy sê vir hulle: Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie? En hulle het die woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie.” (Lukas 2:47-50)

Kan ek en jy iets leer by die twaalfjarige Jesus op hierdie pad wat ons nou saam met Hom begin stap het? Baie beslis ja. Sy antwoord aan Sy ouers is ook die vraag wat vandag nog aan elkeen van ons gevra word: “Het julle nie geweet dat JULLE (VANDAG NOG) in die dinge van JULLE (Hemelse) Vader moet wees nie?” Sonder enige twyfel was dit nie net Jesus wat in die dinge van Sy Vader moes wees nie, maar beslis ons ook. So lees ons dat Hy aan die einde van Sy bediening vir Sy dissipels (vandag is dit jy en ek), sê:

“Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! SOOS die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” (Johannes 20:21)

Met ander woorde, PRESIES dit wat Hy gedoen het, moet ons vandag ook doen. En slegs as ons werklik erns begin maak met die Woord van God, met die Bybel, sal ons kan vasstel wat is die “dinge” van ons Hemelse Vader waarin ons veronderstel is om te wees. Dit is daardie dinge waarin Hy graag wil hê ons moet wees. ‘n Twaalfjarige Jesus het tussen die leraars gaan sit en hulle uitgevra. Beteken dit Hy het maar net alles wat hulle gesê het, aanvaar as waar en reg? Beslis nie, want die Bybel sê ook: “…almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor Sy verstand en Sy antwoorde.”  Baie duidelik het Hy hulle dus antwoorde verskaf op dinge wat hulle op hulle beurt van Hóm gevra het, wat selfs die geleerde mense verbaas het. Is dit moontlik dat jy en ek ook vandag vrae aan die leraars en “geleerde mense” rondom ons mag vra, en dat ons dalk onder leiding van die Heilige Gees ook antwoorde aan hulle sal gee wat hulle sal verbaas? Verseker, want dit is hoe Jesus gestap het, en ons stap mos die pad saam met Hom, as ons Sy volgelinge is. En deur dit te doen, sal dit gebeur dat ons ook as “metgeselle” van Jesus herken word, selfs al is ons “ongeleerde” mense, teenoor die slim en geleerde mense, die leraars en gegradueerdes se kwalifikasies:

“En toe hulle (die Joodse Raad = die leraars) die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.”(Handelinge 4:13)

Kan daar iets meer wonderlik wees as om as “metgeselle van Jesus” herken te word? Ek dink nie so nie! Ons moet dus op hierdie nuwe pad te alle tye gereed wees om ‘n antwoord aan enigiemand rondom ons te gee oor dit wat binne-in ons harte brand.

“Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid omverantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees; met behoud van ‘n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, húlle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster.” (1 Petrus 3:15, 16)

“Laat niemand jou jonkheid (uit die aard van die saak, ook jou jonkheid in die geloof) verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering.” (1 Timotheus 4:12, 13)

Duidelik sien ek uit hierdie twee teksverse dat ek, as een van Jesus Christus se dissipels vandag, gereed moet wees om met enigiemand te praat oor dit wat binne-in my LEWE, daardie HOOP wat nét Jesus Christus kan bring. Ek mag dit egter nooit doen uit hoogmoed of ydelheid nie, maar slegs met beskeidenheid en eerbied vir God, en in liefde en reinheid. Maar selfs in daardie beskeidenheid, liefde en reinheid moet ek nie bang wees vir mense, of ophou om mense rondom my te wys wat die Bybel sê oor hoe ons moet lewe nie. Ek moet dit by elke moontlike geleentheid doen, “tydig en ontydig” soos die Bybel sê, en ophou bang wees vir die leuen van Satan wat my gaan probeer wysmaak ek “dweep”, of ek “loop met die Bybel onder die arm.”

“Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; HOU AAN TYDIG EN ONTYDIG; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.” (2 Timotheus 4:1-4)

Ek het in die woordeboek gaan kyk wat beteken “dweep”. Dit beteken: “…om oordrewe ingenome te wees met…” Ek is persoonlik beslis oordrewe ingenome met my Hemelse Vader en wat Jesus Christus vir my aan die kruis gedoen het, so ek dweep elke dag met ‘n glimlag. Ek is ook nie bang of skaam om met die Bybel “onder die arm” te loop nie, want eerstens weet ek ek doen alles in my vermoë om werklik volgens die beginsels daarin vervat, te lewe, en ek merk ook duidelik die vrugte wat volg op die toepassing van daardie beginsels in my lewe. Tweedens wil ek net gehoorsaam wees aan God se Woord self, wat my in die boonste teksvers in soveel woorde bevéél om “tydig en ontydig” die woord te verkondig. “Tydig” verwys myns insiens seker na daardie geleenthede waar mens sou verwag dat iemand oor die Bybel sal praat, byvoorbeeld by die kerk, Sondagskool, Bybelskole, of in selgroepe. Maar “ontydig” verwys sekerlik na ál daardie ánder tye wat mens gewoonlik níé sou verwag dat iemand oor die Bybel wil praat nie, byvoorbeeld by die werk, om die braaivleisvuur, by die sport, in die straat, ensomeer. Hoe kan ek dan ophou? “Tydig en ontydig” sluit alles en orals in!

Wat ons egter nooit moet vergeet nie, is dat dit níks met ons menslike kennis van die Bybel te make het nie. Ons moet ALTYD in LIEFDE optree! Alle kennis kom immers van die boom van kennis van goed en kwaad en ons word ook deur Paulus daarteen gewaarsku:

“Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig.  As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos ‘n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God liefhet, dié word deur Hom geken.” (1 Korinthiërs 8:1 – 3)

Hoe het Jesus gestap? Met kennis, of met liefde? Sekerlik bestaan daar geen mens wat vandag nog enigsens twyfel dat Jesus inderdaad in LIEFDE gestap het nie. En as ons God liefhet, ken Hy óns ook met daardie liefde. Die gevolg van hierdie ware Goddelike LIEFDE in ons lewens, is dat ons sal opgroei in wysheid en grootte en in genade by God en die mense, weer eens, net soos Jesus!

“En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.“ (Lukas 2:52)

Hoe kan ek so maklik sê dat ons selfs by die klein Jesus iets kan leer? Want Jesus het self oor en oor gesê ons moet soos klein kindertjies word sodat ons die wonderlike dinge van die koninkryk van God kan begin verstaan.

Na die voorval in die sinagoge, raak Jesus se verhaal stil vir die volgende agtien jaar en ons lees nie weer van Hom voordat Hy op dertigjarige ouderdom Sy verskyning maak nie. Net so gebeur dit sovele kere met kinders van God dat hulle reeds as jong kinders die pad met die Here begin stap en dan self vir jare lank iewers “wegraak”. In ons geval, in teenstelling met Jesus, is dit ongelukkig so baie kere omdat die vyand, die duiwel, ons in daardie jare met al sy verleidinge en versoekinge wégtrek van die dinge van ons Hemelse Vader, waarmee ons eintlik veronderstel was om mee besig te wees. Maar prys Jesus dat Hy dit in Sy ewige liefde so beskik dat ons wel almal op ‘n dag WIL terug na Hom toe, maak nie saak wáár ons intussen in die lewe gaan draai het nie, aangesien Sy ewige liefde ons nooit ophou trek nie:

“Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het EK jou GETREK met goedertierenheid.” (Jeremia 31:3)

Sien jy? God hou nooit op trek met Sy wonderlike ewige liefde nie! En dit het tot gevolg dat so baie van ons, net soos die verlore seun, sélf keuses kan maak om terug te gaan, waarna Hy ons altyd op dieselfde liefdevolle wyse terugontvang. Prys ons Jesus Christus vir Sy genade!

(Uittreksel uit boek: “Kom stap die pad saam met Jesus” – tiaan gildenhuys)

“Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.” (Galasiërs 1:10).

Ons mensdom het tog so gewoond geraak daaraan om mense te probeer tevrede stel, of om mense se guns te soek, ons mis die bogemelde waarskuwing in die Bybel totaal.  As ek heeltyd net op mense ingestel is, loop ek die gevaar dat God eendag vir my ook gaan sê: “Jy was geen dienaar van Christus (My) nie, want jy het net heeltyd na die mense om jou gekyk, of net mense se guns gesoek, gaan weg van My af, jy wat die ongeregtigheid gewerk het.”

Wat bedoel ek met: “net heeltyd op mense ingestel is”?  Maklik!  Is dit nie so dat ons heeltyd loop en kyk of ANDER mense ‘n sukses of ‘n mislukking maak

nie? “Kyk nou net wat doen Jannie al weer! En hy sê hy is ‘n Christen!  As ‘n Christen só optree, wil ék eerder nie een wees nie.”  Klink dit bekend?  Kom, wees nou eerlik, het jy dalk self al so gesê of so gedink?  Of wat van hierdie een: “Pietie sê hy is ‘n Christen, maar hy het my ingedoen in my besigheid. Nou wil ek niks meer met enige Christene te doen hê nie!”  Dít is die menslike reaksie, maar wat sê God vir ons in die Bybel? “Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.”  (Psalm 118:8,9) “Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.” (Johannes 12:43).

Het jy geweet dat elkeen van ons eendag voor God se regterstoel gaan verskyn?  Alleen?  En het jy geweet Jannie en Pietie gaan dan nie daar wees om agter te skuil nie?  En as jy dán die argument wil gebruik dat Jannie of Pietie se optrede jou weerhou het daarvan om ‘n keuse vir God te maak en gehoorsaam te wees aan Sy opdragte in die Bybel, gaan God vir jou sê: “Het jy nie geweet dit het nie oor Jannie se optrede, of jou en Pietie gegaan nie?  Het jy nie geweet dit het oor My en jou gegaan nie, oor ‘n persoonlike verhouding tussen My en jou nie?”  En wat gaan jy op daardie oomblik die groot en almagtige drie-enige God antwoord?  Onthou, Pietie of Jannie, en dit wat hulle hier op aarde gedoen het, gaan dan nie daar wees nie, net jy en jy alleen. En lees gerus self vanaand in jou Bybel Romeine 1:18-21 as jy dink jy sal jou in daardie oomblik kan verontskuldig voor God.

Liewe vriend of vriendin, by wie skuil jy vandag?  By mense, of by God? “By God,” sê jy, “natuurlik, hoe dan anders!” Regtig? In daardie geval, hoekom verlustig ons onsself so gou daarin as dit met iemand anders sleg gaan, (hetsy in die geestelike wêreld, óf in die materiële) veral as dit dalk iemand is van wie ek nie hou nie?  Hoekom is ons dan so gou om agter ons hande te praat oor daardie persoon, met ander woorde, om oor hom of haar te skinder?  Dink jy so ‘n optrede dra God se goedkeuring weg?  Deur wie wil JY eerder geëer word, deur mense, of deur God? Indien jy WERKLIK deur God geëer wil word, en ernstig is oor jou persoonlike verhouding met Hom, weet ek jy sal dan glad nie meer kyk na wat Jannie, of Kosie of Sannie gesê of gedoen het nie, of hulle nou kinders van God is of nie.  En of hulle nou in ‘n tradisionele kerk is, of nie! Want jy sien, die liefde van Jesus dring ‘n mens om ander mense om jou lief te hê: “soos jouself.”  Soos Jesus ons liefgehad het.  Hoe is dit? Hy het vir ons gesterf!

In plaas daarvan om so ‘n persoon, met wie dit dalk tydelik sleg gaan, of wat dalk ‘n menslike fout begaan het, om watter rede ookal, sleg te sê, of agter sy rug oor hom of haar te skinder, sal die Gees van God jou dan dring om onmiddellik op jou knieë te gaan en vir daardie persoon te begin bid.  Jy sal dan bid dat God daardie persoon sal optel, sal ophef uit sy of haar probleme, en hom of haar oorvloediglik sal seën.   Dít is die karaktereienskappe van God se kinders.  Die feit dat hulle vir ander mense om hulle kan bid, al gaan dit met hulle self sleg.  Die feit dat hulle ander mense kan bemoedig, al is hulle eie lewe soms deurmekaar. Die feit dat hulle die vrug van die Gees, soos na verwys in Galasiërs 5:22, naamlik: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, in hulle daaglikse omgang met mense (nie net Sondae nie) wys en uitleef! VERAL ook in die besigheidswêreld!

‘n Ware kind van God kan liefde betoon, al word hy self deur mense verag.  Hy kan vreugde ervaar en uitleef, al is dinge rondom hom in chaos, want sy vreugde is nie ‘n menslike vreugde nie, maar van God self af.  Hy ervaar vrede, daardie vrede waarvan Filippense 4:7 praat, selfs al is hy in ‘n oorlogsituasie gewikkel. Hy is geduldig, al word hy getreiter.  Hy is vriendelik, goedhartig en getrou, al word hy gespot, verneder en/of verkleineer.  Hy is nederig, soos wat Jesus nederig was, en hy beoefen selfbeheersing, al word hy intens geïrriteer.  Maak dit hom ‘n supermens?  Glad nie, want ware kinders van God struikel en val ook baie keer.  Maar ware kinders van God staan elke keer weer op, net om STERKER in sy geloof anderkant uit te kom, en volgende keer twee keer harder te probeer om die vrug van die Gees uit te leef SOOS GOD WIL Hê hy dit moet doen!  Nie soos wat MENSE van hom verwag nie!

Stel jy nog jou vertroue in mense? Kyk dan net wat sê God self, in Jeremia 17:5 & 7 : “So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk… Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.” In wie is jou vertroue vandag? In jou werkgewer, jou man, jou vrou, jou predikant, jou pastoor, jou kerk, jou kerkraad? Of is jou vertroue in die Here?  

So jubel Dawid dit uit in Psalm 56:11,12: “Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my doen?”  En hoe duidelik sê Spreuke 29:25 dit nie in die volgende woorde: “Die vrees vir die mens span ‘n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut word.”

Liewe mens, kom ons hou op om ons oog op die MENS om ons gevestig te hou.  En moet asseblief nie die argument gebruik dat ons na ander mense om ons móét kyk, sodat ons kan leer om nie dieselfde foute as hulle te maak nie!  Dit is nie wat God van ons verwag nie.  God verwag van ons om met Hom ‘n persoonlike verhouding te hê, en om ons naaste lief te hê soos onsself. Deur heeltyd ‘n kritiese oog op ons naaste te hou, is ons ONGEHOORSAAM aan God se groot gebod van die LIEFDE.  Onthou, omdat hulle ook net mense is, kan predikante, pastore en enigiemand anders, wat ook kinders van God is, struikel.  Maar as ek my oog en my vertroue op God stel, gaan Hy my leer om daardie kind wat gestruikel het en dalk selfs geval het, in liefde op te tel, soos wat Hy dit self ook doen.  HY gaan my leer om na binne toe te kyk ten einde vas te stel of dit nie dalk EK is wat eers moet verander nie.

Hoekom dink jy is Mattheus 7:3-5 in die Bybel ingeskryf, naamlik: “En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.” Jesus Christus het hierdie waarskuwing juis gerig aan elkeen van ons, vandag nog, wat so gou geneig is om ANDER mense te takseer, maar na my eie binneste, hier díép binne, weier ek om intens eerlik na te kyk.  Kom ons leer by God om altyd EERS na my eie binneste te kyk, om EERS die balk uit my eie oog uit te haal, vóórdat ek ‘n vinger wys na enigiemand anders. Of, net soos Jesus die uitdaging aan daardie tyd se skrifgeleerdes en Fariseërs gerig het wat die vrou op owerspel betrap het, rig hy dit ook aan ons vandag: “Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar (of hom) gooi.” (Johannes 8:7).

En ek weet dat ek weet dat ek weet, dat, sodra ek aan Hom gehoorsaam is en eers die balk uit my eie oog haal, ons wonderlike God en Pappa dan breed vir ons glimlag en sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg.”         

tiaan gildenhuys – 09/09/2001

Na aanleiding van al die kontroversie wat ons eerste DVD van ”Maak skoon jou huis”, wat gedurende 2005 op die mark gekom het (asook die verdere DVD’s in 2007 en 2009), veroorsaak het, wil ek net graag ‘n paar aspekte duidelik maak.

In die eerste plek moet ALLES in ons daaglikse lewens oor Jesus Christus gaan, en hoe Hy wil hê ons moet lewe. Daarom is dit belangrik om EERSTENS te verseker dat ek Hom aangeneem het as my Redder, Saligmaker en Verlosser. Daarna moet ek seker maak dat ek begin kennis inwin van ‘n outoriteitslewe in Sy Koninkryk op n daaglikse basis. En sodra ek regtig weet wie ek is in Jesus Christus en wat Hy van my verwag, kan ek verder gaan om Hom te vra om dieper openbaringe rakende Sy Woord aan my te gee. Dit sluit immers in dat ek onder andere wil leer hoe Hy wil hê ek ook met my fisiese huis en besittings moet omgaan kragtens Sy Woord.

Daarom, wanneer ons vierdaagse seminare by kerke, kampe of selgroepe aanbied dwarsdeur die land, doen ons dit in ‘n spesifieke volgorde. Die eerste lesing wat ons aanbied, is “Verhouding met God” sodat die mense kan besef dat dit in die eerste plek daaroor gaan dat hulle in ‘n persoonlike verhouding met God moet lewe. Die tweede lesing is “Identifiseer die Leuen”, sodat mense kan sien hoe en waar het die duiwel vir hulle gelieg in hulle lewens en sodat hulle téén hom kan kies en vír Jesus Christus. Derdens bied ons dan “Koninkryk=Heerskappy” aan. Hierdie lesing gaan oor die uitleef van ons outoriteit in God se Koninkryk op ‘n daaglikse basis, wat insluit dat ons vervul moet word met die Heilige Gees, waarsonder ons geen ware geestelike outoriteit sal hê nie.

En die LAASTE lesing wat ons aanbied, is “Maak skoon jou huis”. Want ek kan immers nie voor die Here staan en sê: “Here, hier is my liggaam en my lewe, ek hou dit rein en suiwer. Maar Here, hierdie fisiese huis/plaas/besigheid van my, wat ek immers óók van U ontvang het, is vrot van die duiwel se goed, en U sal seker nie omgee nie?” Hoe kan ek dit wil doen? As ek rein voor God wil lewe, wil ek persoonlik seker maak dat ALLES in my lewe, fisies sowel as geestelik, rein voor Hom sal wees. Juis omdat ek Christus-gesentreerd is, wil ek seker maak dat ek niks by my het waarvan Hy nie sal hou nie.

Die rede waarom hierdie lesing soveel kontroversie veroorsaak, is die volgende:

1. In die eerste plek het baie mense wat daarna kyk, self nog geen besluit gemaak om in ‘n intieme persoonlike verhouding met Jesus Christus te lewe nie.

2. Hulle sien die DVD en verstaan waar kom sommige van die probleme vandaan wat hulle reeds ervaar het, en wil skielik “huis skoonmaak” om sodoende VAN HULLE PROBLEME ONTSLAE TE RAAK. Dit is totaal die verkeerde rede. As mens nie jou huis wil “skoonmaak” sodat jy sodoende nog nader aan Jesus Christus kan kom nie, doen jy dit vir die verkeerde rede en gaan daar groter probleme in jou huis ontstaan.

Mattheus 12:43-45 bepaal immers duidelik dat, wanneer die onrein geeste van ‘n plek af weggestuur word, gaan hulle deur droeë, waterlose plekke en kom dan TERUG. En as hulle die betrokke plek waar hulle vandaan gekom het, leeg en aan die kant vind, met ander woorde, nie vol van die Heilige Gees en God se krag nie, bring hulle SEWE ander geeste, slegter as hulleself. Die Bybel bepaal dan duidelik dat dit met die tweede mens nog erger sal gaan as die eerste.

3.  Omdat hulle geen geestelike outoriteit het nie, vanweë die feit dat hulle nie ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus het nie, en omdat hulle nog nie vervul is met die Heilige Gees nie, manifesteer die duiwel skielik in hulle huis omdat sy lêplekke nou uitgewys is, en dan skrik hulle. Hulle weet nie hoe om die situasie te hanteer nie. Hulle kan dan ook nie enige geestelike outoriteit uitoefen nie en skrik vir al die hel wat rondom hulle losbars. Skielik is hulle vreesbevange, en weer eens is die Bybel duidelik in 2 Timotheus 1:7 dat vrees nie van God af kom nie, so, as dit nie van Hom af is nie, is dit mos baie duidelik die duiwel se werkinge.

Daarom is dit baie belangrik dat mense verstaan dat “Maak skoon jou huis” bloot ‘n klein gedeeltetjie van God se hele Woord uitmaak. Te veel mense wil dit hulle eie “evangelie” maak en dink dat dit met hulle sal goed gaan solank hulle net hulle huise “skoongemaak” het en niks verder nie. Nee! Die eerste voorwaarde is dat my liggaamlike huis, my lewe, eers “skoongemaak” moet word en aan Jesus Christus toegewy moet word, voordat ek die res kan begin doen. Die EERSTE VOORWAARDE IS EN BLY ‘n persoonlike, intieme, verhouding met die lewende Jesus Christus!

Wat ons bepaald met al die DVD’s wat ons op die mark het met betrekking tot “Maak skoon jou huis” probeer doen, is om slegs die Bybelse BEGINSEL rakende hierdie dinge, aan God se kinders te verduidelik. Sodra hulle dan die beginsel snap, moet elkeen wat hom- of haarself ‘n kind van God noem, gaan bid en die Heilige Gees om leiding vra rakende betrokke items in die huis. As jy vrede het rondom ‘n betrokke item, dan is dit ‘n saak tussen jou en God.

Daarom sal ons voortaan ook die bepaalde vier lesings wat ons gereeld by seminare aanbied, naamlik: “VERHOUDING MET GOD, IDENTIFISEER DIE LEUEN, KONINKRYK= HEERSKAPPY en MAAK SKOON JOU HUIS” in die vorm van ‘n pakket van vier DVD’s aanbied sodat mense die korrekte aanloop kan neem en AL die betrokke inligting bymekaar kan hê. Dan hoef die wa nie voor die perde gespan te word deurdat éérs “huis skoongemaak” wil word nog voordat by Jesus Christus uitgekom is nie, maar kan enige persoon sien wat die korrekte geestelike lyn is om te volg.

Mag Jesus Christus julle mildelik seen op die pad wat julle saam met Hom stap!

tiaan gildenhuys

Die standaard siening oor hierdie aspek, is: NOOIT! God kan nie gemanipuleer word deur dit wat ons van Hom vra nie. Ons kan nie deur ons vrae die almagtige God in ‘n blik wil gaan druk en Hom daardeur probeer voorsê wat Hy moet doen nie! Ek stem eenhonderd persent met hierdie siening saam, behalwe vir één ding – die Bybel sê ek mag, nee, soms sê die Bybel selfs ek móét van Hom vra, maak nie saak waaroor nie. Omdat Hy my Hemelse Pappa is, mág ek van Hom vra, as ek siek is, as ek nie lekker voel nie, as my finansies op die koffie is, as ek iets nodig het, ensomeer. Daardie ou, bekende teksverse wat ons almal so goed ken, (Mattheus 7:7,8), steek sommer dadelik in my kop vas: “Bid (vra) en vir julle SAL gegee word.Want elkeen wat bid (vra) ontvang.” Ja, uiteraard is daar natuurlik perke aan wat ek van God wil vra en moet ek ook aanvaar dat, soos enige ander Vader, Hy van tyd tot tyd ook “Nee!” kan sê. En dan moet ek ook leer om in gehoorsaamheid sy “Nee”, te aanvaar en nie dikmond daaroor rond te loop nie.

Jesus stel dit selfs nog duideliker in (Mattheus 21:22): “En ALLES wat julle in die gebed vra, SAL julle ontvang AS JULLE GLO.” Maar sien, hier is nou ‘n voorwaarde aan gekoppel. Ek sal ontvang as ek vra – MITS ek glo dat ek sal ontvang. Met ander woorde as ek nie glo dat ek dit sal ontvang nie, sal ek nie. Dit sluit natuurlik iets in soos om te bid vir my gesondheid as my liggaam wil ingee. As ek nie glo dat Jesus my kan en wil, genees nie, help dit nie eens ek bid nie, want ek het geen geloof nie. Dit is dan nie God se skuld as ek nie gesond word nie, dit is net my eie ongeloof s’n. Jesus se gedagtes vir ons is gedagtes van vrede, voorspoed en om genees te wees. Satan is die een wat ons wil pynig, vernietig en doodmaak.

kan dit regtig so wees, vra jy, dat wonderwerke kan gebeur as ek daarom vra in Jesus se Naam? Baie beslis ja, as ek kyk na die woorde van Jesus in Johannes 14:12-14 : “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan. En WAT julle OOK AL in My Naam mag vra, dit SAL Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle IETS in My Naam vra, SAL Ek dit doen.”Kan ons dit nog duideliker uitgestippel wil hê? Ek mag dus vra vir ‘n wonderwerk in my, of my vrou, of my kinders, of enigiemand anders se lewens en Jesus se belofte – want elke keer wat Jesus die woordjie “SAL” gebruik, is dit ‘n belofte – is dat Hy dit vir ons sal doen of gee. Onthou dat Jesus nog nooit verander het nie, en ook nooit sal verander nie. (Hebreërs 13:8) sê tog baie duidelik vir ons so: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid”. Daar bestaan dus nie ‘n wonderwerk wat ek nie voor mag vra nie, want watter werke het Jesus gedoen? Hy het mense genees, hulle verlos van demone in hulle lewens, hulle lewens herstel ensomeer. Ons opdrag is dus om dieselfde te doen, maar uit ons eie kan ons dit nie doen nie, ons moet Hom vra om dit te doen.

Ek herhaal, daar is wel sekere voorwaardes aan gekoppel as ek van God wil vra. Kom ons kyk hier na die woorde van Jesus in (Johannes 15:7 en 16): “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra NET WAT JULLE WIL Hê, en julle SAL dit verkry.” Sien jy die voorwaarde? Ek moet “IN” Jesus bly en Sy woorde ín my hê, voordat hierdie dinge sal gebeur wat ons vra. Dit beteken dus eenvoudig dat ek sal LEWE SOOS WAT JESUS WIL Hê ek moet lewe. My geloof moet dus ‘n lewenswyse wees, en nie net iets wat ek een dag in die week uithaal en afstof vir ‘n uur, net om dit dan weer vir ‘n week lank te bêre nie. Eers as ek 24 uur ‘n dag, 7 dae ‘n week met Jesus en Sy Woorde – soos vervat in die Bybel-in my lewe besig is, sal ek die dinge begin verkry wat ek vra.  Hoe anders kry ek Jesus se woorde IN my, as ek nie Sy Woord lees nie? Watter verskil is daar tussen ‘n Bybel wat met kettings en slotte toegesluit is, en die een wat mooi op my bedkassie lê en lekker stof opgaar, maar nooit oopgemaak word nie? In beide Bybels bly die inhoud vir die eienaar daarvan ‘n geheim.

Maar wanneer ek daardie wonderlike Boek oopmaak en die dinge daarbinne kom lê “IN” my hart, en dis nie meer vir my ‘n geheim nie, gaan ek ook die volgende wonderlike woorde oor hierdie aspek raaklees:“Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, ALLES wat julle die Vader sal vra in My Naam, SAL Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie. Bid en julle SAL ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”(Johannes 16:23,24). Dit wil dus vir my nogal lyk of Jesus weet ons kom nie behoorlik in Sy Woord nie, want daar sê Hy baie duidelik ons het tot nou toe nog niks in Sy Naam gevra nie. Die implikasie is dus duidelik dat ons tot dusver nie ontvang het nie, juis omdat ons nie in Sy Naam gevra het nie.

Weet jy waar lê die groot probleem, vriend? Die feit dat ons nie almal met alles in ons probeer om ‘n lewende persoonlike verhouding met Hom aan te knoop nie. Want die oomblik as ek ‘n persoonlike verhouding met Jesus gaan aanknoop, gaan ek Sy Woord graag “IN” my wil hê en gaan ek “IN” Hom wil bly. Hoekom? Wanneer ek ‘n persoonlike verhouding het met iemand, hetsy my pa, my ma, my broers en susters of vriende, verleen daardie persoonlike verhouding mos ‘n vrymoedigheid aan my om daardie persoon te nader en te VRA as ek iets nodig het, is dit nie? Presies dieselfde is van toepassing op my en Jesus. Kyk hoe duidelik stel die apostel Johannes dit in

1 Johannes 5:14,15 : “En dit is die VRYMOEDIGHEID wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra VOLGENS SY WIL. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, WAT ONS OOKAL VRA, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.” Is dit nie wonderlik nie? Maar hier is weer ‘n voorwaarde: Ek moet vra “volgens Sy wil”. Hoe doen ek dit, sal jy wonder? Wanneer ek daardie persoonlike verhouding met Jesus het, en in Sy woord begin inbeweeg, en Hy in my is, gaan ek al hoe meer besef hoe en wat HY WIL Hê ek moet vra en gaan ek dus sekere dinge vir Hom begin vra “volgens Sy wil”.

Die antwoord lê dus uit en uit opgesluit in daardie persoonlike verhouding met Jesus. Het jy al met Jesus daardie persoonlike verhouding aangegaan vriend? Het jy Hom al met ‘n eenvoudige gebed in jou lewe ingenooi as Redder, Verlosser en Saligmaker, al gaan jy al tagtig jaar lank twee keer op ‘n Sondag kerk toe? Want as jy dit doen of al gedoen het, gaan jy wéét, jy mág van God vra, en Hy SAL jou vrae antwoord – VOLGENS SY WIL en OP SY TYD, níé op jou tyd nie! Vriend, ek nooi jou uit, as jy Jesus nog nie persoonlik ontmoet het nie, doen dit nou, en begin op ‘n wonderlike nuwe pad met Hom loop waar jy kan begin leer om van Hom sekere dinge te vra “volgens Sy wil” en om dan die wonderlike ervaring te hê dat Hy géé wat jy gevra het, keer op keer op keer.

Die Vader wíl sonder twyfel vir ons gee wat ons vra, hoekom anders het Hy Dawid gelei om die volgende woorde in Psalm 34:7 te skryf: “Vertrou op die Here, en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here; dan SAL Hy jou gee die begeertes van JOU hart” Sien jy egter eers weer die paar voorwaardes? (1) Vertrou op God, (2) doen goed en bly weg van die kwaad af, (3) wees getrou, nie net teenoor God nie, maar ook teenoor jou medemens, (4) verlustig jou in God se geselskap, met ander woorde deur middel van daardie persoonlike verhouding, en wat gaan dan gebeur? Hy SAL vir jou die begeertes van JOU hart, met ander woorde, dit wat JY gevra het, géé, want Hy is ‘n barmhartige en liefdevolle Vader wat vir Sy kinders baie graag presiesd it wil gee wat hulle vra. Mits hulle op Sy leiding wag.

Het JY al vir God die belangrikste vraag van ALMAL gevra liewe vriend? Watter vraag? Die volgende een:

“Jesus, SAL U asseblief ook in MY hart kom woon?”

Die keuse – is JOUNE!

tiaan gildenhuys – 18/07/2002

“Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?”   (Mattheus 7:1-3)

En tog is ons mense so vinnig om mekaar te oordeel nê? Maar waarom is dit dan altyd soveel makliker om die “splinter” in ander mense se oë raak te sien, terwyl die “balk” in my eie oog amper my sig heeltemal verhinder? Is dit omdat dit makliker is om dan ons eie geraamtes in die kas weg te steek, deur so op ANDER se foute te konsentreer? En ander dan te bespreek, te oordeel of af te maak, want dan voel ons soveel beter oor onsself, want MY foute is dan mos so mooi weggesteek!  My foute is dan mos nie onder die soeklig nie, maar wel daardie ánder persoon s’n!

Maar wen ons enigiets daardeur? Nee, want Jesus sê baie duidelik:“Geveinsde, haal EERS die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.”(Mattheus 7:5 ) Wat is ‘n “geveinsde”?  Dis ‘n LEUENAAR!  Nou maar hoekom noem Jesus my ‘n leuenaar omdat ek nie eers die balk uit my eie oog wil uithaal nie?  Juis omdat ek daardeur probeer ontken dat ek sélf ook foute het, wat God tog baie duidelik weet ELKEEN van ons sommer báíe van het!

Hoe weet Jesus dit?  Want Hy toets ons gesindheid!  Hy sien (in) ons harte, soos die Bybel dit as ‘n baie duidelike FEIT sê: “(S)ou God dit nie naspeur nie?  Want Hy KEN DIE GEHEIME VAN DIE HART.”(Psalm 44:22 ) en ook in Spreuke 21:2: “Elke weg van ‘n mens is reg in sy oë, MAAR DIE HERE TOETS DIE HARTE.” Ek kan dus maar doen net wat ek wil, ek kan na ánder mense kyk, ek kan oor húlle foute lag, of oor húlle optredes skinder, maar dit vat nie die feit weg dat God ONS foute ken en in ONS harte sien nie!  En is HY tevrede oor die feit dat óns ANDER mense se foute oordeel of veroordeel?  Baie beslis nie, as ek kyk na die woorde van die Bybel in Romeine 2:1: “Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, SONDER VERONTSKULDIGING ; want waarin jy ‘n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want JY wat oordeel, DOEN DIESELFDE DINGE.”

“Maar EK was nog nooit in ‘n owerspelige verhouding soos Sannie en Koos nie!” Miskien nie vriend, maar het jy nog nooit eens na ‘n ander vrou “gekyk” nie? En wat sê Jesus dáároor? “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, rééds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.” ( Mattheus 5:28 )  Oepsie!  “Maar Pieter het hom soos ‘n idioot gedra in daardie situasie en ek wil hê hy en ander mense moet dit weet.  ‘n Mens tree eenvoudig nie só op nie, man!”  Dis wat JY sê ja, maar wat sê Jesus? “…en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur!” (Mattheus 5:22)  Eina!

Dit is vir my dus baie duidelik dat ek nie ander mense mag oordeel vir wat hulle doen nie, want daardeur gaan God my self oordeel vir MY dade, vir daardie geraamtetjies wat ek so lekker diep in my eie kas PROBEER wegsteek.  In plaas daarvan wil Hy hê ons moet dit álles voor Hom bely en dit aflê, in welke geval Hy in die Bybel by nie minder nie as vier geleenthede sê dat Hy dan ons sondes en ongeregtighede van ons verwyder en NOOIT weer daaraan dink nie!  En Hy wil NIE hê ons moet verder oor ander mense oordeel nie, wat hulle ookal mag doen.  Want ons het GEEN reg daartoe nie!

Maar wag, sluit daardie opdrag in dat ons nie iemand wat ‘n “gelowige” is, en God se gebooie in die Bybel oortree, mag aanspreek nie, omdat ons bang is dat ons daardie persoon dalk oordeel?  Nee, ook hieroor is die Bybel self baie duidelik. Kom ons kyk eerstens na 1 Korinthiërs 5:11: “…maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.”  Of die woorde van 2 Thessalonicense 3:6: “Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. “Wat sê dít vir ons?

Dit sê vir my ons, wat self wedergebore Christene is,  het wel die reg om mense wat hulleself “Christene” (broeders) noem, maar steeds ongehoorsaam is aan die Bybel, selfs af te sny! Hoe kan dit dan wees? Dit is omdat Christene en/of kinders van God in hulle totale menswees daarna moet streef en moet poog om gehoorsaam te wees aan God se Woord!  En wanneer so ‘n kind van God, vanweë die feit dat hy nie luister nie, dan deur sy mede-broers en –susters afgesny word, sal hy daardeur uiteindelik vir God vra hoekom dit so met hom gebeur, in welke geval God hom op sy foute sal wys, wat daartoe sal lei dat hy hom op sy knieë sal bevind, berou sal hê vir sy oortredinge, dit sal bely en aflê, in welke geval God hom onmiddellik vergewe!

Met ander woorde, Jesus is baie ernstig daaroor dat mense wat hulleself so maklik as “Christene” sien, ‘n baie direkte opdrag het om gehoorsaam te wees aan God se Woord, by versuim waarvan hy deur mede-Christene afgesny mag word sodat hy tot inkeer kan kom en kan terugkeer na God se opdragte toe – soos dit vervat is in die  HELE Bybel.  Want jy sien, God se opdragte is vervat in Genesis 1:1 TOT Openbaring 22:21.  Daar is NIKS wat ons mag uitlaat nie.  En één opdrag is: ONS MAG NIE ‘N MENS OORDEEL NIE!       

tiaan gildenhuys – 22/09/2001

“Toe roep die HERE God na die mens en sê vir Hom: Waar is jy?”  (Genesis 3:9)

Jy het mos al voorheen hierdie teksvers gehoor en/of gelees nê?  Dit is net nadat Adam en Eva in die Tuin van Eden van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het en skielik besef het hulle is naak. Wat doen hulle toe?  Hulle probeer vir God wegkruip agter die bome in die tuin! Daar is natuurlik geen twyfel dat die Here nie daardie vraag aan hulle gevra het omdat Hy hulle nie agter die bome van die tuin kon sien nie, want die almagtige God het presies geweet waar hulle was!

Nee, die vraag wat hy aan “die mens” gevra het, wat vandag my en jou insluit, was: “Waar is jy in die geesdimensie?” Geesdimensie? Ja, daardie dimensie, daardie “plek” waar God persoonlik elke oomblik van elke dag teenwoordig is, en waar Hy elke dag saam met Sy kinders (ons) in die tuin wil wandel. Dít is die vraag wat Hy vandag nog aan ons stel – wandel ek en jy in die Gees (van God), of wandel ons in die vlees/sondige natuur?

Maar hoe verstaan ek hierdie “geesdimensie”?  Beslis nie met ons logika, verstand en/of rede nie! So lees ons in 1 Korinthiërs 2:14-15:“Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.” Jy sien, solank ons die dinge van die Gees van God (Heilige Gees) as “onsin” gaan sien, gaan ons nie in die wonderlike geesdimensie van God kan inbeweeg nie. Die “geesdimensie” is iets wat ek begin ervaar sodra ek my hart vir die Here gee by wedergeboorte, soos Jesus daarna verwys het in Johannes 3:3-6. Dit is ‘n wonderlike werklikheid, maar een wat ek slegs kan ervaar met my “gees”, met my hart!  Vir my logika, verstand en rede sal dit “dwaasheid” bly, todat ek dit self geestelik begin ervaar, waarná ook my logika, verstand en rede dan in lyn sal begin kom met die wonderlike geesdimensie en geestelike ervarings wat dit vir my meebring.

Daarteenoor staan die “vleesdimensie” en wat beteken dít? Dit is die “sondige natuur”, waar die volgende dinge, wat my effektief van God af weghou, nog gedurig plaasvind, naamlik: onsedelikheid (bv. kyk ek pornografie op internet of in tydskrifte?), onreinheid, losbandigheid (bv. kuier ek soms by die “dames van die nag”?), afgodsdiens (bv. is my werk, my sport, my geld, vir my ‘n afgod wat my persoonlike tyd met God steel en minder maak?), towery, vyandskap (bv. omdat iemand my ingedoen het in my besigheid, nou lewe ek in vyandskap met hom), haat (bv. enigiemand wat nie dieselfde velkleur as ek het nie), naywer (bv. omdat my buurman ‘n groter huis, of swembad het as ek), woede (bv. vir alles wat die “onnosel regering” met ons land aanvang), rusies (bv. met my vrou, my skoonouers dag vir dag), verdeeldheid (bv. omdat iemand nie dieselfde politieke siening as ek het nie), skeuring, afguns, dronkenskap (bv. omdat ek by elke moontlike geleentheid soveel as moontlik drink saam met my “pêlle”), uitspattigheid (bv. wat gewoonlik voortvloei uit dronkenskap) – ALLES dinge van die “sondige natuur” volgens die Bybel in   Galasiërs 5:19.

En wat presies waarsku Galasiërs 5:21 ons oor daardie dinge? “… waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.” Eina!  Gaan ek dus maar net eenvoudig daagliks aan om al die bogemelde dinge te doen, sal ek nie God se heerskappy, Sy koninkryk oor my lewe kan ervaar nie – nie totdat ek daarmee ophou nie! Maar hoekom het ek nodig om daarmee op te hou? Man, omdat dit ‘n opdrag vanuit die Bybel is! Kom ons kyk in hierdie verband na Efesiërs 4:22-24: “…  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

Maar hoe doen ek dit?  MAKLIK! Ek gee my hart vir die Here deur ‘n eenvoudige gebed, en ek begin sy opdragte vanuit die Bybel gehoorsaam.  As Hy sê hou op om daardie dinge te doen waarna Galasiërs 5:19 hierbo verwys, dan MOET ek dit doen! Hoekom so? Sodat ek God se wonderlike koninkryk kan binnegaan! Maar wie gaan my dan nou leer om dit rég te doen? My predikant, pastoor, kerk, ma, pa, vriend, vriendin? Ja, hulle kan ook help as hulle self elkeen ‘n persoonlike verhouding met die lewende God het, maar die Bybel is hieroor ook baie duidelik, en wel in 1 Johannes 2:27: ” En die salwing(Heilige Gees) wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” Fantasties!  Wie sal my leer?  God se Gees!  En wat gaan dit tot gevolg hê as Hy my so leer?  Ek gaan “in” God bly!  Ek gaan leer wat dit is om ‘n persoonlike verhouding met die lewende God aan te knoop!

En waar gaan ek dan weer wees? Terúg in die geesdimensie wat God van die begin af geskep en bedoel het as ‘n plek waar Hy, self, persoonlik, daagliks met ons kan wandel.  In ons tuine, in ons motors, in ons kantore, in ons huise, ORALS!  Want die geesdimensie, is orals. Moenie laat jou logika, verstand en rede jou vertel dat hierdie nou ‘n klomp onsin is nie, asseblief!  Vra God om ook jóú gees aan te skakel, dit oop te maak vir hierdie fantastiese waarheid.

Kom ons sluit af met die volgende baie duidelike woorde van 1 Korinthiërs 1:18-20: “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God; want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?”

Vriend, wat antwoord JY God vandag as Hy vir jou vra: “Mens, wáár is jy?” (in die geesdimensie). Want wees verseker, Hy vra dit beslis vir JOU, WIE jy ookal is, WAT jy ookal doen, en in WATTER kerk jy ookal aanbid, en maak nie saak hoe lank jy DINK jy Hom al ken nie! Sê jy ook sommer summier dis onsin?  (Oppas dan net vir die waarskuwings in die Bybel!)  Of is jy bereid om vir Hom te vra om ook die geesdimensie aan jóú te openbaar?  Sodat jy ook ‘n pad van persoonlike verhouding met Hom kan wandel!  Waar jy kan WÉÉT (nie dínk nie) dat jy Hom ken!

Jy sien, vriend, dit is ‘n keuse, en die keuse – IS JOUNE!  Kruip jy nog agter die bome weg, of wandel jy daagliks saam met Hom in die tuin?

tiaan gildenhuys – 23/09/2001

Hand 13:22  En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

In Handelinge, soos hierbo genoem, lees ons hoe die woord van God van Dawid praat as: “’n man na God se hart”, maar wat beteken dit om ’n man na God se hart te wees? En hoe word ek ’n man na God se hart?

Kom ons gaan kyk dan na Dawid se lewe en waar sy verhaal begin,  sodat ons kan sien hoekom God só van Dawid sê.

In 1 Sam 8 lees ons hoe die volk na Samuel kom en hom versoek om’n koning oor hul aan te stel, omdat hul gesien het Samuel, wie Israel op daardie stadium gerig het, oud is en dat sy seuns, wie hom moes opvolg, nie dieselfde weë volg as hy nie. Dit was bitter woorde op Samuel se ore en verkeerd in sy en God se oë, aangesien die Here Israel getrou gelei het van dié dag af wat hul uit Egipte getrek het.

Nogtans gee die Here opdrag aan Samuel om vir Saul as koning te gaan salf. Die Gees van God word, na die slawing, vaardig in Saul en hy begin Israel regeer. Die Woord sê dat God Saul se hart verander het:

1Sam 10:9  En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op dié dag uitgekom.

Met verloop van tyd het Saul hoogmoedig geraak oor al sy voorspoed en die guns van die Here. Op ’n dag toe Samuel laat is om die offers te bring, besluit Saul dat hy dit sal bring en toe Samuel opdaag en sy sonde sien, vermaan hy hom ernstig en sê aan hom dat God reeds ’n man na sy hart gevind het en hom as vors aangestel het oor die volk en dat Saul se koningskap nie bevestig sal word nie, omdat hy (Saul) ongehoorsaam was aan die Here se gebod:

1Sam 13:13  Toe sê Samuel vir Saul: Jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die HERE jou God wat Hy jou beveel het, nie gehou nie; want anders sou die HERE jou koningskap oor Israel vir goed bevestig het.

1Sam 13:14  Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie.

Later lees ons hoe Saul deur die Here beveel is om teen Amalek op te trek en hulle met die banvloek te tref en hoe hy en sy manskappe toe van die beste van die vee en alles van waarde, vir hulself gehou het. Die Here stuur Samuel na hom toe om hom te gaan meedeel dat die Here sy koningskap van hom afgeskeur het, omdat hy weereens ongehoorsaam was.

Daarna gee die Here aan Samuel opdrag om na Isai toe te gaan en een van sy seuns as koning te salf. En soos die mens maar is, kyk Samuel hom aanvanklik vas teen die uiterlike vertoon van die oudste en ander seuns. Elke keer sê die Here: “nie hy nie” en op Samuel se aandrang, laat hulle Dawid in die veld haal waar hy ’n skaapwagter was en die Here sê: “daai’s My man!”.

1Sam 16:7  Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.

So kom ons kyk nou in die Woord hoe Dawid se lewe gelyk het:

1) As Skaapwagter:

As skaapwagter was Dawid uiters getrou en ook baie dapper en lees ons dan dat hy leeus en bere aangevat het as hulle die skape kom vang het. Verder was hy ook ’n musiekant en het dus die krag van “worshipping” besef en was altyd vrolik en opgeruimd. Toe die Here Saul met ’n bose gees (aggressie) verskrik het, het hulle dan ook vir Dawid gekry om vir hom te speel op die harp en dan het die woede gewoonlik bedaar!

1Sam 16:18  En een van die dienaars antwoord en sê: Kyk, ek het ‘n seun van Isai, die Betlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is ‘n dapper held en ‘n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die HERE is met hom.

2)  Krygsman

Later lees ons hoe die Filistyne weer teen Israel optrek in die geveg en hierdie keer ’n bietjie meer “horse power” saambring! Ons lees hoe Goliat die leër uitdaag en hoe hulle verskrik word deur hierdie reus. Dawid word gestuur om kos weg te vat vir sy broers en kom toe op die “sirkus” af. Omdat Dawid die Here geken het en absoluut op Hom vertrou het en nie op sy eie kragte nie, het hy onmiddelik kans gesien vir hierdie “clown” wat gedurf het om te laster teen die Here en Sy volk!

1Sam 17:26  Daarop het Dawid die manne wat by hom staan, gevra en gesê: Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag?

1Sam 17:32  En Dawid het aan Saul gesê: Laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg.

   

Só gesê en só gedaan! En Dawid wat ’n koekskoot met ’n klip kon slinger, huppel soos ’n jong wildsbokkie deur die spruit en tel 5 klippies op (net vir “in-case”) en gaan staan voor hierdie reus van ’n man in die Naam van die Here!

1Sam 17:37  Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees!

1Sam 17:45  Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.

1Sam 17:46  Vandag sal die HERE jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leër van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel ‘n God het.

En terwyl Dawid se broers, en die hele leër, net hierdie vreeslike, sterk groot man met die groot kop gesien het, sien Dawid hierdie vreeslike groot “bull” tussen Goliat se oë wat hy op daai kort afstand net nie kon mis nie! Dit wat dus vir Israel se manne ’n verleentheid was, omskep Dawid in ’n geleentheid om die Here se Naam te verdedig en te verheerlik!

Verder lees ons dan nou hoe Dawid meer eer onder die volk gekry het as Saul en hoe Saul jaloers geraak het op Dawid en hom telkens probeer doodmaak het.

1Sam 18:8  En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê: Hulle het Dawid die tien duisende gegee, maar my die duisende gegee; hy moet nou nog net die koningskap kry!

1Sam 18:9  En van dié dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad.

Dawid was egter die “man na God se hart” en het die Here hom beskerm en geseën in alles en hom voorspoedig gemaak in al sy weë!

1Sam 18:12  En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die HERE met hom was en van Saul gewyk het.

1Sam 18:14  En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die HERE was met hom.

Aangesien die koning sy dogter as beloning belowe het aan die een wat Goliat kon verslaan, het die dienaars van Saul na Dawid toe gekom en by hom aangedring om die koning se skoonseun te word. Dawid het egter besef watter eer dit was om te kon skoonseun wees van die koning en was huiwerig om dit te aanvaar, omdat hy baie nederig was.

1Sam 18:23  Die dienaars van Saul het toe hierdie woorde voor die ore van Dawid gespreek; maar Dawid het gevra: Is dit ‘n kleinigheid in julle oë om die skoonseun van die koning te word, terwyl ek ‘n arm en geringe man is?

Die jaloesie van Saul het egter vir Dawid te erg geword en hy besluit om te vlug. Voordat Dawid egter vertrek, sluit hy ’n verbond met sy groot vriend Jonatan, die seun van Saul.

1Sam 20:42  En Jónatan sê vir Dawid: Gaan in vrede, omdat ons twee in die Naam van die HERE gesweer en gesê het: Die HERE sal tussen my en jou wees, en tussen my nageslag en jou nageslag vir altyd.

Dawid kom toe in Nob by die priester Ahimeleg aan en vertel aan hom ’n leuen dat die koning hom op ’n “secret mission” gestuur het en vra die priester vir kos. Al wat die priester gehad het, is die heilige toonbrode in die tempel wat volgens die voorskrif van die Here, weeklikse geruil moes word. Dawid neem die brood en versterk sy liggaam.

1Sam 21:2  En Dawid sê aan die priester Ahiméleg: Die koning het my ‘n opdrag gegee en aan my gesê: Laat geen mens iets van die saak weet waarvoor ek jou stuur en wat ek jou opdra nie. Daarom het ek die dienaars ‘n sekere plek aangewys.

1Sam 21:6  Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die HERE weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word.

Dawid vlug toe verder en Saul word deur Doëg ingelig dat die priesters Dawid gehelp het en Saul laat al die priesters vermoor, behalwe een wat toe by Dawid kom en hom inlig oor die voorval.

Dawid verneem egter dat die Filistyne die land by Kehila inval en hy nader tot die Here om te hoor of hy teen die Filistyne moet gaan veg. Die Here gee hom opdrag om te gaan, maar sy manskappe is bevrees en wil nie sommer net gaan nie. Vir ’n tweede keer hoor Dawid by die Here en nadat God weer aan hom bevestig, trek hulle uit en verslaan die Filistyne.

1Sam 23:2  Toe raadpleeg Dawid die HERE en vra: Sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? En die HERE sê vir Dawid: Gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehíla.

1Sam 23:4  Toe raadpleeg Dawid die HERE nog weer, en die HERE het hom geantwoord en gesê: Maak klaar, trek af na Kehíla, want Ek gee die Filistyne in jou hand.

Ons lees ook vêrder in vers 11, dat Dawid weereens die Here raadpleeg oor of Saul sal afkom agter hulle aan en elke keer antwoord die Here vir Dawid, en sê vers 14 dan ook dat Saul hard opsoek was om Dawid dood te maak, maar dat die Here hom beskerm het en nie in Saul se hand gegee het nie!

Op ’n stadium kruip Dawid en sy manne weg in die woestyn by Engedi en Saul en sy manskappe kom op dieselfde plek aan en gaan in by’n grot waarin Dawid en sy manne skuil. Terwyl die manne oortuig is dat die Here vir Saul in hul hand kom gee, sny Dawid slegs ’n deel van Saul se mantel af en sê baie duidelik dat hy nie sy hand sal lig teenoor ’n gesalfde van die Here nie! Nadat hy die stuk aan Saul toon terwyl Saul wegstap, besef Saul dat Dawid hom kon doodmaak en besluit om Dawid, vir ’n tyd lank, nie meer te vervolg nie.

1Sam 24:6  en hy het aan sy manne gesê: Mag die HERE my bewaar dat ek so iets aan my heer, die gesalfde van die HERE, sou doen om my hand teen hom uit te steek; want hy is die gesalfde van die HERE.

Die vrede het egter nie lank gehou nie en toe Saul weer begin om Dawid te vervolg en Dawid ’n tweede kans gehad het om hom dood te maak, besluit hy om maar oor te stap na die vyand en trek toe weg na die land van die Filistyne. Hy en sy manskappe kom toe in diens van koning Agis van Gat.

Toe die Filistyne weereens besluit om Israel aan te val, was Dawid en sy manne meer as bereidwillig om saam met die Filistyne teen Israel te veg. Die owerstes van die Filistyne het egter die vrede nie vertrou nie en was bang Dawid-hulle draai teen hulle. Dawid-hulle word huis toe gestuur en toe hulle in Siklag aankom waar hulle grondgebied was, vind hulle dat die Amalakiete hul laer aangeval het terwyl hul weg was en beslag gelê het op al hul vee en besittings…vroue en kinders ingesluit.

Dawid se manne was baie moeg en bitter kwaad vir Dawid hieroor en wou hom net stenig!

1Sam 30:6  En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig; want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters; maar Dawid het homself versterk in die HERE sy God.

Al het Dawid als verloor en al wou sy manne teen hom opstaan, het hy nogsteeds geweet dat die Here hom sou help en het hy hom versterk in die Here en by die Here gehoor of hy die bende moet agterna sit.Oppad agter die bende aan, moes hy ’n derde van sy manne agterlaat, omdat hulle net té moeg was om aan te gaan.  

Terwyl hulle die bende inhaal, kom hulle op een van die diensknegte (’n Arabier) van die Amalakiete af, wie uitgput en honger langs die pad gelê het, nadat hy 3 dae sonder kos en water gegaan het. Dawid se hart gaan uit na die man en hy gee hom kos en water en versorg hom totdat hy sterk genoeg is en neem hom saam met hul. Die Arabier help hul toe om die bende op te spoor en Dawid en die manne by hom, verslaan hulle en kry weer al hul familie en besittings terug!

1Sam 30:11  Toe vind hulle in die veld ‘n Egiptenaar wat hulle na Dawid bring, en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink.

1Sam 30:12  Daarby gee hulle hom ‘n stuk vyekoek en twee rosynekoeke. En toe hy geëet het, het hy weer bygekom; want hy het drie dae en drie nagte geen brood geëet of water gedrink nie.

Hulle het ook beslag gelê op die vyand se vee en besittings en die manne by Dawid besluit toe onder hulself dat die buit slegs tussen hulle verdeel moet word en nie ook met dié wat agtergelaat is, omdat hulle te moeg was nie. Dawid bepaal egter dat die buit in geregtigheid, onder almal verdeel moet word, aangesien die ander die pakgoed moes oppas terwyl die res gaan veg het.

1Sam 30:24  En wie sou in hierdie saak na julle luister? Want soos die deel van die wat in die geveg aftrek, so is ook die deel van die wat by die pakgoed bly; gelykop moet hulle deel.

Die dag van Saul en sy seuns se dood, soos deur Samuel geprofeteer, het toe aangebreek en nadat Dawid die nuus verneem het, het hy die Here geraadpleeg en die Here gee hom opdrag om na Hebron te vertrek waar hy toe as koning regeer oor Juda.

3)  Koning

Hy verneem toe dat Jonatan ’n seun gehad het wat verlam is en nog lewe. Ons lees dan vêrder van sy edelmoedige gedrag toe hy Mefiboset laat haal en vir die res van sy lewe laat versorg en ook grondgebied aan hom gee. Sodoende kom hy toe sy verbond met Jonatan na.

Ons lees verder dat die res van die stamme van Israel na Dawid kom in Hebron en hoe hy dan as koning aangestel word oor die hele Israel. Dit is dan ook Dawid se begeerte om vir die Here ’n tempel te bou en laat hy toe ook weer die ark haal, wat in die Tabernakel gestaan het agter die voorhangsel, en bring dit na die stad van Dawid, net buite Jerusalem. Ons lees dan ook hoe hy voor die ark dans en jubel en vrolik is terwyl hy God loof en prys.

Toe kom daar ’n dag wat Dawid ongehoorsaam is en nie saam met die soldate uittrek na die geveg toe, soos die gebruik was nie. Na’n lekker middagslapie, staan Dawid teen die aand op en wandel op sy paleis se dak rond. Daar sien hy toe die skone Bátseba wat besig is om ’n reinigingsbad te neem en hy begin haar begeer (wellustig). Hy stuur toe om haar te laat haal en daardie aand pleeg hy owerspel met haar, terwyl hy geweet het dat dit een van sy knapste en getrouste soldate, se vrou is. So gee hy toe ook opdrag aan haar om die voorval stil te hou, maar na verloop van tyd, kom sy agter dat haar klere nie meer so lekker pas nie en sy laat weet die koning: “daar’s ’n brood in die oond”! Dawid raak benoud en laat haar man, Uria, van die gevegsfront af terugkom.

Onder bedrieglike voorwendsels, probeer Dawid als om Uria so vêr te kry om by die huis te gaan slaap en stuur selfs ’n omkoopgeskenk agterna, want hy het gedink dat Uria by sy vrou sal slaap en dat hulle die daad van owerspel op die manier sal kan verberg, deurdat hulle dan sou kon sê dat Uria die kind verwek het. Uria weier egter, selfs nadat Dawid hom ‘n keer dronk gemaak het, en Dawid besef toe dat hy ’n ander plan moet maak. Hy beplan toe Uria se moord en laat weet Joab, die hoof van die magte, om Uria voor op die front te stel en dan terug te trek, sodat Uria kan omkom.

2Sam 11:15  En hy het in die brief geskrywe en gesê: Sit Uría op die voorpunt van die hewigste geveg; trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel.

Nadat aan Dawid berig gebring is dat Uria dood is, gaan betoon hy op skynheilige wyse sy berou aan Bátseba en nadat die routyd verstreke was, neem hy haar as vrou.

2Sam 11:27  Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem; en sy het sy vrou geword en vir hom ‘n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die HERE.

Die saak was egter verkeerd by die Here en Hy stuur vir Natan na Dawid om hom te laat weet, dat die Here weet van die kwaad wat hy (Dawid) Uria se huis aangedoen het.

2Sam 12:9  Waarom het jy die woord van die HERE verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uría, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het.

2Sam 12:10  En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy My verag het en die vrou van Uría, die Hetiet, geneem het om jou vrou te wees.

Dawid besef dat hy teen die Here gesondig het en het onmiddelik berou oor sy sonde!

2Sam 12:13  En Dawid sê vir Natan: Ek het gesondig teen die HERE! En Natan sê vir Dawid: So het die HERE dan ook u sonde vergewe: u sal nie sterf nie.

Ons lees dan ook hoe dié gevolg van Dawid se sonde was dat die seun wat hy by Bátseba verwek het, gesterf het, maar ook hoé die Here hom toe weer seën met ’n seun by haar. Hierdié seun se naam was Salomo, wie later die koningskap oorgeneem het en die wyste man op aarde geword het, nadat hy wysheid by die Here gevra het, in stede van rykdom en roem!

Kom ons volstaan dan hier met die lewe van Dawid en maak kortliks ’n opsomming van sy swakhede en sterk punte of karakter, as mens dit só kan noem:

Swakhede

1) Dawid was ‘n leuenaar (1 Sam 21: 2)

2) Dawid was ’n verraaier (1 Sam 27)

3) Dawid was ongehoorsaam (2 Sam 11: 1)

4) Dawid was wellustig (2 Sam 11: 2)

5) Dawid pleeg owerspel (2 Sam 11: 4)

6) Dawid was ’n bedrieër en omkoper(2 sam 11: 7 en 8)

7) Dawid was ’n moordenaar (2 Sam 11: 15)

8) Dawid was skynheilig (2 Sam 11: 27)

Nou dit is net hier waar menige “Christen”, hierdie soort man uit die kerke sou verban, onder sensuur sou plaas, salf en hande oplê of selfs stuur vir bevryding! Want hoe kan die Woord sê Dawid was ’n man na God se hart as dit is hoe hy opgetree het?

Kom ons kyk dan wat was Dawid se sterk punte of karakter:

Karakter

1) Dawid was getrou en dapper

2) Dawid was ’n “worshipper” en het konstant gejubel voor die Here

3) Dawid het die Here geken en op Hom vertrou

4) Dawid het die Naam van die Here verdedig, want Sy Naam is heilig!

5) Dawid was nederig

6) Dawid het elke keer die Here geraadpleeg voordat hy iets gedoen het!

7) Dawid het respek gehad vir die owerhede wat God gesalf en aangestel het

8) Dawid het homself telkens versterk in die Here

9) Dawid het kompassie (compassion) met sy medemens gehad

10) Dawid was ‘n regverdige mens en het in geregtigheid gehandel

11) Dawid was edelmoedig

12) Dawid het diepe berou oor sy sonde gehad en dit voor God bely!

Nou klink dit nie dalk meer soos ’n man of vrou na God se hart nie? As ons gaan kyk na die Psalms wat Dawid geskryf het, soos Ps. 23, Ps. 91 en Ps. 50, dan sien ons dat Dawid deurentyd bewus was dat God sy voorsiener en beskermer is en het hy dan ook voortdurend aan God lof gebring!

Kom ons kyk na die Woord om te sien hoeveel van hierdie karaktertrekke het Jesus as mens, gehad.

1) Niemand was meer dapper en getrou as Jesus wat, alhoewel Hy geweet het wat op Hom wag, steeds gesê het: “nogtans nie My wil nie Vader, maar U wil”.

2) Jesus het voortdurend lof aan Abba Vader gebring en aan Hom al die eer gegee.

3) Jesus het geweet dat niks by Abba Vader onmoontlik is nie en het absoluut op Hom vertrou en Hom geken in al Sy weë.

4) Jesus het geweet dat God Heilig is en dat Sy naam heilig is en het altyd met eerbied van en oor God gepraat.

5) Jesus was só nederig dat Hy selfs bereid was om Sy dissipels se voete te was.

6) Jesus sê dat Hy niks gedoen het wat Hy nie die Vader sien doen of van Hom gehoor het nie.

7) Jesus stuur Petrus om ’n vis te vang en die geld uit sy bek te vat en die tempelbelasting te betaal, omdat Hy respek vir die owerhede en die landswette gehad het…vir sovêre dit nie gebots het met die Wil van God nie!

8) Jesus het telkens vroeg in die môre opgestaan om te bid, sodat Hy deur God versterk en geleer kan word.

9) Jesus het absolute kompassie en medelye gehad met die mense en het sover Hy gegaan het, mense genees en gevoed en aangeraak…selfs melaatses!

10) Die Woord sê: “Jesus het vir ons geregtigheid geword” en niemand was so regverdig soos Hy nie.

As ek en jy na bogenoemde karaktertrekke van Dawid en Jesus kyk, hoe vergelyk ek en jy daarmee? As die Woord sê dat ek en jy na die beeld en gelykenis van God geskape is, hoekom openbaar ons dan nie meer van die karaktertrekke van Jesus nie?

My boeta en sussa, is dit nie dalk tyd dat ons ons harte begin ondersoek en begin om ons weg te keer van die ou mens met sy ou manier van dinge doen en begin om soos Jesus te wees en die Gees van God toe te laat om dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus is, in ons harte te lê, nie.

Mag Sy Gees ons help, want ons sal dit alleen in Sy krag kan doen!

Mag alle eer altyd aan Jesus Christus behoort, wie vir ons gesterf het, begrawe is en deur die Gees opgewek is en nou sit aan die regterhand van Abba Vader. Aan Hom, wie vir ons in die vlees kom wys het hoe om’n man en vrou na God se hart te wees!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Ek deel graag met jul hierdie openbaring wat ek ontvang het, na aanleiding van ‘n droom wat ek gehad het op die mannekamp wat ek die afgelope naweek bygewoon het.

Voordat ek op die kamp is, het ek vir ‘n geruime tyd gesukkel om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan en het daar gevolglik baie dinge in my kop rondgemaal oor wat die redes kon wees dat ek nie by Yeshua se voete kon gaan sit nie. Tot op die kamp het ek geen besliste antwoord kon kry nie en was my verwagting vir die kamp om net stil te wees en probeer luister.

Vrydagaand gee die Here my toe ‘n droom waarin ek Skrif ontvang en ervaar dat ek Saterdag moet vas. Aanvanklik het ek die droom anders geïnterpreteer, maar vanoggend terwyl ek by die karwas sit, gee die Here my hierdie uitleg:

Net eers kortliks die hooftrekke van die droom:

Ek droom dat ek bedien word deur ‘n ou vrou met grys hare (ek ervaar dat dit Hepzibah Maritz is, van die Kaap, wie ‘n profetiese bediening het) en dat ek Skrif uit 1 Thess ontvang en ek sien duidelik waar ek verse ge-“highlight” het. Ek lees toe die Skrif, maar sy sê vir my dat dit nie die probleem is hoekom ek nie in Yeshua se teenwoordigheid kan ingaan nie. Sy skryf toe op ‘n papier die woordjie: “toenadering” en sê dat dit my probleem is. Sy trek my toe nader en begin my omhels en na ‘n rukkie stoot ek haar weg en sê dat hierdie ding (die omhelsing) nie gaan werk nie, want ek kom uit ‘n agtergrond van hoerery, wat een van die dinge is waarmee Satan my in my BC jare gebind het, en dat dit nou glad nie goed sal lyk as sy my so staan en vashou nie. En hier eindig die droom.

Saterdagoggend trek ek my Bybel nader en kry toe die verse in 1 Thess wat ek gemerk het en voel toe dat vers 7 en 8 dalk die droom moet verklaar. Ek bly egter heeltyd wonder oor Hepzibah en wat haar doel in die droom was, aangesien ek nog net eenkeer tevore met haar te doen gehad het, so om en by 2 jr gelede. Dit kom egter by my op dat Sarah (die jong meisie van Hermanus wie ook profeties bedien) in haar boekie genoem het dat sy gedroom het dat ‘n ou vrou haar met olie gesalf het en dat sy die verklaring gehad het dat dit die Heilige Gees was. Maar ek slaan nie veel ag daarop nie.

Vanoggend kry ek, in my gees, egter die volgende uitleg van die droom. Ek weet dat ek al by verskeie kere hierdie spesifieke woorde van die droom: …“ek kom uit ‘n agtergrond van hoerery”…gebruik het terwyl ons as vriende sommer saam koffie gedrink het en ons gesit en “brag’ het oor die bindinge van ons verlede en dan voeg ons agterna by dat ons die Here ewig dankbaar is dat Hy vir ons kans gesien en ons verlos het…of dit nou was oor hoe vinnig ons kon ry of oor hoe hard ons kon drink of vloek of vry…dit bly ‘brag” want dit was nie ‘n besonderse getuienis teenoor enige iemand spesifiek soos deur die Gees gelei nie. Hierdie gespoggery van ons het my by verskeie geleenthede gepla en het ek ook al êrens iemand se boek gelees, waar die Here spesifiek vir die skrywer gesê het dat sy vir die mense moet sê dat hulle moet ophou praat oor hul vorige sondes, aangesien dit eer aan die duiwel gee.

Dit is dan ook wat die Here aan my kom openbaar het vanoggend en het daar ook verskeie Skrifgedeeltes spesifiek by my opgekom.

Ek huldig die mening dat Satan my en jou net kan aanval waar ons teenstrydig is met die Woord van God, omdat hy weet dat God getrou is aan Sy woord en dit nooit sal verander vir niemand nie. Die feit is dat God sonde haat!!!…of dit ou sonde is of nuwe sonde, Hy haat dit! En dit is ook die rede hoekom Hy nie heeldag sit en tob oor al die ou sondes van ons wat Hy al vergewe het nie:

Heb 8:12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

Heb 10:17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Só as God dan nie weer daaraan dink nie, hoekom spandeer ek en jy dan só baie tyd daaraan om dit te bedink en daaroor te “brag” wanneer ons as vriende saam kuier? (Ek gebruik die woordjie: ‘brag’, want dit is hoe ek dit in my gees ervaar het). Die vraag wat toe by my opkom is: ‘is ons dan nou werklik vry van daardie sonde?’ As die Woord sê dat Hy dit verwyder so ver soos die ooste van die weste, hoekom gaan haal ons dit dan elke keer daar???

Psa 103:12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Gee dit Satan dan nie maar ‘n reg om my weer te bind daarmee nie? En terwyl ek oortuig is dat daar ‘n vers is wat sê dat die sonde van die verlede nie eers in jou mond genoem moet word nie, kon ek dit nie via e-sword opspoor nie. Die Here gee my egter die volgende verse:

Psa 59:12 (59:13) Sonde van hulle mond is die woord van hulle lippe; laat hulle dan gevang word in hul trots, en vanweë die vloek en die leuen wat hulle vertel.

Isa 43:18 Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

Luk 9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Mat 9:17 ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue.

Met ander woorde, op grond van bogenoemde vers, gee ek aan Satan die reg om my aan te val aangesien ek teenstrydig is met die Woord van God! En só sukkel baie kinders van die Here om oorwinning te kry oor sekere areas en sondes in ons lewens, maar ons besef nie dat ons onsself met ons mond vervloek nie!

Spr 18:20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

En die duiwel ken hierdie twee verse op die punte van sy vingers, want alhoewel hy nie gedagtes kan lees nie, hoef hy maar net te sit en wag vir wat by jou en my mond uitkom!

Die Here kom openbaar dus aan my dat elke keer wanneer ek myself herinner aan die ou sondes, dan verwerp ek dit wat Hy vir my gedoen het en maak ek Sy woord kragteloos! Daarom dat Hy my in die droom gewys het, dat ek die vrou wegstoot en ek ervaar daarmee dat dit die Heilige Gees is wat ek só daarmee bedroef!

Die vraag wat ek toe nou myself moet afvra, is: As ek dan saam met Christus gesterf het en as nuwe mens saam met Hom opgestaan het, hoekom wil ek dan vashou aan die verlede met al hierdie ligsinnige praatjies oor die verlede se sonde? En nog daardeur eer aan die duiwel gee?

Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Rom 6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

Rom 6:8 As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe,

Rom 6:9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.

Waarom wil ons dan nog toelaat dat die sonde oor ons heers, deur dit aanhoudend in herinnering te roep? Hoekom is ons só arrogant om die Woord te verwerp wat sê dat ons ‘n nuwe skepsel is in Christus Jesus?

2Kor 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Die vers sê dan dat die ou dinge verby gegaan het!

1Th 4:8 Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.

Somtyds soek ons só diep na antwoorde oor ons verhouding met Jesus wat nie lekker is nie en dan is die dinge wat ons uitspreek, eindelik die grootste struikelblok! Hierdie woord het my baie diep laat nadink vandag en laat besef dat ons net die genade van die Here moet vasgryp en ophou omkyk terwyl ons die wedloop hardloop, want dit kan maak dat ons struikel en val en met ‘n bloedbek rondloop, terwyl Jesus net vir ons die beste beplan.

Fil 3:14 Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Kom ons hou nou ‘n slag op om om te kyk na die verlede en om só baie tyd te spandeer om daaroor te praat en begin om ons oog net op Jesus te vestig, sodat ons gereed sal wees as bruid vir Hom as Hy kom! En kom ons eer Hom met ons lippe en nie die duiwel nie! En wanneer Hy dit dan op ons hart lê om te getuig oor ons verlede, dan weet ons dat iemand anders daardeur geraak sal word!

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Ek vertrou dat hierdie getuienis nog meer boetas en sussas se harte sal roer soos dit myne gedoen het vanoggend!

Seën en vrede vir jul in Jesus Naam!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Luk 18:9 En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel.

Luk 18:10 Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar.

Luk 18:11 En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.

Luk 18:12 Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry.

Luk 18:13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!

Luk 18:14 Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Jesus vertel hierdie gelykenis aan die mense met die oog daarop om ons attent te maak, dat ons nie meer van onsself moet dink as wat nodig is nie en dat ons moet oppas om nie dalk so verwaand te raak en vol hoogmoed is, dat ons eendag die hemelse poorte nie sal sien nie. Baie van ons lewe vandag met hierdie valse vrede in ons dat ons “okay”  is en dat ons wel gered is.  Ek lees egter in vers 9 hierbo, dat Jesus juis met diesulkes praat. My liewe vriend, ek en jy moet nie onsself bluf met al die goeie dade wat ons doen en al die kere wat ons kerk toe gaan of ons bybel lees en dan dink dat ons gered is nie. Ons moet seker maak dat ons ‘n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus het en dat ons elke dag voor Hom kniel vir Sy genade.

Want die feit dat ek en jy gered is, is net genade en nie ons reg nie. Verder moet ons baie duidelik waak teen hoogmoed, geestelik of vleeslik, aangesien die Woord sê dat God die hoogmoediges weerstaan en genade skenk aan die nederiges:

Jak 4:6 Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Want jy sien my vriend, dade alleen gaan my en jou nie in die hemel kry nie en as ek en jy net ingestel is op dade om deur mense gesien te word, dan mag ons die gevaar loop dat Jesus ons eendag sal antwoord soos in Matt 7: 22 – 23:

Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Gal 2:16 terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

Dit is egter wel nodig dat ons geloof in- en verhouding met Jesus, sal lei tot goeie dade omdat dieselfde gesindheid wat in Hom is, ook in ons moet wees en sê die Here dan ook duidelik in Matt 7, dat elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, uitgekap en in die vuur gegooi sal word! Verder sê Hy ook dat ons aan ons vrug geken sal word:

Mat 7:19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Mat 7:16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

Jakobus skryf dan ook dat ons geloof dood is, as dit nie tot werke oorgaan nie:

Jak 2:17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Jak 2:18 Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.

So my vraag aan jou en my is: hoe staan jou en my saak met die Here en is ons werklik gered? Meer nog, sal ons genade vind om te mag saamgaan as Jesus Sy bruid kom haal??? Want jy sien my vriend, Jesus soek ‘n bruid wat rein en suiwer voor Hom sal staan en wat heiligmaking nastreef! Iemand wat vol van die Gees is en Hom alleen in Gees en waarheid aanbid!! (En nie Jesus en die Bmw in die garage, die strandhuis, jou tv, sport, jou besigheid of beroep, vrou en kinders, vriende, dinge van die kerk, ens,ens…nie)

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Die uur is NOU dat ek en jy die dinge van die vlees begin aflê en begin om heiligheid na te streef. Dit is nie verniet dat die Woord sê: “wees heilig, want Ek is heilig”, nie. En wat ek en jy moet onthou, is dat die Here wat ons dien, steeds dieselfde is gister, vandag en tot in alle ewigheid!! En Hy is nie ‘n mens wat sal lieg nie, as Hy iets sê, dan bedoel Hy dit!!!!!

Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Num 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

So hoe lyk ek en jy vir die wêreld daarbuite en in die besonder in Jesus se oë? Is ons regtig besig om ‘n verskil te maak in mense se lewens en in die goddelose wêreld daar buite,  of “blend” ons so in dat jy die FBI nodig het om ons uit te wys. You and I, child of God, was not called to blend in, but to STAND OUT!!!!!

Met dit gesê, hoe lyk my en jou optrede en gesindheid teenoor mense; hoe klink ons taalgebruik; hoe lyk die tyd wat jy aan die Here afstaan; hoe lyk jou tiende…gee jy ooit nog vir die werk van die Here, hoe lyk jou verhouding met die buurtannie of daardie vrou by die werk…is dit regtig so onskuldig, hoe dankbaar is jy oor alles wat jy uit genade vanaf die Here ontvang?

Heb 13:1 Die broederliefde moet bly.

Heb 13:2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.

Heb 13:3 Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook ‘n liggaam het.

Heb 13:4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

Heb 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Uit die aangehaalde gedeelte uit die Woord van God uit Hebreërs 13, is dit baie duidelik dat ons mekaar moet liefhê en gasvry wees, moet omgee vir die wat behoeftig is, ons huwelike eerbaar en die bed onbesmet hou en dankbaar wees vir alles wat ons het sonder om net meer en meer te begeer! Die woord van die Here is baie duidelik daaroor dat as jy Hom nie in blydskap dien oor alles wat jy het nie, dan sal Hy die vyand (satan en sy bende) teen jou stuur en jy sal hulle in verdrukking en armoede dien!!! Is dit hoe jy wil leef kind van God?

Deu 28:47 Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie,

Deu 28:48 sal jy jou vyand wat die HERE teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles; en hy sal ‘n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het.

As jy nog bevoorreg is om te kan gee vir die werk van die Here, met watter gesindheid gee jy en met watter doel voor oë? As jy gee, is dit om deur mense gesien en geëer te word, soos so baie organisasies wat dit in die media uitblaker, of gee jy met ‘n blymoedige hart en uit dankbaarheid vir die seën wat jy ontvang?

Mat 6:3 Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,

Mat 6:4 sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

2Kor 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Of gebruik jy jou geld dalk om ander afgode te vereer of om op die geluksgodin staat te maak, sodat jy  “n deel vir liefdadigheid kan gee”. Soos om steeds te dobbel of om deel te neem aan ou L Otto se weeklikse trekkings. Kyk bietjie mooi wat sê die Woord hieroor:

Ps 16:4 Die smarte van hulle wat ‘n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.

Maar is dobbel en die lotto dan afgodediens? Verseker!! Kyk wat sê die Woord in Jes 65 en gaan dink dan oor op watter manier word die wenners bepaal:

Jes 65:11 Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat ‘n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot—

Soos reeds gevra, hoe praat jy kind van God?  Want jy sien, dit het mos so aanvaarbaar geword vir die kinders van die Here om die ou bekende “f”-woord net so bietjie te verdoesel met flippen, flippit en so aan en dan dink dis maar “okay” , want ons het mos nie die kragweergawe gebruik nie. Ander dink weer dis maar reg om iets moois te beskryf as m…se mooi of bliks..ms mooi. Die feit van die saak is dat die wortel van die woord is vrot en dit word algemeen as vloekwoord gebruik in ons taal en daarom moet ek en jy nie die woorde wil gebruik nie.

Want sien, ons is mos “in die wêreld en nie van die wêreld nie” en ons moet die werke van die ou mens aflê en ons met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van Jesus! En dan moet ons nog ophou met die ou witleuentjies wat ons maar so gereeld vertel en nie eers meer skuldig oor voel nie, want:  “almal doen dit mos en dit is in elk geval nie so erg nie”. Liewe kind van God, wil jy uitstaan of deel wees van die “almal”, want lieg is LIEG!!!!!!!!

Kol 3:8 Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Kol 3:10 en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Hoeveel kinders van die Here gebruik Sy Naam sommer so in algemene gesprek en kom nie eers meer agter hul doen dit nie!!! Vandag is daar omtrent geen kanaal op serkulêre tv, waar jy nie die woorde “oh my God”, “Jesus Christ” of een of ander vorm van ydelike gebruik van ons hemelse Pappa se Naam, sal hoor nie. Maar dan kyk die kinders van die Here maar lustig saam na hierdie films, sepies of “opvoedkundige”-programme en ons vergeet dat ons Here se Naam heilig is!!! In ons land het dit aanvaarbaar geword vir sekere groepe om die woorde “Jisus” of “Here” sommer net in algemene gesprekke te gebruik en is dit ‘n groot probleem onder die blankes ook en nie net die swartes of kleurlinge nie.

Exo 20:7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Die vraag is hoe tree jy op wanneer jy dit hoor en is jou oor nog sensitief genoeg om dit te hoor…sit jy die film af, verander die kanaal,  vermaan die spreker of het jou ore ook stomp geword en jou ruggraat pap?

Mat 10:33 Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.

Waarmee hou jy jou gedagtes besig?

Fil 3:19 Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.

Kol 3:2 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

2Kor 10:5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Vriende, daar is nog vele meer wat mens sou kon opnoem en bedink om te sien of ons werklik so heilig is soos wat ons dink. Vra jouself egter die vraag af dat as jy jou moet meet op ‘n skaal van 1 – 10, na gelang van bogenoemde, wat sal jou “rating”  wees? Ek weet dat die Here die afgelope maand of so, baie hard met my praat oor heiligmaking en ek durf nie eers waag om myself te probeer “rate” nie, want ek weet ek skiet nog vér te kort!!!! En dit is net genade dat die Here nog so lankmoedig en geduldig met my is en ek weet ek sal ook maar eerder my kop moet laat hang soos die tollenaar en sê: “vergewe my Here, want ek het gesondig en wees my sondaar genadig!”

Wat gaan jou reaksie hierop wees en wat gaan JY daaromtrent doen? Gaan jy maar voortgaan om soos die res van die wêreld te lyk en dinge so te doen en gaan jy maar aankarring met die manier waarop dinge maar al die jare gedoen is en nou nog in ons kerke gedoen en geleer word? Of gaan jy begin om dinge te doen soos ‘n ware kind van God dit behoort te doen? Gaan jy begin toelaat dat die Gees jou lei en ophou om die Gees te verhinder of te bedroef?

Wat is JOU antwoord hierop kind van God???

Kyk gerus saam met my na die volgende verse en besluit dan self, MAAR BESLUIT GOU, want die uur het aangebreek!!!!!!

1Ti 4:7 Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.

1Ti 4:8 Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid isnuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.

1Ti 6:11 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

Mag die Gees van God jou en my hierin lei, leer en help sodat ons eendag genade mag vind om waardig voor Sy troon te staan en geregverdig verklaar te word!

Alle eer net aan ons Here Jesus Christus wat vir almal se sondes gesterf het, begrawe is, opgewek is uit die dode en wat lewe tot in alle ewigheid en wat ook oppad is om Sy bruid te kom haal!!!

Maranata – Kom Jesus kom!!!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Die afgelope week nou al, kry ek myself dat hierdie vraag konstant by my opkom. Dit het begin by ‘n gedig wat die Here my een oggend laat skryf het terwyl ek bo op die berg was om die shofar te blaas. (Ek plaas die gedig aan die einde hiervan bloot ter wille van die boodskap daarin)

Ek het ook later daardie selfde oggend ‘n gesprek met ‘n kennis in die gym gehad oor die huidige amok op internasionale aandelemarkte en watter impak dit op alle lande sal hê. Ek weet ook al geruime tyd dat hierdie persoon nog nie wedergebore is nie en nadat ek van die eindtyd­-profesieë met hom gedeel het, vra ek hom wanneer hy ‘n keuse gaan maak om Jesus aan te neem. Sy antwoord: “ek weet ek moet, maar ek het nog ‘n paar “issues” waaraan ek werk”.

Nou my vraag aan jou vandag my vriend, is: “Waarmee is jy besig?”

Na hierdie gesprekke in die gym en terwyl ek oppad was na my besigheid in Upington, het hierdie vraag heeltyd deur my kop gemaal en het die Here my baie attent gemaak op mense se handelinge en gesprekke. Party was besig met besigheidstransaksies of met die aktiwiteite van die naweek, ander was besig om hul luukse speelgoed te vervoer tot by plekke waar hulle dit kan geniet. Ander bespreek die komende rugby toernooi en ander beraam planne om die Bulle en Leeus oor twee weke op Loftus te gaan kyk, want dit gaan mos nou ‘n bul-”game” wees ens. ens.

Op Upington slaap ons by vriende van ons se gastehuis wie se skoonseun vir lank in Israel gebly het en nou ‘n bediening het om mense te leer Hebreeus praat en skryf. Terwyl ek en my vriend wat saam met my gery het, so langs die braaivleisvuur sit, sit en dink ek aan my eie besigheid en die paar mense wat nou geld daar verskuldig is en ek bedink toe sommer my eie bediening hier onder in Mosselbaai..en die vraag bly by my opkom: waarmee is ons besig??

Nadat ons van Upington af teruggekeer het en terwyl ek saam met vriende weer Sondag op die berg is om shofar te blaas, lees ek Kolossense 3 en weer begin die Here met my praat oor die dinge waarmee ons besig is. Nadat ek klaar gelees het, plaas ek hierdie Skrif op ‘n whatsapp-groep en onmiddelik “reply” my vriend langs my met Skrif wat op daardie oomblik in sy kop was.

Kol 3:1  As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.

Kol 3:2  Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Kol 3:3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

 

My vriend se Skrifgedeelte was:

 

Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Onmiddelik verstaan ek toe wat Vader besig is om vir my te vra: “Is ons werklik besig om Hom te soek bo alles of is ons te besig met ons eie dingetjies dat ons besig is om Hom totaal te mis?”

As ons na die tekens van die tye kyk en werklik glo dat Jesus se koms op hande is, hoekom is ons dan nie besig om alles in te sit om Hom te soek met ons hele wese nie? Hoekom is daar nog soveel ander dingetjies wat ons gedagtes besig hou en wat ons toelaat om ons tyd te steel…watter ewigheidswaarde het die dinge waarmee ons onsself besig hou?

Die Skrif is tog duidelik:

1Kron 28:9  En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met ‘n volkome hart en met ‘n gewillige siel, want die HERE deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verstoot.

2Kron 15:15  En die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hul hele hart gesweer en met hul hele wil Hom gesoek; en Hy het Hom deur hulle laat vind, en die HERE het hulle rus verskaf rondom.

As ons die Here met ‘n opregte hart soek, sal Hy Hom deur ons laat vind, maar ek het hierdie naweek opnuut besef dat bitter baie mense graag die seën van die Here soek, maar ons is nie besig om Hom te soek vir wie Hy is nie! Ons loop dus die gevaar dat wanneer die verdrukking regtig intens gaan word, ons dalk na die Here sal wil soek en ons Hom dan nie sal vind nie!

Spr 1:28  Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie; hulle sal my soek, maar my nie vind nie.

Ek dink ons Pappa in die hemel se hart is stukkend oor die huidige toestand in hierdie wêreld en oor die verhardheid van die mens se hart…en dit sluit kinders van die Here in.

Terwyl ons oppad was Upington toe, het ons geluister na ‘n “teaching” van ‘n prediker in Kuruman wat beweer dat hulle die volle waarheid verkondig. Die lering gaan oor die ewige lewe en die ewigheid en beweer hy dan ook dat dit op hierdie aarde sal wees, terwyl dit nie strook met Opbaring 20 nie. Ek dink toe ook daaraan dat daar soveel leringe en leermeesters daarbuite is wat beweer dat hulle die volle waarheid verkondig en soveel mense word verlei, omdat hulle dit net soos soetkoek opeet en nie self die Skrifte ondersoek nie en ook nie die Skrifte ken nie. Hierdie is hoofsaaklik as gevolg van die vloek waarmee meeste van ons groot geword het in die tradisionele kerke, waar ons maar net Sondae kerk toe gegaan het, sodat die dominee vir ons kan vertel wat staan in die Bybel. Wat hartseer is, is dat daar vandag nog mense is wat só meedoen!

Paulus het egter al menige jare terug gewaarsku dat dit so sal wees in die laaste dae, waarin ek glo dat ons nou leef.

1Tim 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

1Tim 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

En ook het hy daardie tyd al gewaarsku dat mense meer verknog sal wees aan hul besittings en meer tyd en energie daaraan sal spandeer, as aan die dinge van die Here:

2Tim3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2Tim 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

2Tim 3:3  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

2Tim 3:4  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

2Tim 3:5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Wat het dus dan nou geword van ons Eerste Liefde? Is dit dalk dat dit te goed gaan in ons land dat die mense nie besig is om êrns te maak met ons Jesus nie, of is dit omdat die mense dink dat daar nog baie tyd is en dat môre nog ‘n dag is? In die gym waar ek oefen, is die volgende plakkaat opgeplak:

God created seven days in a week and “someday” is not one of them

Dit is baie duidelik dat die vyand ‘n intense aanval loods op die kind van die Here se tyd en gedagtes. Terwyl ek en my vrou vandag met ‘n ander vriend praat oor hierdie onderwerp van waarmee ons besig is, sê sy dat sy op hierdie stadium skaars besig is om net te “cope” wat nog te sê van probeer ma wees of om besig te wees om die Here te soek. Ons het ‘n nuwe kleinding (1 maand oud) in ons huis na 4 jaar en moet sy regtig hard werk om hom te versorg en gelukkig te hou, asook ons dogter wat nou nog meer aandag soek by mamma, omdat sy sien die aandag word nou verdeel.

Terwyl ek ook met ‘n vriendin gesels vandag oor die Here met my gepraat het oor haar in ‘n droom, noem sy dat die vyand weer ernstig besig is om haar gedagtes aan te val oor dinge van die verlede en oor haar eks man, terwyl die Here haar onlangs, in Israel, volkome losgemaak het daarvan. Sy noem toe dat sy intens tot die Here bid dat Hy haar gedagtes gevange neem, sodat sy nie die goed sal bedink nie. Tog sê die Woord dat dit ons verantwoordelikheid is om ons gedagtes gevange te neem!

2Kor 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Kor 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Kor 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Soveel kinders van die Here gaan gebuk onder intense aanvalle op hul finansies en kom dit voor asof daar net geen deurbrake kom nie en kry baie van hulle bitter swaar. Die eerste vraag vanaf die ongelowiges is dan ook onmiddelik: “waar is jou God dan, ek dag kinders van die Here is geseend”. Terwyl ek self aanslae in my besigheid beleef, glo ek dat hierdie ook ‘n fase is waar Vader vir ons wys wat werklik in ons harte is en ook om ons te leer om volkome net op Hom te vertrou soos Matt 6: 33 dit stel. Dit maak dit nie makliker om daardeur te moet gaan nie en daar is nie maklike antwoorde vir kinders wat honger het nie. Tog is hierdie die tye waar ons regtig sal moet vasbyt en waar ons geloof tot die uiterste getoets gaan word, want die Bybel is duidelik dat die verdrukking wat kom, nog nie voorheen op hierdie aarde te sien was nie.

Die vraag kom dus op: “hoe gaan jy hierdie dinge hanteer as dit op JOU pad kom?..het jy genoeg olie in jou lampie om te kan staande bly in sulke tye?”

Amos het dinge van die einde as volg beskrywe:

Amo 8:9  En in dié dag, spreek die Here HERE, laat Ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is.

Amo 8:10  En Ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang, en Ek bring op alle lendene ‘n roukleed en op alle hoofde kaalheid. En Ek maak dit soos by die rou oor ‘n enigste kind en die einde daarvan soos ‘n bittere dag.

Amo 8:11  Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor.

Kan ek en jy werklik in hierdie oomblik al verklaar dat ons ‘n honger en dors het vir ons Jesus en Sy woord? Indien nie, dink ek daar is verseker rede tot kommer vir elkeen wat nie waarlik besig is om God te soek nie. Dis tyd dat ons klaarkry met die dinge wat geen ewigheidswaarde het nie…ja ook die dinge wat so heilig en godsdienstig lyk!

Ons Koning is oppad! Is jy gereed om Hom tegemoet te gaan?

Waarmee is jy op hierdie stadium besig???

Mag die Heilige Gees self die oortuiging doen in elkeen van ons se lewens!

Seek ye first My kingdom

And trust not the worldly wisdom

For I will provide

And My blessings on you, I will not hide

Why do you fear

And think that I am not near

Why worry about tomorrow

When today the field you must still sow

Have I not commanded you to not fear

But to be strong and courageous and draw near

To Me the Rock of ages

Who is the One that pays your wages

You I will never be forsaken

No matter what the enemy has taken

For what I desire

Is for your heart to be on fire

To make you a testimony

To remind the devil of his destiny

For I will make you like new wine

‘Cause I have overcome and victory is Mine

Just stay close to My side

For under My wings you I will hide

And you will always have what you need

‘Cause even the birds I do feed

All I ask is for you to believe

For then you will receive

From heaven your daily bread

And by My mighty hand, your children will be fed

Give thanks to the Lord for He is good

Who gives you all you need and your food

Always have a thankful heart

For that my friend, is very smart

Alle eer altyd net aan ons Koning Jesus wie besig is om ons voor te berei vir Sy koms!

ernest phillipson

ecp@oicb.co.za

Van die melk gespeen

Ek het onlangs ‘n droom gehad waarin die Here met my gepraat het oor die feit dat Hy wil hê dat ons op die punt moet kom in ons wandel met Hom, waar ons letterlik van die melk gespeen kan wees, sodat Hy met ons die “vleis” van Sy woord kan deel!

Ek het gedroom dat ek met ‘n klein toergroep in Israel was en dat ons êrens stop by ‘n winkel om ‘n paar inkopies te doen. Ek besluit om vir ons ‘n paar skaaptjops te koop om te braai daardie aand. Die pak vleis was gemerk met ‘n prys van 20 shekels, maar toe ek by die betaalpunt kom, besluit die bestuurder om my afslag te gee en hy tik toe net 19.80 op die kasregister. Dit is dan ook waar die droom ophou.

Toe ek wakker word uit die droom, pla dit my dat die man net 19.80 getik het en ek begin toe die simbole van die droom bepeins…skaaptjops en 19.80. Ek het nou al uit ondervinding geleer dat wanneer ek ‘n getal in ‘n droom kry, dan moet ek eerstens na die boek van Psalms toe gaan om te kyk of daar nie ‘n boodskap in is nie. Dit is dan toe ook wat ek doen:

Ps 19:8 Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.

Nadat ek hierdie Skrif gelees het, verstaan ek toe dat die Here vir my iets wil sê oor Sy woord. Die eerste vers wat toe in my gedagte opkom, was Jos 1: 8:

Jos 1:8  Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Dit is toe vir my duidelik dat die Here probeer sê dat baie van Sy kinders sukkel en worstel deur die lewe, omdat ons nie weet wat in Sy woord staan nie en ook nie weet hoé om Sy woord te gebruik om te kan staande bly teen die aanslae van die bose nie. Die Gees het my toe sommer ook herinner daaraan dat Jesus juis die Woord gebruik het om Satan teen te staan toe hy Jesus versoek het op die berg na Sy doop en periode van vas. Ons lees in Matt 4 en Luk 4 hoe Jesus elke versoeking teengestaan het deur vir Satan te sê: “daar staan geskrywe”. Ons lees ook in hierdie selfde dele hoé Satan dan ook die Skrif gebruik het om Jesus te probeer verlei. Só, dit is baie duidelik dat Satan ook weet wat geskrywe staan en daarom is dit ook belangrik om die Skrifte te ken, sodat wanneer die vyand jou met die Bybel aanval, jy ook soos Jesus sal kan sê: “Satan, daar staan ook geskrywe”.

In Numeri 14 lees ons hoé Moses ook dan God se woorde terug kwoteer aan Hom, toe God besluit het om die hele volk uit te wis, omdat hulle ongelowig en wederstrewig was deur nie die berig van Josua en Kaleb te glo oor die beloofde land nie, maar eerder die ander 10 geglo het wat ‘n negatiewe berig gebring het.

Num 14:17  Laat dan nou tog die krag van die HERE groot word, soos U gespreek het deur te sê:

Num 14:18  Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

Num 14:19  Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos U hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het.

Num 14:20  Toe sê die HERE: Ek vergewe, volgens jou woord.

Moses het baie duidelik geweet dat God nooit teen Sy eie woord sal gaan nie en dat elke woord wat God spreek, ‘n verbond is wat Hy by Homself sluit!

Ps 89:34 Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.

God wil hê dat ons Sy woord moet bestudeer, sodat ons Hom kan leer ken en kan weet wat die gedagtes is wat Hy aangaande ons koester en ook om te weet wat die beloftes is wat Hy vir ons gegee het en om Hom te kan herinner daaraan!

Jes 62:6  o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie

Jes 62:7  en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!

Hierdie is ‘n “amazing” stuk Skrif waarin die Here ons uitnooi om Hom te herinner aan Sy beloftes en stel Hy dit ook duidelik dat ons Hom nie met rus moet laat daaroor nie…WOW!

Só het die Here ook met ons ‘n verbond gesluit oor ons kinders, maar ek wonder hoeveel kinders van die Here weet daarvan? Só hoé sal ons vir die Satan kan herinner aan wat daar geskrywe staan as hy ons kinders aanval, as ons nie eers weet van hierdie verbond wat God met ons het oor ons kinders nie?

Jes 59:21  Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.

In sy brief aan die Romeine, vra Paulus die vraag: hoe sal ons God kan aanroep as ons nie in Hom glo nie en hoe sal ons in Hom kan glo as ons nie van Hom gehoor het nie? Dan gaan hy verder en sê dat ons geloof kry deur die woord van God te hoor!

Rom 10:14  Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

In sy eerste brief aan die Korinthiërs, berispe Paulus die gemeente , omdat hulle nog so vleeslik optree en sê hy dan ook duidelik vir hulle dat hy hul graag die dieper dinge van die Woord wou leer, maar dat hy nie kon nie, omdat hulle nog net met die melk van die evangelie gevoed kon word, as gevolg van hul onvolwassenheid.

1Kor 3:1  En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.

1Kor 3:2  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Baie kinders van die Here redeneer te veel met mekaar oor of ‘n betrokke deel in konteks gelees moet word en of jy die spesifieke vers kan lees en verstaan net soos dit daar geskryf staan en ook heeltemal op sy eie. Sodoende kom hulle nooit op die punt waar hulle die vyand kan teen staan deur die Woord van God teen hom te gebruik nie. In Jesaja kry ons  egter die besliste en finale antwoord oor hoé God wil hê dat ons die Bybel moet lees.

Jes 28:9  Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is?

Jes 28:10  Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

En as ons na die Nuwe Testament gaan, dan sien ons dat Paulus ook net so duidelik was daaroor:

2Kor 1:13  Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,

Dus kan ek die Bybel lees net soos dit geskryf staan in die konteks daarvan en ook elke vers op sy eie!

Paulus stel dit baie duidelik aan die gemeente in Efese dat ons stryd hier op aarde nie teen mense is nie, maar teen die bose geeste in die lug. Daarom kan ek en jy maar vergeet om hierdie oorlog in die vlees te baklei. As ons dit nie geestelik gaan veg met die Woord van God nie, dan gaan ons sleg tweede kom en maar redelik in die modder rondploeg ons hele lewe lank hier op aarde.

Ef 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

2Kor 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Kor 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Kor 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Dit is dus duidelik dat God soveel meer vir ons beplan en ons reeds volkome toegerus het deur die krag wat ons het in Jesus Christus, om die lewe en oorvloed te kan geniet, alreeds hier op aarde. Dit help veel dat jy vir jou die beste geweer aanskaf om jouself mee te verdedig, maar jy weet nie hoe om dit te gebruik of hoe dit werk nie. Ons hét reeds die beste wapen in ons besit, maar as ons nie weet wat daarin geskrywe staan, of nie in ‘n persoonlike verhouding met die Skrywer daarvan is nie, dan beteken die Bybel vir ons absoluut niks nie en dan kan ons dit maar net sowel saam met die Huisgenoot op die boekrak bêre, want nie die Huisgenoot of ‘n geweer gaan die oorwinning vir jou behaal nie!

Kind van God, ons hemelse Pappa wil ons só graag met die skaaptjops en “steaks” van Sy woord voed, maar ons moet begin oorslaan vanaf melk na vaste spyse toe! Ons kan nie vir ewig babatjies in die geloof bly nie, dit is tyd dat ons begin verantwoordelikheid neem vir ons geestelike groei en begin om in te delf in die lewende woord van God.

Heb 5:13  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.

Die tyd het aangebreek dat ons moet besef dat God se woord onveranderlik is en vandag net só kragtig as die dag toe Hy dit gespreek het!

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Jes 55:11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

Mag die Here my en jou ‘n nuwe honger en dors vir Sy woord gee en ons deur Sy Gees onderrig om die diepte en krag daarvan te verstaan, sodat ons dit effektief teen die aanslae van die Bose kan gebruik!

Vrede en seën!

ernest phillipson

ecp@oicb.co.za

Die Bybel bepaal in Efesiërs 4:27:

“… gee aan die duiwel geen plek nie.”

Ek glo persoonlik ons as Christene gee vir die duiwel plek om ons vinniger dood te maak met dinge soos varkvleis, skulpvis ens. Hoekom? Want hy WIL ons doodmaak, sê my Bybel. En hy sal absoluut enigiets gebruik om daardie doel te bereik, selfs ook kos. Lees gerus verder as jy bereid is om die duiwel in jou lewe te weerstaan en te keer dat hy verder by jou steel, slag en verwoes, ook in jou en jou gesin se gesondheid.

Dis vir my interessant hoe baie gesprekke tussen Christene deesdae neig na die eet van varkvleis en skulpvis (“shellfish”) bv. kreef, krap, garnale (“shrimps”), en steurgarnale (“prawns”). Dan lag ek net in my binneste en ek wonder hoekom? Is dit dalk bloot omdat die Heilige Gees stadig maar seker sekere Woord-waarhede aan hulle begin oopbreek, sonder dat hulle bewus is daarvan?

Maar tog is daar diegene wat onmiddellik die “Joodse”-konneksie (“daardie tekse in die Bybel was net op die Jode van toepassing”, sê hulle) as teenargument probeer gebruik, of die “ons is vry van die wet”- argument, of die “niks wat in mens ingaan, kan jou onrein maak nie”-argument, om hulle inname van die betrokke soorte vleis, te kan regverdig. Of hulle wys jou gou op die diere in die laken (rein en onrein) wat na Petrus toe afgesak was in Handelinge 10, en waar Petrus opdrag gekry het om daarvan te slag en te eet. Neem net kennis dat daardie visioen wat Petrus gesien het, niks te doen gehad het met die eet van rein of onrein vleis nie, maar wel met mense en dat hy nie een groep mense mag voortrek bo ‘n ander nie.

Gaan die eet, al dan nie, van die betrokke soorte vleis werklik om ‘n “godsdienstige”-rede, of is daar iets meer agter die feit dat die Here in die Bybel spesifiek die eet daarvan verbied het? Is dit so moeilik vir mense om te verstaan dat die Here kennis gehad het van die biologie en mikro-biologie, eeue voor die mens? En is dit so moeilik vir Christene om te verstaan dat God nie net lewensbelangrike godsdienstige- en morele reëls in die Bybel neergeskryf het nie, maar ook fisiese gesondheidsreëls?

Kom ons kyk eers wat het die Bybel bepaal oor die eet van hierdie tipes vleis, en dan kyk ons bietjie na net ‘n paar aanhalings uit ‘n magdom wetenskaplike en mediese navorsing wat hieroor gedoen is. En na die lees hiervan, moet elke leser besluit of hy/sy nog bereid is om sy liggaam willens en wetens bloot te stel aan die vernietiging wat  die eet van hierdie tipes vleis, inhou. Weet net dat jy as leser, na die lees van hierdie artikel nooit voor God kan gaan staan en sê jy het nie geweet Hy het jou probeer gesond hou deur jou in Sy Woord te waarsku hieroor, maar jy het Sy waarskuwings oor jou gesondheid, verwerp nie.

Soos ‘n skrywer in een van sy boeke geskryf het, die eet van varkvleis en skulpvis is NIE ‘n sonde wat gaan maak dat jy die hemel mis nie, maar dit kan jou beslis help om gouer daar te kom as wat jy dalk verwag!

“En die HERE het met Moses en Aäron gespreek en aan hulle gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het:… ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie en aan hulle aas nie raak nie onrein is hulle vir julle. Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het in die water, in die seë en in die riviere dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die seë en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is ‘n gruwel is dit vir julle. Ja, ‘n gruwel moet hulle vir julle wees; van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir ‘n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie ‘n gruwel is dit vir julle.” (Levitikus 11:1-12)

Die probleem is juis dat die Christene nog altyd die woord “onrein” in die Bybel gesien het as slegs “onrein” in ‘n geestelike, godsdienstige sin. Wat hulle egter nie geweet het nie, is dat die Hebreeuse woord wat in die Bybel gebruik word vir “onrein” ook beteken: “polluted/pollution”. Dit beteken dus dat daardie betrokke dier se vleis die mens fisies kan besoedel (“pollute”). Verder weet hulle nie dat die woord “gruwel” in vers 12 hierbo, in Hebreeus ook beteken“filth” = VULLIS, nie. So, dit beteken dat die varkvleis en die skulpvisse se vleis die mens kan besoedel en in werklikheid vullis vir die mens is! En wie sê so? Die Here Homself!

En tog sal baie mense hulle afvee aan wat die Here hieroor sê, en hulle ploeter voort in hulle eiesinnige en self-regverdigende GODSDIENSTIGE argumente oor waarom hulle en hulle families nog steeds hierdie goed kan eet, en waarom dit nie saak maak as hulle dit vir hulle kinders of gesinne voer nie….

Maar nieteenstaande al hulle argumente, wat is die werklikheid rondom die eet van hierdie tipes vleis, MEDIES en WETENSKAPLIK gesproke?

Kom ons begin met aanhalings uit die boek: “Maximum Energy” van Dr Ted Broer (uitgespreek “Brouwer”), waarin hy die aspek hanteer van: “Top Ten Foods Never to Eat”. En raai wat is nommer 1 heelbo aan sy top 10-lys? Varkvleis! En no. 2? “Shellfish”! Lees gerus ‘n paar aanhalings wat hy maak:

“High-fat luncheon meats rank number one on the list. The list includes all pork products such as bacon, sausage, ham, pepperoni, and hot dogs… It doesn’t get any worse than pork. If there is one thing you learn from this book, let it be this: Don’t eat pork! A pig is absolutely unfit for human consumption! It never has been fit, and it never will be. As far as I’m concerned, pigs were put here by God as scavenger feeders to help clean up the environment, but they were not put here for humans to eat

According to Carey Reams, a noted author and biochemist, one of the problems with pork and high-fat luncheon meat is that these foods digest too quickly in the human digestive system. They are literally too hot for the body to handle. They actually slow down the body’s ability to fight off disease and cancer through the immune system… Bacon, perhaps the most popular pork product, is loaded with sodium nitrite… Sodium nitrite reacts with the powerful acids in your stomach to form nitrosamines – one of the most potent cancer-causing agents known to man….

Again, I personally believe that pork is not fit for human consumption, even if the animals are fed grain and raised on sparkling clean floors The physical, biochemical and biblical problems with pork are bad enough, but we make matters worse with the chemicals we use to process the stuff.”

Selfs Duitse wetenskaplikes weet daar is ‘n besliste mediese probleem met varkvleis:

“Pork should be regarded as an important homotoxin (human poison), which initiates activities of the body’s defense mechanisms. These defensive measures then manifest themselves in a variety of illnesses.” (“The Adverse Influence of Pork Consumption on Health” – German Prof. Hans-Heinrich Reckeweg)

Dr Broer het ook ‘n baie interessante siening waarop ons moet let rakende Jesus en die varke wat in die see verdrink het:

“God did not send Christ to sanctify pigs – it didn’t happen. We have convinced ourselves that it is OK to eat the only living animal Jesus ever killed according to Bible evidence. He sent demons into a herd of swine, and two thousand pigs plunged to their death. Jesus didn’t even bat an eyelash, even though the local farmers were so outraged because their source of commerce had been destroyed, that they asked Jesus to leave the region. How could Jesus, who miraculously fed five thousand people and then warned His disciples not to waste any of the scraps, be so unfeeling about “wasting” two thousand pigs? The answer is simple: He did not consider the pigs to be a food source.

Kom ons kyk na nog baie duidelike navorsing wat oor jare spesifiek oor varkvleis gedoen is:

Is it all right to eat pork?

“Pork is one of the foods considered to be ‘unclean’ in the food laws given to the Children of Israel. Many other foods are also regarded as ‘unclean’. A complete list can be found in Leviticus chapter 11. I will deal with this question in the context of clean and unclean meats.

The first reference to ‘clean’ animals is found in Genesis when Noah was told to take 7 of each of the clean animals on board. Since animals are only known as ‘clean’ or ‘unclean’ in the context of whether or not they are good to eat, this suggests to me that meat was on the diet in pre flood times.

Genesis 7:2-AV ‘Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that [are] not clean by two, the male and his female.’

There is another important aspect to this verse in that this was still quite a long time before there was ever a Jew. Those who say the food laws apply only to the Jews should note that animals were regarded as ‘clean’ and ‘unclean’, by God, before the flood.

Now, after the flood Noah was told that all animals were to be ‘meat’ for him.

Genesis 9:3-AV ‘Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.’

Consider carefully this verse. We know from the above that Noah knew full well what was ‘clean’ or not. We also know that God does not change. So this is NOT a reference to God changing what was ‘clean’. By this time the only food not destroyed would have been what Noah brought with him on the Ark, and possibly, fish. I believe that this is God telling Noah that he could decide himself what to eat, probably to avoid waste as much as anything else. I would expect that Noah and his family would have eaten ‘clean’ food whenever possible.

Then we come to the food laws. A careful examination of these laws will reveal that they were given more in the interests of good health than anything else. It is evident too that these health laws also included instructions for personal hygiene and methods of dealing with boils, leprosy and other maladies. Following these laws did also set the Jews apart from those around them.

One thing one learns when exploring the Bible – God is very practical. There are some quite good medical reasons for following the food health laws. Here are some of them.

All ‘clean’ animals are ruminants. That is they have four stomachs. This ensures a much more thorough processing of food than is possible with one stomach, and less pollutants are stored in the flesh. It has also been discovered that ruminants (‘clean animals’) are NOT subject to flesh worms. These can be acquired from eating the flesh of almost every other animal. The pig which got special mention as ‘unclean’ stores poisons in its body fat. A snake cannot kill a pig. The poison is just stored in the fat under the skin and is ingested by anything that subsequently eats that pig. Many outback Australian properties keep pet pigs around the home buildings to deal with snakes which come in plague proportions when the cracks in the ground, where they live, are closed by the swelling of the earth after rainfall. Pigs love snakes – they suck them up like spaghetti. My wife grew up with pet pigs that were kept for this purpose.

Concerning the flesh of the pig. With today’s hygienic methods of raising these animals it is unlikely they would carry the same risk as one raised in the wild, but consider this: the meat takes 4 days to digest in the bowel instead of 2 for ‘clean’ meats. Bowel cancer has been linked to excessive meat consumption and if the length of time spent in the bowel has anything to do with it then pork is twice as bad as beef.

Most of what we call ‘sea food’, prawns, crabs, shell fish etc. are “filter feeders”. What they do is clean up the pollution in the oceans and store it in their bodies. Oysters for instance thrive best downstream from sewerage outlets. When one eats these creatures the pollution becomes more concentrated in our own bodies. Calcium kidney stones for instance are often the result of over indulgence in these foods. Fish without scales, like sharks and catfish, are scavengers and are at the top of food chains. Their bodies will contain a much higher level of pollutants than creatures further down the chain. God’s advice concerning food notwithstanding, the bible makes it clear that the Christian has freedom in Christ to eat other foods.

The main point here is whether God has received a person, not what he eats. Some religions make a big issue of food and actively support vegetarianism. There is no biblical support for this position and such should be a matter of personal choice.

Colossians 2:16-AV ‘Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath [days]’

Jewish converts were critical of Gentile converts and had been admonishing them for not complying with all the laws kept by the Jews. Here Paul tells them they can safely ignore any ‘rules’ concerning food and drink, and ceremonial days. There is a need however, to consider that our bodies are the temple of the Holy Spirit and that we are to keep them in good order. We should be careful then to avoid foods that we know may be harmful.”

Lance Wearmouth

(http://www.answers2prayer.org/bible_questions/Answers/food/p ork.html)

Eating pork can be Hazardous to your Health

“When I was studying in England I used to live in a “dig” (rooming house) in Highgate, North London.  There were Chinese students from Malaysia, Singapore, Sarawak, Hong Kong and Vietnam rooming in the two houses that faced each other.  We were all good friends and we spent the weekends cooking and sharing our various dishes. One of our friends called Luk studied medicine at the University of Edinburgh, Scotland and he would spend his summer vacation in London with us.  Luk’s special contribution was “Charsiu” the Cantonese barbecued pork. The way he prepared it was just exquisite, much better than those of any Chinese restaurant I have ever tasted. He had been coming to Highgate every summer for three years, and we always looked forward to tasting his “Charsiu.”  

The summer before his final year in the university Luk also came to stay with our group, but there was a radical change in him. He told us there would be no more “Charsiu” from that time onwards. The real shocker is that he vowed not to eat any more pork dishes and strongly advised all of us in the group not to do so either.  He had such a strong conviction against pork that he would not eat with us if we insisted on having it.

Here is his explanation. Luk was with a team of medical students doing a research project on the effects of diet on stomach and intestinal diseases such as trichinosis.  The research team’s method was to go to the hospitals and dissect corpses for autopsies. They based their studies on the diets of the various ethnic communities in the region. Their research uncovered the finding of the ethnic community with the highest percentage of cases with the trichinella spiralis worm belonged to a race that had pork as its main staple diet. Their research data showed a remarkably low percentage of Jews and Moslems with the trichinella spiralis worm in their bodies.  It is significant that these two ethnic communities exclude pork and other biblically unclean meats in their diet.

My friend had seen such clear evidence in the co-relationship between pork consumption and stomach and intestinal diseases that he could make a determination not to eat that meat again in all his life.  That was the first time I had ever heard a negative report on pork, but it has a lasting impression on my mind ever since that summer in London, England.

Trichinosis – from Encarta Encyclopaedia

Pronounced As: trikinosis or trichiniasis trikinisis, parasitic disease caused by the roundworm Trichinella spiralis. It follows the eating of raw or inadequately cooked meat, especially pork. The larvae are released, reach maturity, and mate in the intestines, the females producing live larvae. The parasites are then carried from the gastrointestinal tract by the bloodstream to various muscles, where they become encysted. It is estimated that 10% to 20% of the adult population of the United States suffers from trichinosis at some time. In many people the disease exhibits no symptoms and is discovered only at autopsy. In others it causes diarrhoea and other gastro-intestinal symptoms as the worms multiply in the digestive tract. When the larvae circulate through the bloodstream, the patient experiences edema, irregular fever, profuse sweating, muscle soreness and pain, and prostration. There may be involvement of the central nervous system, heart, and lungs; DEATH occurs in about 5% of clinical cases. Once the larvae have imbedded themselves in the muscle tissue, the cysts usually become calcified; however, the infestation usually causes no further symptoms except fatigue and vague muscular pains. There is no specific treatment.

Bad Effects of Pork Consumption

Pig’s bodies contain many toxins, worms and latent diseases. Although some of these infestations are also found in other animals, modern veterinarians say that pigs are far more predisposed to these illnesses than other animals. This could be because pigs like to scavenge and will eat any kind of food, including dead insects, worms, rotting carcasses, excreta (including their own), garbage, and other pigs.

Influenza (flu) is one of the most famous illnesses which pigs share with humans. This illness is stored in the lungs of pigs during the summer months and tends to affect pigs and humans in the cooler months. Sausage contains bits of pigs’ lungs, so those who eat pork sausage tend to suffer more during epidemics of influenza.

Pig meat contains excessive quantities of histamine and imidazole compounds, which can lead to itching and inflammation; growth hormone, which promotes inflammation and growth; mesenchymal mucus, which leads to swelling and deposits of mucus in tendons and cartilage, resulting in arthritis, rheumatism, etc. Sulfur helps cause firm human tendons and ligaments to be replaced by the pig’s soft mesenchymal tissues, and degeneration of human cartilage.

Eating pork can also lead to gallstones and obesity, probably due to its high cholesterol and saturated fat content. The pig is the main carrier of the taenia solium worm, which is found in its flesh. These tapeworms are found in human intestines with greater frequency in nations where pigs are eaten. This type of tapeworm can pass through the intestines and affect many other organs, and is INCURABLE once it reaches beyond a certain stage.

One in six people in the US and Canada has trichinosis from eating trichina worms, which are found in pork. Many people have no symptoms to warn them of this, and when they do, they resemble symptoms of many other illnesses. These worms are not noticed during meat inspections, nor does salting or smoking kill them. Few people cook the meat long enough to kill the trichinae. The rat (another scavenger) also carries this disease. There are dozens of other worms, germs, diseases and bacteria which are commonly found in pigs, many of which are specific to the pig, or found in greater frequency in pigs.

Pigs are biologically similar to humans, and their meat is said to taste similar to human flesh. Pigs have been used for dissection in biology labs due to the similarity between their organs and human organs. People with insulin-dependent diabetes usually inject themselves with pig insulin. If you pour Coke (yes, the soda) on a slab of pork, and wait a little while, you will see worms crawl out of it.

Medical and Scientific Reasons for not Eating Pork

This is a direct quote from “What the Bible Says About Healthy Eating” by Dr. Rex Russell.  He attended Baylor School of Medicine in Houston, Texas and did his residency at the Mayo Clinic at Rochester, Minnesota.

“One reason for God’s rule forbidding pork is that the digestive system of a pig is completely different from that of a cow. It is similar to ours, in that the stomach is very acidic. Pigs are gluttonous, never knowing when to stop eating. Their stomach acids become diluted because of the volume of food, allowing all kinds of vermin to pass through this protective barrier. Parasites, bacteria, viruses, and toxins can pass into the pigs flesh because of overeating. These toxins and infectious agents can be passed on to humans when they eat a pig’s flesh.

In the “Biblical Archeological Review”, Jane Cahill examined the toilets of a Jewish household in Jerusalem, finding no parasites or infectious agents, but only pollen from the many fruits, vegetables, and herbs they had eaten. A similar study done about Egyptians revealed eggs from Schistosoma, Trichinella, wire worm and tapeworms, all found in pork.  All of these organisms cause significant chronic diseases.  [this is footnoted Jane Cahill and Peter Warnock, “It had to happen, Scientist Examines Ancient Bathrooms of Romans 586B.C.” BAR May/June 1991]

In the U.S., three of the six most common food-borne parasitic diseases of humans are associated with pork consumption. These include toxoplasmosis, taeniases or cysticercosis [caused by the pork tapeworm Taenia solium] and trichinellosis.

In Japan, the source of these infections was traced to the flesh of pigs, bears, horses, racoons and foxes. All of these animals are listed in Scripture as putrid or unclean.

Swine are also good incubators of toxic parasites and viruses- although the animal doesn’t appear to be ill while carrying these diseases. A scientist at the University of Giessen’s Institute for Virology in Germany showed in a study of worldwide influenza epidemics that pigs are the one animal that can serve as a mixing vessel for new influenza viruses that may seriously threaten world health.

If a pig is exposed to a human’s DNA virus and then a bird’s virus, the pig mixes the two viruses – developing a new DNA virus that is often extremely lethal for humans. These viruses have already caused worldwide epidemics and destruction. Virologists have concluded that if we do not find a way to separate humans from pigs, the whole earth’s population may be at risk. [footnoted Scholtissek,M.D., “Cultivating a Killer Virus” National History Jan. 1992]

The 1942 Yearbook of Agriculture reported that 50 diseases were found in pigs, and many of these were passed on to humans by eating the pig’s flesh.

Additionally, just the handling of swine has an element of risk. A large hog-raising facility in the area where I live wisely requires its employees to wear gloves, masks and protective clothing while working in the pig barns. The workers are required to shower each day before going home.

Little wonder that GOD would inspire His prophet to include eating pork among the disobedient acts of stubborn people in addition to idolatry and conjuring spirits of the dead, a people who continually provoke Me to My face,…who eat the flesh of pigs, and whose pots hold broth of unclean meat” [Isa. 65:3,4]”

Paul Wong

JUST SAY NO TO SWINES’ FLESH

 Dear friends:

(This will make you think!)

On March 15, 2000 I posted a news item saying that “cloned pigs could provide organs for transplants into humans on the NHS within six years, it emerged yesterday..” I commented: “If pigs were an abomination in the ancient Jewish temple, how much more will they be an abomination being made a part of God’s New covenant temple–our bodies! Six years away? For this and many other reasons, I suspect God will pull down the curtain before then and say, ‘No more.’”

Combining swine flesh with human flesh will not just be a spiritual abomination, there are also extreme concerns physically, no doubt why God did not (DOES NOT) allow eating of swine. I used to think that God had this restriction about pigs, only to protect those poor, primitive Israelites, from the deadly trichinella worms found in swine. But we modern, sophisticated humans are so smart that we do not have this problem. Yeah, right!

Not true, according to Dr. Gordon S. Tessler, in his excellent book, “The Genesis Diet,” He says:

“Obviously, the indiscriminate eating patterns of omnivores like pigs, make them disease carriers. Pigs are known to carry up to 200 diseases and 18 different parasites and worms, including the deadly worm called trichinella spiralis. This worm is commonly called trichinosis and there is no known cure for these spiral worms. The trichinae worms are so small and transparent that only trained inspectors using high-powered microscopes can detect their existence. Trichinosis can cripple or even kill anyone that eats as little as a forkful of contaminated food! Trichinosis can mimic other diseases such as arthritis, rheumatism, or typhoid fever. (NOTE: On his video, Dr. Tessler says that even cooking does NOT kill the trichinae worm!)

“Pigs have more incidences of arthritis than any other known animals in the world. Arthritis may be a virus or a parasite that is transmitted from pigs to humans as a direct result of eating the flesh and blood of hogs and pigs. Perhaps many other diseases are misdiagnosed and their real cause is roundworms, gullet worms, hookworms, thorn-headed worms, trichina worms, stomach worms, nodular worms, tapeworms, as well as many other parasites found in the flesh of the unclean swine. A person may be committing SLOW SUICIDE when he or she eats bacon, ham, sausage, or pork chops.

“Even hog farmers who insist that corn fed hogs are safe won’t give you a guarantee that their indoor hogs haven’t eaten any rats, mice, fecal waste, or maggots within the past few days. The metal doorknobs in pig nurseries, become corroded after a year or so, due to the gases produced by the pigs urine and feces. The same gas and pig dander that eat away metal doorknobs are harming the respiratory tracts of hog farmers. Their unusually high incidences of respiratory ailments, from coughing and sniffles to lung scarring and pneumonia can no longer be attributed to weather and allergies alone. The hog waste spills from hog farms are contaminating our land, our rivers, and our water supply. Pork should be considered a homotoxin (human poison) and the probable cause of many common sicknesses and degenerative diseases.

 “The Great Physician, the Creator of all life, admonishes us to separate the clean animals from the unclean, for physical health and well being. Many faithful church people who would never defile God’s temple with cigarettes, even though smoking is not mentioned in the Bible, continue to ingest bacon, ham and pork chops which are disease-carrying, parasite-infested unclean foods which God commands His children not to eat! It would be futile and absurd to ask God to bless the smoking of cigarettes, yet we pray that He bless a pork chop on our dinner plate! Can we expect our Creator to disregard His word to us so we can indulge our appetites?

Dr. Tessler’s book, “The Genesis Diet” and his video, “Eating God’s Way” are highly recommended…….

Jim Bramlett

Paul Wong is a Christian minister and the President of ARK International.
His ministry also serves as an architectural service company in Houston.
The ARK Forum on the Internet is international and non-denominational.

(http://www.onlinetruth.org/Articles%20Folder/eating_pork_can_be_hazardous_to.h tm)

PIG & PORK FACTS

THE pig or swine is a very popular food item with most Christians. Yet Christians are unaware that the God they profess to believe in had condemned the eating of swine’s flesh. The condemnation was based on some very sound BIOLOGICAL principles. Here are some facts on pork that prove it to be a very unhealthy food to eat:

A pig is a real garbage gut. It will eat anything including urine, excrement, dirt, decaying animal flesh, maggots, or decaying vegetables. They will even eat the cancerous growths off other pigs or animals.

The meat and fat of a pig absorbs toxins like a sponge. Their meat can be 30 times more toxic than beef or venison.

When eating beef or venison, it takes 8 to 9 hours to digest the meat so what little toxins are in the meat are slowly put into our system and can be filtered by the liver. But when pork is eaten, it takes only 4 hours to digest the meat. We thus get a much higher level of toxins within a shorter time.

Unlike other mammals, a pig does not sweat or perspire. Perspiration is a means by which toxins are removed from the body. Since a pig does not sweat, the toxins remain within its body and in the meat.

Pigs and swine are so poisonous that you can hardly kill them with strychnine or other poisons.

Farmers will often pen up pigs within a rattlesnake nest because the pigs will eat the snakes, and if bitten they will not be harmed by the venom.

When a pig is butchered, worms and insects take to its flesh sooner and faster than to other animal’’ flesh. In a few days the swine flesh is full of worms.

Swine and pigs have over a dozen parasites within them, such as tapeworms, flukes, worms, and trichinae. There is no safe temperature at which pork can be cooked to ensure that all these parasites, their cysts,and eggs will be killed.

Pig meat has twice as much fat as beef. A 3 oz T bone steak contains 8.5 grams of fat; a 3 oz pork chop contains 18 grams of fat. A 3 oz beef rib has 11.1 grams of fat; a 3 oz pork spare rib has 23.2 grams of fat.

Cows have a complex digestive system, having four stomachs. It thus takes over 24 hours to digest their vegetarian diet causing its food to be purified of toxins. In contrast, the swine’s one stomach takes only about 4 hours to digest its foul diet, turning its toxic food into flesh.

The swine carries about 30 diseases which can be easily passed to humans. This is why God commanded that we are not even to touch their carcase (Leviticus 11:8).

The trichinae worm of the swine is microscopically small, and once ingested can lodge itself in our intestines, muscles, spinal cord or the brain. This results in the disease trichinosis. The symptoms are sometimes lacking, but when present they are mistaken for other diseases, such as typhoid, arthritis, rheumatism, gastritis, MS, meningitis, gall bladder trouble, or acute alcoholism.

The pig is so poisonous and filthy, that nature had to prepare him a sewer line or canal running down each leg with an outlet in the bottom of the foot. Out of this hole oozes pus and filth his body cannot pass into its system fast enough. Some of this pus gets into the meat of the pig.

There are other reasons grounded in biological facts that could be listed to show why pigs and swine should not be eaten. But a true Christian should only need one reason why not to eat this type of food – – – BECAUSE GOD PROHIBITED IT !

“And the swine, because it divides the hoof, yet does not chew the cud, it is unclean unto you: you shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.””-–  (Leviticus 11:7,8; Deuteronomy 14:8)

Those who say Christ abolished the law condemning pork are motivated by their stomach not Scripture. The problems with pork are BIOLOGICAL, and Christ NEVER changed the laws of biology.”

(http://www.ensignmessage.com/archives/porkfacts.html)

Ek wil jou graag uitnooi om self op die internet na die volgende video te gaan kyk, naamlik: http://www.ebaumsworld.com/video/watch/248607

of  www.ebaumsworld.com/pork and coke.

Indien jy dit nie opgespoor kan kry nie, kontak my gerus, dan stuur ek die video vir jou per e-pos. Hierop sal jy sien hoe daar wurms (maaiers) uit ‘n stuk varkvleis uitkom wat in ‘n winkel gekoop was en wat netjies in plasties verpak was.

Ek dink nie ek kan enigiets meer sê oor die eet van varkvleis wat jou kan oortuig om dit eerder nie meer te doen nie. As die Heilige Gees nie die inligting wat ek tot dusver gegee het, kon gebruik om jou hart aan te raak rondom die waarheid hiervan nie, dan sal niks anders dit kan doen nie. 

Kom ons kyk ter afsluiting net gou na Dr Broer se sieninge oor skulpvis (“shellfish”):

“I am referring to shellfish, which includes lobster, crab, shrimp, (and prawns), oysters, scallops, mussels and clams… There are three reasons I have eliminated these foods from my diet. First and foremost, I am inclined to exercise extreme caution any time God’s Word warns mankind about particular foods. I am convinced there was, and is, more involved in the kosher food laws than mere religious separation. Second, the “Ten Foods You Should Never Eat” list is based on clinical research findings, not the personal diet opinions of one or two people. Third, this group of animals is being contaminated by environmental factors at an alarming rate, and they are passing along contaminants to everything and everyone that eat them… Shellfish need to be avoided.

Some people have known this for centuries… Let me clarify the fact that we should avoid shellfish, but I did not say avoid seafood. Fish is an excellent choice for a low-fat, high-energy diet… but avoid shellfish. These foods may taste good, but they are pure trouble when it comes to your physical health… Let’s do a reality check. If God Himself said, “Don’t eat it”, don’t you think He has already figured out our best diet? After all, we were created in His image

My focus is upon the carcinogenic (cancer-causing) and pathogenic (disease-causing) components embedded in the flesh of these carnivorous scavengers and “filter-feeders” of the sea. No one needs these deadly ingredients in their diets. Many of the shellfish varieties named above, show up in major news releases year after year as being infected with deadly viruses, bacterial agents and chemical contaminants. These factors only heighten the biblical warnings God gave us about foods to be avoided… We need to remember that shellfish such as crabs and lobsters are flesh-eaters; they are not picky eaters. They will eat the decomposed flesh of diseased carcasses just as quickly as they will eat the flesh of living prey, and there is plenty of decomposed material on the bottom of the sea. This is how their bodies collect all the toxins, contaminants and waste products brought to them by the globe-circling currents of the sea.”

Liewe vriend of vriendin, besluit jy nou self hoe lank jy nog enige van hierdie dinge wil eet, of dit aan jou gesin en kinders wil voer. Dit gaan baie beslis niks aan jou geloof doen nie, maar soos reeds gestel, kan dit veroorsaak dat jy en/of jou kinders gouer in die hemel uitkom as wat jy gedink het. En dan kan jy sommer self aan die Here verduidelik hoekom jy Sy duidelike waarskuwings oor hierdie tipes vleis, blatant verontagsaam het, veral nadat jy nou nuwe kennis daaroor opgedoen het.

Lees gerus hierdie vers:

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer…” (Handelinge 17:30)

Was jy onkundig oor die eet van varkvleis en skulpvis? God het jou onkunde oorgesien. Maar NOU verkondig Hy aan jou dat jy jou moet bekeer, ook van enige voortgesette blatante verontagsaming van Sy waarskuwings oor jou en jou familie se gesondheid.

Mag die Here Jesus Christus jou waarlik en volkome vrymaak, ook van hierdie aanslag van satan op jou en jou gesin se liggame en lewens.

tiaan gildenhuys

Outoriteit in Christus Bedieninge

Pretoria, RSA

www.oicb.co.za

04/12/2010

In die eerste deel van Johannes 3: 16 lees ons hierdie baie bekende woorde, maar wat beteken dit werklik?

Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Van die begin van die skepping af, het God begeer om met die mens in ‘n liefdesverhouding te wandel en het net die goeie vir die mens beplan. Soveel só dat Hy die mens geskape het na Sy beeld en gelykenis en toe aan hom die heerskappy gegee het oor alles wat Hy vooraf perfek geskape het!

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Dit het egter nie net daar gebly nie, maar Hy het toe ook verder gegaan en die mens geseën met die volheid van Sy seëninge, sodat die mens nooit te kort sou hê nie!!!

Gen 1:28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Wie van ons het al ooit gaan stilsit en nadink oor hoé lief God elkeen van ons het? Dat Hy ons genoeg vertrou om die hele skepping op die aarde aan ons toe te vertrou? Hy het nie vir een oomblik getwyfel of gedink dat ek en jy nie bevoeg is om dit te doen nie, want Hy het geweet dat Hy ons perfek geskape het, nes Hy ons wou gehad het! Want toe Hy terugstaan en kyk na ALLES wat Hy gemaak het, het Hy gesien dat dit BAIE GOED was!!!

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed.

God het my en jou só lief gehad dat Hy aan elkeen van ons ‘n vrye wil gegee het, sodat ons kan kies om Hom ook lief te hê, omdat Hy nie skepsels gesoek het wat Hom uit dwang sou dien en liefhê nie. Satan het van die begin af besef dat hierdie vrye wil, die enigste weg sal wees waardeur hy die mens se liefdesverhouding met God, kon versuur.

God het egter van die begin af geweet dat hierdie die kwesbare deel in die mondering van die mens is, maar nogtans het Hy geweet dat die mens ten volle heilig en perfek geskape is en dat die mens sou kon heers oor hierdie deel van sy menswees ook. God het egter geweet dat satan dit sou regkry om die mens te verlei en het Hy van die begin af geweet dat Hy sy seun sou moes offer in plek van die mens, om sodoende die mens se siel te red uit die ewige vuur van die hel!

Jesus was dus nog altyd God se “plan A” vir die redding van die mens. Jy sien, God het my en jou só perfek gemaak, dat Hy tot ons redding in die fynste detail, vooruit beplan het.

Jy sien my liewe vriend en vriendin, die mens het sy saligheid deur die uitoefening van sy vrye wil verloor en die enigste manier om dit weer te kan terugkry, is om weer ‘n vrye keuse te maak vir Jesus Christus  as jou Redder en Saligmaker!

Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Rom 10:10 want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

Rom 10:11 Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Rom 10:13 Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Ons het nie net ons redding deur Jesus Christus verkry nie, maar God het Hom na hierdie aarde toe gestuur, sodat Hy vir ons prakties kon kom wys hoé groot Sy liefde vir ons is en hoé ons kan heilig lewe! Jesus was in alle opsigte nes ek en jy versoek en het die duiwel verskeie kere probeer om Hom ook te versoek met die wêreldse dinge. Ons lees van slegs drie sulke voorvalle in Matt 4 en Lukas 4. Die Woord sê egter dat Hy in alle opsigte nes ons versoek was! Dit beteken dat daar niks is wat ek en jy vandag mee sukkel, wat Jesus nie self mee versoek was nie!!!

Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Heb 2:17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

Ons lees dan ook op verskeie plekke in God se woord hoe Jesus hierdie liefde van God, prakties uitgeleef het.

Een van die grootste leuens waarmee satan die mensdom vandag nog bind, is dat die sonde wat jy doen of gedoen het, te groot en erg is en dat Jesus jou nooit daarvoor kan vergewe nie. In die verhaal hieronder, soos ons dit in Lukas opgeteken vind, bewys Jesus net mooi die teendeel!

Luk 7:37 En toe ‘n vrou in die stad, wat ‘n sondares was, verneem dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy ‘n albaste fles met salf gebring

Luk 7:38 en agter by sy voete gaan staan en geween; en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof; en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf.

Luk 7:39 Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: Hy, as Hy ‘n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat Hom aanraak; want sy is ‘n sondares.

Hierdie vrou wat skuldig was aan hoerery / egbreek en wat deur die gemeenskap reeds geoordeel en veroordeel was, hoor dat Jesus by die Fariseër (Bybelkenner, kerkmens of wat jy dit ook al vandag noem) tuisgaan en besluit dat sy met alles wat sy het en met net haar beste na Jesus toe gaan. By Jesus se voete kom pak sy uit en kry haar vergifnis!

Let wel, sy het nie gewag vir ‘n uitnodiging van die Fariseër of een of ander amptenaar af, voor sy binne gegaan het nie. Sy het Hom ook nie voorheen geken of saam met Hom gewandel nie. Sy gaan met vrymoedigheid, reguit na Jesus omdat sy geweet het dat Hy al een is wat haar kan help. En dit terwyl die mense steeds veroordelend na haar gekyk het, maar sy het haar nie aan mense gesteur nie.

Luk 7:47 Daarom sê Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.

In die geval van sy goeie vriend, Laserus, bewys Jesus dat Hy ook ‘n mens was wat hartseer ervaar het en wat simpatie het met mense wat die verlies van ‘n geliefde, moet verwerk. Só dikwels bind die duiwel die mens vandag met onvergifnis d.m.v. slegte herinneringe oor sy of haar optrede teenoor ‘n afgestorwene. Baie kere verkwalik hul die Here vir ‘n ontydige afsterwe van ‘n geliefde of kind.

Weereens het die mens hier ‘n keuse om soos Martha na Jesus te gaan of soos Maria by die huis te sit in selfbejammering met die hartseer en pyn. En dis net daar waar die duiwel jou en my wil hou! Terwyl Martha ook in rou was, kies sy om na Jesus te gaan en al wat Jesus van haar vra, is dat sy net geloof in Hom sal hê dat Hy by magte is om dit wat die dood mee gebring het, te omskep in lewe.

Joh 11:33 Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword in sy gees en Hom ontstel

Joh 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

Joh 11:26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?

Mat 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Mat 11:29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

In die verhaal van die vrou wat op egbreek betrap is, soos in Joh 8 opgeteken, bring die “kerkmense” weereens die vrou na Jesus toe om Hom te versoek. Hulle het reeds die vrou volgens hulle gebruike, leerstellings en waardes geoordeel en wou hê dat Hy ‘n “rubber stamp” plaas oor die voorskrifte en wette waarvolgens hul geoordeel het; maar nie noodwendig gelewe het nie!

Want sien, die Woord sê mos geen hoereerder sal in die hemel kom nie…nee, dis NIE wat die Woord sê nie! Daar is altyd vergifnis by Jesus!!!

En hier bewys Jesus dat Hy nie gekom het om mense in die hel te verdoem nie, maar om mense nog ‘n kans te gee!

Joh 8:3 En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het ‘n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom gebring.

Joh 8:4 En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op ‘n daad van egbreuk betrap;

Joh 8:5 en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?

Joh 8:6 En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.

Joh 8:7 Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar gooi.

Joh 8:8 En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.

Joh 8:9 En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het.

Joh 8:10 En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?

Joh 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Die voorwaarde in Joh 8: 11 is egter baie duidelik: “gaan en sondig nie meer nie!!!” Wanneer ons ons sondes met opregtheid bely het, moet ons ons rug daarop keer en anders begin lewe! En dit kan ons net regkry deur na aan die Here te wandel en gehoor te gee aan die stem van die Heilige Gees, wanneer Hy ons waarsku teen die sonde!

Sekerlik die grootste bewys van God se liefde vir die mens, is toe Jesus vir my en jou sonde gemartel is en aan die kruis gesterf  het vir ons. Daarna het Vader Hom uit die dood opgewek, sodat ek en jy ‘n ewige toekoms saam met Jesus in die hemel mag hê!

Isa 53:3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

Isa 53:4 Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

Isa 53:5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Isa 53:6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

Isa 53:7 Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.

Wat ek eers onlangs in die Skrif raak gelees het, is dat dit vir Jesus ‘n vreugde was om vir my en jou te sterf! Ja, Hy was volwaardig mens nes ek en jy en Hy het elke pynlike hou en stuk vleis wat van Sy liggaam afgeskeur is, gevoel! Hy het elke spyker wat Sy hande en voete deurboor het, se pyn gevoel! Elke pynlike asemteug terwyl Hy stadig besig was om te versmoor aan die kruis, het Hy gevoel!

NOGTANS was dit vir Hom ‘n vreugde en het Hy die doel daarvan verstaan!

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

WOW!!!!!!!!!!! What an awesome God, who loves us much more than we deserve!

Daar is egter ‘n ander baie belangrike bewys van Jesus se liefde en genade, wat baie maal mis gekyk en mis gelees word! Die aand voordat Jesus gekruisig is, trek Hy sy bokleed uit en neem ‘n skottel water en begin Sy dissipels se voete was. Hierdie het Hy gedoen om aan ons die voorbeeld te stel, dat ons diensknegte onder mekaar moet wees.

Ek glo dat daar egter nog ‘n dieper betekenis in hierdie handeling lê! Terwyl Hy geweet het dat Judas oorgegee was aan die verderf, het Hy ook by hom gekniel en sy voete gewas. Hiermee wys Hy ook vir ons dat ons ons vyande ook moet liefhê, soos Hy hulle op ‘n vorige geleentheid geleer het.

Verder, glo ek, was hierdie gebaar ook ‘n laaste pleidooi aan Judas om te bekeer, al was dit bestem dat Vader hom aan die duiwel oorgegee het om Jesus te verraai. Daar was oor as genoeg redes wat die Fariseërs kon aanvoer om Jesus in elk geval in hegtenis te neem en te kruisig, sonder dat Judas hom moes verraai. Daarom glo ek, dat omdat Jesus ook vir Judas lief gehad het, het Hy hierdeur ook, vir oulaas, by hom gepleit om tot inkeer te kom!

Joh 13:11 Want Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie.

Joh 13:12 Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het?

Joh 13:13 Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.

Joh 13:14 As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.

Joh 13:15 Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.

Joh 13:16 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.

Joh 13:17 As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.

Hierdie is vir my ‘n bewys van Jesus se onvoorwaardelike liefde vir elke mens op hierdie aarde en dat dit nie Sy wil is dat enige iemand moet verlore gaan nie!!!

Eze 33:11 Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!

Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Al wat dus nou oorbly my liewe perfekte, Godgeskape mens, is om te vra: Wanneer gaan ek en jy besef dat daar ‘n God is wat my en jou só liefhet, dat niks ons ooit uit Sy hand kan ruk of van Sy liefde kan skei nie!

Rom 8:31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?

Rom 8:32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

Rom 8:33 Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.

Rom 8:34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.

Rom 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?

Daar is geen sonde wat te groot is, wat Hy nie kan vergewe nie!

Daar is geen sonde wat só onrein is, dat Sy bloed dit nie kan wit was nie!

Daar is geen hartseer wat Hy nie kan vertroos nie!

Daar is geen einde aan Sy “tweede kanse” solank as ons nog lewe nie!

Daar is geen verslawing wat Hy nie alreeds oorwin het nie!

Daar is geen probleem waarvoor Hy nie alreeds die oplossing het nie!

Psa 103:2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!

Psa 103:3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,

Psa 103:4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,

Psa 103:5 wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.

Psa 103:6 Die HERE doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word.

Psa 103:7 Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade.

Psa 103:8 Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Psa 103:9 Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie.

Psa 103:10 Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie.

Psa 103:11 Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees.

Psa 103:12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Psa 103:13 Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

My liewe mens, wanneer gaan ek en jy God se onvoorwaardelike liefde vir my en jou aanvaar en ons alles aan Hom oorgee, sodat Hy in en deur ons kan wees wat Hy ons gemaak het om te wees?

Wanneer gaan ons tot die besef kom dat ons nie net ‘n God het wat vir ons lief is nie, maar dat Hy ook ‘n Vader vir ons wil wees wat Hom ontferm oor ons en ons wil seën met die volheid van Sy keur seëninge? Ek en jy moet net tot die besef kom dat daar niks is wat ek en jy kan doen wat Jesus se liefde vir my en jou, meer of minder kan maak nie! Sy liefde bly onvoorwaardelik groot en altyd dieselfde vir ieder en elke mens op hierdie aarde, maar dis nie verniet nie!

Dit kos jou lewe…jou lewe van volle oorgawe aan Hom en ‘n daaglikse lewenswandel saam met Hom alleen!!!

Liewe mens, jy het ‘n vrye wil gekry om keuses te maak… kies dan vandag wie jy wil dien en wie jy wil vertrou met al jou bekommernisse, hartseer, pyn, teleurstellings, vrese en vreugdes.

Mag alle eer altyd aan Jesus Christus gaan, wie my en jou só liefhet, dat Hy reeds alles gedoen het, sodat ek en jy alreeds hier op aarde in oorwinning kan lewe…vol van Sy vreugde en vrede!

Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Waar word God se liefde beter uitgeleef, of duideliker gesien en/of geopenbaar, as juis in interpersoonlike verhoudinge? Omdat God met élkeen van ons ‘n persoonlike verhouding wil hê deur Sy onvoorwaardelike liefde, dáárom wil Hy ook hê dat ons Sy liefde sal uitstraal en uitlewe in ons verhoudings. Hier sluit ek ongetwyfeld in gewone vriendskapsverhoudings, werksverhoudings, professionele verhoudings, ouer-en-kind verhoudings en, natuurlik, die kroon van alle verhoudings in God se oë, die huweliksverhouding. Géén aspek van ons lewens, of géén verhouding, MAG sonder God se liefde wees nie. Paulus sê baie duidelik in 1 Korinthiërs 16:14:

         “Laat ALLES by julle IN LIEFDE geskied.”

Nou ja, ALLES, liewe mens, bly tog ALLES, insluitend ENIGE tipe verhouding?

Géén verhouding wat nie die liefde van Jesus Christus in Sy volheid ervaar en wedervaar, en uitleef, kan ooit totale sukses smaak nie. So is daar talle gevalle waar vriendskapsverhoudinge en ook huweliksverhoudinge summier gesneuwel het vanweë die feit dat een van die twee partye die Here in sy/haar lewe ingeneem het, en voluit vir die Here begin leef het, terwyl die ander party steeds die wêreld met sy versoekinge en drange, nagejaag het. Op dieselfde wyse dink ek aan vennootskappe en/of vele besigheidsverhoudinge wat op die rotse geloop het vanweë die feit dat die een party of vennoot die liefde en vrede van Christus en Sy koninkryk nagejaag het, terwyl die ander vennoot daar niks mee te make wou hê nie.

Hier dink ek onmiddellik aan die woorde van 2 Korinthiërs 6:14:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis ?”

Dit is dus baie duidelik uit God se Woord dat enige verhouding op die lang duur nie kan werk nie, TENSY –(behalwe as)- BEIDE die partye in daardie verhouding, God se liefde in hom of haar het, en beide dieselfde liefde en vrede najaag, dit wil dus sê, tensy béíde van hulle wáre, belydende Christene, kinders van God, is, wat dáágliks vir die Heilige Gees vra vir Sy leiding in daardie verhouding en dan daadwerklik volgens daardie leiding LEWE.

Wat die kroon van verhoudings, die huwelik, aanbetref, is die Skrif ook baie duidelik – sonder die liefde van 1 Korinthiërs 13, is daar eerstens NIKS. Seker van die mooiste verse in die Bybel rondom die huwelik, vind ons onder andere in 1 Korinthiërs 11:3 waar Paulus skryf en sê:

“Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.” (Merk jy die rangorde op? (1) God, (2) Christus, (3) man, (4) vrou.)

en ook in die verse van 1 Korinthiërs 7:1-11, waarvan ek net ‘n paar sal aanhaal, naamlik:

“Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid (Let wel, as huweliksmaat is ek daardie “welwillendheid” aan my man/vrou VERSKULDIG. [volgens die verklarende woordeboek beteken “welwillendheid” ook “vriendelikheid” of “geneëntheid”]) bewys (ja, my vriend of vriendin, jy moet dit BEWYS – en nie aan my nie, ook nie aan die wêreld nie, maar aan jou huweliksmaat), en net so ook die vrou aan die man.  Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou…En aan die getroudes beveel ek – nie ek nie, maar die Here – dat die vrou nie van die man moet skei nie…”

Ook Efesiërs 5:22-33 bevat die volgende pragtige verse oor hierdie aspek:

“Manne, julle moet jul EIE vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het…So behoort die manne hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame.  Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;”

Iemand wat HOMSELF liefhet, kan volgens hierdie teksvers, dus nie anders as om sy vrou lief te hê nie!

“…want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed dit en koester dit, net soos die Here die gemeente….In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.”

Die verklarende Afrikaanse woordeboek beskryf “koester” onder andere as: “liefderyk verpleeg”.  As ek dus my eie liggaam “liefderyk verpleeg”, moet ek ook my man of vrou so “liefderyk verpleeg”.

Dan wil ek graag die volgende laaste aanhaling maak uit 1 Petrus 3:7, naamlik:

“Net so moet julle, mans, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is – sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”

Eina! Kan ons daardie laaste sin net weer lees? “…sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”  Met ander woorde, indien ek nie aan my vrou eer bewys nie, en haar nie liefhet met dieselfde liefde waarmee Jesus Christus ons liefgehad het nie, mag my gebede dalk “verhinder word”. Geen wonder ek voel soms of ek teen ‘n plafon vasbid nie! Lê die probleem in daardie gevalle nie dalk nét soms in ‘n problematiese, of gebroke, huweliksverhouding nie? Liewe leser, weer eens is dit nie ék wat dit sê nie, maar die Bybel self. God mag dus dalk juis nie na ons luister as ons tot Hom bid nie, OMDAT ons in onvrede met ons huweliksmaats lewe, of hulle afkraak, verbaal sowel as fisies en/of geestelik, of hulle mishandel, of hulle aanrand…

Waarom is die liefdesverhouding in die huwelik vir God juis so belangrik? Eerstens omdat Hy ons as man en vrou geskape het, soos na verwys in Genesis 2:22-24:

“En die Here God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.  Sy sal mannin (vrou) genoem word, want sy is uit die man geneem.  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal een vlees wees.”

Hierdie laaste vers, naamlik: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.”, word bykans woordeliks herhaal deur Paulus in Efesiërs 5:31.  Dit was dus van die begin af God se plan dat huweliksmaats hulle sal losmaak van hulle ouerhuise en EEN sal word in gees, sowél as vlees.  Waarom? Want die eenwording van die vlees in ‘n huweliksverhouding (seks) is in God se oë die toppunt van liefde.

Dít is inderdaad die presiese oomblik wat daardie man en vrou in God se oë met mekaar getroud is. Hoekom dán? Omdat hulle op die oomblik van vleeslike omgang, wanneer die man die vrou se maagdevlies breek, letterlik ‘n bloedverbond aangaan, nét soos wat God met ons ‘n bloedverbond aangegaan het deur die tempel/kerk se maagdevlies (die voorhangsel) te skeur by die aangaan van die nuwe bloedverbond toe Jesus se bloed aan die kruis vir ons gestort is.

Daarom is dit hartverskeurend dat ons mense vandag nie meer besef wat is ‘n bloedverbond nie. Selfs ons skoolkinders het links en regs seks met mekaar, sonder om te besef dat hulle besig is om met daardie persoon of persone ‘n bloedverbond in God se oë te sluit! Die oomblik wat ‘n man en vrou dus seks het, is hulle in God se oë getroud, en die oomblik wat hulle weer uitmekaar gaan, pleeg hulle egbreuk, of hulle nou volgens menslike wette getroud was, of nie. “Egbreuk” vind dus nie net plaas in ons menslike egskeidingshowe nie, nee! Dit vind baie meer gereeld plaas as wat enigeen van ons wil of kan besef…

Ek het onlangs ‘n interessante berig op die internet gelees onder die opskrif: “THE DEVIL HATES SEX”.  Die skrywer was hom die mening aangedaan dat, omdat seks deur God as iets moois geskep is – as die kroon van Sy huweliksverhouding tussen man en vrou – dít juis die rede was waarom satan begin het om van seks iets leliks te maak!  Hy (satan) hoop dat hy, deur seks so vulgêr moontlik te maak, of deur dit in ‘n wolk van omstredenheid of geheimhouding te omhul, of dit so pervers of goedkoop moontlik te maak, op die lang duur sal veroorsaak dat ook hierdie deel van God se aanvanklike raadsplan, permanente skade sal ly. Daardie skrywer se mening maak beslis vir my baie logiese sin, en stem ek heelhartig daarmee saam.

Tweedens is die huweliksverhouding vir Hom so belangrik omdat Hy SELF met ons in ‘n huweliksverhouding staan en wil staan. Is dit nie algemene kennis uit ons studie van die Bybel dat Hy die Bruidegom is en elkeen van ons, kollektief Sy kerk, die bruid nie?

Daarom wil Hy met ons ‘n persoonlike verhouding hê.  En hy wil nie nét met ons ‘n gewone persoonlike verhouding hê nie, nee, soos in enige huwelik, wil Hy met ons ‘n intieme persoonlike verhouding hê.  So intiem, dat Hy Sy saad (Sy Woord) in ons wil stort, sodat dit in ons elkeen kan groei tot volwassenheid en ons uiteindelik vanweë hierdie saad wat binne-in ons elkeen groei, geboorte kan skenk aan derduisende nuwe kinders van God, ENKEL EN ALLEEN tot Sy eer en tot die uitbreiding van Sy heerlikheid en koninkryk (heerskappy) hier op aarde !

Op hierdie wyse wil God Sy aanvanklike skeppingsplan, soos vervat in Genesis 1:28, naamlik:

“En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip”

Ook op ‘n geestelike vlak in ons élkéén ten uitvoer bring. God wil hê ons elkeen moet ook vrugbaar word in Sy Gees, ons moet Sy kinders vermeerder ten einde die aarde te vul met Sy beeld en Sy heerlikheid, sodat Sy kinders kan heers oor die aarde in al sy dimensies, naamlik die aardse (diere), die onderaardse (visse) en die bo-aardse (voëls) dimensies! En uiteraard ook in die geestelike dimensie teen die geeste in die lug (Efesiërs 6:12).

Sodra elkeen van ons wat deel is van Sy kerk (die ware, geestelike kerk van Christus, irrelevant van denominasie, teologie of dogma) dus deur die Heilige Gees ín ons, lewe skenk aan nuwe, Geesvervulde kinders van God rondom ons, word die aarde eenvoudig al hoe meer met God se beeld, en dus met Sy heerlikheid, vervul. Op hierdie wyse word God se eeue-oue raadsplan deur ons elkeen wat na Sy wil vra en waarlik Sy wil doen deur te groei en te wandel in die Gees, uitgevoer.

Ek loof en prys die Naam van die Here vir hierdie wonderlike voorreg om deel te wees van Sy raadsplan!

(Uittreksel uit boek: “God is Liefde” – tiaan gildenhuys)

Ek praat gereeld met mense wat hulle harte vir die Here gegee het, maar telkens sommer gou weer wil moed opgee. Hoekom doen hulle dit? Want dinge gebeur nie met hulle soos en wanneer húlle gedink het dit gaan gebeur nie. Nie op húlle tyd nie en nie soos húlle graag wil hê dit met hulle moet gebeur nie. God, daarenteen, wil hê dat ons sal leer om op Hom te wag, sodat Hy op SY TYD, SY WIL vir ons lewens aan ons kan uitwys. Kom ons kyk in hierdie verband na Jesaja 30:18:

“En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die Here is ‘n God van die gerig.  Welgeluksalig almal wat op Hom wag!

 Dit is dus baie duidelik dat ons moet leer om op God te WAG. Ons wil altyd hê dinge moet op óns tyd (so gou as moontlik) met ons gebeur. Ons wil mos heeltyd vir God sê: “Lord I want some patience and I want it NOW!” Dit is egter nie hoe dit met God werk nie. Hy wil hê ons moet leer om te volhard, Hy wil hê ons moet leer om geduldig te wees, Hy wil hê ons moet leer om op Hom te vertrou in stede van op ons eie vermoëns.  En wat sê die Bybelteks wat ons nou net gelees het? God wag met ONGEDULD daarop om ons genadig te wees en ons is “welgeluksalig” (= geseënd!) as ons op Hom wag.  Met ander woorde, Hy WAG op ons om op HOM te leer wag! En wanneer ons leer om so op Hom te wag, is ons geseënd! Weet jy, die Bybel is vol van die refrein: “Wag op God, wag vir God, wag, wag, wag…” Die Hebreeuse woord vir “wag” is: “qavah”, wat beteken “to collect” of “to expect” of “om ineengestrengel te wees in”. Met ander woorde, ons moet God op so ‘n wyse in ons lewens verwag, en inderdaad opneem, dat ons totaal in en met Hom ineengestrengel sal wees. Slegs dan sal ons werklik gehoorsaam kán wees en wíl wees aan Sy opdragte. 

 So het die profeet Miga dit uitgeroep in Miga 7:7:

“Maar ek sal uitsien na die Hereek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.”

Moet dit nie wonderlik wees om so “ineengestrengel” te wees in die lewende, waaragtige, Almagtige God nie? Dink net wat wil Hy graag alles vir ons leer terwyl ons so ineengestrengel is met Hom! Maar dan moet ons GEHOORSAAM wees aan Sy Woord. Ons moet Sy Woord letterlik begin opneem en begin DOEN wat Hy vir ons in Sy Woord sê hieroor. Ons moet leer om te wag sodat Hy vir ons kan wys wat Sy doel met ons lewens is, nie wat ONS wil hê vir ons lewens nie. 

 Maar wat doen die “vader van die leuen”, satan, met die wêreld, as ons net om ons rondkyk? ALLES, word net al hoe vinniger – die lewe, die tegnologie, ons lewenstyl, ons werksprogramme, ensomeer. Alles word ontwikkel en daarop ingestel om dinge VINNIGER te laat gebeur. En ek sê glad nie dis ‘n slegte ding nie, inteendeel. Die probleem lê egter daarin dat, soos wat ons gewoond raak aan alles wat so vinnig gebeur óm ons, verleer ons wat dit is om te WAG. Ons raak gefrustreerd as ons in ‘n ry moet staan, so dis vinniger as ek my inkopies via die internet doen. Ons raak gefrustreerd as die rooi lig nie vinnig genoeg groen slaan nie, en daarom is daar so baie ongelukke by robotte, waar motors die lig “spring”. Ons raak gefrustreerd as die predikant dit waag om ‘n minuut langer as sy “toegelate” een uur te preek. (Terwyl ons vergeet dat Jesus by geleenthede dae lank gepreek het sonder dat enigiemand gekla het! Ja, maar Tiaan dit was in Jesus se tyd, die mense het nie so baie gehad om te doen soos ons deesdae nie. Inderdaad, liewe vriend, maar hulle het iets baie bétér gehad – ‘n persoonlike verhouding met die lewende Jesus Christus! En dit is ook vir ons beskore. As ons net wil ophou kyk na die struktuur, na die kerk, na die program, na die tydskedule, en slegs na HOM begin dors!)

En wat sê God? Hy wil sedert die begin van tyd stééds hê ons moet leer om te wag, om te volhard. En ons weet nie meer hoe nie. Daarom raak ek ook vinnig gefrustreerd met God omdat Hy nie die dinge om ons laat gebeur so gou as wat EK wil hê Hy dit moet doen nie. En NET DAAR lê satan se wapen, wat hy gebruik om die verhouding tussen my en God te skaad.

Nee, ons moet weer leer om REGTIG op God te wag, soos Hy dit van ons verwag. Slegs dan kan Hy begin om ons te seën soos Hy ons wil seën. Maar sien, ons is ons eie grootste vyand en ons seëninge se eie beperking.

tiaan gildenhuys

Hy laat Hom doop!

Tyd het ‘n geneigdheid om altyd aan te hou loop, en op ‘n dag stap die volwasse Jesus Christus langs die Jordaanrivier op… Hoekom? Kom! Hardloop saam met my daarheen! Kom ons gaan kyk…

“Toe het Jesus van Galiléa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom GEDOOP te word. Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat.” (Mattheus 3:13-15)

Dis baie interessant om te let dat die EERSTE ding wat die volwasse Jesus kom doen, is om Hom deur Johannes te LAAT DOOP.

As ek dus die pad saam met Jesus stap, bly ek iewers in my geloofsgroei agter as ek my nie ook AS VOLWASSE GELOWIGE laat doop nie. Lees weer wat sê Jesus aan Johannes as hy Hom nie wil doop nie – “Laat dit nou toe, want so – HOE? – JA, DEUR SY GROOT DOOP – moet ons alle geregtigheid vervul.” Maar gou kom die argument vanuit die kerk dat die “kleindoop” of “besprinkelingsdoop” in die plek van die besnydenis gekom het en dat daar geen grond of rede bestaan waarom ek myself sou wou laat “groot doop” nie. Ek het geen probleem met daardie argument nie, behalwe dat die vergelyking tussen myself en Jesus Christus op die pad wat ons nou saam stap, op hierdie spesifieke stadium in Sy (en my) lewe dan vir my ‘n groot gaping los. Hoekom? Wel, kom ons kyk – Jesus is besny en ek is klein gedoop, so op daardie stadium as klein babatjies is beide Jesus en myself “gelyk” uit die oogpunt van daardie bogemelde argument, want my kleindoop het mos in die plek van Sy besnydenis gekom. Geen probleem tot hier nie. En dan? Die dag wat Hy as volwasse man die Jordaan binnestap om ook as grootmens gedoop te word, bly ek iewers agter. Hy het, as my ouer broer, as eersgeborene van baie broers, wat jou en my insluit, ‘n stap vérder geneem, en ek nie, as ek myself nie deur die Heilige Gees laat oortuig om my ook te laat groot doop nie.

As my persoonlike kleindoop in die plek van Jesus se besnydenis gekom het, wat van my het in die plek van Jesus se grootdoop gekom? Of het my kleindoop in die plek van BEIDE Jesus se besnydenis én Sy grootdoop gekom? Is die “verbondswaarde”, as ek met respek so ‘n woord mag gebruik, van my persoonlike kleindoop, – wat ‘n menslike instelling was – stérker as die “verbondswaarde” van Jesus se besnydenis? Soos ek reeds voorheen gesê het, is my kleindoop se “verbondswaarde” só groot, só sterk, dat dit selfs ons Koning, Jesus Christus, se persoonlike grootdoop dertig jaar later in Sy lewe, uitkanselleer, of dit dan ook insluit? Indien wel, waar staan dit in die Bybel? Nêrens nie! Nee vriend, wat anders kan my op hierdie pad weer gelyk met Jesus bring, ánders as dat ek myself ook laat grootdoop? – NET SOOS WAT HY DIT GEDOEN HET! In gehoorsaamheid aan God se Woord. ‘n Persoonlike vriend van my het die volgende fantastiese openbaring ontvang rondom die verskil tussen die “verbondswaarde” van die besnydenis en die doop: Die besnydenis was ‘n verbond wat deur God ingestel was, met ander woorde, dit het van God af gekom, wat dit met die mens aangegaan het. Kyk ons egter na hierdie volgende teksvers oor die doop, sal ons sien dat die doop ‘n “bede tot God” is om ‘n skoon gewete:

“Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus.” (1 Petrus 3:21)

Baie duidelik dus het die besnydenis opdrag uit die hemel gekom, na die mens toe. Uit hierdie teksvers, merk ons dat die mens, deur sy grootdoop ‘n bede tot God doen, dit wil sê, dit kom van die aarde af en word gerig tot die hemel. Daar is dus ‘n baie groot verskil tussen die “verbondswaarde” van die besnydenis en die “verbondswaarde” van die doop, aangesien die een van God af kom na die mens toe, terwyl die ander een van die mens af kom, na God toe. Dit kan dus nooit op dieselfde vlak geplaas word, soos wat mense dit nou al reeds vir soveel jare probeer doen het nie. Soos ek later skryf, kan ‘n babatjie nie so ‘n “bede tot God” uitspreek nie, so hierdie teksvers het eweneens niks met die “kleindoop” te doen nie.

Het jy nie al ooit gewonder of daar dalk méér steek aan die groot doop as wat meeste mense wil erken nie, veral as ons in ag neem dat dit die ENIGSTE plek in die hele Bybel is waar die Heilige Gees in ‘n FISIESE vorm (as duif) aan mense sigbaar geword het? Sê dit nie dalk iets oor die belangrikheid van die groot doop dat dit juis dáár is waar die Heilige Gees eenmalig sigbaar geopenbaar word nie? Hoekom het die Heilige Gees dan nie eerder by die berg van verheerliking so sigbaar gemanifesteer nie, want uit ‘n menslike oogpunt was dáárdie tog ‘n baie meer “hemelse, Goddelike” oomblik as die oomblik in die waters van die Jordaan? Behalwe natuurlik as die grootdoop eintlik ‘n baie belangriker en baie dieper betekenis het as wat ons maar nog altyd gedink het, of probeer wegredeneer het met allerhande “slim” menslike argumente …

‘n Paar ander teksverse wat dit baie duidelik maak dat, indien ek werklik die pad saam met Jesus wil stap, ek myself ook uiteindelik sal WIL laat groot doop, is die volgende:

“Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en LAAT ELKEEN van julle GEDOOP WORD in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”(Handelinge 2:36 – 38)

Kom ons kyk in die eerste plek na die woorde: “…wat JULLE gekruisig het…”.Ons weet almal dat dit nie die heidene was wat Jesus gekruisig het nie, maar die godsdienstige Jode van Israel. Baie duidelik praat Petrus dus hier NIE net met die ongelowiges wat daar rondgestaan het nie, maar ook met godsdienstige mense, wat uit die aard van die saak daardie tyd beslis almal reeds besny (“kleingedoop”) was. En wat sê hy verder vir HULLE, toe die waarheid van die Woord hulle in die hart tref? “Bekeer julle, en LAAT ÉLKÉÉN (ook die godsdienstiges) van julle GEDOOP WORD in die Naam van Jesus Christus.” En waarom sou hulle hulle laat doop? “…tot vergewing van sondes…” Ek hoef nie veel meer te sê oor daardie sinnetjie nie, want alles gaan daaroor dat ek moet seker maak dat ek met berou my sondes bely sodat ek vergifnis daarvan kan ontvang. Baie duidelik weet ons ‘n babatjie kan hom nie bekeer nie, aangesien hy nog niks verkeerds gedoen het nie. Hierdie teksvers is beslis op grootmense gerig wat al KEUSES in die lewe kan maak, met die opdrag dat, sodra jy jou bekeer, jy jou moet LÁÁT groot doop. Duidelik sien ons dus hier dat die doopopdrag óók aan godsdienstige mense, kerkmense, gerig word. Maar kyk mooi hoe reageer die “godsdienstige mense” van Jesus se tyd. Vergelyk dit gerus met die “godsdienstige mense” van vandag, wat ook nog nie werklik die harde stofpad van die geloofslewe sáám met Jesus Christus wíl stap nie, se optrede…

“Al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam…

Hóé was hulle aan die wil van God gehoorsaam?

“Hulle het hulle met die doop van Johannes LAAT DOOP…”

Baie duidelik nê? Daar is vandag ook vele argumente oor wat die “doop van Johannes” in werklikheid was. In die Bybel is dit baie duidelik dat dit niks anders was as dat mense hulle in die Jordaan fisies deur hom LAAT DOOP het nie. Maar hoe tree die “godsdienstige mense” van destyds op?

“Net die Fariseërs en die wetgeleerdes het die bedoeling van God VERWERP en hulle NIE deur Johannes LAAT DOOP NIE.” (Lukas 7:29, 30)

Net so is daar vandag argument op argument van “godsdienstige mense” van verskeie denominasies of kerke, waarom hulle hulleself nie kán, of nie hóéf, of nie mág, groot laat doop nie. As ek die pad saam met Jesus wil stap, sien ek as ek VOLGENS DIE BYBEL aan God se wil gehoorsaam wil wees – let wel, volgens die Bybel en nie volgens enige menslike leerstellings nie – en ek NIE Sy bedoeling wil verwerp NIE, sal ek myself wel een of ander tyd, uitsluitlik as gehoorsaamheidstap aan God se Woord, laat grootdoop. Of ek gedoop is of nie, raak glad nie my saligheid nie, en kan my nie uit die hemel uithou nie, maar dit sal beslis my verhouding met Christus verdiep.

Ons sien verder in Handelinge 10 dat Petrus ook aan die heidene, (in teenstelling met die godsdienstiges waarvan ek hierbo gepraat het), – daardie mense wat nie deur die Jode erken was as goed genoeg om God te ken nie –die Woord verkondig en dat hulle self ook die Heilige Gees ontvang ná sy prediking. Dan kom hierdie baie duidelike woorde van Petrus aan hulle:

“Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie GEDOOP word nie? En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here.” (Handelinge 10:46-48)

Wat sien ons is die eerste ding wat Petrus BEVEEL gedoen moet word nadat hulle die Woord gehoor het, hulleself bekeer het en die Heilige Gees ontvang het? Dat hulle gedóóp moet word! Onthou, hierdie was heidene, so hulle was NIE besny nie. Daar was dus nie vir hulle ‘n “kleindoop” nie. Uiteraard is dit dieselfde as met ongelowiges wat hulle harte vir die eerste keer vir Jesus Christus gee, hulle moet as grootmense gedoop word as gehoorsaamheidstap aan Christus en Sy evangelie. Ons hoef gelukkig nie in lang argumente in te gaan rondom besprinkeling of onderdompeling nie. Ons weet almal dat in Jesus se tyd, “doop” beteken het om fisies en totaal “onderdompel” te word. As ek en jy vandag koffie en beskuit eet, en ons “doop” die beskuit in die koffie, druk ons immers nie ons vingers in die koffie en spat die koffie oor die stuk beskuit voordat ons dit eet nie!

Maar kom ons los nou eerder die “godsdienstiges”, die ongelowiges, en die heidene uit hierdie argument en ons fokus op diegene wat hulleself gelowiges noem, wat WERKLIK die pad saam met Jesus Christus wil stap en dalk nog wonder wáárom hulle hulle op ‘n dag sal wíl laat groot doop. Kom ons kyk na een van die grootste en mees prominente Fariseërs van sy tyd, Saulus van Tarsis, wat as “verbondskind” uit die aard van die saak óók besny was. En kyk net wat gebeur met hóm enkele dae nadat hy die persoonlike ontmoeting met Jesus Christus op pad Damaskus toe gehad het, waarná hy Paulus genoem is:

“En ‘n sekere Ananías, ‘n vroom man volgens die wet, wat ‘n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê: Saul, broeder, word siende! En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk. En hy het gesê: Die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die Regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor; want jy sal vir Hom by al die mense ‘n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, WAAROM VERSUIM JY? Staan op, LAAT JOU DOOP en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.” (Handelinge 22:12-16)

As ek dus myself nou op die “geloofspad” met Paulus moet vergelyk, lyk dit as volg: Paulus as Joodse gelowige is besny, ek is kleingedoop. Ons is hier gelyk. Net soos ek en Jesus soos ek dit vroeër verduidelik het. Maar dan staan hierdie groot geloofsheld, wat twee derdes van die Nuwe Testament geskryf het, óók op en LÁÁT hóm – SONDER VERDERE VERSUIM – groot doop! En weer is daar ‘n gaping tussen my en Paulus, soos tussen my en Jesus Christus, as ek my nie ook laat groot doop nie. As my persoonlike kleindoop in die plek van Paulus se besnydenis gekom het, wat van my het in die plek van Paulus se grootdoop gekom? Wat vir my verder interessant is, is dat hierdie bogemelde teksverse onder andere ook verwys na elke gelowige wat die pad met Jesus begin loop, aangesien dieselfde “voorbeskikking” wat op Paulus van toepassing was, ook op elkeen van ons van toepassing is. God sê in amper soveel woorde in Jesaja 49:1, Jeremia 1:4,5 en Mattheus 28:19 vir ons presies dieselfde as wat Hy vir Paulus gesê het, met ander woorde: “Die God van ons vaders het JOU (ja, jy en ek ook) voorbeskik om sy wil te ken en die Regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor; want JY (jy en ek ook) sal vir Hom by al die mense ‘n getuie wees van wat JY (jy en ek ook) gesien en gehoor het.”  Hoe kan ek sê hierdie teksvers sê amper dieselfde as daardie ander drie? Kom ons lees ook die ander drie teksverse waarna ek verwys, en dan vergelyk ons.

“Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die HERE het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem.”(Jesaja 49:1)

“Die woord van die HERE het dan tot my gekom en gesê: VOORDAT Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou GEKEN; en VOORDAT jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou GEHEILIG; Ek het jou tot ‘n PROFEET vir die NASIES gemaak.” (Jeremia 1:4, 5)

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Dit is dus duidelik vanuit hierdie teksverse dat die Here ons almal van VOOR ons geboorte af self geken het, geroep het, ons name genoem het, en ons so “voorbeskik” het om uit te gaan en te getuig, en om die nasies te leer, hulle na God toe te lei, en hulle te DOOP. Maar om hulle te kán doop, moet ek self ophou versuim, opstaan en mý láát doop sodat my sondes wat ek gepleeg het sedert ek klein was, afgewas kan word, terwyl ek ook die Naam van die Here aanroep.

“Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding.” (Romeine 6:3 – 5)

“Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus.” (1 Petrus 3:21)

Hier sien ons duidelik nog eens dat die doop nie iets is wat die vuilheid van my fisiese liggaam wegneem nie, maar ‘n bede tot God om ons gewete skoon te maak van die verkeerde dinge wat ons gedoen het. Sonder enige twyfel weet almal ook dat ‘n babatjie nie enige “…bede tot God (het) om ‘n skoon gewete…” nie, want ‘n babatjie het nog niks verkeerd gedoen nie. Wéér eens ‘n duidelike teksvers dat die doop waarna die Bybel verwys, met grootmense te doen het en nie met babatjies nie. Ja, daar is die argument dat ons “in sonde ontvang en gebore is”, maar dit beteken bloot dat ons in ‘n sondige wêreld ontvang is en in ‘n sondige wêreld gebore is. Dit beteken nie dat ek as babatjie alreeds gesondig het nie. Hoe kan ek dit sê? Kyk gerus weer na Jeremia 1:4, 5:

“Die woord van die HERE het dan tot my gekom en gesê: VOORDAT Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou GEKEN; en VOORDAT jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou GEHEILIG; Ek het jou tot ‘n PROFEET vir die NASIES gemaak.”

Daardie woorde rig God tot élke baba wat gebore word. Vóórdat daardie baba in sy of haar moederskoot gevórm was, het God hom of haar reeds geken en voordat hy of sy gebóre is, het God hulle reeds GEHEILIG. Waar kom die sonde van daardie babatjie in? Daardie babatjie kán nog geen sonde pleeg nie. Hy is dan deur God Homself geheilig! Daarom gaan so ‘n babatjie REGUIT HEMEL TOE as hy sterf voordat hy self besluite in die lewe kon begin neem.

Let wel, of ek groot gedoop is of nie, raak vir geen enkele oomblik my saligheid nie, maar soos ek vroeër gesê het, gaan dit my beslis in ‘n dieper verhouding met Jesus intrek. Ek probeer hier ook niemand oortuig hieroor nie, want dit is nie my werk nie. Daardie deel doen slegs die Heilige Gees in mense se lewens. Al wat ek wel gevind het die afgelope aantal jare wat ek self die pad saam met Jesus stap, is dat dit beslis ‘n gehoorsaamheidstap is aan die sagte stem van die Heilige Gees. Want so te sê elkeen van die –letterlik honderde – mense wat ek op hierdie pad ontmoet het, het iewers op daardie pad wat hulle saam met Jesus Christus van Nasaret begin stap het, self ook daardie gehoorsaamheidstap geneem. Ek het ook al die wonderlikste getuienisse gehoor van mense se gewaarwordinge die oomblik wat hulle uit daardie doopwater opgekom het. So kan ek by my persoonlike doop die geroep van ‘n voëltjie baie duidelik onthou toe ek uit die water opkom en die goue sonstrale die rivier waarin ek gedoop is, soos die nuwe Jerusalem se goud laat glinster het. In daardie oomblikke het ek presies geweet wat beteken die woorde van Filippense 4:7 oor die “…vrede van God wat alle verstand te bowe gaan…”

Nog ‘n paar bevestigings dat gelowiges hulle moet LAAT doop as hulle gehoorsaam wil wees aan God se Woord – en NIE aan menslike leerstellings nie, want God se Woord is immers baie belangriker as menslike leerstellings –vind ons in die volgende teksverse:

“Hy wat GLO en hom LAAT DOOP, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.” (Markus 16:16)

Jesus Homself rig hierdie opdrag dus baie duidelik aan grootmense wat kan glo en hulle kan LAAT doop.

“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en LAAT ELKEEN van julle GEDOOP WORD in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Handelinge 2:38)

Petrus praat hier sonder twyfel met grootmense, maar sekerlik ook met kinders wat al self keuses in die lewe kan maak. En wat sê hy vir hulle? Om hulle te bekeer, met ander woorde om op te hou met hulle ou manier van lewe, en om hulle te LAAT DOOP. Hoekom? Sodat hulle sondes vergewe kan word en hulle in ‘n nuwe verhouding met die Heilige Gees kan ingaan.

“En nou, WAAROM VERSUIM JY? Staan op, LAAT JOU DOOP en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.”  (Handelinge 22:16)

Ananias praat hier met die volwasse Paulus, soos ek reeds vroeër in die hoofstuk daaroor geskryf het. En wat sê hy duidelik vir Paulus? Dat hy hom moet LAAT DOOP. Hoekom? Sodat sy sondes afgewas kan word.

Die laaste interessante deel, is om te let dat Jesus se finale opdrag aan Sy dissipels, wat ons wat Hom wil volg vandag insluit, ook die volgende oor die doop bevat het:

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en DOOP HULLE in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om ALLES te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Mattheus 28:19)

Die Griekse woord wat hier gebruik word vir “doop”, is “baptidzo” wat fisies beteken om onderdompel te word. Jesus se opdrag is om AL DIE NASIES te gaan dissipels maak en onder andere om hulle te DOOP, ja, om hulle te onderdompel. “Al die nasies” sluit my en jou natuurlik ook in. Hoekom moet ons dit doen? Want uit die voorafgaande drie teksverse is dit duidelik sodat daardie nasies se sondes afgewas kan word en hulle ook die Heilige Gees kan ontvang. Het die Heilige Gees jou al oortuig om onderdompel te word? Want as babatjie was jy nie onderdompel nie…

As laaste gedagte, het jy geweet dat Moslems geen probleem het met Jesus Christus nie? Dat hulle selfs beweer dat hulle in Hom glo, alhoewel Hy in hulle oë bloot maar net nog ‘n “profeet” is en nie werklik God se seun nie? Maar weet jy wat is baie interessant? Die oomblik wat enige Moslem sy hart vir die Here gee, begin die gevaarseine vir sy of haar familie opgaan. Dit is egter nog steeds nie vir die Moslems ‘n onoorkombare probleem nie. Maar die oomblik wat so ‘n nuwe Christen Moslem hom of haar LAAT DOOP, is sy of haar familie verplig om daardie persoon fisies dood te maak! Sê dit dalk iets oor die belangrikheid van die grootdoop, gesien in hierdie geval uit die oogpunt van die koninkryk van duisternis? Dink gerus daaroor na, en begin asseblief self met die Heilige Gees in gesprek tree hieroor indien jy nog nie groot gedoop is nie, maak nie saak wie jy is nie…

(Uittreksel uit die boek: “Kom stap die pad saam met Jesus”. – tiaan gildenhuys)

1Sam 16:7 Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.

Terwyl ek stil word by die Here gisteraand, ervaar ek duidelik in my gees hierdie vraag: “wat is in jou hart My kind, wat is die gesindheid en dryf in jou hart waarmee jy na My toe kom of waarmee jy leef in hierdie dae?” Onmiddelik word ek toe herinner daaraan dat Abba na ons harte kyk en dat ons by Hom geen skans kan voorhou soos ons by mense kan doen nie!

Só baie mense sien ons aan as “heilige mense” op grond van dit wat ons sê of die dingetjies wat ons doen, wat só Christelik voorkom. Tog is daar baie keer in ons harte ‘n valsheid of by-motief waarom ons sekere dinge doen of sê. Die vraag is: is dit wat ons doen of sê tot eer van die Here of gaan dit oor “me, myself and I – the unholy trinity”? Is ons werklik op soek na Jesus in hierdie dae wat ons leef of is ons maar net besig om ‘n Christelike bestaan te voer?

Dit is só maklik om met die mond te verklaar dat Jesus se koms baie naby is, maar is ons werklik besig om te lewe asof Hy inderdaad vandag dalk kan kom om Sy bruid te kom haal?

Terwyl ek die afgelope maand die klomp vakansiegangers hier in ons dorp, Mosselbaai, dophou, hoé hulle feesvier en plesiertjies najaag, kom die volgende deel uit die Skrif by my op en sien ek hoé dit daagliks voor my oë manifesteer.

2Tim 3:1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2Tim 3:2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

2Tim 3:3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

2Tim 3:4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

2Tim 3:5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Ek sien hoé dit vir jongmense net gaan oor hoé hulle lyk, aantrek (so min as moontlik in meeste gevalle) en watse “brand name gadgets” hulle saamdra. Vir die ouer gaarde gaan dit oor:  wat ek ry, waar ek bly en wat ek in die lewe vermag het. En dan kom dit by my op dat ‘n groot klomp van die meerderheid mense hier, sal bely dat hulle Jesus as Saligmaker aangeneem het, maar as mens kyk na die vrug wat gedra word dan kan jy nie anders as om te wonder nie!

Die realiteit is dat die dinge waarop jy jou gedagtes fokus, is die dinge wat in jou hart sal wees!

Prov 23:7  For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.

Pred 9:3 Dit is ‘n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe; en daarna gaan dit na die dooies toe!

Jesus self het op ‘n stadium gesê dat dit nie is wat by die mond ingaan wat die persoon onrein maak nie, maar dit wat uit die mond uitgaan, omdat dit die dinge is wat uit die hart kom.

Mat 15:10 En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister en verstaan!

Mat 15:11 Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.

Mat 15:18 Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.

Mat 15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.

Mat 15:20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Ek was die afgelope tyd verstom om te hoor hoé kinders van God rondom die koffietafel kan sit en praat oor die dinge en Woord van die Here en dan KIES om só hier en daar ‘n vloekwoord in te werk om só bietjie krag aan sy/haar stelling te verleen, of baie keer net omdat dit nog ‘n vieslike gewoonte is en hulle kies om dit nie af te lê nie. Die ergste is dat die res van die geselskap dit maar gedweë aanvaar, omdat hulle nie graag die persoon se gevoelens wil seermaak of aanstoot gee nie. Dieselfde ligsinnige grappies van die wêreld word oorvertel en feitlik almal lag te lekker daaroor. En tog sê die Woord van God:

Jak 4:4 Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.

Dieselfde hoeveelheid ongeloof en kleingelowigheid word by kinders van God bespeur as by die ongelowiges, wie alles vrees! Dan sit ek en wonder hoé verskil ons dan van die wêreld as ons taalgebruik en optrede dieselfde is as die ongelowiges? Terwyl die Here 365 keer in Sy woord sê dat ons nie moet vrees of ons bekommer nie!

Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Luk 18:7 Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?

Luk 18:8 Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Die vraag is dan aan jou en my wie onsself kinders van God noem, waarin of in wie stel ek en jy ons vertroue en waarin is ons geloof…in jou rykdom, jou werk, jou geleerdheid, jou kennis van die Woord? Ek vind dit meer as gereeld dat mense die vermoeë het om die een vers na die ander uit die Bybel te kan kwoteer, maar die vraag bly: ken hulle die teks of ken hulle Hom wie die Woord is en is hulle vertroue dan in Hom wie die Lewende Woord is?

Spr 3:5 Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

Spr 3:6 Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Spr 3:7 Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Spr 3:8 dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.

Mat 6:31 Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

Mat 6:32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God (Sy outoriteit en heerskappy)en sy geregtigheid (Jesus se manier van dinge doen), en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Mat 6:34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

God is ook baie duidelik in Sy Woord oor die woord wat by ons mond behoort uit te kom:

Ef 4:29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Ef 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Ef 4:31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Ef 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Kol 3:8 Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheidlaster, skandelike taal uit julle mond.

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Tog hoor ons redelik baie hoé die kinders van die Here hulself wil regverdig oor die sogenaamde “heilige woede” wat oor hulle gekom het, oor die een of ander ding wat iemand anders teenoor hulle gedoen of gesê het en dan is hulle vreeslik vinnig om die geval aan te haal waar Jesus die tafels omgekeer het in die tempel. En dan lees ek die stuk in die Bybel en ek sien wat was in Jesus se hart toe Hy dit gedoen het, maar dan vind ek nie dieselfde gesindheid by die mense wat só “heilig” kwaad geword het nie.

Selfs hierin het Jesus vir ons die voorbeeld kom stel toe Hy ons onderrig het oor hoé ons teenoor mekaar behoort op te tree en toe Hy self ook Sy woord tot op die laaste letter vervul het toe Hy aan die kruis gesterf het!

Ef 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Kol 3:13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

En tog, na alles wat ek hierbo genoem het oor die dinge wat ek die afgelope tyd by mense waargeneem het, kom Vader na my toe en vra vir my: “wat is in JOU hart my kind?”

‘n Week gelede konfronteer die Here my weer met die Skrif uit Openbaring wat ons waarsku dat ons moet terugkeer na ons Eerste Liefde toe! Hierdie was die heel eerste brief wat Johannes moes skryf en het gegaan aan die gemeente in Efese.

Opb 2:1 Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:

Opb 2:2 Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;

Opb2:3 en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.

Opb2:4 Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.

Opb2:5 Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

Só maklik kan ‘n mens op ‘n plek kom waar jy dink jy is “okay” as jy besig is met die dinge van die Here of selfs gereeld “fellowship” het met mede gelowiges en dan kom jy nie agter dat die vyand jou subtiel begin wegtrek van “fellowship” met God nie. Selfs al staan jy in bediening en is jy gereeld besig om ander te help om uit die gevangenis van die vyand los te kom, kan dit soms gebeur dat jou fokus van Jesus af skuif na jouself of die werke toe! Só paar maande gelede gee die Here my hierdie vers, wat so bietjie die mat onder my uitgepluk het op daardie stadium:

Rom 2:19 en jy is oortuig dat jy ‘n leidsman is van blindes, ‘n lig vir die wat in duisternis is,

Rom 2:20 ‘n opvoeder van onverstandiges, ‘n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het

Rom 2:21 jy dan, wat ‘n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat ‘n mens nie mag steel nie, steel jy?

Dis toe dat ek besef dat dit baie maklik is om jou oog van Jesus af te haal en die kern te skuif na iets anders toe, terwyl dit altyd net oor Hom moet gaan! Só baie kinders van God probeer hul absolute bes om die Woord van God getrou te hou, net om weer keer op keer teleurgestel te word en dan kom hulle op die punt waar hulle voel dit is net te moeilik. Op daardie punt oorweeg hulle dan somtyds ook om net alles op te gee en terug te keer na hulle vorige lewenswandel. Terwyl hulle eerder hulle tyd en kragte moet gebruik om te bou aan ‘n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus en Hom dan te vertrou om ons deur Sy Gees te lei om nougeset te wandel in die volheid van Sy woord! Waar ons dan sal struikel, kan ons dan ook weet dat ons met ware berou na Hom kan gaan en dat Sy genade vir ons genoeg is!

Om in ‘n lewende verhouding met Jesus te wees, beteken om in Sy vrede te bly en om Sy aangesig te soek in alles wat jy doen, om alles aan Hom toe te vertrou en om te wag op Hom dat Hy jou lei deur Sy Gees!

Joh 15:3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.

Joh 15:4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.

Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

1Sam 15:22 Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Daar is te veel leringe en leerstellings, in hierdie dae, wat die kind van God se fokus wil plaas op dooie werke en op “performance” en wil terugneem na die eerste dinge van hierdie wêreld. Ek noem dit sommer die onderstebo evangelie, want as jou oog op Jesus gerig is en jou hart om Hom te soek en lief te hê bo alles, dan sal jy outomaties vrug dra en werke doen, want Sy Gees sal jou dring!

Na alles wat hierbo geskryf is, bly die vraag vir my en jou: “wat is in jou hart My kind?”…en net jy en God weet dit!

Die tyd het gekom dat ek en jy vir Jesus vra om met Sy wonderbare lig in ons harte te kom skyn en vir ons te wys wat daar is wat Hom nog op die kruis hou en vir ons op die troon! Want sien my liewe vriend, Jesus het klaar op die kruis gehang vir my en jou en nou wil Hy op die troon van ons harte sit!

Ek kan nie vandag vir jou daardie besluit neem nie en net jy weet hoe om op hierdie vraag te antwoord

Vir my eie lewe kan ek maar net vanaand soos Dawid kom vra: (Ps 51: 7-12)

Vader, Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees.

Amen!

Alle eer aan Jesus Christus vir Sy offer aan die kruis en aan Abba vir Sy lankmoedigheid dat hierdie nog genade tyd is, sodat ons kan voorberei om as bruid gereed te wees vir ons Messias!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Het jy geweet daar was eendag ‘n MAN wat aan ‘n houtkruis gehang het op ‘n heuwel? En dat Hy daar gehang het om jou en my ewige saligheid te verseker? En om vir ons hier op aarde reeds ‘n volheidslewe, ‘n lewe van OUTORITEIT te verseker? Ja jy weet van wie ek praat… Niemand anders nie as JESUS CHRISTUS van Nasaret! Hy wat gesê het: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”(Johannes 14:6) Daar bestaan eenvoudig net nie so iets soos: “There are many roads leading to Rome” nie. Daar is NET EEN weg na ons Hemelse Vader, en dit is deur Jesus Christus!

En sedert die vroegste tye is daar ‘n vyand wat hierdie waarheid kom steel, op baie verskillende maniere. Sy naam is “the destroyer” (satan) en hy het net gekom om te steel, slag en verwoes (Johannes 10:10). Uit die aard van die saak wil hy dus ook die waarheid rondom Jesus Christus, en wat Hy vir ons kom doen het, steel, slag en verwoes. En hoe doen hy dit? Onder andere deur mense te laat glo hy bestaan nie werklik nie, en dat dit wat die Bybel “die duiwel” of “satan” noem, eintlik maar net die mens se inherente boosheid is.

Die oomblik wat ons daardie leuen glo, betwyfel ons nie net Jesus Christus nie, maar die hele Bybel. Hoe kan ek so sê? Want Jesus Christus het persoonlik voor die duiwel gestaan tydens Sy versoeking in die woestyn. En Hy is die een wat ons geleer het satan is die een wat kom steel, slag en verwoes. So, as satan dus nie werklik bestaan nie, het Jesus vir ons ‘n leuen vertel. En, nou ja, as Hy vir ons een leuen vertel het, wie sal Hom kan glo oor die res van die dinge wat Hy gesê het? Dit is presies wat die duiwel wil hê!

Jy sien, satan hoef jou nie so ver te kry om te twyfel in die hele Bybel nie, liewe vriend. Hy hoef jou net so ver te kry om te twyfel in EEN teksvers, want as jy in een teksvers begin twyfel, waarom sou jy die res van die teksverse in die Bybel glo? Jesus het ons lankal reeds gewaarsku deur die woorde: “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie.”(Mattheus 22:29). Dit is vandag nog menige Christen se hele probleem. Hulle dwaal oor die waarheid, omdat hulle die Skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Daarom word hulle sommer maklik deur enige geringe misleiding weggetrek van die waarheid af.

Is dit nie vir jou tyd om op te staan en te vra: “Vader, ek wil nie meer dwaal nie, ek wil die Skrifte ken, openbaar dit asseblief aan my!” Kyk watter mooi getuienis vind ons in die Woord oor die mense van Beréa: “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” (Handelinge 17:10, 11) Sien jy? Hierdie mense van Beréa is “edelmoediger” = “of a more noble character” geag as die mense van Thessalonika. Waarom? Juis omdat hulle nie sommer alles geglo het, alles vir soetkoek opgeëet het wat Paulus en Silas hulle vertel het, net omdat dit die “belangrike PAULUS” was, nie. Nee, hulle het ELKE DAG die Skrifte (in ons geval die Bybel), ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was wat Paulus hulle vertel het. Sy geleerdheid het hulle nie afgeskrik daarvan om hom nog steeds te gaan toets aan die Skrif nie.

Ons Christene is te geneig om sommer net enigiets te glo wat ander mense vir ons vertel, sonder om self die Woord te ondersoek om te kyk of dit wat daardie persoon ons vertel het, so is of nie. Dit maak nie saak wie die persoon is nie, watter tipe geleerheid hy of sy het, of waar hy of sy vandaan kom nie. Ons kan die woord/boodskap wat daardie persoon bring, ook met “alle welwillendheid ontvang” wanneer ons dit hoor, maar daarna moet ons SELF die Woord DAAGLIKS gaan ondersoek om te kyk of die dinge wat daardie persoon gesê het, so is of nie.

Hierdie is natuurlik maar net nog een van die leuens wat die satan gebruik om ons te probeer keer van die volheidslewe wat ons in Christus kan hê as ons self begin raaklees wat die Woord van God alles bepaal. Hy wil juis nie hê dat ons self sal begin rondkrap in die Woord nie, daarom wil hy hê ons moet sommer net alles glo wat almal vir ons sê. Die ander leuen wat hy gebruik is om, telkens nadat hy in ons lewens iewers gesteel, slag of verwoes het, vir God die skuld daarvoor te gee: “O, dis seker omdat jy so vol sondes is dat hierdie slegte ding met jou gebeur het. God straf jou nou vir jou sondes!”Regtig? Nee! Dit is nie so nie, want God is NIE die verwoester nie! Of die ander leuen dat God die een is wat ons mense doodmaak. Dit terwyl Jesus baie duidelik gesê het dat satan ‘n mensemoordenaar is, van die begin af (Kain en Abel). Jy sien, ons dwaal, omdat ons die Skrifte nie ken nie.

Liewe vriend, neem net baie duidelik kennis van een ding: satan kan jou niks MAAK doen nie! Hy kan slegs gedagtes in jou kop sit, en dan moet jy KIES wat jy daarmee gaan maak. Die Woord bepaal ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, sodat ons nie so maklik op hierdie dwaalweë gebring kan word nie.

Indien jy sou belangstel om meer uit te vind rondom jou ware Outoriteit in Jesus Christus, en ook meer wil weet rondom die vyand se leuens in jou lewe, bestel gerus enige van ons dvd’s of boeke op hierdie webblad, of woon gerus een van ons kampe of seminare by. Dit is tyd dat God se ware kinders begin opstaan in die werklike outoriteit waaroor hulle beskik in Jesus Christus, en dat hulle nie meer soos golwe op die oseaan rondgeslinger word deur hierdie menslike lering, of daardie menslike lering nie. Die slagspreuk bly steeds: TERUG NA DIE WOORD! God se Woord is onfeilbaar en korrek, begin dit net TOEPAS in jou lewe!

Liefde en vrede vir jou, in Jesus Christus se kosbare en wonderlike Naam.

tiaan gildenhuys

“US Golf Association Rule nr. 13: Ball played as it lies

The rule prohibits moving the lie, the area intended for the swing, the line of  play or the area in which the ball is to be dropped. In general the golf  ball should be played where it lands without any change to the overall situation”

Na aanleiding van ’n gesprek wat ek en ’n vriend vanmôre gehad het en ook uit ervaring van my eie egskeiding en die pad van herstel daarna, het die volgende Woord by my gekom….

Nou voordat ek verder gaan, wil ek dit net eers duidelik maak, dat my kennis van golf net genoeg is om ’n gevaar vir myself en ander in te hou, só ek gee my nie uit as ’n “pro” op die gebied nie, maar is dit slegs ter illustrasie van dit wat die Here in my gees gelê het.

Só dikwels neem ons besluite of doen ons dinge wat reuse, traumatiese ervarings tot gevolg het vir ons huwelike, kinders, vriende, loopbane, ens. Agterna is ons bitter spyt en wens dan só dat dit nie gebeur het nie of dat jy kan teruggaan en dit gaan regmaak. Sommige tye is dit moontlik en ander kere nie! Die lewe gaan egter voort en kan ons nie bly stilstaan by hierdie daad of gebeurlikheid nie en dan moet ons deel met die omstandighede net soos dit is. Dit is dan hier waar die bogenoemde golf-term te pas kom.

Moses het ook op ’n stadium in sy lewe gekom waar hy moes vlug nadat hy iemand doodgeslaan het in Egipte en toe die Here met hom spreek uit die brandende bos, was hy vol verskonings oor hoekom hy nie die Here se opdrag kon uitvoer nie. Die Here het egter ’n ander plan met sy lewe gehad en net só met elke een van ons vandag. Die Here vra vir Moses wat hy in sy hand het en leer hom om dit te gebruik.

Exo 4:2  Daarop vra die HERE vir hom: Wat is daar in jou hand? En hy antwoord: ‘n Staf.

Jy sien, net soos in die geval van Moses se sonde, kyk die Here nie vas in ons sonde nie, maar weet Hy wat Hy vir ons beplan het.

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Dit is egter ons en ander mense wat nie die son wil sien skyn oor ander nie, wat vashou aan die sondige daad of dan verlede. Heel dikwels is dit die partye wat betrokke is en wat die “seerste” gekry het, wat die moeilikste laat los. Dit is te verstane, aangesien daar ’n emosionele sy aan elke mens is (die siels dimensie) wat afgeknou word en wat tyd nodig het om te herstel. Die Bybel is egter baie duidelik dat ons nie moet vashou aan die verlede nie, omdat Vader weet dat dit die vyand se manier is om ons te bind en te verhoed om uit te kom by wat Vader vir ons bestem het.

Jes 43:18  Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

Die Woord is dan ook duidelik uit Jer. 29: 11 hierbo, dat Jesus vir ons ’n hoopvolle toekoms beplan vol van Sy vrede. Sy vrede is nie die tipe kunsmatige vrede wat die wêreld vir ons voorhou nie, maar Sy vrede is’n innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan m.a.w. dit is nie iets wat ’n mens sou kon verklaar nie. Die wêreld se vrede is baie keer die van onderdruk, ignoreer en ontkenning en wanneer jy dit begin doen, dan is jy soos ’n wond wat binne toe bloei en nie uitbloei dat al die gif kan uitkom, sodat herstel kan plaasvind, nie. En dit is net daar waar die vyand my gebind het vir 3 en ’n half jaar en so baie ander vandag nog bind, veral mans! Want jy sien ons is veronderstel om sterk te wees…daai ding van “cowboys don’t cry” wat baie se aardse pa’s hulle geleer het! ’n Leuen so uit die put van die hel! Die realiteit is egter dat mans ook geskape is met emosies en ook moet uiting gee daaraan, net so ook vrouens!

Joh 14:27  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

As jy hierdie vrede gevind het, sal jy nie meer die toekoms vrees nie en sal die verlede ook nie meer saak maak nie. Dit is op daardie punt wat jy dan die seer van die verlede agter jou sal kan sit. Let wel, ek sê nie dat die verlede dan uitgewis sal wees asof niks gebeur het nie!…néé!, ons besluite en keuses het gevolge, maar dit sal dan nie meer soos ’n swaar las op ons skouers rus nie, omdat ons dit vir Jesus gegee het. Téreg sê die Woord dan ook dat ons ons bekommernisse op Jesus moet werp! En om iets weg te werp van jou af, beteken om dit weg te slinger!

1Pet 5:6  Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

1Pet 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

Beteken dit dan nou dat dit maklik sal wees as jy die een is wat aan die ontvang kant is? Nee, verseker nie, dit mag tyd vat om dit van jou af weg te werp, omdat daar ’n emosionele wond is! Want sien, nie alle houe wat op die golfbaan gespeel word, is mooi reguit houe wat altyd op die skoonveld land nie. Nee, sommige van hul val in die lang gras, tussen die bome, in die sandgat net voor die putjie of in die water. Maar die reël is: “play it as it lies”. Ons kan nie altyd kies waar die bal gaan lê nie, maar ons het ’n keuse of ons dit gaan speel en hoe ons dit gaan speel! M.a.w. wat het jy in jou hand?…’n golfstok! Ja, maar is dit die regte een vir daardie terrein en hou wat jy wil speel? God het nêrens in Sy woord vir ons gesê dat dit maklik sal wees om Hom te dien nie, maar Hy wil hê dat ek en jy op Hom moet vertrou! Net soos Dawid toe hy vir Goliat storm geloop het en geweet het dat die God wat hom teen die leeu en die beer beskerm het, hom ook sou help teen Goliat!

1Kor 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Jy sien, kind van God, dit maak nie saak of die vyand jou ’n “draw of ’n fade” laat speel nie, as jy Jesus jou “caddie” gemaak het, sal Hy jou die regte stok en advies gee om uit die rof te kom, maar Hy kan nie die hou vír jou speel nie! Somtyds is dit nodig dat jy ’n lae hou speel om onder die bome uit te kom…dit is daardie kere wat jy op jou knieë moet deurbring by Jesus se voete, sodat jy Sy stem mooi kan hoor!

Jak 5:11  Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.

Dit bly egter jou keuse oor hoe jy gaan speel…gaan jy net speel om weer op die skoonveld te kom of gaan jy in die rigting van die putjie speel, sodat jy jou einddoel kan bereik?

1Pet 1:6  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

1Pet 1:7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

1Pet 1:8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,

1Pet 1:9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Dan is daar dié kere wat jy ’n baie mooi hou reg in die middel van die skoonveld speel en dan kom daar ’n bobbejaan uit die bos en raap jou bal op en laat val dit in die rof, net voordat hy weer teen ’n boom uithol om jou van bo af te sit en koggel. Die reël van die dag bly egter: “play it as it lies”, só jy kan nie nou jou bal gaan optel en dit terugsit waar jy dit geslaan het nie! Hierdie is nou simbolies van daardie kere wat dit met jou en jou gesin, net goed gaan en dan kom daar ’n dronk bestuurder en hy ry jou kind dood of dat hy/sy verlam is vir die res van sy/haar lewe, of jou vrou/man loop weg met jou beste vriend/vriendin en al die sekuriteit wat jy gehad het, word onder jou uitgeruk. Dit is hier waar die verwyte dan heen en weer geslinger word en Jesus baie kere ook kwalik geneem word. Die feit is egter, dat Jesus gekom het om ons lewe en oorvloed te gee en nie om hartseer en pyn oor ons te bring nie! Dit is dinge wat uit die vyand se kamp kom!

Joh 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Joh 10:11  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Die dief wat hier in vers 10 van gepraat word, is natuurlik satan homself en die goeie herder is Jesus! Wanneer hierdie dinge met mens gebeur, is jy dan geneig om uit die emosionele (siels dimensie) toe te tree tot die stryd. Dit is dan wanneer mense geneig is om mekaar met die tong uitmekaar te sny en dit is wonde wat baie diep in die gees gaan lê! As hierdie wonde nie baie gou “versorg” word en daar ’n pad van genesing gestap word nie, dan lei dit gewoonlik tot bitterheid en onvergifnis! Hierdie is ’n baie gevaarlike plek om te wees, want die Woord sê baie duidelik dat ons nie vergewe sal word, as ons nie bereid is om te vergewe nie! En nou is dit baie maklik om te sê: “ja, maar jy weet nie wat daardie persoon aan my gedoen het en hoe seer dit maak nie en ek voel nie nou om hom/haar te vergewe nie”,  maar vergifnis bly ’n keuse…JOU KEUSE!…en dit is nie ’n gevoel nie!

Mat 6:15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

My liewe vriend en vriendin, ek sê geensins dat vergifnis ’n maklike saak is nie, maar die feit bly staan dat dit JOU keuse bly, want as jy dit nie doen nie, word daar net nog meer skade aangerig en bly JÝ die een wat gebind word deur die vyand! Dit is ’n hou wat jy MOET speel om uit die rof te kom, sodat jy weer op die skoonveld kan kom en die putjie…jou einddoel…beter kan sien. En volgens 1Pet 1: 9 hierbo, is die einddoel die saligheid van ons siele!

Nou as ek dan nou ’n kind van die Here is, kan ek dan my saligheid verloor en hel toe gaan, as ek nie vergewe nie? Kom ons kyk wat sê die Woord van God hieroor:

1Joh 3:15  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

“Nee, maar ek haat hom/haar nie, ek kan hom/haar net nie nou vergewe nie” of “ek het hom/haar lankal vergewe, maar hy/sy sit nie weer hul voete in my huis nie”…my liewe kind van God, laasgenoemde is bloot lippetaal en kom nie uit die hart nie. Die Woord is duidelik dat God nie na die uiterlike kyk nie, maar na wat in die hart aangaan! As jy die persoon nie lief genoeg kan hê in Christus Jesus om onvoorwaardelik te vergewe nie, dan haat jy daardie persoon en dan is die uiteinde baie duidelik uit bogenoemde vers!

So hoé dan nou gemaak? Wel, jy moet putjie toe speel en jou oog moet deurentyd op die vlaggie wees. En onthou die putjie met die vlaggie verteenwoordig jou einddoel…jou saligheid! Jesus het vir ons die volmaakte voorbeeld van vergifnis kom stel toe Hy, aan vlarde geslaan, vasgespyker aan die kruis gehang het en gekies het om Vader te vra om die mense te vergewe wat dit aan Hom gedoen het. “Ja, maar Jesus is ook God en Hy is volmaak”…wel kom ons kyk weer na die Woord oor hierdie saak:

Fil 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

1Joh 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Dit is dus duidelik dat, as ons onsself as kinders van die Here beskou, dan moet ons Sy gesindheid aanneem en in Sy liefde vergewe en vryspreek!

Daar is egter ’n ander aspek tot vergifnis, wat baie kere agterweë gelaat word en nie aandag kry nie. Dit is om God ook te vergewe en vry te spreek, omdat jy Hom verkwalik het vir wat met jou gebeur het en dan ook om jouself vry te spreek! En dit is hier waar baie mense nie deurbrake kry nie, omdat hulle hulself verwyt vir wat hul aan ander mense of aan die kinders, in geval van egskeiding, gedoen het. Of in die geval van afsterf van ’n geliefde, verkwalik hul hulself dat hul nie genoeg liefde getoon het aan daardie persoon tydens hul leeftyd nie, of wat ook al.

Die feit is, jy kan nie die hou oor speel of die bal skuif nie! Jy moet die situasie wat jy nou het, hanteer na die beste van jou vermoë en jy moet jou fokus op Jesus hou, want jy sal dit net in Sy krag kan doen. En jy moet vergeet van die aap wat jou bal opgetel en op ’n ander plek gegooi het. Die vyand se uitsluitlike doel is egter om jou te kry dat jy op jou omstandighede fokus en nie op die uitkoms nie. Toe Jesus vir Petrus sê om op die water na Hom toe te kom, het hy uit die skuit geklim en begin loop, maar toe hy na die golwe rondom hom kyk, het Hy begin sink!

Mat 14:29  En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.

Mat 14:30  Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!

Die feit bly staan dat Petrus aanvanklik op die water geloop het en slegs gesink het toe hy na sy omstandighede gekyk het. Maar toe Jesus sy hand vat, het hy weer saam met Jesus terug gestap tot by die skuit…bo-op die water!

Selfs Dawid, wie ’n man na God se hart was, het besef dat hy ook homself moet vryspreek en aangaan met sy lewe. Hy het besef dat hy die verlede nie kan verander nie en ook nie sy dade ongedaan maak nie en dat hy ook nie ’n goeie koning kan wees as hy sy verlede saam met hom sleep nie. Hy het hom ook nie gesteur aan wat mense sê nie, want God het gesê hy was ’n man so na Sy hart!

2Sam 12:20  Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die HERE gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit; en hy het geëet.

2Sam 12:21  Toe vra sy dienaars hom: Wat is dit vir ‘n ding wat u gedoen het? Ter wille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet.

2Sam 12:22  En hy sê: Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink: Wie weet—die HERE kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly.

2Sam 12:23  Maar nou is hy dood—waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie.

Hy het besef dat die Here groter planne het en dat Hy dit wat die vyand vir sleg bestem het, ten goede sal laat meewerk om Sy naam te verheerlik! My liewe vriend en vriendin in Jesus Christus, jy IS ’n Koningskind en jy IS met eer en heerlikheid gekroon!

Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Heb 2:7  U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.

Jy hoef jou nie te steur aan wat mense sê of dink nie, want Jesus sê anders en Hy nooi jou om jou hartseer en pyn na Hom te bring!

Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Mat 11:29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

Mat 11:30  want my juk is sag en my las is lig.

Dawid was geroep om koning te wees en te heers oor die volk en hy kon nie die hoé en die wáár kies nie. Die oomblik toe hy dus homself gesalf het, was dit simbolies dat hy homself vergewe en vry gespreek het en toe kon die Here weer met hom en deur hom werk as koning. Jy sien, hy moes die bal speel waar dit gelê het. Hy het toe na Bátseba toe gegaan en haar vertroos en toe weer by haar ingegaan en God het ’n kind verwek, wie later een van die grootste konings ooit sou wees in die Bybel…sy naam was Salomo. So uit die hartseer en pyn, kom skep God weer hoop en vreugde en doen Hy, vandag nog, net só voort! Dit kan egter slegs gebeur as daar genesing en vergifnis plaas gevind het!

Kind van God, wil jy nie maar die Here vertrou met jou hartseer en pyn nie, want alleen by Hom is daar hoop en genesing en Hy het belowe dat Hy ons nooit in die steek sal laat nie!

Heb 13:5  Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Mag die Gees van God jou vandag help om vry te kom van jou hartseer en pyn en jou vul met Sy vrede! Die bal van die lewe val nie altyd waar jy dit beplan het nie, maar jy moét dit speel…die keuse is joune oor hoé jy dit verder gaan speel. Want die reël van die lewe is steeds: “play it as it lies!”, maar sorg dat jy die putjie in oog hou en vertrou Jesus om jou te wys hoé, want alleen in Sy krag sal jy jou einddoel bereik!

Mag die eer van jou en my oorwinning altyd aan Jesus Christus gaan, wie uit liefde Sy lewe vir ons gegee het, opgestaan het uit die dode en vir altyd lewe, sodat ek en jy lewe in oorvloed mag hê!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

“Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.” (Mattheus 22:29)

In die lig van Skrifte wat ek vanuit die Bybel hieroor ontvang het, gaan ek net kortliks ‘n paar dingetjies noem wat my pla in die bogemelde boek. Die leser van hierdie artikel van my, is welkom om hom- of haarself verder te gaan vergewis deur die inhoud van die boek verder met die Skrif te gaan vergelyk:

1. Sy skree van VREES wanneer “Jesus” haar uit haar liggaam kom haal om saam met hom “hemel” toe te neem.

(“Daughter, I must show you some things” He stated as He extended His hand in my direction. Next, I felt the strange sensation of my body being lifted from bed. Not knowing what was happening, I began to SCREAM and flail my arms wildly. (p.19) en: “As we took flight, my earthly body, lying on the bed, was screaming in PANIC. (p.91)).

Die Bybel sê: “Want God het ons NIE ‘n gees van VREESagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Timotheus 1:7).

Ek het al baie ander boeke gelees van mense wat deur Jesus besoek was en wat in drome of visioene hemel toe geneem is, en NIE EEN van hulle het ooit geskree van vrees nie. Waar kom haar vrees dan vandaan?

Onthou die volgende woorde ook: “En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.” (2 Korinthiërs 11:14) Was dit dan werklik die ware Jesus wat aan haar verskyn het, of die satan wat homself so kom “voordoen” het?

2. Haar besoeke aan die hemel maak haar siek en maer.

 (“The strength of the Lord’s anointing on my life kept me from eating very much for periods of several days at a time. The sleep deprivation and lack of food caused me to feel weak and emaciated. In fact, I had already lost five pounds. I frequently felt nauseated, and I often experienced pain in my stomach and joints For one and a half months the Lord had been waking me from my sleep in the early hours of the mornings to take me to heaven so He could prepare me for the work He had called me to do. I was tired, and my body was weak.” (p.66,72))

Daarteenoor lees ek in die Bybel dat Moses na VEERTIG DAE dae in God se teenwoordigheid, SONDER KOS EN WATER, nie siek, moeg, of afgetakel was nie, maar dat selfs sy aangesig so geskyn het dat hy ‘n sluier oor sy gesig moes trek. “En toe Moses van die berg Sinai afdaal.. het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.  En toe Aäron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink! Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy ‘n sluier oor sy gesig getrek.” (Eksodus 34:29-34)

3. Sy sien geaborteerde babas in ‘n lelike stoorkamer  – in die “hemel”.

(“After walking over the beautiful golden bridge, the Lord led me to a place where babies and infants – many of whom looked as if they had just been born – were kept. It was a huge room, like a warehouse, and WASN’T FANCY OR PRETTY….” These are babies of mothers who did not want them. I will keep their babies!” the Lord answered. “What are you going to do with them Lord? “If their mothers are saved, they can have their babies back.” (p.38))

Sal die JESUS wat gesê het: “Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele”(Mattheus 19:14), sulke baba’s in ‘n LELIKE groot stoorplek aanhou? Sou Hy nie juis húlle dan in die MOOISTE gedeelte van Sy hemel koester en bewaar vir die tyd wat hulle aarde toe moet gaan nie?

4. “Jesus” neem haar in die hemel op ‘n bootjie op die “oseaan”.

(“…I noticed a massive OCEAN…The edge of the SEA was filled with boats, large and small… He led me to one of the boats and we climbed in.”(p.104)) 

Die Bybel sê: “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die SEE was daar NIE MEER NIE.” (Openbaring 21:1) As die see nie meer daar gaan wees nie, op watter “oseaan/see” het hy haar geneem?

Vir die mense wat die argument gebruik dat alles in die boek Openbaring net geestelik of analogies gesien moet word en nie fisies nie, wil ek ook net graag verwys na die volgende woorde: “Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan…” (2 Korinthiërs 1:13) As die Bybel dus bepaal dat die “see” nie meer daar sal wees nie, verstaan ek dit in die lig van 2 Kor.1:13 om ook fisies te beteken dat die see nie meer daar sal wees nie!

5. Hy vang vir haar ‘n vis en hy BRAAI dit vir haar om te eet.

(“He then assumed the role of a cook, right in front of me. He grilled the fish until both sides of it were brown” (p.97)).

Die Bybel sê: “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal GEEN DOOD meer wees nie” (Openbaring 21:4) “GEEN dood” beteken tog immers niks ander as dat NIKS in die hemel sal doodgaan nie? Wat het dan van die arme vis geword wat “Jesus” vir haar gebraai het?

6. Hy verskyn vir etlike jare na mekaar op Oukersaand (24 Desember) met sy “Christmas crown and Christmas gown” aan (p.163, p.183, p.232). Dan sê hy ook nogal vir haar: “Daughter, it is My birthday.” of: “Sweetheart, I am celebrating my birthday with you.”

Enige ernstige Bybelstudent weet dat 25 Desember NIE Jesus se geboortedag is nie. Dit was al eeue voor Christus die dag waarop die fees van “Saturnalia”, die geboorte van die SONGOD, Mithras, deur die heidennasies gevier was. Die Bybel sê: “So sê die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie…” (Jeremia 10:2) Met ander woorde, MOENIE die gewoontes van die heidennasies aanleer nie! (Kry gerus my DVD van: “Die “kersfees” Leuen” om te sien waaroor “kersfees” regtig gaan.)

Sal dieselfde God wat baie duidelik is dat ons geen ander gode voor Sy aangesig mag hê nie (Eksodus 20:3), en wat bepaal dat Hy ‘n jaloerse God is en dat ons nie heidense gewoontes mag aanleer nie, skielik na eeue aan een enkele persoon kom verskyn en die eeue-oue HEIDENSE aanbiddingsdag probeer “regverdig”, probeer “aanvaarbaar maak” deur self op die dag voor “Saturnalia” met ‘n “Christmas crown and Christmas gown” aan haar te verskyn en dit dan “My birthday” te noem? Is God dan inkonsekwent of teen Homself verdeeld?

7. Hy neem haar na ‘n vallei BUITE die hekke van die hemel wat heeltemal BRUIN is en waar almal met lang gesigte en met bruin klere aan, in daardie vallei rondloop (p.46). Wanneer sy hom vra wie hierdie mense is, sê hy: “They are disobedient Christians”.  Wanneer sy hom vra hoe lank gaan hulle in hierdie bruin vallei bly, sê hy: “Forever my daughter.”

Nêrens in die Bybel lees ek van die hemel, die hel, en nog ‘n bruin vallei iewers tussenin wat in alle ewigheid gaan bestaan, en waar Christene in ewigheid gaan lewe nie. Waar is die teksvers?

8. By ‘n volgende geleentheid neem hy haar na ‘n GRYS vallei wat tot aan die rand van die hel loop en waar mense met GRYS klere aan rondloop (p.57). Wanneer sy hom vra wie hierdie mense is, sê hy: “They are the sinful Christians”. Wanneer sy hom vra tot wanneer hulle in daardie grys vallei gaan bly, antwoord hy dat dit tot die Groot Oordeel sal wees en daarna word hulle in die hel gegooi.

Nêrens in die Bybel lees ek van die hemel, die hel, die bogenoemde bruin vallei tussenin en nog ‘n verdere grys vallei waar sekere mense rondloop totdat hulle uiteindelik in die hel gegooi gaan word nie.

My vraag is of daar dan ‘n verskil is tussen “sinful” (sondige) en “disobedient” (ongehoorsame) Christene? In die eerste plek sondig ons volgens 1 Johannes 1:8 tog nog ALMAL en is ons dan effektief ALMAL op pad na daardie bruin vallei tussen die hemel en die hel in alle ewigheid. In die tweede plek, sondige Christene is tog sonder twyfel ook ongehoorsame Christene en ongehoorsame Christene is tog sondige Christene? Want sonde is ongehoorsaamheid aan God, en ongehoorsaamheid aan God, is sonde. So, het enige mens dan enige kans om die hemel te sien, of gaan almal opeindig in daardie bruin, of grys valleie?

9. Die boek leer dat die ware Sabbatdag op SONDAG is (p.224). Enige ernstige Bybelstudent weet dat die Sondag nog NOOIT die ware Sabbatdag was nie. SATERDAG is nog altyd die werklike Sabbatdag (Vrydagaand 18h00 tot Saterdagaand 18h00). Alle ortodokse Jode in Israel vier die Sabbatdag tot vandag toe op Saterdag en NIE op Sondag nie. Vanweë hulle kennis van die Hebreeuse Bybel en God se kinders se geskiedenis, weet hulle wat is die korrekte Sabbatdag.

Is God teen Homself verdeeld? Het God nog al die jare Sy eie verkose volk die Sabbatdag op die verkeerde dag laat vier? Of het die Christene sedert die Rooms Katolieke Kerk se ingryping nog al die jare vanweë gebrek aan kennis, die verkeerde dag gebruik? Is die God wat ons dien dan inkonsekwent? Is Hy teen Homself verdeeld? Die Bybel sê: “Want Ek, die HERE, het NIE verander NIE…” (Maleagi 3:6) en: “ELKE koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes…” (Mattheus 12:25)

10. By geleenthede wat hy in haar kamer kuier, sit hy volgens die Engelse boek: “cross-legged” op die stoel in haar kamer. Hierdie is eeue lank al die bekende liggaamshouding van die “guru” (leermeester) wat die mense leer van oosterse misteries, van transedentale meditasie, ensomeer. Dit maak heeltemal  vir my sin gesien in die lig dat die skryfster van oorsprong ‘n Koreaan is en dus gewortel is in die Oosterse manier van dinge doen. Dit was dus vir haar niks vreemds dat haar “leermeester” “Jesus” so op die stoel in haar kamer sou sit nie.

11. Sy skryf dat sy ‘n vroulike engel ontmoet het.

 (“I met a female angel about six months ago”. (p.246))

God se engele in die Bybel is ALMAL manlik. Daar is geen aanduiding in die Bybel van vroue-engele nie, (397 verwysings na engele in die Bybel is almal manlik), terwyl vroulike engele daarteenoor in die okkultisme en Vrymesselary ‘n baie prominente simbool is.

En diegene wat Sagaria 5:9 as aanhaling wil gebruik, die vroue wat daar na verwys word, was nie engele nie, maar simbole van komende oordeel oor die volk van Israel. Hulle het vlerke gehad “soos ’n grootsprinkaanvoël / wings like a stork”. ‘n Grootsprinkaanvoël of “stork” het wit vlerke met ‘n SWART rand. God se engele het nie vlerke met swart rande nie.

12. Die laaste probleem wat ek met die boek het, is dat dit die mense weer met ‘n verwagting laat om net te sit en wag en reg te maak vir die hemel eendag. Die boek verwar die “kingdom of God” en die “kingdom of heaven” met die hemel, terwyl dit inderdaad daaroor gaan dat ons reeds hier op aarde moet LEWE in God se OUTORITEIT in Sy Koninkryk, en wanneer ons sterf, sal ons saam met God in heerlikheid lewe in die hemel. Die hemel is inderdaad ’n werklikheid, maar die “kingdom” gaan oor OUTORITEIT en NIE oor hemel nie. Hierdie boek doen mee daaraan dat mense nie die “evangelie van die Koninkryk”, soos wat Jesus dit kom verkondig het (Mattheus 4:17 en Lukas 4:43), verstaan nie. Vir meer duidelikheid hieroor kan my DVD: “Koninkryk=Heerskappy”, of enige van dr. Myles Munroe se boeke rakende “Rediscovering the Kingdom” na gekyk word.

Hierdie is maar net ‘n paar van die probleme wat ek persoonlik in my gees ondervind het toe ek die boek gelees het. En die teksvers wat by my opgekom het na die lees daarvan, was die volgende een: “Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!” (Galasiërs 1:8,9)

Mag die ware Jesus Christus die waarheid rondom hierdie boek, al dan nie, self verder aan jou openbaar. Kom ons hou op om op dwaalweë geneem te word omdat ons nie die Skrifte ken nie.

Ek erken wel dat ek weet van getuienisse van mense wat hulle harte vir die Here gegee het nadat hulle hierdie boek gelees het. En daarvoor loof ek die Here! Maar as mense my vra hoe is dit dan moontlik dat ek al hierdie probleme met die boek kan hê, maar dit lei steeds mense na God toe, verwys ek hulle maar net na die volgende woorde van die Bybel: “Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid: …Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder ‘n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig; en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly.” (Filippense 1:15-18) Hierdie teksverse wys my dus daarop dat God enigiets sal gebruik om mense na Hom toe te trek, al is dit selfs ‘n boek wat nie suiwer waarhede verkondig oor sommige aspekte nie. Daar is immers die geykte ou gesegde: “God slaan ‘n reguit hou met ‘n krom stok!”

Satan, daarteenoor, sal hierdie boek graag wil gebruik om te verhoed dat mense uitvind wat is NOU EN HIER op aarde reeds hulle outoriteit in God se Koninkryk, deur almal net te laat wag vir die hemel “eendag”. Hy het geen probleem daarmee dat mense hulle harte vir Here gee en as hulle sterf wel eendag hemel toe gaan nie. So, hy het geen probleem dat hierdie boek sommige mense wel daartoe lei om hulle lewens vir Jesus Christus te gee nie. Net solank hulle nie uitvind dat hulle NOU REEDS oor die werklike outoriteit in God se Koninkryk beskik om sy demoniese magte op ’n daaglikse basis weg te jaag uit hulle lewens nie, en dit dan aktief begin toepas nie. Solank hulle hulle lewens regmaak om darem net “eendag” reg te wees vir die hemel, is hy tevrede. Hy sal enigiets DOEN en enigiets GEBRUIK om te VERHOED dat God se kinders werklik besef dat hulle NOU AL in God se volle outoriteit in Sy Koninkryk kan lewe, en oorwinning kan kry oor hom en sy demoniese magte, en hierdie boek is ’n goeie wapen in sy arsenaal. En as hy deur dit ook nog sommer bietjie twyfel in sommige Christene kan saai rondom die paar aspekte wat ek hierbo genoem het, is dit vir hom nog soveel beter, want dan begin sommige mense sommer twyfel oor God se onfeilbare Woord ook.

Ek bid vir elke leser van hierdie boek vir geopende geestelike oë, en vir die wysheid van God: “…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand…” (Efesiërs 1:17,18) en ook:  “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.” (Jakobus 1:5)

tiaan gildenhuys

As ek en jy bely dat ons wedergebore kinders van God is en Jesus Christus as ons Verlosser en Saligmaker aangeneem het, hoekom sukkel ons dan om geloof te hê in Hom en Sy vermoeë om te genees en te voorsien? Hoekom sal ons liewers stoei met ons eie probleme, as om dit vir Hom oor te gee? Hoekom wil ons self ons lewens, bedienings of besighede bestuur, as ons dit vir Hom kan gee met die wete dat Hy al die kennis en wysheid besit?

In Luk 18: 1 –6, vertel Jesus die verhaal van die weduwee wat by die onregverdige regter gekom het en hom bly karring het totdat hy haar, regverdiglik, gelyk gegee het. En in vers 7-8 sê die Here dat hoeveel te meer sal die Vader nie dan aan Sy uitverkorenes, reg laat geskied nie?

Luk 18:7 Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?

Luk 18:8 Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Die klem lê egter daarop dat Sy kinders “dag en nag” tot Hom moet roep en geloof moet hê dat Hy ‘n waarmaker van Sy woord is!!!

Jer 1:12 Toe sê die HERE vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.

Maar my liewe vriend/in, het ek en jy die geloof en deursettingsvermoeë om dag en nag by God se voete te lê en Hom te vertrou vir die uitkoms, of het ek en jy nou al ook so “plastic” geraak, dat ons ook die kitsoplossings soek? Want jy sien, in Lukas 18 vra die Here of Hy geloof sal vind as Hy kom en ons almal weet dat Sy koms nie ver is nie – hallelujah!!!! Maar hoe gaan Hy my en jou vind as Hy kom?

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

In Joh 5: 1-14, vertel Johannes van die voorval by die poele van Batesda waar Jesus die man gekry het wat al 38 jaar aan sy siekte gely het. Jesus vra hom toe of hy wil gesond word en die man het toe eers al die verskonings aangevoer oor hoekom hy nie in die bad kan kom as die engel die watter roer nie – nes ons ook mos maar vandag doen om ons sonde of ongeloof te regverdig! Die oomblik egter toe Jesus vir hom sê om op te staan en te loop, het hy onmiddelik sy goed opgetel en geloop!  Die eerste ding wat die Jode vir hom sê is dat hy nie sy goed op ‘n sabbat mag ronddra nie, aangesien dit daardie dag die sabbat was. Net so is die wêreld baie vinnig om vandag vir ons te sê dat dinge nie so of so kan werk nie, maar eerder op die manier wat hulle dit sien.

Die vraag is egter, wie gaan jy vertrou? Want jy sien, die oomblik toe Jesus vir hom sê “staan op”, het daar krag uit Jesus se mond gegaan wat onmiddelike genesing gebring het!!! En daardie selfde krag is vandag nog tot my en jou beskikking deur die geskrewe Woord van God, maar dan moet ek en jy die Woord ken en bereid wees om dit te spreek oor ons omstandighede of siekte!!!

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Volgens die Skrif in Jos 1: 8, moet die Woord van die Here dag en nag in ons mond en gedagtes wees, sodat ons nougeset daarvolgens kan handel en dan is die belofte daar dat ons sal voorspoedig wees en met goeie gevolg handel – die teenoorgestelde is egter ook waar;  dat ons nie voorspoedig sal wees en met goeie gevolg sal handel as ons nie die Woord ken nie!!!

Dit is so maklik om vandag dokter toe te hardloop as daar siekte of krankheid in ons laer is of bankbestuurder toe as die vyand ons finansies aanval, instede van na die “Gewer” van alle goeie dinge toe.

Jas 1:17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Wat ons egter nie besef nie is dat die meeste medikasie wat die dokters voorskryf, slegs die simptome behandel en nie die oorsaak uitroei nie, maar ons vertrou eerder die dokter as hy sê: “neem 2 pilletjies 3 maal per dag vir 10 dae en jy sal gesond wees”, –as wat ons die Woord van die Here vertrou wat sê dat Jesus se wonde reeds vir my die genesing gebring het:

Isa 53:4 Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

Isa 53:5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Die vraag is nou, hoekom glo ons veel eerder die dokter as die Woord van God? My opinie is dat dit afhang van ons  “mindset” en ook omdat ons eerder vertroue het in wat ons kan sien as in die onsienlike.

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

As ons dan sê dat ons gelowiges is en as geloof dan die bewys is van die dinge wat ons nie kan sien nie, hoekom sukkel ek en jy dan om genoeg geloof te hê in die onsielike Vader by wie niks onmoontlik is nie?

Eph 3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,

Want selfs oor ons finansies en voorsiening, is daar geskrywe:

Psa 34:10 (34:11) Kaf. Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die HERE soek, het geen gebrek aan enigiets nie.

Pro 10:3 Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg.

Jer 29:11 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Maar hoe kan ek en jy aan die vyand sê: “daar is geskrywe”, as ons nie weet wat geskrywe is nie, omdat ons nie bemoeienis met die Skrywer van die Bybel maak nie? Want sien, Jesus het elke versoeking weerstaan deur te sê: “daar is geskrywe”. En die Woord van God het vandag nog net soveel krag as daardie dag toe Jesus vir daardie man gesê het; “staan op en loop”!!! So my vriend, hoe lank wil ek en jy nog wag dat iemand ons in die poel moet kom sit, voordat ons genees word van ons kleingelowigheid en ongeloof?

Terwyl die Woord van God reeds sê:

Mar 16:17 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,

Mar 16:18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

So my volgende vraag is: “hoeveel mense het jy al uit die dood opgewek, vir hoeveel siekes het jy gebid en hulle het genees?

Jy sien, want die Woord sê verder in Markus 16: 20 dat die Here sal saamwerk en die tekens bevestig as ek en jy die geloof het en gaan begin uitgaan en doen!

Mar 16:20 Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

So kind van God, dissipel (navolger) van Jesus, waar is my en jou geloof in hierdie Almagtige God wat ons dien? Hoekom gaan die wêreld se mense eerder na die dokter of die sangoma vir hul genesing as na my en jou vir gebed? Kan hulle die krag van die Gees in ons lewens sien?

Rom 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

So die krag van God is reeds binne ons deur die werking van die Gees!!! Awesome!!! So die krag is nie uit my nie, maar uit die Here wat self die werk  doen. Maar ons moet bereid wees dat Hy ons hande en mond kan gebruik!

Ons groot opdrag as dissipels bly steeds om dissipels te gaan maak van alle nasies en hulle te leer om alles te onderhou wat ons van Jesus af ontvang het:

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Maar hoe kan ons gehoorsaam wees aan hierdie opdrag as ons self nie eers daarby kan bly nie en hoe sal ons ander kan leer as hulle nie die voorbeeld by ons sien? Is jy, soos ek, nog kieskeurig om te bid net vir wie jy wil of het jy al die gesindheid van Jesus aangeneem, deur simpatie te hê vir elkeen wat in nood is?

Php 2:5 Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

Luk 6:18 …wat gekom het om Hom te hoor en van hulle kwale genees te word; en die wat gekwel was deur onreine geeste, is ook genees.

Luk 6:19 En die hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom uitgegaan het, en Hy het almal gesond gemaak.

As ons gaan kyk na die verhaal van die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, soos geskryf staan in Luk 8:43-46, dan sien ons dat sy al haar geld op dokters spandeer het en niemand kon haar help nie! Maar toe sy die geloof kry om net aan Jesus se kleed te raak, het sy onmiddelik genees!! Wat ons nie besef nie, is dat een van die maniere waarop die vyand ons finansies aanval, is deur dokters en medikasie omdat ons so maklik die siekte “aanneem” (soos ‘n vriend van my dit stel) en die vloek oor ons uitspreek instede van om met ons mond te verklaar: “Here dit is nie myne nie!” en “satan daar is geskrywe…”

Wat ek op hierdie punt baie duidelik wil stel, is dat ek nie teen dokters en medikasie gekant is nie, want die Here het hulle die wysheid en kennis gegee om sekere kwale te diagnoseer en sekere operasies te doen wat kan help met die herstelproses. Die genesing bly egter uit God se hand!!!

Die probleem wat ek het, is dat mense meer vertroue in ander mense en die wêreld se dinge stel, as in die Woord van God. Wat nog erger is, is dat mense nie meer self hul Bybels lees nie, maar eerder die leraar of iemand anders vra om die Woord uit te lê, as om die Gees van God te vra!!!

Mar 16:14 Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.

My liewe dissipel van Jesus, die verskil tussen ons geloof en ander gelowe is dat ons Here HET opgestaan!!! Ons dien ‘n lewende God en Sy woord is nog net so kragtig en lewendmakend soos wat dit was in die dae toe Jesus hier op aarde gewandel het!!! Wanneer gaan ek en jy begin leer om saam met Jesus op die water te loop en ons oë slegs op Hom te fokus en nie op ons omstandighede nie. Want ons God het nog nooit verander nie en Hy is dieselfde nou tot in alle ewigheid!!!

Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Dissipel van Christus, ek en jy het ‘n opdrag gekry en die Here wil ons nog baie meer kragtig gebruik, as ons net ons geloof en vertroue in Hom wil stel! Die koste hieraan verbonde is baie hoog, want die Here vra alles van my en jou. Daar was nie ‘n ”less 50%” –uitverkoping toe ek en jy die dag tot bekering gekom het nie. Dis alles of niks!!!….het jy al werklik die koste bereken???

Heb 10:38 Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Mag die Here my en jou hierin lei en in die geloof versterk, sodat ons die krag van Sy woord kan gaan uitleef in ‘n stukkende wêreld, sodat daar kan genesing plaasvind op alle gebiede en vir almal wie dit nodig het. Bly in Sy woord, want daarin alleen is krag!!!

Joh 8:31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

Mag die eer altyd aan die Here behoort en mag Sy vrede met jou wees…nou en tot in alle ewigheid!!!

MARANATHA – JESUS KOM WEER!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za

Weet jy, ek wonder reeds so by myself waarom het vuil taal so amper ‘n onlosmaaklike deel van ons gewone spreektaal geword?  Is dit nie juis ‘n teken van die dinge wat in die laaste tye sal gebeur, soos wat 2 Timotheus 3:1-5 dit stel nie? Daar is amper nie meer ‘n moderne film, waar vloek en vuil taal nie ongeveer 25% van die totale dialoog uitmaak nie! En staan maar net in ‘n geselskap van gewone, Godvresende, kerkgaande, godsdiens-beoefenende “Christen” Suid-Afrikaners by ‘n braai, of rugby- of krieketwedstryd, of sosiale funksie, en luister na die taalgebruik van sowel die mans as die vrouens en kinders. Veral die sogenaamde “f-woord” het ‘n immergewilde, internasionale treffer geword!

Dit kan mos ook nie anders dat die kinders so sal praat nie, want pa en/of ma praat dan so!  Almal weet dat dit gemenesaak is dat kinders net eenvoudig hulle ouers se voorbeeld nadoen.  As ma of pa dit doen, móét dit mos reg wees en kan ék dit dan ook doen!  Onder vuil taal val natuurlik gewone kru taal, swetsery, of die misbruik van die Naam van God.  (Ag ja, my liewe vriend, en gebruik maar gerus die argument dat wat vir my ‘n vloekwoord is, nie noodwendig vir Matewis Gieljam in Kaapstad ‘n vloekwoord is nie!  Aan die einde van die dag is die vraag of dit vir GOD aanvaarbaar is, al dan nie, maak nie saak of daardie betrokke woord vir my óf Matewis Gieljam goed klink of aanvaarbaar is nie!)

Maar wat sê Jesus Christus en die Bybel vir ons?  Het ons al werklik probeer vasstel?  Ag nee wat man,  is DIT nou régtig so belangrik, vra jy? Bemoei die Bybel hom regtig oor iets só ONBELANGRIK soos my taalgebruik, of manier van praat?  Almal praat dan so, hoekom kan ek nie ook nie?! Wel, kom ons kyk na ‘n paar Bybelverse hieroor, wat dit baie duidelik maak dat, indien ons onsself wil uitgee as WARE kinders van God, wat daagliks wil lewe volgens Sy wil, ons eenvoudig nie maar net kan praat soos ons wil nie, maar dat ons WERKLIK alles in ons vermoë moet doen om ‘n wag voor ons mond te plaas.

Uit die Ou Testament is Levitikus 22:32 baie duidelik, naamlik:“En ontheilig my heilige Naam nie…”

Die feit dat so baie mense die Naam van die lewende God as ‘n kragwoord of ‘n vloekwoord gebruik, is vir my ironies genoeg ‘n bewys dat God waarlik lewe en ‘n fisiese werklikheid is.  Hoe kom ek dáárby uit?  Maklik, want, as Allah, of Budda, of enige van die ander gelowe in die wêreld se gode ook werklike, lewende gode was, sou húlle name nie ook so gebruik gewees het as vloekwoorde nie?  Dit is eenvoudig juis omdat hulle NIE lewendig is en dus vir satan geen bedreiging is nie, dat hulle name nie ook op die markplein so as vloekwoorde gebruik word nie!

Deur God se heilige Naam te laat gebruik as ‘n kragwoord of vloekwoord, probeer satan om daardie wonderlike Naam kragteloos te maak of selfs te verneder, iets wat hy in elk geval nóóit sal regkry nie.  Dit bly egter soos ‘n paal bo water staan dat ons nie God se Naam mag ontheilig deur ons mond nie! Nooit nie! Daardie Naam mag ons NET loof en prys, en nie minagtend, afbrekend of vernederend gebruik, of op enige ander wyse hoegenaamd nie!  Sodra ons egter ‘n persoonlike verhouding met Hom aanknoop, is dit wel ook so dat ons dit in elk geval nie WIL doen nie, want dan wil ons net elke oomblik van elke dag daardie fantastiese Naam met ons mond loof, prys en verheerlik!

Efesiërs 4:29 bepaal: “Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.”

En tog sit ons Sondag vir Sondag in die kerk en roep God aan in ons gebede en sang, nadat ons die hele week, of nét die Saterdag voor dit, in ons sportbeoefening of sosiale omgang met ons “pêlle”, of selfs nog die oggend vóór die diens by die huis, “vuil taal” by ons mond laat uitvloei het asof dit uit die mode sou gaan!  Uit respek en eerbied aan ons hemelse Pappa, wil ek nie eens probeer waag om ‘n definisie aan “vuil taal” of “vuil woord” te koppel nie.  JY kan maar self eendag met God in ‘n redenasie ingaan oor wat HY sien as “vuil taal”, al dink jy dalk nie dis so verkeerd nie.

Soos Kolossense 3:8b dit stel: “Maar nou MOET (met ander woorde, – nie as ons dalk lus het nie – nee, ons is VERPLIG) julle ook dit alles aflê, naamlik. (onder andere) skandelike taal uit julle mond.”

Ek het self baie lank gedink dis darem seker nie so erg om maar so nou en dan ‘n ou vloekwoordjie te laat uitglip nie, want sekere dinge word tog mos net eenvoudig beter uitgedruk, of beter deur my toehoorders verstaan, of ‘n grap het darem net BAIE meer skop in, met ‘n kragwoord op die regte plek, man!  Veral as ek die grap of insident kan oorvertel, en sommer ‘n paar van my eie kragwoorde kan bysit by die oorspronklike weergawe!  Man, dan hét ek dit!  Dán is ek mos ‘n man onder die manne!  MAAR, toe wys Heilige Gees vir my die woorde van Jakobus 1:26: “As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie (deur onder andere te vloek of vuil taal te gebruik, of sleg te praat van ander, of te skinder), maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.”

Skrikwekkend!  Ek kan dus Sondag vir Sondag my godsdienstige rituele in die kerk gaan uitleef in die waan dat ek op die regte pad is, maar as ek nie my tong in bedwang gaan begin bring in my alledaagse lewe van Maandag tot Saterdag nie, dan is my godsdiens tevergeefs!  En vriend, dit is nie ék wat so sê nie, jy kan dit gerus self ook in jou eie Bybel naslaan.  Dit is nie verniet dat Jakobus 3:8-10 ‘n duidelike waarskuwing bring nie: “Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.  Daarmee loof ons God die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.  Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking.  Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.”

Ons mag dus eenvoudig nie ons mond gebruik om die een oomblik, of een dag van die week, God te loof en te prys, en die res van die tyd ons medemense of werksmense, te vloek, of vuil taal te gebruik, of kwaad te praat, of te skinder nie!  Dit was nie verniet dat Jesus self in Mattheus 15:11 & 18 gesê het: “Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein..Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.”

Daar is dus nie ‘n argument voor uit te maak nie, anders as dat God beslis NIE wil hê dat ons ons gesprekke moet deurspek met kru of vuil taal, of die ontheiliging van Sy wonderlike Naam nie. Nee, Efesiërs 5:1-2 vat dit pragtig saam, waar dit bepaal: “Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.”

En, liewe leser, as ek die liefde van God in my het, en Sy Heilige Gees lewe hier binne-in my, is daar geen manier wat ek bewustelik óf onbewustelik enige vuil taal of kru taal oor my lippe sal WIL laat kom nie, omdat ek weet ek dan Heilige Gees sal bedroef. Johannes 13:34 stel dit tog só duidelik: “‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.”

Ons moet dus die een die ander liefhê, nie soos ons maar dínk dit behoort te wees nie, nee, soos Jesus Christus ons liefgehad het! Liewe mens, ek kan nie ophou om die allesoorheersende belangrikheid van die LIEFDE te beklemtoon nie, want dit is waaroor ALLES in die lewe gaan en MOET gaan!  Liefde en vrede kanselleer net eenvoudig ALLE lelike en negatiewe dinge, gedagtes en woorde uit.

Kom ons sluit af met die woorde van 1 Petrus 3:10: “Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.”

Jy mag dalk met my verskil oor die gebruik van vuil taal en of dit werklik ‘n probleem is. My antwoord aan jou is eenvoudig dat jy jou moet laat lei deur die stem van Heilige Gees in jou binneste, en jouself die vraag moet afvra of daardie betrokke woord/e vir God aanvaarbaar sou wees (al ís dit vir mense aanvaarbaar), en jy sal self mettertyd agterkom dat jy dit al hoe minder doen, of dit uiteindelik glad nie meer WIL doen nie, maak nie saak hóé “groot” of hoe “klein” daardie vloekwoord dalk voorheen vir jóú in jou oë mag gewees het nie!

Hoekom nie? Want Jesus wil nie hê ons moet nie! Klaar!  Hoekom nie?  Want Hy het dit nie gedoen nie!

tiaan gildenhuys – 22/11/2001

 

“Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.”  (Spreuke 18:21)

Hierdie is ‘n interessante teksvers, en word so baie deur mense aangehaal, maar wat beteken dit werklik? Dit beteken eenvoudig dat ons met ons tonge fisies dood kan spreek, of lewe kan spreek oor iemand of ‘n saak.  En “dood spreek”, sluit ook in gewone ou menslike skinder.

In my omgang met kinders van God, het ek die afgelope ruk aan die volgende twee “definisies” van skinder gekom, wat dalk vir jou ook iets kan beteken, naamlik: indien dit wat ek aan persoon A vertel oor persoon B, gemelde persoon B in ‘n negatiewe lig sal stel by persoon A, in hoe ‘n geringe mate ookal, dan skinder ek oor persoon B. Wanneer ek dus met persoon A begin praat, moet ek myself die vraag afvra: “Sal dit wat ek nou aan persoon A gaan vertel, veroorsaak dat persoon A vir persoon B net dalk voortaan in ‘n negatiewe lig gaan sien?”  Indien die antwoord ja is, moet ek my eenvoudig fisies weerhou daarvan om dit aan persoon A te vertel.

Die tweede definisie, is dat ek skinder wanneer ek persoon B se getuienis “steel”. Hoe doen ek dit?  Kom ek gebruik die volgende voorbeeld: Koos drink baie en slaan sy vrou gereeld.  Hy gaan sien ‘n vriend, Piet en deel die probleem met hom.  Intussen ontmoet Koos die Here en God bevry hom geheel en al van die probleem. Piet, wat die hele pad saam met Koos geloop het, vertel vir Gert in presiese detail wat Koos se vorige probleem was en wat met hom gebeur het, want hy is baie opgewonde oor SY aandeel in Koos se bevryding..  ‘n Paar dae later loop Piet vir Gert raak en in sy opgewondenheid, wil hy vir Gert vertel wat God vir hom gedoen het, en Gert sê: “O, ek weet dit reeds, Piet het my vertel.”  Wat het Piet dus gedoen?  Hy het Koos se getuienis “gesteel”, hy het oor Koos geskinder!  Wat moes Piet eerder gedoen het, vra jy?  Hy moes net vir Gert gesê het, indien Gert daaroor sou vra: “Weet jy, ou Koos het ‘n probleem gehad, maar prys die Here dat Hy hom van alles verlos het!  Hou net aan bid dat die Here Koos veilig op sy nuwe pad sal lei.”  Vriend, so moet ek en jy in elke geselskap waarin ons ons bevind, die vraag afvra of ek in daardie geselskap enige persoon waaroor ons gesels het, se getuienis steel, en of ons daardie persoon moontlik in ‘n negatiewe lig kan stel by enigiemand anders wat daar teenwoordig is.  Indien wel, moet ek dit NIE spreek nie. Weet jy, al bedoel ek dit hier diep binne my ook HOE goed!

So hoor ek ‘n ruk gelede die volgende staaltjie, wat die hartseer rondom skinder baie duidelik uitbeeld.  ‘n Ou vroutjie woon in ‘n klein plattelandse dorpie, waar sy bekend is daarvoor dat sy oor alles en almal skinder. Op ‘n dag gee sy haar hart vir die Here.  Baie opgewonde gaan sy na die predikant toe en vertel vir hom van haar besluit.  Sy vra hom toe ook wat sy moet doen om haar skinderstories van die verlede ongeldig te kan maak.  Hy gee haar toe opdrag om die volgende week een van haar hoenders te vang en aan hom te bring.  Sy maak toe so. Die predikant gee haar toe opdrag om die hoender die volgende week te slag en die vere in ‘n sak vir hom te bring.  So gesê, so gedaan.  Die volgende week is sy daar met die sak vere.  Daarop sê die predikant aan haar om in die dorpie se hoofstraat af te loop en die vere in die straat te strooi, wat sy dan ook doen.  Die volgende week is sy terug by die predikant om te hoor wat sy nou nog moet doen om ontslae te raak van die ou skinderstories.  Die predikant sê toe aan haar om die vere wat sy die vorige week gaan strooi het, weer op te tel.  Verontwaardig sê sy dat dit tog onmoontlik is!  Daarop is die predikant se antwoord aan haar: “So is dit ook met die skinderstories wat jy al die jare versprei het.”  Jy sien, dit is die hartseer van skinderstories, wanneer hulle gespreek is, is hulle uit en kan nie teruggetrek word nie.

Al wat dit werklik ongedaan kan maak, is totale vergifnis, soos Christus ons vergewe het.   Kyk ook hoe duidelik stel Spreuke 20:19 hierdie aspek vir ons: “Wie met kwaadsprekery omgaan, maak ‘n geheim openbaar; laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie.” Ons moet ons dus fisies nie eens ophou met iemand wat bekend is dat hy maklik stories versprei nie.

‘n Ander vers wat amper woordeliks dieselfde is, maar wat die hele oplossing hieroor openbaar, is Spreuke 11:13: “Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak ‘n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, BEDEK ‘n saak.”

En ook die woorde van Spreuke 29:20: “Het jy ‘n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir ‘n dwaas is daar meer hoop as vir hom.”

En, ter afsluiting, die baie bekende ou woorde van Jakobus 1:19: “So dan, my geliefde broeders, elke mens moet GOU wees om te HOOR, STADIG om te PRAAT, stadig om toornig te word.”  Ek kan net vra, Here vergewe my vir die kere wat ek iemand se geheim geopenbaar het in stede daarvan om dit te bedek, vir die kere wat ek haastig was in my woorde, vir die kere wat ek haastig was om te praat en stadig om te hoor!  Lei my asseblief voortaan anders Here!

Vriend, kom ons begin leer om as kinders van God “betroubaar van gees” te wees en om mense se sake te BEDEK.  Kom ons wees mense wat met ‘n geheim vertrou kan word. En indien ons iemand tenagekom het met enige skinderstorie, moet ons daardie persoon om vergifnis vra, waarna ons die pad moet loop wat God wil hê ons moet loop.  Kom ons gebruik ons tonge om LEWE in mense se lewens te spreek, anders is die Bybel baie duidelik dat ons baie beslis uiteindelik die vrugte sal pluk van dit wat ons spreek.

 tiaan gildenhuys – 26/11/2001

 

Ek word die laaste tyd gekonfronteer met al meer en meer mense (Christen gelowiges) wat skielik nie meer glo – of wil glo – dat hulle direk hemel toe gaan as hulle sterf nie. (Kom ons gebruik die term “hulle” vir doeleindes van hierdie artikel. Besluit gerus self of jy een van “hulle” is.) Of “hulle” glo nie dat ongelowiges dadelik hel toe gaan nie. Die meeste argumente wat tans deur “hulle” gebruik word, is dat ons slegs in ‘n “toestand van bewustelose slaap” ingaan tot en met Jesus se wederkoms, waarna die dooies opgewek sal word, en DAN almal hemel toe, of hel toe, sal gaan.

My persoonlike antwoord is dan gewoonlik: “Goed, as jy dan na jou dood jou oë oopmaak en besef jy is dadelik in die hemel, maak net seker dat jy vir Jesus vra om jou eerder weer aan die slaap te maak tot en met Sy wederkoms, want die feit dat jy dadelik jou oë in die hemel oopmaak, is dan nie in lyn met wat jy op aarde geglo het of geleer het nie. En sê dan ook vir Hom dat jy nie dan al by Hom WIL wees nie, want Hy krap jou menslike teologie om…”

Ongelukkig veroorsaak hierdie siening baie hartseer by mense wat nou skielik nie meer met sekerheid weet WAAR is hulle afgestorwe geliefdes nie. Is hulle nog in die graf? Is hulle in ‘n tussentydse onbekende “plek”? Wat van hulle is dan in daardie tussentydse onbekende “plek”, hulle gees, hulle siel, hulle liggaam? Weet hulle wat om hulle aangaan? Ervaar hulle vrede, vrees,… enigiets? Kan hulle praat? Kan hulle dink? Kan hulle God loof?

Maar weet jy, dit maak glad nie saak wat my mening, of “hulle” mening is nie…

Kom ons kyk wat sê die Bybel, net soos wat dit daar staan.

“Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan…”

(2 Korinthiërs 1:13)

Ons kan dus baie duidelik in die Bybel lees net wat daar staan, en dit verstaan, net soos wat dit daar staan. Jesus het ons ook baie duidelik gewaarsku in Mattheus 22:29:

“Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.”

Kom ons kyk dan nou wie “dwaal” omdat hulle “die Skrifte nie ken nie”,… ons wat glo ons gaan reguit hemel of hel toe by ons afsterwe,… of “hulle” wat net wil gaan slaap by hulle afsterwe…

Die teksverse wat “hulle” gewoonlik gebruik om hulle argumente te staaf, is die volgende:

“…so lê die mens daar sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie.”

(Job 14:12)

(Hierdie woorde wat Job in sy hartseer en intense emosionele belewenis gespreek het, kan nie as “gesaghebbend” gebruik word vir hierdie argument nie, want volgens ander teksverse wat ek ook hierin aanhaal, sal alle dooies eendag voor God se Groot Wit Troon staan, en eers DAARNA kom die nuwe hemele en die nuwe aarde. Dit weerspreek ook hierdie mense se siening dat almal wel by Jesus se wederkoms sal opstaan. So, as hierdie teksvers van Job as argument gebruik word ter stawing van “hulle” siening, dan gaan sommige dooies in effek dood bly totdat die nuwe hemel en nuwe aarde gekom het, en gaan hulle dus selfs nie eens opstaan by Jesus se wederkoms nie. So, hierdie teksvers weerspreek eintlik “hulle” eie argument.)

“Kan U aan die dooies ‘n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle U loof? Sela. Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering?” (Psalm 88:11,12)

(Nee, uit die aard van die saak kan geen dooie liggame opstaan en God loof nie. Maar die geeste van hulle wat in Christus gesterf het, loof Hom wel voor Sy troon, soos ons hierna in die boek van Openbaring sal sien.)

“Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn,en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.” (Prediker 9:5,6)

(Inderdaad weet die LIGGAME wat dood in die graf lê, glad niks meer nie, en het daardie dooie lyke geen deel meer aan alles wat hier op aarde, onder die son gebeur nie. Maar het jy al mooi gedink wat het van hulle gees en siel geword tydens en na hulle afsterwe? En waar bevind die gees en siel van so ‘n oorledene hulle? Ons sal netnou daarna kyk.)

“En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.”

(Daniel 12:2)

(Dit is baie beslis so dat by Jesus se werderkoms, die dooie liggame wat “in die stof van die aarde lê”, sal opstaan/ontwaak, om weer verenig te word met hulle gees en siel, om dan as drie-ledige wese voor die troon te wees, sommige met verheerlikte liggame saam met Jesus, sommige met liggame waaraan die wurms vir ewig sal knaag. Kry gerus my DVD’s oor: “Jesus kom weer. Wees gereed!” en “Die hel is ook ‘n werklikheid”.)

“Dit het Hy gespreek; en daarna sê Hy vir hulle: Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan om hom wakker te maak. Sy dissipels sê toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat Hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is dood.” (Johannes 11:11-14)

(Baie duidelik dus wys Jesus ons hier dat “slaap” in hierdie konteks = dood. En ons lees ook dat Lasarus al vier dae lank “slaap”, tot so ‘n mate dat hy al stink. So, dood is hy baie beslis en verkeer hy nie net in ‘n toestand van “bewustelose slaap” nie. Sy liggaam is dood, dit verteer, dit vrot. Maar Jesus gaan bewys dan ook dat Hy mag het oor lewe en dood, en Hy wek Lasarus weer op uit die dood, so Lasarus se gees en siel verenig in daardie oomblik wat Jesus uitroep, weer met sy fisiese liggaam en hy staan op. Presies dieselfde gaan gebeur tydens Sy wederkoms. Ons lees ook van ‘n dooie se siel wat so “teruggekeer” het, in Konings 17:21,22:

“Daarop het hy hom drie maal uitgestrek oor die kind en die HERE aangeroep en gesê: HERE my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. En die HERE het Elía verhoor; en die siel van die kind het in hom teruggekeersodat hy weer lewendig geword het.” )

“Toe sê die HERE vir Moses: Kyk, jy ontslaap met jou vaders…”

(Deuteronomium 31:16)

“Toe het Dawid ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid.”

(1 Konings 2:10)

“Daarna het Salomo met sy vaders ontslaap en is begrawe in die stad van sy vader Dawid…”

(1 Konings 11:43) …ens…ens…ens…

Daarom sê  “hulle” – “Sien jy, as jy sterf, dan ontslaap jy en gaan jy in ‘n toestand van slaap in! Die dooies weet glad niks nie. Daar is geen aanduiding in die Bybel dat jy dadelik hemel toe of hel toe gaan na jou afsterwe nie. Veral nie as mens kyk na die woorde van Daniel 12:2 nie…ens… ens…”

Regtig?

Goed, kom ons kyk dan na die volgende teksverse ook:

Hier is Jesus Christus, ons God en Leermeester, self aan die woord:

“En wat die dode betref, dat hulle opstaan – het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het: Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob nie? God is NIE ‘n God van dooies nie, maar ‘n God van lewendes. Julle dwaal dus GROOTLIKS.” (Markus 12:26,27)

Dit wil sê, toe Moses voor daardie doringbos gestaan het, was Abraham, Isak en Jakob aldrie al vir baie jare dood. As hulle drie dus dood was en daarom “geslaap” het, soos “hulle” beweer, dan sou God eintlik moes gesê het: “Ek WAS die God van Abraham, van Isak en van Jakob.” Maar nee, Hy doen dit nie, Hy proklameer onomwonde: “EK IS die God van…” En dan sê Jesus verder, en met hierdie woorde skiet Hy die hele argument dat ons net gaan “slaap” by ons afsterwe, uit die water uit: “God is NIE ‘n God van dooies nie, MAAR ‘N GOD VAN LEWENDES.” Dit wil sê Jesus bevestig dat Abraham, Isak en Jakob by God IS op daardie oomblik wat Moses voor die brandende doringbos gestaan het, jare na hulle al drie se afsterwe. En dan bevestig Hy dat die mense GROOTLIKS dwaal omdat hulle nie wil glo dat mense by God in die hemel lewe nadat jy afgesterf het nie. (Dwaal JY ook vandag nog “grootliks” hieroor, vriend/vriendin?) Maar WATTER “gedeelte”  van jou LEWE by Hom NA jou afsterwe? Jou gees en jou siel, want jou liggaam het hier op aarde agtergebly en dit verteer hier in die graf, tot en met Jesus se wederkoms, waarna dit weer sal opstaan, soos ons hierna sal sien.

Kom ons kyk nou ook na die bekende woorde van Jesus aan die man op die kruis langs Hom:

“En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.” (Lukas 23:42,43)

Maar hier kom “hulle” onmiddellik weer met groot argumente na vore dat die KOMMA oor die jare GESKUIF is en dat daardie teksvers in die oorspronklike eintlik moet lees: “…Ek sê vir jou vandag, jy sal saam met My in die Paradys wees…”. Menende volgens “hulle” natuurlik dat alhoewel Jesus daardie dag met hom gepraat het en aan hom hierdie belofte gemaak het, dat die man eintlik eers eeue later tydens Jesus se wederkoms saam met hom in die Paradys sal wees. Daardie man is dus vandag nog nie daar nie. Snaaks dat Jesus dan nie net nog vier woorde byvoeg by Sy sin, as “hulle” dan korrek is nie, naamlik: “… as ek weer kom.” In die eerste plek kan “hulle” geen konkrete bewys lewer vanuit die oorspronklike Betroubare Tekste wat deur God beskerm is om sodoende Sy Woord suiwer te hou deur die eeue, dat die komma so “geskuif” is nie, en tweedens moet jy oplet dat, indien jy wel die komma so wil skuif, jy ook die woorde: “…sal jy…” moet omruil na “…jy sal…”toe, anders maak die sinskonstruksie geen sin nie. Nee, vir eeue is die sin soos dit in die Bybel vervat is, gelees en verstaan NET SOOS WAT DIT DAAR STAAN. Maar skielik wil satan Christene begin verwar en hulle hoop om dadelik by Jesus te wees na hulle afsterwe, wegvat. Hoekom? Sodat hulle kan twyfel oor hulle en hulle afgestorwe geliefdes se saligheid.

Vervolgens kyk ons na die bekende stuk oor Lasarus (nie die een wat Jesus opgewek het nie) en die ryk man, wat Jesus self vertel:

“En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.” (Lukas 16:19-23)

Kyk mooi, Jesus sê toe Lasarus sterf, is hy DADELIK deur die engele weggedra na die “boesem van Abraham” toe. En hier sien ons dat Abraham toe nie “slaap” soos “hulle” beweer nie, maar dat hy lewend en wakker is, en selfs ‘n gesprek het met die ryk man wat na hom toe uitroep. Jesus se vertelling bevestig maar net weer Jesus se woorde wat ons vroeër aangehaal het, naamlik dat God die God IS van Abraham, Isak en Jakob. Die oorgrote meerderheid Bybelstudente stem saam dat die “boesem van Abraham” verwys na die paradys. En die ryk man? Hy sterwe “en is begrawe”. En toe? “En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was…”  Met ander woorde, hy sterf en maak dadelik sy oë in die hel oop, in smarte. Daar staan nie dat Jesus gesê het: “En eendag na My wederkoms sal hy sy oë ophef in die doderyk en dan in smarte wees…” nie. Nee, die een word onmiddellik deur die engele weggevoer na die paradys, en die ander maak onmiddellik sy oë oop in die hel.

Kom ons dink verder, as die bedelaar Lasarus gesterf het en net “geslaap” het, wat het die engele nodig gehad om “weg te dra” na Abraham toe? En as die ryk man ook net in ‘n toestand van “slaap” ingegaan het tot en met Jesus se wederkoms, wat van hom het smarte gely, en in watter vlam? Of moet ons glo dat Jesus hier sommer net ‘n “storie” vir ons vertel het, wat eintlik geen spesifieke waarde het nie, en eintlik maar ‘n BLATANTE LEUEN is, aangesien dinge dan nou skynbaar nie so werk soos wat Hy self daar vertel nie? Hoe kan ons Hom dan nog glo met betrekking tot ons redding of enigiets anders, as ons Hom nie kan glo wanneer hy met hierdie vertelling presies vir ons verduidelik wat gebeur die oomblik wanneer iemand sterf nie?

Kyk, as ons moet glo dat geen gelowiges hemel toe gaan by hulle afsterwe nie, maar bloot gaan “slaap” tot en met Jesus se wederkoms, dan moet ons ook glo dat die hemel vandag nog redelik leeg is, en dat net God die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees, die engele, Henog en Elia tans in die hemel is. En dit sal ook weer beteken dat God Homself weerspreek en dat Hy effektief ‘n “aannemer van die persoon” is, wat twee mense voortrek bo alle ander mense deur net hulle twee in die hemel toe te laat. Tog is die Bybel baie duidelik dat Hy dit nie doen nie: “En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie…” (Handelinge 10:34)

En as dit die geval is dat die hemel tans so leeg is van oorlede gelowiges, watter mense wat “in Jesus ontslaap het” gaan Hy dan SAAM MET HOM BRING tydens Sy wederkoms? Lees gerus saam met my:

“Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

(1 Thessalonicense 4:13,14)

Hierdie teksverse verwys na wanneer Jesus terugkeer aarde toe met Sy wederkoms. As daar niemand tans in die hemel is nie, wie gaan Hy “saam met Hom bring”? Dit kan nie Henog en Elia wees nie, want hulle is lewend in die hemel opgeneem, soos ons hieronder lees, hulle het nie “in Jesus ontslaap”nie.

“Toe Henog vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metúsalag geword. En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar. En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.” (Genesis 5:21-24)

“En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ‘n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in die storm na die hemel opgevaar.” (2 Konings 2:11)

Duidelik het Henog en Elia dus lewend na die hemel opgevaar, so dit kan nie hulle twee wees wat “in Jesus ontslaap het” wat Hy saam met Hom sal bring aarde toe nie. So, wie gaan Hy saam met Hom bring? Niemand anders nie, as al die gelowiges wat in Jesus geglo het, wat gesterf het, en wat op daardie stadium reeds saam met Hom in die hemel is!

Maar kom ons kyk in bietjie meer detail wat gaan presies gebeur tydens Sy wederkoms?

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”

(1 Thessalonicense 4:15-17)

Op my DVD: “Jesus kom weer. Wees gereed!” verduidelik ek baie mooi waarom die wat “in Christus gesterf het” eerste moet opstaan. Die rede daarvoor is eintlik voor die hand liggend, soos die Here aan my uitgewys het. Sodra Jesus kom met die wegraping (waarin ek persoonlik verseker glo), sal ons wat dan nog lewe, in ‘n oogwink verander word en verheerlikte liggame ontvang.

“Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.” (Filippense 3:20,21)

Ons wat dan nog in lewe sal wees, sal op daardie oomblik steeds uit DRIE “dele” bestaan, naamlik: gees, siel en liggaam:

“En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!” (1 Thessalonicense 5:23).

En daardie drie “dele” sal in ‘n oomblik verander in ‘n verheerlikte liggaam, dieselfde as “sy verheerlikte liggaam”.

“Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.” (1 Korinthiërs 15:51-53)

Daarteenoor, is hulle wat reeds “in Jesus gesterf het” se een “deel” – hulle liggame – steeds hier op aarde, terwyl hulle ander twee “dele”, naamlik hulle gees en siel, by Jesus in die hemel is. Daarom het hulle liggame nodig om tydens Jesus se wederkoms “eerste op(te)staan”, juis sodat hulle gees en siel“in ‘n oogwink” weer verenig kan word met hulle liggaam wat hier op aarde agtergebly het, en sodoende ook weer as volledige gees, siel en liggaam, ‘n verheerlikte liggaam kan ontvang.

Nou, hoe weet ons dat ons gees EN siel hemel toe gaan by afsterwe? Kom ons kyk wat roep BEIDE Jesus en Stefanus (die eerste martelaar vir Christus) uit die oomblik toe hulle sterf:

“En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit.”(Lukas 23:46)

“En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees! En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap.” (Handelinge 7:59,60)

Uit hierdie twee teksverse leer ons dus baie duidelik dat enige gelowige wat “in Jesus Christus” sterf, se GEES op die oomblik van afsterwe, in God se hande “oorgegee” word, met ander woorde, daardie geeste gaan reguit na God en Jesus Christus toe. Maar tog “ontslaap” = STERF die liggaam. En waar is hulle geeste? In die hemel! Maar hoe weet ons dan dat ons siel saam met ons gees daar gaan wees? In die eerste plek moet ons net kennis neem van die feit dat ons siel bestaan uit ons wil, intellek en emosies. As ons teruggaan na die stuk oor die bedelaar Lasarus en die ryk man, sien ons dat die ryk man sê: “…want ek ly smarte in hierdie vlam…” (Lukas 16:24). “Smarte” is ‘n sielsbelewenis, ‘n emosionele belewenis, en dit bevestig dat ons gees en siel saam daar sal wees. Net so is liefde ook ‘n emosionele belewenis en dus ‘n sielsbelewenis wat ons sal hê in die hemel. Sonder twyfel dus, bly ons liggaam by afsterwe hier op aarde, en ja daardie dooie liggaam WEET NIKS, en kan nie God loof uit die graf nie. Maar die gees en siel by God in die hemel kan Hom wel loof en prys!

Net nog ‘n bevestiging, as dooies moet “slaap” tot en met Jesus se wederkoms, waarom sou die “dooie” Moses saam met die lewende Elia saam met Jesus verskyn het op die berg van verheerliking? Waarom dan nie die lewende Henog en die lewende Elia nie?

“En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ‘n hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elía in gesprek met Hom.” (Mattheus 17:1-3)

Een ding het ek die afgelope twaalf jaar in my lewe saam met die Here geleer. Hy is NIE teen Homself verdeeld nie. As mense na afsterwe net “slaap” en dus effektief “dood” bly tot en met Jesus se wederkoms, en Hy laat die “dooie” Moses toe om met Jesus te kom praat op die berg, dan verraai God Sy eie Woord wat Hy eeue vantevore in Deuteronomium 18:10-12 gespreek het, naamlik:

“Daar mag NIEMAND by jou gevind word… wat die dooies raadpleeg nieWant ELKEEN wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel

So, as dit ‘n “gruwel” is vir God as ENIGIEMAND “die dooies raadpleeg”, dan is dit wat Jesus daar op die berg gedoen het, beslis OOK vir God ‘n “gruwel”, en was Jesus ongehoorsaam aan God se verordeninge. Maar dit is juis omdat Moses se gees NIE “dood” was nie, maar lewend by God NA sy afsterwe, dat Jesus rustig met hom en Elia kon staan en gesels op daardie berg. Jesus oortree dus NIE Sy Vader se vorige verordeninge nie.

Kom ons kyk na nog ‘n profesie rondom Jesus se terugkeer en die feit dat Hy op daardie dag al die heiliges, met ander woorde die gelowiges wat in Hom gesterf het, saam met Hom sal bring:

“En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide…. Dan sal die HERE my God KOM, al die heiliges met U!” (Sagaria 14:4,5)

Baie duidelik dus gaan al die heiliges daardie dag saam met Hom KOM, daar staan nie ons sal Hom maar hier op aarde kry waar ons nog altyd ge-”slaap” het nie. Lees ook verder wat bepaal die boek Openbaring rondom die feit dat die “leërs in die hemel” Hom sal “volg” die dag van Sy wederkoms, hulle wag nie hier op aarde vir Hom nie.

“Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.” (Openbaring 19:11-14)

En nee, daardie “leërs” is NIE engele nie, want kyk mooi dat hulle bekleed sal wees “met wit en rein fyn linne”. En waarna verwys dit? Lees net die Bybel soos dit daar staan:

“En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” (Openbaring 19:8)

Die engele is nie bekleed met die regverdige dade van die heiliges nie. Daardie leërs wat Hom volg, is niemand anders as die gelowiges wat voor Sy wederkoms gesterf het en saam met Hom in die hemel was tot op daardie dag nie!

En myns insiens, ‘n finale bevestiging dat daar gelowiges IN DIE HEMEL is en sal wees, VOOR SY WEDERKOMS, sien ons ook in die volgende teksverse:

“Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê:Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.” (Openbaring 7:9-17)

Hierdie “groot menigte” is dus duidelik mense wat gesterf het tydens die groot verdrukking, VOORDAT Jesus in Openbaring 19 vanuit die hemel kom met Sy wederkoms, saam met “die lëers van die hemel”. Hulle “slaap” dus baie duidelik nie iewers tot en met Sy wederkoms nie. Hulle sterf in die verdrukking, en hulle bevind hulle onmiddellik voor die Troon met wit klere aan en palmtakke in hulle hande, en wat doen hulle? Hulle LOOF DIE HERE! Verseker kan hulle dooie liggame hier op aarde in hulle grafte nie die Here loof nie, maar hulle gees en siel wat op daardie oomblik voor die Troon verkeer, kan baie duidelik, VOLGENS DIE BYBEL, dit wel doen. Lees ook mooi dat hierdie toneel hom afspeel nog lank voor die Groot Wit Troon oordeel. Liewe vriend/vriendin, lees net wat in die Bybel staan, en verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan.

Ter afsluiting kan ek met groot vrymoedigheid sê dat ek nie kan wag om eendag voor my Vader en Jesus Christus se Troon te kan staan nie, en ek glo met my hele hart dat as ek my oë aan hierdie kant toemaak, ek dit onmiddellik by Hulle in die hemel sal oopmaak. Indien jy na alles wat ek vandag hier vir jou gewys het, steeds net wil gaan “slaap” wanneer jy die dag sterf, en eerder wil wag tot by Sy wederkoms, onthou dan net weer om Hom te vra om jou “terug te stuur” (ek weet nie waarheen nie), as jy daardie dag jou oë oopmaak en jy besef jy is toe inderdaad dadelik na jou afsterwe in die hemel.

Ons lees in Mattheus 9:29 dat Jesus die blinde manne se oë open en vir hulle die volgende sê:

“Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

Gelowige Christen vriend of vriendin, as jy dus wil glo dat jy maar net gaan “slaap” tot en met Jesus se wederkoms, laat dit gerus vir jou ook wees volgens jou geloof. Maar as Hy deur hierdie skrywe van my ook jou geestes-oë geopen het – SIEN JOU IN DIE HEMEL, minute na ons elkeen se afsterwe!

In elk geval, wat jy glo rakende dadelik hemel toe gaan, al dan nie, maak nie regtig saak nie, jou geloof in verband hiermee affekteer glad nie jou ewige redding nie. Maar maak asseblief net seker dat jy JESUS CHRISTUS AANGENEEM het in jou lewe (Johannes 1:12,13).

tiaan gildenhuys

06/10/2011

Go to Top