Matt 4: 1 leer ons dat nadat Jesus deur Johannes gedoop is, Hy deur die Gees van God weggelei is in die woestyn in om deur satan versoek te word.

In Matt 4: 3-4 lees ons dat die versoeker na Jesus kom en vir Hom sê dat as Hy die seun van God is, moet hy vir die klippe sê om brood te word. Jesus antwoord hom toe met hierdie woorde: “Daar is geskrywe: die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan”

Die Woord leer ons dat Jesus elke versoeking van die vyand, weerstaan het met die woorde: “daar is geskrywe”. Het jy al ooit gewonder waar hierdie woorde van vers 4 oor die woord wat by God se mond uitgaan, “geskrywe”  staan? Of het jy maar soos ek dit net gelees en aanvaar en maar verder gelees deur Matt 4?

Deu 8:3 “En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.”

Het Jesus dus die woord van God gebruik om satan te weerstaan?…ja, beslis en verseker!!!!  En onthou dat satan die Woord van God beter ken as ek en jy, daarom hoef Jesus nie die teksverwysing aan te gehaal het nie, maar slegs wat daar geskryf staan!!

Hierdie 3 opgetekende geleenthede, was verseker ook nie die laaste keer wat Jesus versoek was nie, maar elke keer sou Jesus beslis die woord van God aangehaal het om hom teen te staan!!

Luk 4:13 “En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy ‘n tyd lank van Hom gewyk.”

Wat die Woord ons ook leer is dat Jesus in elke opsig versoek is, net soos ons vandag. Hy het egter nie gesondig nie. Sou dit dan nou wees oor Hy God self is, dat Hy nie gesondig het nie…soos baie mense die verskoning aanvoer? Nee, Jesus was volkome mens soos ek en jy vir 33jr van Sy aardse lewe. En dit is juis om hierdie rede dat die duiwel reg gehad het om Jesus te kon versoek. As Jesus as God self op aarde was, sou die vyand bitter vér van Hom af weggebly het!!

Heb 4:15 “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.”

Joh 1:14 “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.”

Die verskil was net dat Jesus die Woord van God geken het en die krag daarvan en Hy het gekies om dit te gebruik om die vyand teen te staan!!

Al ooit gewonder hoekom satan Jesus juis met hierdie versoeking eerste benader het en hoekom nie een van die ander 2 versoekings wat opgeteken is in Matt 4 en Luk 4, nie?

Kom ons ondersoek so bietjie die Skrifte en kyk hoekom die vyand eerste die Woord van God in ons monde wil steel.

Die versoeking van Jesus is in net twee van die evangelies so in detail opgeteken en dit is in Matt 4 en Luk 4. Die aanhaling van Jesus oor die lewe wat in die woord van God se mond is, kom in beide Matt en Lukas voor in verse 4 van hoofstukke 4. Toevallig dat dit elke keer die 4de hfstk en die 4de vers is? Kom ons kyk bietjie na die betekenis van die syfer 4 in die Hebreeuse syferwaardes:

Syferwaarde 4:  =  dit verteenwoordig die wêreld en wêreldse dinge

                            =  dit beteken ook heers, wysheid,openbaringskennis en

       =  nuwe lewe

Jes 55:11 “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.”

So hoekom wil die vyand so graag die woord van God by my en jou steel?…want hy weet as hy dit kan regkry, het hy ons krag gesteel!!!

In Jer 1: 12 sê die Here: “want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring!”

Die Jode het tot vandag toe die gebruik om ‘n Mezuza aan die ingang van hul wonings, besighede ens., aan te bring om hul te herinner aan die woord van God.  Die Mezuza is ‘n langwerpige voorwerp van gewoonlik hout, porselein of puter, wat ‘n stuk diervel bevat waarop ‘n Skrifgedeelte uit die Torah aangeteken is. Hierdie teksvers sou hul herinner aan die beloftes van God oor die beskerming en seën van hul huise, familie, besittings, opbrengs van die land ens.  Die gewoonte is dan dat voordat hulle die huis, besigheid of vertrek binnegaan waar die Mezuza aangebring is, hul dit sou aanraak en bid om dankie te sê vir die beskerming en seëninge van God.

Hierdie voorskrif vir die volk, kom uit Deut 6 en Deut 11.

Deu 11:18 “Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees,

Deu 11:19 en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;

Deu 11:20 en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,

Spreuke 18: 21 sê: “Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet.”

So as jy die woord van God ken en bestudeer, sal jy kan lewe spreek oor jou  omstandighede en sal jy die vyand KAN teenstaan!!! Daarom wil satan dit by jou kom steel, want as hy dit regkry, kan hy my en jou kragteloos laat en ons vaspen in die verlede en ons dan daagliks herinner aan die mislukking wat ons was. Sodat ons nie kan of wil groei in kennis van God nie. Want sien, hy wil nie graag hê dat ons hom moet herinner aan sy toekoms, soos dit in die woord van God opgeteken is nie. Jesus het hom reeds vir my en jou oorwin:

Kol 2:15 “nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”

En in Jesus is ek en jy meer as oorwinnaar!!

Rom 8:37  “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.”

Kom ons gaan kyk bietjie na wat sê die wyse Salomo in Spreuke oor die kennis van God:

Spreuke 1:7 “Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug”

Spreuke 2:6 “(want die HERE gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,”

Spreuke 9:10 “Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.”

Ken ek en jy werklik die God en Vader wat ons bely en het ons werklik nog die vrees van die Here in ons midde?  Of het Hy maar vir ons geword “die ou toppie daarbo, my tjomma, die ceo daar in hoofkantoor”  of ander dergelike beskrywings wat ons deesdae orals uit “Christene” se monde hoor?  Jy sien wanneer ons die Here en sy Godheid afwater na wêreldse standaarde, dan het ons maar ‘n skyn van godsaligheid en verloor ons die krag van Sy woord.

2Tim 3:5  “mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.”

In Hosea 6: 6 sê die Here: “want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as brandoffers”

Jy sien my liewe boeta en sussa, as ek en jy gaan begin om tyd te maak vir die woord van die Here, om dit te bestudeer en te spreek as ons sit en staan en lê en gaan, en daagliks die Skrifte ondersoek, dan gaan ons hierdie liefdevolle, Almagtige God en Vader leer ken soos wat Hy geken wil word! Dan sal ons ook kan heers oor die wêreldse bindings waarmee die vyand ons verniel en wegtrek van God en die krag van Sy woord!

Dan is daar vir ons nuwe lewe in die krag van God se woord en dan sal ons aan die vyand kan sê: “daar is geskrywe”…en satan besef dit maar te goed!!  Daarom is van sy grootste aanvalle op gelowiges vandag, op die gebied van tyd. Want hy wil nie hê dat ons moet kennis opdoen oor die beloftes van die Here vir ons lewens nie.

Jer 29:11 “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Maar daar is so baie gelowiges wat die wêrelds rykdomme najaag, dat hulle al hoe langer ure begin werk en al hoe minder tyd in die woord van die Here spandeer. Maar die woord van God sê:

Spreuke 10:22 “Die seën van die HERE—dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.”

Gaan kyk bietjie na al die beloftes van Deut 28 vir die wat luister na die stem van die Here en kyk ook sommer tegerlyketyd na al die vloeke van Deut 28 vir die wat nie na die stem van die Here luister nie!  Deut 7: 12-15 spel vir jou die seën van die Here uit as jy luister na Sy verordeninge, dit hou en dit volbring. In Jesaja sê die Here dat ons nie moet ophou om Hom te herinner aan Sy beloftes nie:

Jes 62:6 “… o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie”

In Jes 57: 19 en 21 sê die Here die volgende:

Jes 57:19 “Ek skep die vrug van die lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.

Jes 57:21 Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie!”

Maar jy sien, soeveel gelowiges kies mos om te luister na wat die ongelowige koerante, tv-nuus, ekonomiese markaanwysers en waarseêrs van hierdie wêreld sê! Want ons weet mos nie wat in die woord van God staan oor elke omstandigheid, siekte, finansiële krisis, ons beskerming, ens, vir die ware kinders van God wat aan Sy woord gehoorsaam is nie. Daarom is ons vrede en ons vreugde daarmee heen en ons lyk soos uitgedroogde suur pruime en wil uit ons nate spring as Julius Malema net sy gesig op tv wys. En so laat ons die vyand toe om te kom steel, slag en verwoes in ons en ons familie se lewens en ons blameer die duiwel vir alles, maar weier om ons eie aandeel in die verval, te erken of herken.

Jos 1:8 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.”

Is my en jou geloof nogsteeds ‘n “privaatsaak en ons praat nie daaroor nie”, omdat die wêreld sê jy mag nie geloof, politiek of seks in die werkplek praat nie?  Of is jy bereid om soos Paulus op te staan en te verklaar:

Rom 1:16 “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek”

By the way, die Griek is nie die ou daaronder by die kafee wat die lekke slap chips maak nie. Dit is ek en jy wat deel uitmaak van die heidene!

Jak 4:4 “… Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God.

Jak 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!”

Ek en jy kan nie ‘n vriend van die wêreld en van God wees nie, ons moet kies watter god/God wil ons dien!!

Hos 4:6 ‘My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”

My boeta en sussa, hoe lyk jou kennis van God en sy Woord, want hierdie is ‘n baie ernstige waarskuwing van die Here vir elkeen wat die kennis van God verwerp! En as ek en jy nie tyd maak om kennis van God en Sy woord op te doen nie, gaan ons ‘n oop teiken vir satan en sy magte wees.

Ef 6:11 “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.”

Ef 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—

Die swaard van die Gees is die woord van God, hoe is jy toegerus vir hierdie stryd waarin ons is? Kom jy miskien by ‘n gunfight aan met ‘n mes? Want ons is verseker in ‘n oorlog en jy sal bloedbelope daaruit kom, die vraag is net of jy nog gaan staande bly aan die einde! Paulus sê hy dra die littekens van Christus aan sy lyf (Gal 6: 17) –  hoe lyk jou lyf my boeta en sussa?

Ef 6:12 “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

Daar is 4 (alweer die syfer 4) woorde wat jy nie in ‘n sin agter mekaar in die woord van God sal kry nie, en dit is die woorde: “dit sal maklik wees”. Trouens, die woord verseker ons dat ons vervolging sal hê.

2Tim 3:12 “En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.”

“Die mens sal van brood alleen nie lewe nie”!!!!!!!!!

Waarvan leef jy vandag my liewe vriend/vriendin? Waarmee voed ons onsself en wat kom by ons monde uit? Is dit die woord van God of is dit vervloeking, vrees en negatiwiteit, bitterheid of onvergifnis? Weet jy wat daar geskrywe staan oor jou lewe, sodat jy  aan die versoeker sal kan antwoord: “ Daar is geskrywe…”

Het jy al die swaard opgeneem en toegetree tot die stryd of sit jy nog op die peanut stands van die lewe omdat jy bang is jy gaan seerkry? Die goeie nuus is dat Jesus klaar die geveg vir ons gewen het en dat Hy saam met jou in die geveg is om jou te wys hoe, maar dan moet jy bereid wees om Sy “instruction manual” te lees, want tydens die geveg is daar soms ‘n groot lawaai en dan hoor ons nie altyd Jesus se stem so mooi nie, maar as ons die “manual” ken, dan kan ons voortveg!!

Rom 10:17 “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”

Die Here roep jou op tot die stryd, want Hy soek die Dawids van dié lewe om die Goliats van hierdie wêreld te verslaan. Die heel laaste woorde van Jesus aan die kruis was ”dit is volbring”. Met ander woorde, Hy het alles gedoen om my en jou in staat te kan stel om lewe in oorvloed te hê op alle gebiede. Hy het reeds ons sondes vergewe en die Weg vir ons gebaan na God toe, maar dan moet ons Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker en bereid wees om te doen wat Sy woord vir ons sê!!

1Kor 16:22 “As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ‘n vervloeking wees! Maranáta!”

Maranata beteken “Jesus kom weer!” – Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet?

1Thess 2:13 “Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.”

Alle eer aan ons Here Jesus Christus wat gesterf het vir elke mens se sondes, begrawe is, opgestaan en opgevaar het na die hemel en wat weer gaan kom om Sy bruid te kom haal!!!!

AMEN!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za