Só twee weke terug vra die Here my die vraag: “wil jy wag op signs en wonders om te manefisteer of gaan jy My woord vat en daarin alleen glo en vertrou?” Dit is na aanleiding van sake van genesing in my kind en vrou wat ek by die Here se voete neergelê het. En as ek die volgende dag nie beterskap sien nie, dan is ek teleurgesteld en bring dan maar weer die saak op petisie voor die Here. Die Here gee my toe een oggend die volgende gedeelte uit Sy woord:

Luk 1:5 Daar was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ‘n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.
Luk 1:6 En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.
Luk 1:7 En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.
Luk 1:8 En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,
Luk 1:9 het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.
Luk 1:10 En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.
Luk 1:11 Toe verskyn daar aan hom ‘n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.
Luk 1:12 En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.
Luk 1:13 Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.
Luk 1:14 En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;
Luk 1:15 want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luk 1:16 En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.
Luk 1:17 En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.
Luk 1:18 Toe sê Sagaría vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ‘n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

Toe ek hierdie stuk lees was dit vir my op daai stadium nog net die mooi belofte van Johannes die Doper wie die voorloper vir Jesus Christus sou wees. Ek het egter op hierdie stadium nog nie gesien wat die Here my wou wys nie en Hy laat my dus verder lees:

Luk 1:27 na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.
Luk 1:28 En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.
Luk 1:29 En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.
Luk 1:30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.
Luk 1:31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
Luk 1:32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,
Luk 1:33 en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Luk 1:34 Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?
Luk 1:35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
Luk 1:36 En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ‘n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is.
Luk 1:37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.
Luk 1:38 En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.

En tóe sien ek dit en ek snap wat die Here my wou leer! Die engel kom by Sagaria en sê vir hom dat hyself sy vrou sou beken en dat sy sou swanger word al was hulle al op hoë ouderdom. Sagaria vra hierdie dood onskuldige vraag (volgens my) : “waaraan sal ek dit weet?”…en zap! Daar slaan die engel hom met stomheid vir die volle 9 maande plus nog 8 dae tot op die besnyding van Johannes! En ek dog by myself: en dit oor ‘’n eenvoudige ou vragie!”

Nietemin, dieselfde engel kom by Maria en sê vir haar dat die Heilige Gees haar sal bevrug en nie eers ’n man nie! En sy antwoord: “laat dit met my gaan volgens u woord”. En dis net daar waar die Here vir my vra: wil jy ook 9 maande 8 dae wag vir jou belofte, of sal jy My vertrou op My woord en daarmee onmiddelik die krag van Jesus Christus en Sy volheid ontvang. En net daar bloei al die bietjie tande wat ek oor het!

Die Here begin my toe attent maak daarop dat soveel van Sy kinders verval het in die vloek van die wêreld van: “seeing is believing” terwyl die Woord van God tog duidelik is oor wat geloof eintlik is:

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

En dan sê vers 6 nog baie duidelik dat jy God nie kan behaag sonder geloof nie!

Heb 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Maar daar is ook die belofte dat Hy dié SAL beloon wat Hom soek! Wow!

Hoekom is dit dan vir ons as kinders van die Here, só moeilik om net God se woord te vat en daarop vas te staan? Of is dit dalk ’n geval van: te veel van die wêreld se woord in ons mond en te min van God se woord?

Toe God aan Abram die belofte van Isak gee, het Sara agter die tent gestaan en giggel, omdat sy ook gedink het dat só ’n ou tannie tog nie meer vuur in haar skoot vir haar man kan kry nie en dan nog krag hê om ’n kind te baar nie. Maar kyk wat is die Here se antwoord daarop:

Gen 18:14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees?

Die Here wys my toe daarop dat ons só graag die titel van “kind van God” wil hê, maar dat wanneer dit by die geloof deel kom, dan soek ons soos Gideon tekens om God se beloftes te bevestig:

Rigt 6:36 Toe het Gídeon met God gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het—
Rigt 6:37 ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.

En só het hy die ou velletjie drie keer uitgegooi net om seker te maak dat die Here wel met hom sal wees teen die oormag van die vyand. Kan jy vir jouself indink wat deur sy hart gegaan het toe die Here begin om sy manskappe uit te dun na net 200 toe?

Die punt is dat die hedendaagse kind van God dit bitter moeilik vind om in geloof te wandel en is ons dus niks beter as die Israeliete wat met wondertekens uit Egipte gelei is nie. Dis só maklik om vandag te beweer dat dit moeilik is om te glo dat daardie spul só hardkoppig kon gewees het na alles wat die Here vir hul gedoen het.

‘Afterall’, Hy het hul maar net blakend gesond en skatryk laat wegtrek, hul op droëe grond deur die Rooisee laat trek, 40 jaar vir hul kos en water in die woestyn gegee, gesorg dat hul skoene en klere nie verslyt nie (Edgars sou dit definitief nie gemaak het daai tyd nie!) en hulle in ’n land laat intrek wat vol was van melk en heuning! Só hoekom het hulle dan só gemurmereer?

Heb 4:2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.

Weereens blyk geloof die probleem te wees!

In die nuwe testament kry ons ook voorbeelde waar selfs Jesus se dissipels nie genoeg geloof gehad het nie! As ons net dink aan die geval waar hulle in die storm was terwyl Jesus by hul was aan boord en hul steeds gevrees het, terwyl hulle al sóveel wondertekens gesien het. Met die geval van die maansiek kind, het Jesus hulle streng geantwoord toe hulle vra hoekom hulle nie die gees kon uitdryf nie:

Mat 17:19 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?
Mat 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Op ‘n stadium het selfs van Jesus se dissipels van Hom weggedraai en teruggekeer na hul ou weë toe! Nadat Jesus opgewek is verskyn Hy aan die dissipels terwyl Thomas nie by is nie en toe die ander vir hom vertel dat hulle die Here gesien het, weier hy om dit te glo! Dit terwyl hy vir feitlik drie jaar saam met hierdie vriende van hom gewandel het en hulle geken het as mense van integriteit wie geen rede gehad het om vir hom te lieg nie. Maar hy KIES om nie te glo nie, want sien: geloof is ’n keuse!

Joh 20:25 Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.

Dan kom ons en ons lees van heidene wat meer geloof in Jesus gehad as die gelowiges, soos bv. die Kananése vrou wat Hom soebat om haar dogter te genees. Jesus sê egter vir haar dat hierdie dinge nog nie vir die heidene bestem was nie, maar sy het gekies om te glo op grond van die bietjie wat sy van Hom gehoor het. en Jesus gee haar haar begeerte volgens die mate van haar geloof!

Mat 15:28 Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

Die geval van die Romeinse hoofman is seker die beste voorbeeld van ’n heiden wat in die WOORD van Jesus vertrou het! Trouens, die Bybel sê dat Jesus hom verwonder het aan hierdie man se geloof!

Mat 8:7 Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak.
Mat 8:8 En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word.
Mat 8:9 Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek: Gaan! en hy gaan; en vir ‘n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit.
Mat 8:10 Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

Mat 8:13 Toe sê Jesus vir die hoofman oor honderd: Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy kneg het gesond geword in daardie uur.

Daar is menige ander voorbeelde in die nuwe testament waar Jesus vir mense gesê het: “jou geloof het jou gered” of “laat dit vir jou wees soos jy geglo het”.
Ons sien dus dat die krag van God se woord in werking kom in my en jou lewe, wanneer ons geloof daarmee meng, want Sy woord IS lewendig en kragtig om te red!

Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Verder moet ons God se woord in ons mond hê dag en nag om dit te spreek, omdat die Here ook die skeppingsmag aan ons in ons monde gegee het! Daardeur kan ons lewe of dood oor ons of ander se omstandighede spreek!

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

Spr 18:20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.
Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Gen 2:19 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.

Mar 11:23 Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see— en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur— hy sal verkry net wat hy sê.

Mat 21:21 Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur.

Uit bogenoemde verse is dit dus baie duidelik dat:

die Woord van God + geloof + die Woord spreek = magtige beweging van God se hand!

Een ding moet ons baie goed verstaan en dit is dat God baie erg is oor Sy woord en in afwagting sit en wag vir my en jou om dit te glo en te spreek, sodat Hy kragte in werking kan stel!

Jer 1:12 Toe sê die HERE vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.

Ps 89:34 (89:35) Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.

Gegewe al die bogenoemde, hoekom sukkel die kind van God dan só om geloof te hê in die Almagtige en Lewende Jesus Christus, wie die Woord van God is? Is dit miskien omdat ons in ’n “plastiek era” lewe waar kits oplossings aan die orde van die dag is…of omdat ons nie meer die nodige deursettingsvermoëe het om te kan vasbyt totdat die deurbraak kom nie? Tog sê die Woord dan dat daar niks is wat ons nie sal kan hanteer nie:

1 Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Wat is dan die probleem dat ons sukkel met geloof? Is dit dan dalk omdat ons nie self die Woord lees en dit gevolglik nie ken nie of het ons nou maar net eenvoudig die verkeerde woord in ons mond…die woorde van die dokter of die koerante of die ekonome?

Of is dit dalk waar dat geloof ’n prys kos? Maar, Ernest, dis dan só teenstrydig met wat ons in baie kerke hoor – “Jesus het dit dan alles vir ons verniet gegee toe Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het”! Ja, my vriend en vriendin, as jy met jou mond bely dat Jesus die Seun van God is en in jou hart glo dat Hy uit die dode opgewek is, dan is jou redding net deur die genade vir ons aan die kruis bewys. En dis net deur Sy bloed wat jy gered kan word, maar dit is nie die waarborg dat alles voortaan net “smooth sailing” sal wees nie! Dis net daar waar jy satan se teiken word en die aanslae oor jou sal reën, omdat sy grootste vyand, Jesus Christus, nou in jou woon!

En ongelukkig my vriend en vriendin, is dit JY wat moet gaan probeer staande bly teen die aanslae en leuens van satan en jy sal dit net regkry as jou oog op Jesus gevestig is en jy seker maak dat jy in ’n lewende verhouding met hom staan! Jy sien, dis die tyd wanneer jy self die Skrifte moet ondersoek, sodat JY kan weet wat daar staan, en daar bly geen tyd meer oor vir “kerk speel” nie. Dit gaan jou nie help as jou pastoor of predikant die Bybel lees en aan jou voorhou wat daarin staan nie. Jy sal self die Woord van God in jou mond moet kry en seker maak dat jy geloof daarby meng, sodat Goddelike krag vrygestel kan word!

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

My boeta en sussa, ek en jy sal dit nie maak sonder Jesus Christus in hierdie lewe of dié een hierna nie! En ons sal dit slegs regkry as ons begin glo dat Hy IS en dat Hy ’n beloner is van dié wie Hom soek (Heb. 11: 6). Verder moet ons tyd in Sy woord en Sy teenwoordigheid spandeer, sodat ons kan leer om Sy stem te onderskei. Dan moet ons begin oefen om ons spraak te verander, sodat ons Sy woord in ons mond het en nie meer dié van die wêreld nie!

1Tim 4:5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.
1Tim 4:6 As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Jesus Christus wees terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy ‘n navolger geword het.
1Tim 4:7 Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.

Jy sien, GELOOF IS ’n KEUSE, dit verg oefening en dit gaan jou ’n prys kos!

ALLE EER AAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS EN SY HEILIGE GEES WIE GETROU IS OM ONS TE ONDERRIG EN LEER IN DIE WAARHEID!

Kontak Ernest Phillipson