Het jy ook al ooit gewonder of daar ‘n verskil is tusen wysheid en kennis? Kom ons begin heel, heel voor, om te probeer vasstel:

“En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die KENNIS van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” (Genesis 2:16, 17)

Sou die mens in daardie oomblik werklik sterwe as hulle van daardie boom geëet het? Ja, en nee. Toe Adam en Eva eet, sterf hulle nie fisies op daardie spesifieke oomblik nie. Hulle sterf eers honderde jare later fisies. Maar die oomblik toe hulle eet, toe sterf hulle GEESTELIK. Toe word hulle kapasiteit om geestelik met God te kommunikeer, in een oomblik vernietig. En God het geweet dit gaan gebeur, daarom het Hy hulle vooraf daaroor gewaarsku. Maar beteken dit daardie boom was noodwendig sleg? Is dit dan sleg om kennis te hê van goed en van kwaad? God self het immers kennis van goed en kwaad. Nee, dit is nie sleg nie. Maar wat wel sleg was, was die mens se ONGEHOORSAAMHEID aan God se opdrag. Ongehoorsaamheid aan Sy opdragte breek altyd die lyn tussen ons en God.

Die mens het tot op die oomblik wat hulle van daardie boom geëet het, slegs kennis gehad van die goeie, die absolute fantastiese, heilige, heerlike BESTE wat die Skepper van die heelal kon aanbied! Maar het jy opgelet dat hulle met die absolute vrotste, slegste sleg te doen gekry het nog vóórdat hulle van daardie boom geëet het? Ja, met Satan homself, in die vorm van ‘n arme slang, wat homself laat manipuleer het om sy liggaam beskikbaar te stel vir gebruik deur die kwaad. Jy sien, as hy ook kennis gehad het van die kwaad, sou hy dalk nie sy liggaam so geredelik beskikbaar gestel het nie. En deur bloot ‘n fyn, klein saadjie van twyfel te saai in Eva se gemoed, lei die duiwel haar daartoe om teen God se opdrag te oortree. Dit is verder interessant om te let dat die sondeval NIE plaasvind nadat Eva geëet het nie, maar eers toe Adam ook eet.

“Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. TOE gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.” (Genesis 3:1-7)

Kyk mooi, hulle oë het éérs oopgegaan toe Adam ook eet. Omdat hy self nie kennis gehad het van die kwaad nie, neem hy nie sy outoriteit op in daardie oomblik om sy vrou te bestraf vir dit wat sy doen nie. Nee, hy eet lustig saam. Sy gebrek aan kennis van goed én kwaad, het hom ten gronde laat gaan. In sy geval het hy egter nie nodig gehad om hierdie kennis te hê nie, want hy was op daardie stadium in daaglikse kontak met die ALLERHEILIGSTE GOEIE. Al wat hy moes doen, was om solank te leer om gehoorsaam te wees aan God, en dáár het hy die toets gedruip. Hy druip nie die toets vanweë sy gebrek aan kennis nie, nee. Hy druip die toets vanweë sy ongehoorsaamheid. Tot vandag toe is dit presies dieselfde plek waar ons almal die toets druip – deur ONGEHOORSAAMHEID aan God se opdragte.

Ek dink persoonlik dat God wel later op Sy tyd vir Adam en Eva sou inlei in daardie kennis van goed en kwaad wat Hy ook gehad het. Hulle was immers van die begin af ten volle na Sy beeld en Sy gelykenis geskape. So hulle het reeds die volle kapasiteit en potensiaal in hulle gehad om wel beide goed en kwaad te kan ken en te kan weet wat om daarmee te doen. Dit was nie iewers ver weg van hulle af nie, maar reeds deel van hulle wese. Maar die Here moes eers hulle gehoorsaamheid toets, hulle gereedheid om meer te kon inneem, om meer te kon absorbeer, om geestelik te kon groei. Sou hulle die toets slaag en gehoorsaam wees, is ek persoonlik van mening Hy sou hulle sekerlik oor tyd self geleer het van goed én kwaad, maar op die tyd en op die manier wat Hy hulle wóú leer. Op ‘n Goddelike wyse.

Daar is ‘n voorbeeld wat ek kan gebruik in ons hedendaagse bestaan met betrekking tot ons en ons eie kinders, wat hierdie aspek dalk meer verstaanbaar sal maak. Ouers wil graag – en is veronderstel om – self hulle kinders te leer van hoe die intieme lewe tussen ‘n man en vrou in die huwelik werk, maar hulle wil dit eers doen wanneer hulle glo hulle kinders is volwasse genoeg en gereed daarvoor. Eers wanneer hulle weet hulle kinders kan dit hanteer. Maar wat gebeur keer op keer? Die Satan maak ook in ons lewens seker dat ons kinders laaaank voor die tyd, lank voordat hulle gereed is daarvoor, voordat hulle volwasse genoeg is om dit te hanteer, reeds gebombardeer word met sekstonele, pornografie en ander perverse dinge. Sodoende leer ons kinders dit wat veronderstel is om Goddelik en mooi te wees, op die verkeerde tyd by die verkeerde mense. Instede daarvan dat hulle by die mense (hulle ouers) by wie hulle veronderstel is om dit te leer, van die “goed en kwaad” van die huwelik se intieme lewe leer. Ek glo dit is presies wat destyds in die tuin van Eden gebeur het. Satan het seker gemaak dat hulle gevang word deur die kwaad, lank voordat hulle gereed was om by hulle Hemelse Vader te leer van die kwaad.

Lees ons verder in God se wonderlike, onfeilbare Woord, die Bybel, merk ons dat dit wel so is dat God se bedoeling tog is om Sy kinders uiteindelik te leer van beide goed en kwaad.

“Dat jou vertroue op die HERE mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou. Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis, om jou BEKEND TE MAAK waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie?” (Spreuke 22:19-21)

Uit hierdie teksverse merk ons eerstens dat die Here wil hê dat ons vertroue op Hom moet wees. Om daardie rede het Hy aan ons “kernagtige spreuke” voorgeskryf. Die woorde “kernagtige spreuke” in Hebreeus, is “shalosh”, en dit beteken “drievoudige dinge”. Hierdie “drievoudige dinge” verwys na die feit dat die hele Bybel ‘n driedimensionele waarheid is, byvoorbeeld: Vader, Seun en Heilige Gees (Drie-eenheid van God); gees, siel en liggaam (die mens in sy volheid); dertigvoudig, sestigvoudig en honderdvoudige seëninge; voorhof, heilige plek en Allerheiligste (die tabernakel); die engele roep: “Heilig, heilig, heilig” (driemaal heilige God); ensomeer. En kyk mooi, hierdie “drievoudige dinge” is juis voorgeskryf met raadgewinge en KENNIS sodat ons waarheid kan antwoord aan mense wat ons mag uitstuur. Want jy sien, daardie “waarheid” is nie ‘n leerstelling, dogma of teologie nie, maar wel ‘n persoon, Jesus Christus. Het Hy nie immers self gesê: “Ek is die weg, die WAARHEID en die lewe.” nie?

Dit wil sê, as ons die drievoudige dinge in die Bybel gaan begin verstaan, gaan ons vertroue al hoe meer op God begin wees, gaan ons bekend raak met die waarheid van die Bybel, en gaan ons daardie waarheid begin versprei waar ons ookal gestuur word. Daardie waarheid gaan ook meebring dat ons kennis gaan begin opdoen van beide goed en kwaad, soos ons later in hierdie boekie duidelik sal sien. Jy sien, ons Hemelse Vader het juis hierdie drievoudige dinge aan ons voorgeskrywe sodat ons uiteindelik ook die Bybel drievoudig, drie-dimensioneel, kan begin verstaan, na gees, siel en liggaam. As ek geestelike wysheid bekom, soos ek dit later verduidelik, wat beslag vind in my sielsdimensie (wil, gedagtes, intellek, emosies), gaan my liggaam uiteindelik reageer op die wyse wat God wil hê ek moet, en ek gaan dan wegdraai van die kwaad af.

(Uittreksel uit boek: “Wysheid en Kennis. Menslik of Goddelik?” (Omnibus 3) tiaan gildenhuys)