In die Evangelies lees ons waar die dissipels by Jesus sit op die Olyfberg en vir Hom vra wat die tekens van die tye sal wees en dan noem Jesus sekere dinge soos hieronder uit Matt. 24 aangehaal:

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Mat 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Mat 24:6  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.

Mat 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.

Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

In vers 8 sê die Here egter baie duidelik dat dit maar die begin van die smarte hier op aarde is!!!  Deur die eeue heen, het al hierdie dinge reeds op aarde plaas gevind, maar as ons net na die laaste 100jr, en in die besonder die laaste 10jr, gaan kyk dan sien ons dat die intensiteit van hierdie verskynsels, toegeneem het. Daarom weet ons dat ons verseker die laaste geslag is, waarvan die profesieë praat, as hulle melding maak van die “einde van tye”.

Die Bybel is dan ook baie duidelik dat daar in die eindtyd, ‘n verdrukking gaan wees, wat veel erger gaan wees as enige verdrukking wat ooit nog op aarde was!!!

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Mat 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

Mat 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.

Mar 13:14  En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie behoort nie—laat hom wat lees, oplet—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Mar 13:15  en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie;

Mar 13:16  en wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie.

Mar 13:17  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae!

Mar 13:18  En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie.

Mar 13:19  Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie.

My liewe boeta en sussa, as die Woord van God sê dat ons hierdie verdrukking nog nie op aarde gesien het nie, dan beteken dit dat dit erger sal wees as die vervolging van die Jode deur Hitler, erger as die vervolging van die Christene deur die Rooms-Katolieke Kerk in die eeue na die apostels gesterf het en erger as die marteling wat die apostels deurgegaan het!!! En gaan lees maar gerus op hoe elkeen van die 12 gesterf het. Dit beteken ook nie dat ons nou reeds in die verdrukking is en dat hierdie die 7jr is wat in Daniël van gepraat word, soos sommige mense wat nie in die wegraping glo nie, beweer. Nee, my vriend, daar kom tye veel erger as nou!!!

Maar steeds is daar mense wat hul hart verhard en volhard met hul bandelose en immorele leefstyl en om die wêreldse dinge na te jaag, omdat hulle dink dat daar nog baie tyd is vir regmaak. Verder het hul ook meer liefhebbers van hulself en genot geword, as wat hulle belangstel om in ’n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus, te wandel. Vir hulle is daar altyd nog môre, want hulle wil nog net eers vandag geniet of hul jeug geniet, of wat ook al die geval mag wees. Maar intussen hou hul ’n front van heiligheid voor en sit die kerke vol en dien selfs op kerkrade, omdat die leiers van die kerk maar ’n blinde oog draai vir die sonde. Want dit is mos maar “okay” om te drink, dobbel, hoereer of “skeef” te wees, net omdat die hele wêreld dit mos doen en omdat dit is wat ons deur die media gevoed word! En moet tog asseblief nie ’n “kerkding” probeer reël in die tyd wat die “soapies” of rugby aan is nie…selfs eredienste word geskuif net om rugbywedstryde te akkomodeer. Hoe siek het die samelewing nie geword nie?…en nogtans word dit maar net aanvaar deur mense en ons verwag dat God dit ook moet doen!

2Tim 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2Tim 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

2Tim 3:3  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

2Tim 3:4  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

2Tim 3:5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Wat baie hartseer en skrikwekkend is, is dat baie in hierdie dae afvallig sal word en mekaar sal verraai, soos per Matt 24: 10 hierbo. Hulle sal ook die leerstellings van duiwels aanhang:

1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

Die Woord van God is egter baie duidelik dat diesulkes vir hulself toorn as skat bymekaar maak, omdat God ons in geregtigheid sal oordeel. En by God is geen aanneming van die persoon nie…maak nie saak wie of wat jy is nie, almal sal volgens hul gehoorsaamheid aan die Woord geoordeel word! Kyk ook mooi wat sê die Skrif hieronder oor die van ons wat só eiesinnig is:

Rom 2:5  Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God

Rom 2:6  wat elkeen sal vergeld na sy werke:

Rom 2:7  aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige lewe;

Rom 2:8  maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn;

Rom 2:9  verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek;

Kyk mooi wat sê vers 9…dit praat van verdrukking en benoudheid oor elke siel wat kwaad doen!!! Nou my liewe mens, wanneer laas was jy regtig benoud? Het jy al gedink hoe dit gaan voel as die toorn van die Here oor jou en my kom oor ons ongehoorsaam is aan die Woord? Of dink ons dat hierdie deel vir die ongelowiges geskryf is of dat “God ons hart ken en dat ons nou nie regtig bedoel het om ongehoorsaam te wees nie”? My liewe boetie en sussie in Jesus Christus, die realiteit is dat daar net twee koningkryke is en jy dien óf die een óf die ander…of die koningkryk van Lig (Jesus) of die koningkryk van duisternis (Satan)! Kies dan vandag wie JY voortaan gaan dien!

Kom ons kyk nou eers na waar kom ek daaraan dat daar ’n wegraping van die heiliges sal plaasvind.

Joh 14:2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

Joh 14:3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

In hierdie deel sê Jesus baie duidelik dat Hy kom om ons te kom haal om by Hom te wees en almal weet dat Hy tans aan die regterhand van Abba Vader sit in die hemel! Hierdie is dus nie die geleentheid waar Hy gaan kom en Sy voet op die Olyfberg sit en dan in Jerusalem gaan regeer as Koning van die wêreld nie!

1Thes 4:15  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

1Thes 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

1Thes 4:17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Hierdie deel is ook net so duidelik dat die wat waardig is, die Here in die lug tegemoet sal gaan en dui ook duidelik nie op die deel waar Hy op die Olyfberg sal neerdaal nie. Die Griekse woord wat elke keer vir “wegvoer” gebruik word, is die woord “harpazo” wat onder andere beteken om “weg te ruk”…m.a.w. uit hierdie wêreld weg te neem, soos ek dit verstaan.

Daar is nog ’n paar ander verse wat die wegraping vir my bevestig, maar vir doeleindes van hierdie lesing, volstaan ek met bogenoemde.

Dan is daar ook natuurlik diegene wat meen dat as jy Jesus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker, dan is jy reg en sal jy saamgaan met die wegraping. Dit is egter nie wat ek verstaan uit die Woord van God nie. Kom ons kyk na die gelykenis van die tien maagde:

Mat 25:1  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.

Mat 25:2  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.

Mat 25:3  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.

Mat 25:4  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.

Mat 25:5  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

Mat 25:6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!

Mat 25:7  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.

Mat 25:8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.

Mat 25:9  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.

Mat 25:10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Die eerste twee dinge waarop ek u aandag wil vestig, is:

1) Al tien was maagde, m.a.w. gelowiges

2) Al tien was genooi na die bruilof

En soos ons verstaan uit die Woord, gaan Jesus Sy bruid (heiliges) kom haal vir ’n bruilofsmaal in die hemel. Net vyf van die maagde het egter genoeg olie in hul lampies gehad…(die olie in hierdie gelykenis verteenwoordig die vervulling met die Heilige Gees), die ander vyf se olie was te min en wou hul by die ander leen, maar kon nie en moes toe opstaan om te gaan koop. Nou my liewe vriend, ek en jy kan nie by ander van die Gees “leen” nie, ons moet self sorg dat ons lampies vol is en dat ons genoeg reserwes het! Dit kan net gebeur as ek en u ons verhouding met die Here lewend hou…en nou praat ek nie van net-net asemhaal nie. Toe die Bruidegom kom, kon die wat gereed was binnegaan en die deur is gesluit! Net so sal die wat gereed is (heilig lewe en vol van die Gees), na my mening kan saamgaan en daar sal nie “seconds” wees vir die wie se lampies flou brand nie!!!

Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Opnb 3:16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

In Markus 13: 23 sê die Here duidelik dat Hy ons vooruit waarsku oor hierdie dinge en Hy doen dit ook omdat Hy so oneindig lief is vir ons en omdat Hy nog lankmoedig is met ons, want dit is nie Sy wil dat enigeen moet verlore gaan of deur die verdrukking moet gaan nie.

Mar 13:23  Maar julle moet op jul hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê.

Rom 2:4  Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Nou my liewe mens, hoeveel duideliker wil jy dit hê?…Jesus laaik jou en my kwaai en begeer dat jy en ek eendag saam met Hom in hemelse plekke sal wandel!!! En Sy uitnodiging staan vandag nog vir jou en my as Hy ons nooi om reg te maak met Hom en te bekeer. Nou mag jy onmiddelik vra “waarvan moet ek bekeer, ek het dan reeds tot inkeer gekom en Jesus aangeneem?” Regtig??? Wel, miskien dalk van jou koudheid, die kere wat jy die Gees bedroef, jou gemaklikheid in jou “comfort zone”, ens., ens.!

Jes 1:18  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Jes 1:19  As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

Jy sien, kind van God, jy hoef maar net die Woord te bestudeer en in, onder andere, Openbaring 6 – 9 te gaan lees om te sien wat tydens die verdrukking sal gebeur as die Here Sy toorn oor die aarde en mensdom uitstort, om te weet dat dit nie ’n tyd is waarin ek en jy op hierdie aarde wil wees nie. Dan praat ek nie eers van die vervolging van mense wat tot bekering gaan kom tydens die verdrukking nie!

Die Here verwag van my en jou om ’n heilige lewe te lewe en het Hy ons ook daartoe in staat gestel toe Hy ons sondes aan die kruis gedra het. En my liewe vriend, Jesus Christus IS die enigste Weg na saligheid!!! Daar is geen ander nie en maak nie saak wat enige ander persoon of geloof daaroor te sê het nie! Jesus SAID  it, I believe it and that settles it!

1Pe 1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Om heilig te lewe beteken dat ek en jy moet klaarkry met die “opsetlike”-sondes waarmee ons onsself besig hou en waarlik begin om God se aangesig te soek, om sodoende Sy wil vir ons lewens uit te leef en nie ons eie wil nie. Dit beteken ook om aan die volheid van die Woord gehoorsaam te wees en nie net aan die dele wat ons kies nie!

Kol 3:5  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,

Kol 3:6  waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom,

Kol 3:7  waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.

Kol 3:8  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Kol 3:9  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Kol 3:10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Kol 3:11  waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

Kol 3:12  Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Kol 3:14  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

Kol 3:15  En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Kol 3:16  Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Kol 3:17  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Hierdie deel uit die brief aan die Kolossense, is baie duidelik oor die dinge wat ons moet “doodmaak”, m.a.w. aflê, klaarkry mee en vanaf moet wegdraai! Verder noem Paulus ook baie duidelik die dinge waarmee ons onsself moet “beklee”. Net soos ek die klere kies wat ek elke dag wil aantrek, moet ek ook ’n defnitiewe besluit neem om my te beklee met die dinge van Christus!

In Levitikus 10: 1 en 2 lees ons waar die seuns van Aäron met vreemde vuur voor die aangesig van die Here gekom het en hoe daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan het en hulle verteer het. Wat ons moet onthou is dat albei seuns deur die Here afgesonder, geheilig en gesalf was vir diens in die tabernakel. Wat ook onthou moet word is dat die Here se Heilige teenwoordigheid op die Tabernakel gerus het in die vorm van ‘n wolk, m.a.w. die Here het gekies om in die Tabernakel “in te woon” terwyl die volk in die woestyn rondgetrek het. Net so het die Here ook Sy “intrek”  geneem in die eerste tempel wat Salomo in Jerusalem gebou het.

Niemand van die volk sou dit dus waag om die Tabernakel of Tempel te besoedel met “vreemde vuur” of wyn of graffiti teen die kante uit te krap nie of sou dit selfs waag om te hoereer in of naby die Tempel nie! Net so glo ek, het Aäron se seuns ook die beste bedoelings gehad toe hulle die Tabernakel nader met hul vuurpanne en reukwerk, nogtans het die Here hul met vuur verteer oor dit offers was wat in ongehoorsaamheid aan die Here se voorskrifte, na die Here toe gebring is. In vers 3 se die Here dat Hy Hom as Heilige wil laat ken in die wat naby Hom is:

Lev 10:3 Toe sê Moses vir Aäron: Dit is dit wat die HERE gespreek het deur te sê: In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil Ek My verheerlik. Maar Aäron het stilgebly.

Ja, ja Ernest, dis ou testamenties en ons leef nie meer onder die wet nie en bring ook nie meer offers nie, ons is nou onder die Genade!!!

Nou maar goed dan, kom ons kyk dan wat het die nuwe testament hieroor te sê:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

1Kor 6:18 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam;maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.

1Kor 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

My liewe kind van God, die Woord is baie duidelik dat JOU liggaam nou die tempel van God is en dat jy nie aan jouself behoort nie. Jy het dus nie die reg om die tempel van God te skend nie!!! As jy dus meen dat jy waarlik ‘n kind van God is, waarom is jy besig om die tempel van God te skend met sigarette (vreemde vuur), drank, dwelms, hoerery, tattoes, piercings, ens????????

Maar jy sien, dis mos “okay” om te rook en drink en rond te slaap en “Christelike goed”  op jou liggaam te tattoeër, want almal doen dit en die pastoor/dominee/ouderling ook, so dit kan nie verkeerd wees nie. My vriend / vriendin, jy gaan nie eendag voor die pastoor of dominee of ouderling se troon staan nie, maar voor God s’n en Hy gaan vir jou vra wat het JY met Sy woord gemaak???

Wel kind van God, kyk bietjie mooi wat sê die Here daaroor en onthou sommer in die proses die seuns van Aäron, en dan besluit jy maar self hoe braaf wil jy nog wees!!!

1Co 3:17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

Die Bybel wat ek lees is baie duidelik daaroor dat die Here nog nooit Sy  “mind ge-change”  het oor hierdie of enige ander voorskrif in Sy woord nie!!!

Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Kind van God, as jy nie vandag met alle sekerheid weet dat jy besig is om jou te beklee met die dinge van Christus nie en besig is om heiligmaking na te jaag en uit te leef nie, dan wil ek vir jou vra:       “Is jy gereed om agter te bly?”

En ek wil jou aanmoedig om maar self die Skrifte te gaan ondersoek om te sien wat wag in die groot verdrukking vir die wat nie deel is van die bruid nie!

Wil jy nie maar opnuut saam met my bely dat ons nog die verkeerde dinge najaag en dat ons toegelaat het dat ons lampies flou brand, omdat ons die Gees se werking in ons lewens teengestaan het, nie. Daar is nog kans dat ek en jy kan regmaak en bekeer, want die Here is nog lankmoedig.

2Pe 3:9  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

2Pe 3:10  Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, …

Moenie dat die duiwel verder vir jou lieg of jou van jou plek aan die tafel beroof, deur jou te verlei met die dinge van die wêreld nie, bekeer nou en begin heilig wees soos Jesus heilig is!!!

Mag die Gees van die Here jou hierin oortuig en die krag gee om terug te draai na Jesus of jou vir die eerste keer te bekeer tot Jesus, soos die geval mag wees! En mag ek en jy in afwagting besig wees om siele na Jesus toe te lei, totdat Hy kom. En dit sal ons net regkry deur Jesus wat ons die krag en wysheid gee om te lewe as wedergebore, Bloedgewaste, kinders van God.

Heb 9:28  so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.

Alle eer net aan Jesus wat vir ons gekruisig is, gesterf het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het en opgevaar het na die hemel, van waar Hy gaan kom om Sy bruid te kom haal en die wêreld in geregtigheid te oordeel!!!

Daar is nog tyd! Maak nou jou saak reg, of maak gereed om agter te bly…die keuse is joune!!!

Ernest Phillipson (Danabaai)

ecp@oicb.co.za