“Toe roep die HERE God na die mens en sê vir Hom: Waar is jy?”  (Genesis 3:9)

Jy het mos al voorheen hierdie teksvers gehoor en/of gelees nê?  Dit is net nadat Adam en Eva in die Tuin van Eden van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het en skielik besef het hulle is naak. Wat doen hulle toe?  Hulle probeer vir God wegkruip agter die bome in die tuin! Daar is natuurlik geen twyfel dat die Here nie daardie vraag aan hulle gevra het omdat Hy hulle nie agter die bome van die tuin kon sien nie, want die almagtige God het presies geweet waar hulle was!

Nee, die vraag wat hy aan “die mens” gevra het, wat vandag my en jou insluit, was: “Waar is jy in die geesdimensie?” Geesdimensie? Ja, daardie dimensie, daardie “plek” waar God persoonlik elke oomblik van elke dag teenwoordig is, en waar Hy elke dag saam met Sy kinders (ons) in die tuin wil wandel. Dít is die vraag wat Hy vandag nog aan ons stel – wandel ek en jy in die Gees (van God), of wandel ons in die vlees/sondige natuur?

Maar hoe verstaan ek hierdie “geesdimensie”?  Beslis nie met ons logika, verstand en/of rede nie! So lees ons in 1 Korinthiërs 2:14-15:“Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.” Jy sien, solank ons die dinge van die Gees van God (Heilige Gees) as “onsin” gaan sien, gaan ons nie in die wonderlike geesdimensie van God kan inbeweeg nie. Die “geesdimensie” is iets wat ek begin ervaar sodra ek my hart vir die Here gee by wedergeboorte, soos Jesus daarna verwys het in Johannes 3:3-6. Dit is ‘n wonderlike werklikheid, maar een wat ek slegs kan ervaar met my “gees”, met my hart!  Vir my logika, verstand en rede sal dit “dwaasheid” bly, todat ek dit self geestelik begin ervaar, waarná ook my logika, verstand en rede dan in lyn sal begin kom met die wonderlike geesdimensie en geestelike ervarings wat dit vir my meebring.

Daarteenoor staan die “vleesdimensie” en wat beteken dít? Dit is die “sondige natuur”, waar die volgende dinge, wat my effektief van God af weghou, nog gedurig plaasvind, naamlik: onsedelikheid (bv. kyk ek pornografie op internet of in tydskrifte?), onreinheid, losbandigheid (bv. kuier ek soms by die “dames van die nag”?), afgodsdiens (bv. is my werk, my sport, my geld, vir my ‘n afgod wat my persoonlike tyd met God steel en minder maak?), towery, vyandskap (bv. omdat iemand my ingedoen het in my besigheid, nou lewe ek in vyandskap met hom), haat (bv. enigiemand wat nie dieselfde velkleur as ek het nie), naywer (bv. omdat my buurman ‘n groter huis, of swembad het as ek), woede (bv. vir alles wat die “onnosel regering” met ons land aanvang), rusies (bv. met my vrou, my skoonouers dag vir dag), verdeeldheid (bv. omdat iemand nie dieselfde politieke siening as ek het nie), skeuring, afguns, dronkenskap (bv. omdat ek by elke moontlike geleentheid soveel as moontlik drink saam met my “pêlle”), uitspattigheid (bv. wat gewoonlik voortvloei uit dronkenskap) – ALLES dinge van die “sondige natuur” volgens die Bybel in   Galasiërs 5:19.

En wat presies waarsku Galasiërs 5:21 ons oor daardie dinge? “… waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.” Eina!  Gaan ek dus maar net eenvoudig daagliks aan om al die bogemelde dinge te doen, sal ek nie God se heerskappy, Sy koninkryk oor my lewe kan ervaar nie – nie totdat ek daarmee ophou nie! Maar hoekom het ek nodig om daarmee op te hou? Man, omdat dit ‘n opdrag vanuit die Bybel is! Kom ons kyk in hierdie verband na Efesiërs 4:22-24: “…  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

Maar hoe doen ek dit?  MAKLIK! Ek gee my hart vir die Here deur ‘n eenvoudige gebed, en ek begin sy opdragte vanuit die Bybel gehoorsaam.  As Hy sê hou op om daardie dinge te doen waarna Galasiërs 5:19 hierbo verwys, dan MOET ek dit doen! Hoekom so? Sodat ek God se wonderlike koninkryk kan binnegaan! Maar wie gaan my dan nou leer om dit rég te doen? My predikant, pastoor, kerk, ma, pa, vriend, vriendin? Ja, hulle kan ook help as hulle self elkeen ‘n persoonlike verhouding met die lewende God het, maar die Bybel is hieroor ook baie duidelik, en wel in 1 Johannes 2:27: ” En die salwing(Heilige Gees) wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.” Fantasties!  Wie sal my leer?  God se Gees!  En wat gaan dit tot gevolg hê as Hy my so leer?  Ek gaan “in” God bly!  Ek gaan leer wat dit is om ‘n persoonlike verhouding met die lewende God aan te knoop!

En waar gaan ek dan weer wees? Terúg in die geesdimensie wat God van die begin af geskep en bedoel het as ‘n plek waar Hy, self, persoonlik, daagliks met ons kan wandel.  In ons tuine, in ons motors, in ons kantore, in ons huise, ORALS!  Want die geesdimensie, is orals. Moenie laat jou logika, verstand en rede jou vertel dat hierdie nou ‘n klomp onsin is nie, asseblief!  Vra God om ook jóú gees aan te skakel, dit oop te maak vir hierdie fantastiese waarheid.

Kom ons sluit af met die volgende baie duidelike woorde van 1 Korinthiërs 1:18-20: “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God; want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?”

Vriend, wat antwoord JY God vandag as Hy vir jou vra: “Mens, wáár is jy?” (in die geesdimensie). Want wees verseker, Hy vra dit beslis vir JOU, WIE jy ookal is, WAT jy ookal doen, en in WATTER kerk jy ookal aanbid, en maak nie saak hoe lank jy DINK jy Hom al ken nie! Sê jy ook sommer summier dis onsin?  (Oppas dan net vir die waarskuwings in die Bybel!)  Of is jy bereid om vir Hom te vra om ook die geesdimensie aan jóú te openbaar?  Sodat jy ook ‘n pad van persoonlike verhouding met Hom kan wandel!  Waar jy kan WÉÉT (nie dínk nie) dat jy Hom ken!

Jy sien, vriend, dit is ‘n keuse, en die keuse – IS JOUNE!  Kruip jy nog agter die bome weg, of wandel jy daagliks saam met Hom in die tuin?

tiaan gildenhuys – 23/09/2001