Ek deel graag met jul hierdie openbaring wat ek ontvang het, na aanleiding van ‘n droom wat ek gehad het op die mannekamp wat ek die afgelope naweek bygewoon het.

Voordat ek op die kamp is, het ek vir ‘n geruime tyd gesukkel om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan en het daar gevolglik baie dinge in my kop rondgemaal oor wat die redes kon wees dat ek nie by Yeshua se voete kon gaan sit nie. Tot op die kamp het ek geen besliste antwoord kon kry nie en was my verwagting vir die kamp om net stil te wees en probeer luister.

Vrydagaand gee die Here my toe ‘n droom waarin ek Skrif ontvang en ervaar dat ek Saterdag moet vas. Aanvanklik het ek die droom anders geïnterpreteer, maar vanoggend terwyl ek by die karwas sit, gee die Here my hierdie uitleg:

Net eers kortliks die hooftrekke van die droom:

Ek droom dat ek bedien word deur ‘n ou vrou met grys hare (ek ervaar dat dit Hepzibah Maritz is, van die Kaap, wie ‘n profetiese bediening het) en dat ek Skrif uit 1 Thess ontvang en ek sien duidelik waar ek verse ge-“highlight” het. Ek lees toe die Skrif, maar sy sê vir my dat dit nie die probleem is hoekom ek nie in Yeshua se teenwoordigheid kan ingaan nie. Sy skryf toe op ‘n papier die woordjie: “toenadering” en sê dat dit my probleem is. Sy trek my toe nader en begin my omhels en na ‘n rukkie stoot ek haar weg en sê dat hierdie ding (die omhelsing) nie gaan werk nie, want ek kom uit ‘n agtergrond van hoerery, wat een van die dinge is waarmee Satan my in my BC jare gebind het, en dat dit nou glad nie goed sal lyk as sy my so staan en vashou nie. En hier eindig die droom.

Saterdagoggend trek ek my Bybel nader en kry toe die verse in 1 Thess wat ek gemerk het en voel toe dat vers 7 en 8 dalk die droom moet verklaar. Ek bly egter heeltyd wonder oor Hepzibah en wat haar doel in die droom was, aangesien ek nog net eenkeer tevore met haar te doen gehad het, so om en by 2 jr gelede. Dit kom egter by my op dat Sarah (die jong meisie van Hermanus wie ook profeties bedien) in haar boekie genoem het dat sy gedroom het dat ‘n ou vrou haar met olie gesalf het en dat sy die verklaring gehad het dat dit die Heilige Gees was. Maar ek slaan nie veel ag daarop nie.

Vanoggend kry ek, in my gees, egter die volgende uitleg van die droom. Ek weet dat ek al by verskeie kere hierdie spesifieke woorde van die droom: …“ek kom uit ‘n agtergrond van hoerery”…gebruik het terwyl ons as vriende sommer saam koffie gedrink het en ons gesit en “brag’ het oor die bindinge van ons verlede en dan voeg ons agterna by dat ons die Here ewig dankbaar is dat Hy vir ons kans gesien en ons verlos het…of dit nou was oor hoe vinnig ons kon ry of oor hoe hard ons kon drink of vloek of vry…dit bly ‘brag” want dit was nie ‘n besonderse getuienis teenoor enige iemand spesifiek soos deur die Gees gelei nie. Hierdie gespoggery van ons het my by verskeie geleenthede gepla en het ek ook al êrens iemand se boek gelees, waar die Here spesifiek vir die skrywer gesê het dat sy vir die mense moet sê dat hulle moet ophou praat oor hul vorige sondes, aangesien dit eer aan die duiwel gee.

Dit is dan ook wat die Here aan my kom openbaar het vanoggend en het daar ook verskeie Skrifgedeeltes spesifiek by my opgekom.

Ek huldig die mening dat Satan my en jou net kan aanval waar ons teenstrydig is met die Woord van God, omdat hy weet dat God getrou is aan Sy woord en dit nooit sal verander vir niemand nie. Die feit is dat God sonde haat!!!…of dit ou sonde is of nuwe sonde, Hy haat dit! En dit is ook die rede hoekom Hy nie heeldag sit en tob oor al die ou sondes van ons wat Hy al vergewe het nie:

Heb 8:12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

Heb 10:17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Só as God dan nie weer daaraan dink nie, hoekom spandeer ek en jy dan só baie tyd daaraan om dit te bedink en daaroor te “brag” wanneer ons as vriende saam kuier? (Ek gebruik die woordjie: ‘brag’, want dit is hoe ek dit in my gees ervaar het). Die vraag wat toe by my opkom is: ‘is ons dan nou werklik vry van daardie sonde?’ As die Woord sê dat Hy dit verwyder so ver soos die ooste van die weste, hoekom gaan haal ons dit dan elke keer daar???

Psa 103:12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Gee dit Satan dan nie maar ‘n reg om my weer te bind daarmee nie? En terwyl ek oortuig is dat daar ‘n vers is wat sê dat die sonde van die verlede nie eers in jou mond genoem moet word nie, kon ek dit nie via e-sword opspoor nie. Die Here gee my egter die volgende verse:

Psa 59:12 (59:13) Sonde van hulle mond is die woord van hulle lippe; laat hulle dan gevang word in hul trots, en vanweë die vloek en die leuen wat hulle vertel.

Isa 43:18 Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

Luk 9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

Mat 9:17 ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue.

Met ander woorde, op grond van bogenoemde vers, gee ek aan Satan die reg om my aan te val aangesien ek teenstrydig is met die Woord van God! En só sukkel baie kinders van die Here om oorwinning te kry oor sekere areas en sondes in ons lewens, maar ons besef nie dat ons onsself met ons mond vervloek nie!

Spr 18:20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

En die duiwel ken hierdie twee verse op die punte van sy vingers, want alhoewel hy nie gedagtes kan lees nie, hoef hy maar net te sit en wag vir wat by jou en my mond uitkom!

Die Here kom openbaar dus aan my dat elke keer wanneer ek myself herinner aan die ou sondes, dan verwerp ek dit wat Hy vir my gedoen het en maak ek Sy woord kragteloos! Daarom dat Hy my in die droom gewys het, dat ek die vrou wegstoot en ek ervaar daarmee dat dit die Heilige Gees is wat ek só daarmee bedroef!

Die vraag wat ek toe nou myself moet afvra, is: As ek dan saam met Christus gesterf het en as nuwe mens saam met Hom opgestaan het, hoekom wil ek dan vashou aan die verlede met al hierdie ligsinnige praatjies oor die verlede se sonde? En nog daardeur eer aan die duiwel gee?

Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Rom 6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

Rom 6:8 As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe,

Rom 6:9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.

Waarom wil ons dan nog toelaat dat die sonde oor ons heers, deur dit aanhoudend in herinnering te roep? Hoekom is ons só arrogant om die Woord te verwerp wat sê dat ons ‘n nuwe skepsel is in Christus Jesus?

2Kor 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Die vers sê dan dat die ou dinge verby gegaan het!

1Th 4:8 Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.

Somtyds soek ons só diep na antwoorde oor ons verhouding met Jesus wat nie lekker is nie en dan is die dinge wat ons uitspreek, eindelik die grootste struikelblok! Hierdie woord het my baie diep laat nadink vandag en laat besef dat ons net die genade van die Here moet vasgryp en ophou omkyk terwyl ons die wedloop hardloop, want dit kan maak dat ons struikel en val en met ‘n bloedbek rondloop, terwyl Jesus net vir ons die beste beplan.

Fil 3:14 Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

Kom ons hou nou ‘n slag op om om te kyk na die verlede en om só baie tyd te spandeer om daaroor te praat en begin om ons oog net op Jesus te vestig, sodat ons gereed sal wees as bruid vir Hom as Hy kom! En kom ons eer Hom met ons lippe en nie die duiwel nie! En wanneer Hy dit dan op ons hart lê om te getuig oor ons verlede, dan weet ons dat iemand anders daardeur geraak sal word!

Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Ek vertrou dat hierdie getuienis nog meer boetas en sussas se harte sal roer soos dit myne gedoen het vanoggend!

Seën en vrede vir jul in Jesus Naam!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za