Luk 18:9 En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel.

Luk 18:10 Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar.

Luk 18:11 En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.

Luk 18:12 Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry.

Luk 18:13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!

Luk 18:14 Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Jesus vertel hierdie gelykenis aan die mense met die oog daarop om ons attent te maak, dat ons nie meer van onsself moet dink as wat nodig is nie en dat ons moet oppas om nie dalk so verwaand te raak en vol hoogmoed is, dat ons eendag die hemelse poorte nie sal sien nie. Baie van ons lewe vandag met hierdie valse vrede in ons dat ons “okay”  is en dat ons wel gered is.  Ek lees egter in vers 9 hierbo, dat Jesus juis met diesulkes praat. My liewe vriend, ek en jy moet nie onsself bluf met al die goeie dade wat ons doen en al die kere wat ons kerk toe gaan of ons bybel lees en dan dink dat ons gered is nie. Ons moet seker maak dat ons ‘n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus het en dat ons elke dag voor Hom kniel vir Sy genade.

Want die feit dat ek en jy gered is, is net genade en nie ons reg nie. Verder moet ons baie duidelik waak teen hoogmoed, geestelik of vleeslik, aangesien die Woord sê dat God die hoogmoediges weerstaan en genade skenk aan die nederiges:

Jak 4:6 Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Want jy sien my vriend, dade alleen gaan my en jou nie in die hemel kry nie en as ek en jy net ingestel is op dade om deur mense gesien te word, dan mag ons die gevaar loop dat Jesus ons eendag sal antwoord soos in Matt 7: 22 – 23:

Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Gal 2:16 terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

Dit is egter wel nodig dat ons geloof in- en verhouding met Jesus, sal lei tot goeie dade omdat dieselfde gesindheid wat in Hom is, ook in ons moet wees en sê die Here dan ook duidelik in Matt 7, dat elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, uitgekap en in die vuur gegooi sal word! Verder sê Hy ook dat ons aan ons vrug geken sal word:

Mat 7:19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Mat 7:16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

Jakobus skryf dan ook dat ons geloof dood is, as dit nie tot werke oorgaan nie:

Jak 2:17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

Jak 2:18 Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.

So my vraag aan jou en my is: hoe staan jou en my saak met die Here en is ons werklik gered? Meer nog, sal ons genade vind om te mag saamgaan as Jesus Sy bruid kom haal??? Want jy sien my vriend, Jesus soek ‘n bruid wat rein en suiwer voor Hom sal staan en wat heiligmaking nastreef! Iemand wat vol van die Gees is en Hom alleen in Gees en waarheid aanbid!! (En nie Jesus en die Bmw in die garage, die strandhuis, jou tv, sport, jou besigheid of beroep, vrou en kinders, vriende, dinge van die kerk, ens,ens…nie)

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Die uur is NOU dat ek en jy die dinge van die vlees begin aflê en begin om heiligheid na te streef. Dit is nie verniet dat die Woord sê: “wees heilig, want Ek is heilig”, nie. En wat ek en jy moet onthou, is dat die Here wat ons dien, steeds dieselfde is gister, vandag en tot in alle ewigheid!! En Hy is nie ‘n mens wat sal lieg nie, as Hy iets sê, dan bedoel Hy dit!!!!!

Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Num 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

So hoe lyk ek en jy vir die wêreld daarbuite en in die besonder in Jesus se oë? Is ons regtig besig om ‘n verskil te maak in mense se lewens en in die goddelose wêreld daar buite,  of “blend” ons so in dat jy die FBI nodig het om ons uit te wys. You and I, child of God, was not called to blend in, but to STAND OUT!!!!!

Met dit gesê, hoe lyk my en jou optrede en gesindheid teenoor mense; hoe klink ons taalgebruik; hoe lyk die tyd wat jy aan die Here afstaan; hoe lyk jou tiende…gee jy ooit nog vir die werk van die Here, hoe lyk jou verhouding met die buurtannie of daardie vrou by die werk…is dit regtig so onskuldig, hoe dankbaar is jy oor alles wat jy uit genade vanaf die Here ontvang?

Heb 13:1 Die broederliefde moet bly.

Heb 13:2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.

Heb 13:3 Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook ‘n liggaam het.

Heb 13:4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

Heb 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Uit die aangehaalde gedeelte uit die Woord van God uit Hebreërs 13, is dit baie duidelik dat ons mekaar moet liefhê en gasvry wees, moet omgee vir die wat behoeftig is, ons huwelike eerbaar en die bed onbesmet hou en dankbaar wees vir alles wat ons het sonder om net meer en meer te begeer! Die woord van die Here is baie duidelik daaroor dat as jy Hom nie in blydskap dien oor alles wat jy het nie, dan sal Hy die vyand (satan en sy bende) teen jou stuur en jy sal hulle in verdrukking en armoede dien!!! Is dit hoe jy wil leef kind van God?

Deu 28:47 Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie,

Deu 28:48 sal jy jou vyand wat die HERE teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles; en hy sal ‘n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het.

As jy nog bevoorreg is om te kan gee vir die werk van die Here, met watter gesindheid gee jy en met watter doel voor oë? As jy gee, is dit om deur mense gesien en geëer te word, soos so baie organisasies wat dit in die media uitblaker, of gee jy met ‘n blymoedige hart en uit dankbaarheid vir die seën wat jy ontvang?

Mat 6:3 Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,

Mat 6:4 sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

2Kor 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Of gebruik jy jou geld dalk om ander afgode te vereer of om op die geluksgodin staat te maak, sodat jy  “n deel vir liefdadigheid kan gee”. Soos om steeds te dobbel of om deel te neem aan ou L Otto se weeklikse trekkings. Kyk bietjie mooi wat sê die Woord hieroor:

Ps 16:4 Die smarte van hulle wat ‘n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.

Maar is dobbel en die lotto dan afgodediens? Verseker!! Kyk wat sê die Woord in Jes 65 en gaan dink dan oor op watter manier word die wenners bepaal:

Jes 65:11 Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat ‘n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot—

Soos reeds gevra, hoe praat jy kind van God?  Want jy sien, dit het mos so aanvaarbaar geword vir die kinders van die Here om die ou bekende “f”-woord net so bietjie te verdoesel met flippen, flippit en so aan en dan dink dis maar “okay” , want ons het mos nie die kragweergawe gebruik nie. Ander dink weer dis maar reg om iets moois te beskryf as m…se mooi of bliks..ms mooi. Die feit van die saak is dat die wortel van die woord is vrot en dit word algemeen as vloekwoord gebruik in ons taal en daarom moet ek en jy nie die woorde wil gebruik nie.

Want sien, ons is mos “in die wêreld en nie van die wêreld nie” en ons moet die werke van die ou mens aflê en ons met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van Jesus! En dan moet ons nog ophou met die ou witleuentjies wat ons maar so gereeld vertel en nie eers meer skuldig oor voel nie, want:  “almal doen dit mos en dit is in elk geval nie so erg nie”. Liewe kind van God, wil jy uitstaan of deel wees van die “almal”, want lieg is LIEG!!!!!!!!

Kol 3:8 Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het

Kol 3:10 en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Hoeveel kinders van die Here gebruik Sy Naam sommer so in algemene gesprek en kom nie eers meer agter hul doen dit nie!!! Vandag is daar omtrent geen kanaal op serkulêre tv, waar jy nie die woorde “oh my God”, “Jesus Christ” of een of ander vorm van ydelike gebruik van ons hemelse Pappa se Naam, sal hoor nie. Maar dan kyk die kinders van die Here maar lustig saam na hierdie films, sepies of “opvoedkundige”-programme en ons vergeet dat ons Here se Naam heilig is!!! In ons land het dit aanvaarbaar geword vir sekere groepe om die woorde “Jisus” of “Here” sommer net in algemene gesprekke te gebruik en is dit ‘n groot probleem onder die blankes ook en nie net die swartes of kleurlinge nie.

Exo 20:7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Die vraag is hoe tree jy op wanneer jy dit hoor en is jou oor nog sensitief genoeg om dit te hoor…sit jy die film af, verander die kanaal,  vermaan die spreker of het jou ore ook stomp geword en jou ruggraat pap?

Mat 10:33 Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.

Waarmee hou jy jou gedagtes besig?

Fil 3:19 Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.

Kol 3:2 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

2Kor 10:5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Vriende, daar is nog vele meer wat mens sou kon opnoem en bedink om te sien of ons werklik so heilig is soos wat ons dink. Vra jouself egter die vraag af dat as jy jou moet meet op ‘n skaal van 1 – 10, na gelang van bogenoemde, wat sal jou “rating”  wees? Ek weet dat die Here die afgelope maand of so, baie hard met my praat oor heiligmaking en ek durf nie eers waag om myself te probeer “rate” nie, want ek weet ek skiet nog vér te kort!!!! En dit is net genade dat die Here nog so lankmoedig en geduldig met my is en ek weet ek sal ook maar eerder my kop moet laat hang soos die tollenaar en sê: “vergewe my Here, want ek het gesondig en wees my sondaar genadig!”

Wat gaan jou reaksie hierop wees en wat gaan JY daaromtrent doen? Gaan jy maar voortgaan om soos die res van die wêreld te lyk en dinge so te doen en gaan jy maar aankarring met die manier waarop dinge maar al die jare gedoen is en nou nog in ons kerke gedoen en geleer word? Of gaan jy begin om dinge te doen soos ‘n ware kind van God dit behoort te doen? Gaan jy begin toelaat dat die Gees jou lei en ophou om die Gees te verhinder of te bedroef?

Wat is JOU antwoord hierop kind van God???

Kyk gerus saam met my na die volgende verse en besluit dan self, MAAR BESLUIT GOU, want die uur het aangebreek!!!!!!

1Ti 4:7 Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.

1Ti 4:8 Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid isnuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.

1Ti 6:11 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

Mag die Gees van God jou en my hierin lei, leer en help sodat ons eendag genade mag vind om waardig voor Sy troon te staan en geregverdig verklaar te word!

Alle eer net aan ons Here Jesus Christus wat vir almal se sondes gesterf het, begrawe is, opgewek is uit die dode en wat lewe tot in alle ewigheid en wat ook oppad is om Sy bruid te kom haal!!!

Maranata – Kom Jesus kom!!!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za