“Play it as it lies”

“US Golf Association Rule nr. 13: Ball played as it lies

The rule prohibits moving the lie, the area intended for the swing, the line of  play or the area in which the ball is to be dropped. In general the golf  ball should be played where it lands without any change to the overall situation”

Na aanleiding van ’n gesprek wat ek en ’n vriend vanmôre gehad het en ook uit ervaring van my eie egskeiding en die pad van herstel daarna, het die volgende Woord by my gekom….

Nou voordat ek verder gaan, wil ek dit net eers duidelik maak, dat my kennis van golf net genoeg is om ’n gevaar vir myself en ander in te hou, só ek gee my nie uit as ’n “pro” op die gebied nie, maar is dit slegs ter illustrasie van dit wat die Here in my gees gelê het.

Só dikwels neem ons besluite of doen ons dinge wat reuse, traumatiese ervarings tot gevolg het vir ons huwelike, kinders, vriende, loopbane, ens. Agterna is ons bitter spyt en wens dan só dat dit nie gebeur het nie of dat jy kan teruggaan en dit gaan regmaak. Sommige tye is dit moontlik en ander kere nie! Die lewe gaan egter voort en kan ons nie bly stilstaan by hierdie daad of gebeurlikheid nie en dan moet ons deel met die omstandighede net soos dit is. Dit is dan hier waar die bogenoemde golf-term te pas kom.

Moses het ook op ’n stadium in sy lewe gekom waar hy moes vlug nadat hy iemand doodgeslaan het in Egipte en toe die Here met hom spreek uit die brandende bos, was hy vol verskonings oor hoekom hy nie die Here se opdrag kon uitvoer nie. Die Here het egter ’n ander plan met sy lewe gehad en net só met elke een van ons vandag. Die Here vra vir Moses wat hy in sy hand het en leer hom om dit te gebruik.

Exo 4:2  Daarop vra die HERE vir hom: Wat is daar in jou hand? En hy antwoord: ‘n Staf.

Jy sien, net soos in die geval van Moses se sonde, kyk die Here nie vas in ons sonde nie, maar weet Hy wat Hy vir ons beplan het.

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Dit is egter ons en ander mense wat nie die son wil sien skyn oor ander nie, wat vashou aan die sondige daad of dan verlede. Heel dikwels is dit die partye wat betrokke is en wat die “seerste” gekry het, wat die moeilikste laat los. Dit is te verstane, aangesien daar ’n emosionele sy aan elke mens is (die siels dimensie) wat afgeknou word en wat tyd nodig het om te herstel. Die Bybel is egter baie duidelik dat ons nie moet vashou aan die verlede nie, omdat Vader weet dat dit die vyand se manier is om ons te bind en te verhoed om uit te kom by wat Vader vir ons bestem het.

Jes 43:18  Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

Die Woord is dan ook duidelik uit Jer. 29: 11 hierbo, dat Jesus vir ons ’n hoopvolle toekoms beplan vol van Sy vrede. Sy vrede is nie die tipe kunsmatige vrede wat die wêreld vir ons voorhou nie, maar Sy vrede is’n innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan m.a.w. dit is nie iets wat ’n mens sou kon verklaar nie. Die wêreld se vrede is baie keer die van onderdruk, ignoreer en ontkenning en wanneer jy dit begin doen, dan is jy soos ’n wond wat binne toe bloei en nie uitbloei dat al die gif kan uitkom, sodat herstel kan plaasvind, nie. En dit is net daar waar die vyand my gebind het vir 3 en ’n half jaar en so baie ander vandag nog bind, veral mans! Want jy sien ons is veronderstel om sterk te wees…daai ding van “cowboys don’t cry” wat baie se aardse pa’s hulle geleer het! ’n Leuen so uit die put van die hel! Die realiteit is egter dat mans ook geskape is met emosies en ook moet uiting gee daaraan, net so ook vrouens!

Joh 14:27  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

As jy hierdie vrede gevind het, sal jy nie meer die toekoms vrees nie en sal die verlede ook nie meer saak maak nie. Dit is op daardie punt wat jy dan die seer van die verlede agter jou sal kan sit. Let wel, ek sê nie dat die verlede dan uitgewis sal wees asof niks gebeur het nie!…néé!, ons besluite en keuses het gevolge, maar dit sal dan nie meer soos ’n swaar las op ons skouers rus nie, omdat ons dit vir Jesus gegee het. Téreg sê die Woord dan ook dat ons ons bekommernisse op Jesus moet werp! En om iets weg te werp van jou af, beteken om dit weg te slinger!

1Pet 5:6  Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

1Pet 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

Beteken dit dan nou dat dit maklik sal wees as jy die een is wat aan die ontvang kant is? Nee, verseker nie, dit mag tyd vat om dit van jou af weg te werp, omdat daar ’n emosionele wond is! Want sien, nie alle houe wat op die golfbaan gespeel word, is mooi reguit houe wat altyd op die skoonveld land nie. Nee, sommige van hul val in die lang gras, tussen die bome, in die sandgat net voor die putjie of in die water. Maar die reël is: “play it as it lies”. Ons kan nie altyd kies waar die bal gaan lê nie, maar ons het ’n keuse of ons dit gaan speel en hoe ons dit gaan speel! M.a.w. wat het jy in jou hand?…’n golfstok! Ja, maar is dit die regte een vir daardie terrein en hou wat jy wil speel? God het nêrens in Sy woord vir ons gesê dat dit maklik sal wees om Hom te dien nie, maar Hy wil hê dat ek en jy op Hom moet vertrou! Net soos Dawid toe hy vir Goliat storm geloop het en geweet het dat die God wat hom teen die leeu en die beer beskerm het, hom ook sou help teen Goliat!

1Kor 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Jy sien, kind van God, dit maak nie saak of die vyand jou ’n “draw of ’n fade” laat speel nie, as jy Jesus jou “caddie” gemaak het, sal Hy jou die regte stok en advies gee om uit die rof te kom, maar Hy kan nie die hou vír jou speel nie! Somtyds is dit nodig dat jy ’n lae hou speel om onder die bome uit te kom…dit is daardie kere wat jy op jou knieë moet deurbring by Jesus se voete, sodat jy Sy stem mooi kan hoor!

Jak 5:11  Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelye en ontferming is.

Dit bly egter jou keuse oor hoe jy gaan speel…gaan jy net speel om weer op die skoonveld te kom of gaan jy in die rigting van die putjie speel, sodat jy jou einddoel kan bereik?

1Pet 1:6  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

1Pet 1:7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

1Pet 1:8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,

1Pet 1:9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Dan is daar dié kere wat jy ’n baie mooi hou reg in die middel van die skoonveld speel en dan kom daar ’n bobbejaan uit die bos en raap jou bal op en laat val dit in die rof, net voordat hy weer teen ’n boom uithol om jou van bo af te sit en koggel. Die reël van die dag bly egter: “play it as it lies”, só jy kan nie nou jou bal gaan optel en dit terugsit waar jy dit geslaan het nie! Hierdie is nou simbolies van daardie kere wat dit met jou en jou gesin, net goed gaan en dan kom daar ’n dronk bestuurder en hy ry jou kind dood of dat hy/sy verlam is vir die res van sy/haar lewe, of jou vrou/man loop weg met jou beste vriend/vriendin en al die sekuriteit wat jy gehad het, word onder jou uitgeruk. Dit is hier waar die verwyte dan heen en weer geslinger word en Jesus baie kere ook kwalik geneem word. Die feit is egter, dat Jesus gekom het om ons lewe en oorvloed te gee en nie om hartseer en pyn oor ons te bring nie! Dit is dinge wat uit die vyand se kamp kom!

Joh 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Joh 10:11  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Die dief wat hier in vers 10 van gepraat word, is natuurlik satan homself en die goeie herder is Jesus! Wanneer hierdie dinge met mens gebeur, is jy dan geneig om uit die emosionele (siels dimensie) toe te tree tot die stryd. Dit is dan wanneer mense geneig is om mekaar met die tong uitmekaar te sny en dit is wonde wat baie diep in die gees gaan lê! As hierdie wonde nie baie gou “versorg” word en daar ’n pad van genesing gestap word nie, dan lei dit gewoonlik tot bitterheid en onvergifnis! Hierdie is ’n baie gevaarlike plek om te wees, want die Woord sê baie duidelik dat ons nie vergewe sal word, as ons nie bereid is om te vergewe nie! En nou is dit baie maklik om te sê: “ja, maar jy weet nie wat daardie persoon aan my gedoen het en hoe seer dit maak nie en ek voel nie nou om hom/haar te vergewe nie”,  maar vergifnis bly ’n keuse…JOU KEUSE!…en dit is nie ’n gevoel nie!

Mat 6:15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Kol 3:13  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

My liewe vriend en vriendin, ek sê geensins dat vergifnis ’n maklike saak is nie, maar die feit bly staan dat dit JOU keuse bly, want as jy dit nie doen nie, word daar net nog meer skade aangerig en bly JÝ die een wat gebind word deur die vyand! Dit is ’n hou wat jy MOET speel om uit die rof te kom, sodat jy weer op die skoonveld kan kom en die putjie…jou einddoel…beter kan sien. En volgens 1Pet 1: 9 hierbo, is die einddoel die saligheid van ons siele!

Nou as ek dan nou ’n kind van die Here is, kan ek dan my saligheid verloor en hel toe gaan, as ek nie vergewe nie? Kom ons kyk wat sê die Woord van God hieroor:

1Joh 3:15  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

“Nee, maar ek haat hom/haar nie, ek kan hom/haar net nie nou vergewe nie” of “ek het hom/haar lankal vergewe, maar hy/sy sit nie weer hul voete in my huis nie”…my liewe kind van God, laasgenoemde is bloot lippetaal en kom nie uit die hart nie. Die Woord is duidelik dat God nie na die uiterlike kyk nie, maar na wat in die hart aangaan! As jy die persoon nie lief genoeg kan hê in Christus Jesus om onvoorwaardelik te vergewe nie, dan haat jy daardie persoon en dan is die uiteinde baie duidelik uit bogenoemde vers!

So hoé dan nou gemaak? Wel, jy moet putjie toe speel en jou oog moet deurentyd op die vlaggie wees. En onthou die putjie met die vlaggie verteenwoordig jou einddoel…jou saligheid! Jesus het vir ons die volmaakte voorbeeld van vergifnis kom stel toe Hy, aan vlarde geslaan, vasgespyker aan die kruis gehang het en gekies het om Vader te vra om die mense te vergewe wat dit aan Hom gedoen het. “Ja, maar Jesus is ook God en Hy is volmaak”…wel kom ons kyk weer na die Woord oor hierdie saak:

Fil 2:5  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

1Joh 4:17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Dit is dus duidelik dat, as ons onsself as kinders van die Here beskou, dan moet ons Sy gesindheid aanneem en in Sy liefde vergewe en vryspreek!

Daar is egter ’n ander aspek tot vergifnis, wat baie kere agterweë gelaat word en nie aandag kry nie. Dit is om God ook te vergewe en vry te spreek, omdat jy Hom verkwalik het vir wat met jou gebeur het en dan ook om jouself vry te spreek! En dit is hier waar baie mense nie deurbrake kry nie, omdat hulle hulself verwyt vir wat hul aan ander mense of aan die kinders, in geval van egskeiding, gedoen het. Of in die geval van afsterf van ’n geliefde, verkwalik hul hulself dat hul nie genoeg liefde getoon het aan daardie persoon tydens hul leeftyd nie, of wat ook al.

Die feit is, jy kan nie die hou oor speel of die bal skuif nie! Jy moet die situasie wat jy nou het, hanteer na die beste van jou vermoë en jy moet jou fokus op Jesus hou, want jy sal dit net in Sy krag kan doen. En jy moet vergeet van die aap wat jou bal opgetel en op ’n ander plek gegooi het. Die vyand se uitsluitlike doel is egter om jou te kry dat jy op jou omstandighede fokus en nie op die uitkoms nie. Toe Jesus vir Petrus sê om op die water na Hom toe te kom, het hy uit die skuit geklim en begin loop, maar toe hy na die golwe rondom hom kyk, het Hy begin sink!

Mat 14:29  En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.

Mat 14:30  Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!

Die feit bly staan dat Petrus aanvanklik op die water geloop het en slegs gesink het toe hy na sy omstandighede gekyk het. Maar toe Jesus sy hand vat, het hy weer saam met Jesus terug gestap tot by die skuit…bo-op die water!

Selfs Dawid, wie ’n man na God se hart was, het besef dat hy ook homself moet vryspreek en aangaan met sy lewe. Hy het besef dat hy die verlede nie kan verander nie en ook nie sy dade ongedaan maak nie en dat hy ook nie ’n goeie koning kan wees as hy sy verlede saam met hom sleep nie. Hy het hom ook nie gesteur aan wat mense sê nie, want God het gesê hy was ’n man so na Sy hart!

2Sam 12:20  Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die HERE gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit; en hy het geëet.

2Sam 12:21  Toe vra sy dienaars hom: Wat is dit vir ‘n ding wat u gedoen het? Ter wille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet.

2Sam 12:22  En hy sê: Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink: Wie weet—die HERE kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly.

2Sam 12:23  Maar nou is hy dood—waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie.

Hy het besef dat die Here groter planne het en dat Hy dit wat die vyand vir sleg bestem het, ten goede sal laat meewerk om Sy naam te verheerlik! My liewe vriend en vriendin in Jesus Christus, jy IS ’n Koningskind en jy IS met eer en heerlikheid gekroon!

Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Heb 2:7  U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.

Jy hoef jou nie te steur aan wat mense sê of dink nie, want Jesus sê anders en Hy nooi jou om jou hartseer en pyn na Hom te bring!

Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Mat 11:29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

Mat 11:30  want my juk is sag en my las is lig.

Dawid was geroep om koning te wees en te heers oor die volk en hy kon nie die hoé en die wáár kies nie. Die oomblik toe hy dus homself gesalf het, was dit simbolies dat hy homself vergewe en vry gespreek het en toe kon die Here weer met hom en deur hom werk as koning. Jy sien, hy moes die bal speel waar dit gelê het. Hy het toe na Bátseba toe gegaan en haar vertroos en toe weer by haar ingegaan en God het ’n kind verwek, wie later een van die grootste konings ooit sou wees in die Bybel…sy naam was Salomo. So uit die hartseer en pyn, kom skep God weer hoop en vreugde en doen Hy, vandag nog, net só voort! Dit kan egter slegs gebeur as daar genesing en vergifnis plaas gevind het!

Kind van God, wil jy nie maar die Here vertrou met jou hartseer en pyn nie, want alleen by Hom is daar hoop en genesing en Hy het belowe dat Hy ons nooit in die steek sal laat nie!

Heb 13:5  Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Mag die Gees van God jou vandag help om vry te kom van jou hartseer en pyn en jou vul met Sy vrede! Die bal van die lewe val nie altyd waar jy dit beplan het nie, maar jy moét dit speel…die keuse is joune oor hoé jy dit verder gaan speel. Want die reël van die lewe is steeds: “play it as it lies!”, maar sorg dat jy die putjie in oog hou en vertrou Jesus om jou te wys hoé, want alleen in Sy krag sal jy jou einddoel bereik!

Mag die eer van jou en my oorwinning altyd aan Jesus Christus gaan, wie uit liefde Sy lewe vir ons gegee het, opgestaan het uit die dode en vir altyd lewe, sodat ek en jy lewe in oorvloed mag hê!

Ernest Phillipson

ecp@oicb.co.za