Verloëningsgebed ten opsigte van die Jezebel gees, en om vloeke van Jezebel te verbreek.

Vrylik In AFRIKAANS vertaal vanuit: Posted on 19 Aug 2013 by Truth in Reality

(URL onderaan gebed)

Vader, ek staan vandag voor U in die Naam van Jesus Christus, namens myself en ook namens my voorouers.

Ek bely vandag dat ek, en/of my voorouers skuldig is aan die feit dat ek/ons die Jezebel gees toegelaat het om met haar vyf koorde in en deur ons te werk en beheer uit te oefen, en ook dat ek/ons by tye in die Agab gees beweeg het.

Ek kies om myself vandag te onderwerp aan U Magtige Hand, sodat U my op die regte tyd kan verhoog volgens Jakobus 4:10.

Ek bely opreg dat ek persoonlik deur my leefwyse en optrede, die volgende sondes gepleeg het, deurdat ek:

U ware profete geopponeer of selfs vernietig het (bv. In die huwelik, of my kinders, of andere rondom my, ens.)

U God-ingestelde outoriteit strukture geopponeer ofselfs vernietig het (bv. Ouers, onderwysers, huweliksmaats, regering, ens.)

My eie ego bevredig het

Die werk van die Heilige Gees by tye opponeer het of die vloei van U Heilige Gees belemmer het

Afgodery beoefen het (bv. eiesinnigheid, kerk tradisies ens.)

Heksery beoefen het (bv. Die okkulte, emosionele manipulasie, beherende optredes, rebellie ens.)

Vleeslike begeertes nagejaag het

Die Agab gees in andere laat opereer het

Die Agab gees toegelaat het om deur my te manifesteer en te opereer

My outoriteit en leierskap misbruik het

Ander mense se woorde verdraai het sodat ek self goed kan lyk

God se woorde verdraai het, deur selfs in U Naam dinge te sê wat U nie werklik gesê het nie

Leierfigure geopponeer het

Dames: Ek het my eggenoot, vader, leiers, werkgewers en ouers geopponeer en hulle gesag ondermyn

Mans: Ek het nie my vrou, kinders, familielede, ondergeskiktes, ouers ens. hanteer volgens die voorskrifte in U Woord nie, en ek het ook nie my rol opgeneem as koning, priester en profeet nie

Leuens vertel het en agterbaks opgetree het, deur blaam en suspisie op andere te plaas

Gedomineer, geïntimideer en gemanipuleer het

Nie U Woord gehoorsaam het nie

Deur my optredes, andere ontmoedig het om U te volg en te gehoorsaam

Rebellie in alle vorme in my lewe toegelaat het

Hardkoppig was

Trots, arrogant en twisgierig was

Andere vals beskuldig het, hulle daardeur ontmoedig het en bitterheid in hulle veroorsaak het (bv. In my huwelik, onder my familielede, kinders, werknemers en andere)

Krities was, leuens vertel het en andere afgebreek het

‘n Begeerte na materiële rykdom toegelaat het om my te bëinvloed en om my en andere om my in probleme te laat beland, terwyl ek die waarskuwings van die Heilige Gees ignoreer het

Deelgeneem het aan seksuele losbandigheid in ‘n verskeidenheid van vorme

Mense manipuleer het deur middel van seks

Hierdie gees oorgedra het na my kinders en nasate

Gepoog het om andere te intimideer met vrees

Tradisie nagevolg het, in plaas van Bybelse openbaringe

Wette nagevolg het, in plaas van die leiding van die Heilige Gees

Andere onder binding gebring het (bv. Huwelik, verhoudinge, kinders, ondergeskiktes, ens.)

Probeer het om andere te beheer deur middel van ‘n godsdienstige masker van kennis, geheimenisse, werke, lang en leë gebede, persoonlike sg. “unieke” gebeurtenisse en super-geestelikheid

Woede-uitbarstings gehad het en verwarring in mense veroorsaak het as gevolg daarvan

Op mense getrap het om te kry wat ek wou hê. Vader, ek vra vergifnis vir al hierdie sondes. Ek staan vandag voor U op grond van U groot genade en die volmaakte werk van Jesus Christus aan die kruis, asook die versoening wat Hy vir my by U bewerkstellig het

En op hierdie gronde vra ek U vandag dat U my hande sal skoonwas en heilig van al hierdie sondes, selfs daardie sondes wat ek nog nie eens erken het nie. Maak asseblief my hart ook skoon Vader, in die kosbare Naam van Jesus Christus

Ek staan ook voor U en ek rig ‘n petisie tot U vir die redding van elke siel en die vrymaking van elke persoon wat ek ooit besoedel het met my optredes

Ek vra nederig om vergifnis Here, dat ek ‘n struikelblok was vir daardie mense, en ek vra dat U hierdie vuil mantel wat ek gedra het sal verwyder, en my sal beklee met nuwe klere, wat die geur dra van U liefde en aanvaarding.

Ek vra vergifnis vir die feit dat ek gedrink het vanuit die beker van Jezebel, en dat ek toegelaat het dat die volgende my beheer:

 1. Okkultiese geeste
 2. Kompromie (afgodery) deur die ignorering van U Woord en ‘n gebrek aan respek vir U as God
 3. Immoraliteit en afgodery
 4. Dominasie, intimidasie en manipulasie
 5. Valse godsdiens

Ek vra U nou om my te verlos van hierdie 5 “koorde” waarmee die Jezebel gees my vir so lank beheer het, in die Almagtige Naam van Jesus Christus van Nasaret.

Dankie vir volmaakte bevryding deur die Naam en die bloed van Jesus Christus, deur die swaard van U Woord en die woord van my getuienis (volgens Openbaring 12:11)

Ek bid en vra ook, Heilige Gees, dat U my op hierdie nuwe pad sal lei en dat U my sal help in hierdie proses van die vernuwing van my gemoed in al hierdie areas van my lewe. Ek bid dat U nou enige en alle takke en infiltrasie en werkinge van die Jezebel gees in alle gedeeltes van my liggaam en siel sal vasgryp en dit uit my lewe sal ontwortel en verwyder totdat daar niks van oor is nie.

Neem hierdie vyf koorde en sny hulle een vir een

 1.  Ek spreek jou nou aan Jezebel, in die geestesdimensie en ek verklaar dat ek die koord van OKKULTIESE MAGTE wat bestaan tussen jou en jou plek van outoriteit in my en my voorouers se lewens, herken en erken.

Ek neem nou die Swaard van die Gees en ek sny nou hierdie koord van OKKULTIESE MAGTE in die Almagtige Naam van Jesus Christus!

 1. Ek spreek jou nou aan Jezebel, in die geestesdimensie en ek verklaar dat ek die koord van KOMPROMIE wat bestaan tussen jou en jou plek van outoriteit in my en my voorouers se lewens, herken en erken.

Ek neem nou die Swaard van die Gees en ek sny nou hierdie koord van KOMPROMIE in die Almagtige Naam van Jesus Christus!

 1.  Ek spreek jou nou aan Jezebel, in die geestesdimensie en ek verklaar dat ek die koord van IMMORALITEIT EN AFGODERY wat bestaan tussen jou en jou plek van outoriteit in my en my voorouers se lewens, herken en erken.

Ek neem nou die Swaard van die Gees en ek sny nou hierdie koord van IMMORALITEIT EN AFGODERY in die Almagtige Naam van Jesus Christus!

 1. Ek spreek jou nou aan Jezebel, in die geestesdimensie en ek verklaar dat ek die koord van DOMINASIE, INTIMIDASIE EN MANIPULASIE wat bestaan tussen jou en jou plek van outoriteit in my en my voorouers se lewens, herken en erken.

Ek neem nou die Swaard van die Gees en ek sny nou hierdie koord van DOMINASIE, INTIMIDASIE EN MANIPULASIE in die Almagtige Naam van Jesus Christus!

 1. Ek spreek jou nou aan Jezebel, in die geestesdimensie en ek verklaar dat ek die koord van VALSE GODSDIENS wat bestaan tussen jou en jou plek van outoriteit in my en my voorouers se lewens, herken en erken.

Ek neem nou die Swaard van die Gees en ek sny nou hierdie koord van VALSE GODSDIENS in die Almagtige Naam van Jesus Christus!

Vader in die hemel, in die Naam van U Seun, Jesus Christus, verklaar ek nou:

‘n Egskeiding tussen my en die gees van Jezebel

‘n Kansellasie van alle aanbidding wat sy ooit ontvang het van, of deur my, my voorouers of my nasate

Die ontbinding van enige en alle verbonde en kontrakte wat ek/ons ooit met haar aangegaan het

Die verloëning van die Agab gees

In die outoriteit van die Naam van Jesus Christus, neem ek nou hierdie troon in my eie lewe wat ek voorheen aan Jezebel afgestaan het, en ek handig dit nou oor aan Koning Jesus in die Koninkryk van God.

Vader, in Jesus se Naam vra ek dat U die volgende vloeke en gevolge as gevolg van my eie, asook my voorouers se betrokkenheid by hierdie Jezebel gees se aktiwiteite, sal breek en vernietig:

 1.   Die vloek van ‘n siekbed en van swaarkry en lyding
 2.   Die vloek van swaarmoedigheid
 3.   Die vloek van uiterste oordeel
 4.   Die vloek van die dood (Openbaring 2:22,23)
 5.   Die vloek van naaktheid en vernedering
 6.   Die vloek van slawerny
 7.   Die vloek van seniliteit
 8.   Die vloek van homoseksualisme en lesbianisme
 9.   Die vloek van kanker
 10. Die vloek van skisofrenie
 11.  Die vloek van egskeidings
 12.  Die vloek van vroulike dominasie en intimidasie
 13.  Die vloek van manlike dominasie en intimidasie
 14.  Die vloek van bloedskande
 15.  Die vloek van lastering
 16.  Die vloek van onvrugbaarheid en verlies van kinders
 17.  Die vloek van verlies van ‘n huweliksmaat
 18.  Die vloek van rampe en booshede
 19.  Die vloek van eensaamheid en verlating
 20.  Die vloek van towery en heksery
 21.  Die vloek van vervolginge

Ek bid dat U elkeen van hierdie vloeke sal omdraai in seëninge in my voorouers, my eie en my nasate se lewens, in Jesus Naam.

In die Naam van Jesus Christus, bind en bestraf ek nou die geeste van Jezebel en van Agab en beveel ek hulle om my lewe te verlaat.

Ek spreek vernietiging oor elke altaar waar die gees van Jezebel enige vorm van aanbidding in my lewe ontvang het, en ek rig nou ‘n altaar daar op vir God.

Die vesting in my lewe waar Jezebel voorheen geheers het, is nou vernietig en ‘n troon vir Jesus Christus is nou daar opgerig. In die Naam van Jesus Christus, beveel ek nou alle vrugte van manipulasie vanweë die gees van towery en heksery in my lewe, om op te droog en te sterf.

Ek bid dat U alle suurdeeg wat veroorsaak het dat ek onder beheer van hierdie gees gewandel het, sal verwyder vanuit my denke, my wil, my emosies en my liggaam. Vader, in Jesus se kosbare Naam bid ek dat die gees van Elia in my sal opstaan om die werkinge van die gees van Jezebel in die liggaam van Christus openbaar te maak. Ek bid Vader dat U die harte van die vaders sal terugdraai tot die kinders en die harte van die kinders sal terugdraai tot die vaders, volgens Maleagi 4:5,6.

Ek bid dat die ongehoorsame gedraai sal word na die wysheid van die regverdige – dat U my in staat sal stel om Goddelike beginsels na te volg om probleme in my lewe te hanteer. Ek bid dat meer arbeiders in die oes vanuit ons midde sal opstaan om die weg aan te dui en om U kinders by die hand te neem en hulle te lei op die paaie van geregtigheid.

Ek bid Vader, dat U sal toesien dat, deur U Heilige Gees, ek voorberei sal word as deel van U Bruid, sonder vlek of rimpel.

Dankie Vader vir U groot genade.

Ek bid dat U nou hierdie gebed sal verseël met die kosbare bloed van Jesus Christus, en baie dankie dat U my verhoor het en dat U my nou vrygemaak het!

Amen

 

(Met erkenning aan:

https://truthinreality.com/2013/08/19/prayer-of-renunciation-against-jezebel-spirit-and-to-break-curses/)