Waar word God se liefde beter uitgeleef, of duideliker gesien en/of geopenbaar, as juis in interpersoonlike verhoudinge? Omdat God met élkeen van ons ‘n persoonlike verhouding wil hê deur Sy onvoorwaardelike liefde, dáárom wil Hy ook hê dat ons Sy liefde sal uitstraal en uitlewe in ons verhoudings. Hier sluit ek ongetwyfeld in gewone vriendskapsverhoudings, werksverhoudings, professionele verhoudings, ouer-en-kind verhoudings en, natuurlik, die kroon van alle verhoudings in God se oë, die huweliksverhouding. Géén aspek van ons lewens, of géén verhouding, MAG sonder God se liefde wees nie. Paulus sê baie duidelik in 1 Korinthiërs 16:14:

         “Laat ALLES by julle IN LIEFDE geskied.”

Nou ja, ALLES, liewe mens, bly tog ALLES, insluitend ENIGE tipe verhouding?

Géén verhouding wat nie die liefde van Jesus Christus in Sy volheid ervaar en wedervaar, en uitleef, kan ooit totale sukses smaak nie. So is daar talle gevalle waar vriendskapsverhoudinge en ook huweliksverhoudinge summier gesneuwel het vanweë die feit dat een van die twee partye die Here in sy/haar lewe ingeneem het, en voluit vir die Here begin leef het, terwyl die ander party steeds die wêreld met sy versoekinge en drange, nagejaag het. Op dieselfde wyse dink ek aan vennootskappe en/of vele besigheidsverhoudinge wat op die rotse geloop het vanweë die feit dat die een party of vennoot die liefde en vrede van Christus en Sy koninkryk nagejaag het, terwyl die ander vennoot daar niks mee te make wou hê nie.

Hier dink ek onmiddellik aan die woorde van 2 Korinthiërs 6:14:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis ?”

Dit is dus baie duidelik uit God se Woord dat enige verhouding op die lang duur nie kan werk nie, TENSY –(behalwe as)- BEIDE die partye in daardie verhouding, God se liefde in hom of haar het, en beide dieselfde liefde en vrede najaag, dit wil dus sê, tensy béíde van hulle wáre, belydende Christene, kinders van God, is, wat dáágliks vir die Heilige Gees vra vir Sy leiding in daardie verhouding en dan daadwerklik volgens daardie leiding LEWE.

Wat die kroon van verhoudings, die huwelik, aanbetref, is die Skrif ook baie duidelik – sonder die liefde van 1 Korinthiërs 13, is daar eerstens NIKS. Seker van die mooiste verse in die Bybel rondom die huwelik, vind ons onder andere in 1 Korinthiërs 11:3 waar Paulus skryf en sê:

“Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.” (Merk jy die rangorde op? (1) God, (2) Christus, (3) man, (4) vrou.)

en ook in die verse van 1 Korinthiërs 7:1-11, waarvan ek net ‘n paar sal aanhaal, naamlik:

“Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid (Let wel, as huweliksmaat is ek daardie “welwillendheid” aan my man/vrou VERSKULDIG. [volgens die verklarende woordeboek beteken “welwillendheid” ook “vriendelikheid” of “geneëntheid”]) bewys (ja, my vriend of vriendin, jy moet dit BEWYS – en nie aan my nie, ook nie aan die wêreld nie, maar aan jou huweliksmaat), en net so ook die vrou aan die man.  Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou…En aan die getroudes beveel ek – nie ek nie, maar die Here – dat die vrou nie van die man moet skei nie…”

Ook Efesiërs 5:22-33 bevat die volgende pragtige verse oor hierdie aspek:

“Manne, julle moet jul EIE vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het…So behoort die manne hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame.  Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;”

Iemand wat HOMSELF liefhet, kan volgens hierdie teksvers, dus nie anders as om sy vrou lief te hê nie!

“…want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed dit en koester dit, net soos die Here die gemeente….In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.”

Die verklarende Afrikaanse woordeboek beskryf “koester” onder andere as: “liefderyk verpleeg”.  As ek dus my eie liggaam “liefderyk verpleeg”, moet ek ook my man of vrou so “liefderyk verpleeg”.

Dan wil ek graag die volgende laaste aanhaling maak uit 1 Petrus 3:7, naamlik:

“Net so moet julle, mans, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is – sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”

Eina! Kan ons daardie laaste sin net weer lees? “…sodat julle gebede nie verhinder mag word nie”  Met ander woorde, indien ek nie aan my vrou eer bewys nie, en haar nie liefhet met dieselfde liefde waarmee Jesus Christus ons liefgehad het nie, mag my gebede dalk “verhinder word”. Geen wonder ek voel soms of ek teen ‘n plafon vasbid nie! Lê die probleem in daardie gevalle nie dalk nét soms in ‘n problematiese, of gebroke, huweliksverhouding nie? Liewe leser, weer eens is dit nie ék wat dit sê nie, maar die Bybel self. God mag dus dalk juis nie na ons luister as ons tot Hom bid nie, OMDAT ons in onvrede met ons huweliksmaats lewe, of hulle afkraak, verbaal sowel as fisies en/of geestelik, of hulle mishandel, of hulle aanrand…

Waarom is die liefdesverhouding in die huwelik vir God juis so belangrik? Eerstens omdat Hy ons as man en vrou geskape het, soos na verwys in Genesis 2:22-24:

“En die Here God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.  Sy sal mannin (vrou) genoem word, want sy is uit die man geneem.  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.  En hulle sal een vlees wees.”

Hierdie laaste vers, naamlik: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.”, word bykans woordeliks herhaal deur Paulus in Efesiërs 5:31.  Dit was dus van die begin af God se plan dat huweliksmaats hulle sal losmaak van hulle ouerhuise en EEN sal word in gees, sowél as vlees.  Waarom? Want die eenwording van die vlees in ‘n huweliksverhouding (seks) is in God se oë die toppunt van liefde.

Dít is inderdaad die presiese oomblik wat daardie man en vrou in God se oë met mekaar getroud is. Hoekom dán? Omdat hulle op die oomblik van vleeslike omgang, wanneer die man die vrou se maagdevlies breek, letterlik ‘n bloedverbond aangaan, nét soos wat God met ons ‘n bloedverbond aangegaan het deur die tempel/kerk se maagdevlies (die voorhangsel) te skeur by die aangaan van die nuwe bloedverbond toe Jesus se bloed aan die kruis vir ons gestort is.

Daarom is dit hartverskeurend dat ons mense vandag nie meer besef wat is ‘n bloedverbond nie. Selfs ons skoolkinders het links en regs seks met mekaar, sonder om te besef dat hulle besig is om met daardie persoon of persone ‘n bloedverbond in God se oë te sluit! Die oomblik wat ‘n man en vrou dus seks het, is hulle in God se oë getroud, en die oomblik wat hulle weer uitmekaar gaan, pleeg hulle egbreuk, of hulle nou volgens menslike wette getroud was, of nie. “Egbreuk” vind dus nie net plaas in ons menslike egskeidingshowe nie, nee! Dit vind baie meer gereeld plaas as wat enigeen van ons wil of kan besef…

Ek het onlangs ‘n interessante berig op die internet gelees onder die opskrif: “THE DEVIL HATES SEX”.  Die skrywer was hom die mening aangedaan dat, omdat seks deur God as iets moois geskep is – as die kroon van Sy huweliksverhouding tussen man en vrou – dít juis die rede was waarom satan begin het om van seks iets leliks te maak!  Hy (satan) hoop dat hy, deur seks so vulgêr moontlik te maak, of deur dit in ‘n wolk van omstredenheid of geheimhouding te omhul, of dit so pervers of goedkoop moontlik te maak, op die lang duur sal veroorsaak dat ook hierdie deel van God se aanvanklike raadsplan, permanente skade sal ly. Daardie skrywer se mening maak beslis vir my baie logiese sin, en stem ek heelhartig daarmee saam.

Tweedens is die huweliksverhouding vir Hom so belangrik omdat Hy SELF met ons in ‘n huweliksverhouding staan en wil staan. Is dit nie algemene kennis uit ons studie van die Bybel dat Hy die Bruidegom is en elkeen van ons, kollektief Sy kerk, die bruid nie?

Daarom wil Hy met ons ‘n persoonlike verhouding hê.  En hy wil nie nét met ons ‘n gewone persoonlike verhouding hê nie, nee, soos in enige huwelik, wil Hy met ons ‘n intieme persoonlike verhouding hê.  So intiem, dat Hy Sy saad (Sy Woord) in ons wil stort, sodat dit in ons elkeen kan groei tot volwassenheid en ons uiteindelik vanweë hierdie saad wat binne-in ons elkeen groei, geboorte kan skenk aan derduisende nuwe kinders van God, ENKEL EN ALLEEN tot Sy eer en tot die uitbreiding van Sy heerlikheid en koninkryk (heerskappy) hier op aarde !

Op hierdie wyse wil God Sy aanvanklike skeppingsplan, soos vervat in Genesis 1:28, naamlik:

“En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip”

Ook op ‘n geestelike vlak in ons élkéén ten uitvoer bring. God wil hê ons elkeen moet ook vrugbaar word in Sy Gees, ons moet Sy kinders vermeerder ten einde die aarde te vul met Sy beeld en Sy heerlikheid, sodat Sy kinders kan heers oor die aarde in al sy dimensies, naamlik die aardse (diere), die onderaardse (visse) en die bo-aardse (voëls) dimensies! En uiteraard ook in die geestelike dimensie teen die geeste in die lug (Efesiërs 6:12).

Sodra elkeen van ons wat deel is van Sy kerk (die ware, geestelike kerk van Christus, irrelevant van denominasie, teologie of dogma) dus deur die Heilige Gees ín ons, lewe skenk aan nuwe, Geesvervulde kinders van God rondom ons, word die aarde eenvoudig al hoe meer met God se beeld, en dus met Sy heerlikheid, vervul. Op hierdie wyse word God se eeue-oue raadsplan deur ons elkeen wat na Sy wil vra en waarlik Sy wil doen deur te groei en te wandel in die Gees, uitgevoer.

Ek loof en prys die Naam van die Here vir hierdie wonderlike voorreg om deel te wees van Sy raadsplan!

(Uittreksel uit boek: “God is Liefde” – tiaan gildenhuys)